ಸ್ವಾಹಾ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಸ್ವಾಹಾ
ತ್ಯಾಗೊದ ದೇವತೆ[೧]
ಸ್ವಾಹಾ
ಅಗ್ನಿ ಸ್ವಾಹಾ ಜೊತೆ
Affiliationದೇವಿ
ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗೆಅಗ್ನಿಲೋಕ
ಮಂತ್ರಓಂ ಸ್ವಾಹಾ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಸಯೊಲು
ಪೋಷಕೆರ್ದಕ್ಷ (ಅಪ್ಪ) ಮತ್ತು ಪ್ರಸೂತಿ (ಅಮ್ಮ)[lower-alpha ೧]
ಸಂಗಾತಿಅಗ್ನಿ
ಸಂತತಿಪಾವಕ, ಪವಮಾನ, ಶುಚಿ, ಆಗ್ನೇಯ, ಸ್ಕಂದ[೨]

ಸ್ವಾಹಾ, ವೇದಲೆಡ್ ತೋಜುದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ತ್ಯಾಗದ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ. [೩]ಅರೆನ್ ಮಾನ್ಯಂತಿ ಪಂದ್ ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್‌. ಸ್ವಾಹಾ, ಅಗ್ನಿ ದೇವೆರ್ ನ ಬೊಡೆದಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಧಾರೊಡು ದಕ್ಷ ಅಥವೂ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಆಚಾರ್ಯರೆನ ಮಗಳ್. ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವಾಹಾ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಹಾ ಉಪ್ಪಂದೆ ಅಗ್ನಿ ದೇವೆರ್ ನ ಒರಿಯುಜೆರ್.[೪]

ಹಿಂದೂ ಬೊಕ್ಕ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹಿಂದೂ ಬೊಕ್ಕ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಾಹಾ ಪಂಡ ಮಂತ್ರದ ಕಡೆಕ್ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ. ಉಂದೆನ್ ಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನಪಗ ದೇವೇರೆಗ್ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುನಗ ಸ್ವಾಹಾ ಪಂದ್ ಜಪ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ತ್ರೀ ಲಿಂಗ ಪದ, ಋಗ್ವೇದಡ್ ಸ್ವಾಹಾ ಪಂಡ ಅಗ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರ ದೇವತೆನಕಲೆಗ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುನ ನೈವೇದ್ಯ.

ಸ್ವಾಹಾ ಪಂಡ ಮಂಗಳಕರವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಂತ್ಯ ಪಂದ್ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪುವೆರ್.

ವುತ್ಪತ್ತಿ ದ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವಾಹಾ ಶಬ್ದೊಲು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದತ ಸು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ :ಆಹಾ ಪಂಡ ಲೆಪ್ಪರೆ, ಶಬ್ದಲೆಡ್ ಬಯಿದುಂಡ್.[೫]

ದಂತಕಥೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸ್ವಾಹಾ ನ್ ದೇವತೆಯಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಗ್ನಿ ದೇವೆರ್ ನ ಬೊಡೆದಿಯಾದ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂದೆರ್. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ದ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವಾಹಾ ಅಗ್ನಿ ದೇವೆರ್ ನ ಮೂಲಕ ಪೊತ್ತರೆ ಆವಂದಿನ ಶಕ್ತಿನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುಂಡು.[೬]

ಉಪನಿಷತ್ತುದ ಪ್ರಕಾರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಪನಿಷತ್ತುದ ಪ್ರಕಾರಸ್ವಾಹಾ ಅಗ್ನಿ ದೇವೆರ್ ನ್ ತೂದ್ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆದ್, ಅಗ್ನಿ ದೇವೇರ್ನೊಟ್ಟು ವಾಸ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಬಯಸುವಲ್. ಅಂಚಾದ್ , ಸ್ತೋತ್ರದ ಸಮಯಾಡ್ ಅಗ್ನಿ ಗ್ ನೈವೇದ್ಯ ನ್ಲಾ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ದೇವತೆಲು ಪನ್ಪೇರ್. ಆಯಿಡ್ ದಾತಾರ ಸ್ವಾಹಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾದ್, ಶಾಶ್ವತವಾದ್ ಅಗ್ನಿ ನೊಟ್ಟು ಗ್ ಉಪ್ಪರೆ ಅನುವು ಮಂತಿಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. [೭]

ಬೆತೆ ಉಲ್ಲೆಖೋಡು ಸ್ವಾಹಾ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಸ್ವಾಹಾ , ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ( ಸ್ಕಂದ)ನ ಅವು ಏತೋ ಅಪ್ಪೆಲೆನೆಟ್ ಒರ್ತಿ ಪಂದ್ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಆಲ್ ಅಗ್ನಿನ ಮಗಳ್ ಆಗ್ನೇಯ ಗ್ ಲ ಅಪ್ಪೆ ಆದುಲ್ಲಲ್. ಸ್ವಾಹಾನ್ ದಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಅಯೆನ ಬೊಡೆದಿ ಪ್ರಸೂತಿನ ಮಗಳ್ ಪಂದ್ ಲಾ ಪನ್ಪೇರ್. ಸ್ವಾಹಾನ್ ಪೊತ್ತಾದ್ ಬಲಿದಾನದ ದೇವತೆಲಾ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇರ್. ಸ್ವಾಹಾನ ದೇಹೊಡ್ ನಾಲ್ ವೇದೊಲೆನ್ ಹೊಂದುದುಂಡು. ಅಲೆನ ಆಜಿ ಅಂಗೊಲೆನ್ ವೇದೊಲೆನ ಆಜಿ ಅಂಗೊಲು ಪಂದ್ ಲಾ ಪನ್ಪೇರ್.

ಮಹಾಭಾರತೊಡು ಸ್ವಾಹಾ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಹಾಭಾರತೊದ ವನಪರ್ವಡು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಅರೆನ ಕಥೆನ್ ಪಾಂಡವೆರ್ಡ ಪನ್ನಗ, ಸ್ವಾಹಾ ದಕ್ಷನ ಮಗಳ್ ,ಆಲ್ ಅಗ್ನಿ ದೇವೆರ್ನ ಮೋಕೆ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಲ್, ಬೊಕ ಆಯೆನನೇ ಪಿರಾವುಡು ಇತ್ತಲ್. ಉಂದು ಅಗ್ನಿ ದೇವೆರ್ನ ಗಮನಗ್ ಬತ್ತುಜಿ. ಅಗ್ನಿ ದೇವೆರ್ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳ್ನ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸನಾಗ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳ್ನ ಬೊಡೆದಿನಕಲೆನ್ ತೂದ್ ಮಸ್ತ್ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆದ್, ಅಕಲೇನ್ ಕಣ್ಣ್ ಮುಚ್ಚಂದೆ ತೂವಂದೆ ಕುಲ್ಲಿಯೇ.ಅಕೆರಿಗ್, ಅಗ್ನಿ ಬೇತೆಕಲ ಬೊಡೆದಿನಕಲೆನ ಮಿತ್ತು ಆಸೆ ಮಂತೆ , ಆಸೆ ಮಂತಿನ ತಪ್ಪುಗ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮನ್ಪರೆ ಕಾಡ್ ಗ್ ತಪ್ಪಿಸ್ ಗ್ ಪೋಯೆ. ಸ್ವಾಹಾ ಅದಗಲ ಅಗ್ನಿ ನ ಬೆರಿಟೇ ಪೋಯಲ್. ಅಗ್ನಿ ನ ಆಸೆನ್ ಅರ್ಥ ಮಂತುದು ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳ್ನ ಬೊಡೆದಿಲೆನ ರೂಪನ್ ಧರಿಸಯಾಲ್. ಆಂಡಾ ವಶಿಷ್ಠ ರೆನ ಬೊಡೆದಿ ಅರುಂಧತಿ ನ ರೂಪ ಆವರೆ ಸ್ವಾಹಾ ಗ್ ಲ ಆಯಿಜಿ. ಅಂಚ ವೇಷ ಧಾರಣೆ ಮಂತುದು, ಆಜಿ ಸಲ ಅಗ್ನಿ ನ್ ಕೂಡುದು.ಪ್ರತಿ ಮಿಲನ್ ಡ್ ಲಾ ಬೀಜನ್ ಬಂಗಾರ್ ದ ಕುಂಡಗ್ ದಕ್ಕುನಗ ಅಡಿಟ್ ಅತ್ರ ಸ್ಕಂದ ಪುಟ್ಟುವೆ. [೮]

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣಡ್ ಸ್ವಾಹಾ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣಡ್ ಸ್ವಾಹಾಗ್ ಪವಮಾನ, ಪಾವಕ ಬೊಕ್ಕ ಶುಚಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ದ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು.[೯]

ದೇವೀ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣಡ್ ಸ್ವಾಹಾ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಾರಾಯಣ ದೇವೆರ್ ನಾರದೆ ಸ್ವಾಹಾ ನಾ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಪನ್ದ್ ಕೊರ್ಪೇರ್.[೧೦]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. Hertel, Bradley R.; Humes, Cynthia Ann (January 1993). Living Banaras: Hindu Religion in Cultural Context. SUNY Press. ISBN 9780791413319.
  2. ೨.೦ ೨.೧ Dalal, Roshen (18 April 2014). Hinduism: An Alphabetical Guide. Penguin UK. ISBN 9788184752779.
  3. Hertel, Bradley R.; Humes, Cynthia Ann (1993-01-01). Living Banaras: Hindu Religion in Cultural Context (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). SUNY Press. p. 232. ISBN 978-0-7914-1331-9.
  4. Dalal, Roshen (2014-04-18). Hinduism: An Alphabetical Guide (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Penguin UK. ISBN 978-81-8475-277-9.
  5. Franco, Rendich (2013-12-14). Comparative etymological Dictionary of classical Indo-European languages: Indo-European - Sanskrit - Greek - Latin (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Rendich Franco.Franco, Rendich (14 December 2013). "The mantric word svaha". www.visiblemantra.org. Retrieved 2021-03-04. Dalal, Roshen (2014-04-18).
  6. Dalal, Roshen (2014-04-18). Hinduism: An Alphabetical Guide (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Penguin UK. ISBN 978-81-8475-277-9.
  7. Original Sanskrit texts on the origin and progress of the religion and institutions of India (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Williams and Norgate. 1863.
  8. Hertel, Bradley R.; Humes, Cynthia Ann (1993-01-01). Living Banaras: Hindu Religion in Cultural Context (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). SUNY Press. p. 232. ISBN 978-0-7914-1331-9.
  9. www.wisdomlib.org (2019-06-12). "The race of Agni [Chapter 12]". www.wisdomlib.org (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 2022-09-18.
  10. www.wisdomlib.org (2013-05-15). "On the history of Svāhā [Chapter 43]". www.wisdomlib.org (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 2022-09-18.


ಉಲ್ಲೇಕೊ ದೋಸೊ: <ref> tags exist for a group named "lower-alpha", but no corresponding <references group="lower-alpha"/> tag was found

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಸ್ವಾಹಾ&oldid=167396"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು