ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಹನುಮಂತನ ಬಿಲೋ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಹನುಮಂತನ ಬಿಲೋ ಒಂಜಿ ಸೊಕುಗ್ ಬೋಡಾದ್ ನಡ್ಪುನ ಪೂವುತ ದೈಯಿ. ನೆನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್ Amaranthus caudatus, ನೆನ್ನ್ ಮಂಗನ ಬಿಲೊಂದ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್.  

ಹನುಮಂತನ ಬೀಲೊ

ನೆನ್ನ ಮೂಲ ಆಫ್ರಿಕಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಡ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮೂಲ ತೆರಿದ್ ಬರುಪುಜಿ. ಏಷ್ಯಾ, ಅಫ್ರಿಕಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಮೇರಿಕಾಡ್[೧] ಮಾಂತತುಯಾರ ತಿಕುಂಡು. 

ತೆನಸ್ ಅತ್

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹನುಮಂತನ ಬಿಲೋನ್ ತೆನಸ್ ಅತ್ ಗಳಸುವೆರ್, ನೆನ್ನ ಇರೆ, ಬುಕ್ಕ ಬಿತ್ತ್ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನವು ಅಯಿನ್ ಕಜಿಪು, ರಸಯಾನೊ ಮಾನ್ತುದ್ ಗಳಸುವೆರ್.

ಬಣ್ಣತ ಪೂ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೆನ್ನ ಪೂ ಮಂಗನ ಬಿಲೋತ ಲೆಕೊ ಉದ್ದ ಬುಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಅತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚತಾರೊ ಇ ಪುದರ್ ಬತ್ತುದುಪ್ಪು. ಈ ಕರ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಗ್ ಅಯಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಕೊರ್ಪುನಾಂಚಿನ Betacyanins ಕಾರನೋ ಅದುಂಡು. 

ನಡ್ಪುನಾ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದ್ ಒಲೂಲಾ ಅಪುಂಡು. ಸುಮಾರ್ ೩ಪೀಟ್‌ತ್ ೮ ಪೀಟ್ ಏತ್ತರ ಅಪುಂಡು. ಬೊಲ್ಪುತ ದೇವೆರೆನ ಬೊಲ್ಪು ಬುರ್ನ ಜಾಗೆಡ್ ಬಾರಿ ಸೊಕು ಬೊಲೆಪುಂಡು. ನೆನ್ನ ಬಿತ್ ಪಡುಂಡಲ ಅಪುಂಡು, ಗೆಲ್ಲ್ ನಡ್ಂಡಲ ಅಪುಂಡು. ಮಾಂತ ದೊಂಬುಟ್ಲ, ತಂಪು ಇಪ್ಪಿ ಜಾಗೆಟ್ಲ ಬೋಲೆಪುಂಡು. 

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. https://davesgarden.com/guides/articles/view/3138/#b