ಅಕ್ಕೆರಸು ಸಿರಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಕಟೀಲ್ ಕೈತಲ್ದ ಕವತ್ತಾರ್‌ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಸಿರಿಕುಲೆನ ಮೂರ್ತಿ
ಸಿರಿಕುಲೆನ ಉರುಕುಲು

ಅಕ್ಕೆರಸು ಸಿರಿ ಪುರಾಣದ ಪೊಂಜೊಲೆಡ್ ಒರ್ತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಎದುರು ಪೊರಂಬಾಟೊ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ದೈವತ್ವೊಗು ಸೇರ್ದ್ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯಿನ ಶಕ್ತಿ. ಸತ್ಯೊದ ಮಗಲ್ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಅಂಚನೆ ಸತ್ಯನಾಪುರತ ಸಿರಿ ಪಂದ್‍ಲ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಸತ್ಯನಾಪುರತ ಬಿರ್ಮಣ್ಣಾಳ್ವೆರೆಗ್ ವರ ಪ್ರಸಾದೊದ ರೂಪೊಡು ತಿಕ್ಕಿನ ಬಾಲೆ ಅಕ್ಕೆರಸು ಸಿರಿ[೧]. ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾದಿತ್ತಿನ ಸಿರಿ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನೊಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೊಂಜೊಲೆಕ್ಕ ಬದ್ಕ್‌ದ್ ಅಂಜೊಲೆನ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ದ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕಡೆಕ್ ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಮಾಯ ಸೇರ್ದ್ ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಮಾತ ಸಮುದಾಯದ ಪೊಂಜೊಲೆನ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಪುನ ಶಕ್ತಿ ಅಕ್ಕೆರಸು ಸಿರಿ (ಸತ್ಯಾನಪುರತ ಸಿರಿ).

ಸಿರಿನ ಪುಟ್ಟುದ ಕಥೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೆರ್ ಬಿರ್ಮಣ್ಣಾಳ್ವೆರೆನ ಬುಡೆದಿ ಸೋಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಬಾಲೆನ್ ಪೆದ್ದ್‌ದ್ ಬಾಲೆದೊಟ್ಟುಗು ತಯಿತ್ ಪೋಪೆರ್. ಈ ಬೇಜಾರ್‌ಡೇ ಬಿರ್ಮಣ್ಣಾಳ್ವೆರ್ ದಿನ ಕರಿಯೋಂದುಪ್ಪುವೆರ್, ಬೋಡಾಯಿನ ಸಿರಿ ಸಂಪೊತ್ತು ದಾನ್ಯಾ ಉಂಡು,[೨]. ಬೋಡಾಯಿನ ದಾನಧರ್ಮೊ ಮನ್ತೆ. ಆಂಡ ಈ ಅರಮನೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತನಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕ ತೂವೊನಿಯೆರೆ ಒಂಜಿ ಸಂತಾನೊದ ಕೊಡಿದಾಂತೆ ಪೋಡೆಂದ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್‌ಡುಪ್ಪುವೆರ್. ಉಂದು ಅರೆನ ಕುಲದೈವ ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಗೊತ್ತಾದ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಣನ ರೂಪೊ ತಾಳ್ದ್ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅರಮನೆಗ್ ಬರ್ಪೆರ್. ಅಪಗ ಕೆಲಸೊದ ಪೊಣ್ಣು ದಾರು ಪೋದು ಬ್ರಾಣಗ್ ಪಡಿ ಕೊರ್ಪಳ್. ಬ್ರಾಣೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಈ ಕೊರಿ ಪಡಿನ್ ಯಾನ್ ಮುಟ್ಟಯೆ. ಈ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಬರೊಡು ಆರೆ ಎಂಕ್ ಪಡಿ ಕೊರೊಡು ಪನ್ಪೆರ್. ಅಂಚ ಅಜ್ಜೆರ್ ಜೆತ್ತಿನಲ್ತ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಬ್ರಾಣಗ್ ಪಡಿ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಅಪಗ ಬ್ರಾಣೆ ಕೇನುಂಡು ದಾನೆ ಅಜ್ಜೆರೆ ಈರೆಗ್ ದಾನೆ ಕಷ್ಟೊ ಬತ್ತ್ಂಡ್ಂದ್. ಅಜ್ಜೆರ್ ಎಂಕ್ ಸಂತಾನೊ ಇಜ್ಜಾಂತಿನ ವಿಚಾರೊ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಪಗ ಬ್ರಾಣೆ ಈರೆ ಮೂಲೊ ಆಲಡೆ ಓಲುಂಡು ಕೇನುವೆರ್. ಅಜ್ಜೆರ್ ತೆರಿಯಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಪಗ ಬ್ರಾಣೆ ಪನ್ಪುಂಡು ನಿನ್ನ ಮೂಲೊ ಆಲಡೆ ಲಂಕೆಲೋಕ ನಾಡ್, ಅವು ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ ಪಡಿಲ್ ಬೂರ್ದ್ ಪೋತ್ಂಡ್. ಈ ಅವೆನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪಾವೊಡು ಪನ್ಪೆರ್.

ಅಜ್ಜೆರ್ ಜನೊಮಾನಿ ಕೂಟೊಂದು ಪೋದು ಲಂಕೆಲೋಕ ನಾಡ್ದ್ ದೇವಸ್ಥಾನೊ, ಭೂತೊಲೆನ ಮಾತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಾವೆರ್. ಅಕೇರಿಗ್ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪೊಡು ಪಿಂಗಾರೊದ ಪುರ್ಪೊಡು ಗಂಧದ ಉಂಡೆನ್ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪೊಡು ಪಡೆಪೆರ್. ಆ ಪಿಂಗಾರೊನು ಕಲ್ಲಪತ್ತಾಯೊಡು ದೀದುಪ್ಪುವೆರ್ ಮನದಾನಿ ತೂನಗ ಅವೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಉದ್ಭವವಾದಿಪ್ಪುಂಡು. ಬಿರ್ಮಣ್ಣಾಳ್ವೆರೆಗ್ ಸಂತೊಸು ಆಪುಂಡು. ಊರುಗು ಮಾತ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ವನಸ್ಸ್ ಪಾಡ್ದ್ ಆ ಬಾಲೆಗ್ 'ಅಕ್ಕೆರಸು ಸಿರಿ' ಪಂದ್ ಪುದರ್ ದೀಪೆರ್[೩].

ಸಿರಿನ ಮದಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಯಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಿರಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜೊವಾಪಲ್. ಪ್ರಾಯೊಗು ಬತ್ತಿನ ಸಿರಿನ್ ಬಸುರೂರುದ ಸೆಟ್ಟಿಕೇರಿ ಅರಮನೆತ ಸಂಕರು ಪೂಂಜೆದಿನ ಮಗೆ ಕಾಂತಣ್ಣ ಪೂಂಜಗ್ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಸಿರಿ ಸತ್ಯನಾಪುರ ಬುಡ್ದು ಬಸುರೂರುದ ಅರಮನೆ ಸೇರುವಳ್.

ಮದಿಮೆಯಾದ್ ಒಂಜರೆ ವರ್ಸ ಆನಗ ಸಿರಿ ಬಂಜಿನಾಳ್ ಆಪಲ್. ಸತ್ಯನಾಪುರೊಡು ಬಯಕೆ ಕರಿಪುನೆಂದ್ ದಿನೊ ನಿಘಂಟ್ ಆದ್, ಮಾತ ತಯಾರಿಲ ಆವೊಂದುಂಡು. ಕಾಂತಣ್ಣ ಪೂಂಜೆ ಬಂಜಿನಾಳೆಗ್ ಬಯಕೆಗ್ ಸೀರೆ, ರವಿಕೆ, ಪೂ, ಬಂಗಾರ್ ಕನಯೆರೆ ಪದಂಗಡಿಗ್ ಬತ್ತಿನಾಯೆ ಪಿರ ಪೋನಗ ಸೂಳೆ ಸಿದ್ದುನ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೊಗ್ಗುವೆ. ಸಿರಿಗ್ ಕನತಿನ ಸೀರೆನ್ ಸಿದ್ದು ಒರ ತುತ್ತ್‌ದ್ ತೂದು ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಕೊರ್ಪಲ್. ಕಾಂತಣ್ಣೆ ಬಯಕೆಗ್ ಕನತಿನ ಸೀರೆ, ಬಂಗಾರ್‌ನ್ ಮಾತ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ದು ಸತ್ಯನಾಪುರೊಕು ಕಡಪುಡುವೆ. ಮಾಮಿ ಕನತಿನ ಸೀರೆನ್ ತೂಯಿನ ಸಿರಿ, ಒಂಜಿ ಸೂಳೆ ತುತ್ತಿನ ಸೀರೆ ಯಾನ್ ತುತ್ತಾಯೆ ಪಂದ್ ಅಜ್ಜೆರೆನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಡ್ದ್ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ತುತ್ತುವಳ್ ಅಂಚನೆ ಪದ್ದೈಯಿ ಬಂಗಾರ್ ಪಾಡೊನುವಳ್.

ಬಯಕೆ ಕರಿದ್, ಸಿರಿ ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರಿಯೆರೆ ಒಪ್ಪುಜಳ್. ಶಂಕರು ಪೂಂಜೆದಿ ಒರ್ತಿಯೆ ಪಿರ ಬರ್ಪಳ್. ಕಾಂತಣ್ಣ ಪೂಂಜಗ್ ಅವಮಾನ ಆಪುಂಡು, ಕೋಪಲ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಸಿರಿನ ಬಾಲೆದ ಪುಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜೆರೆನ ಮರಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಿರಿಗ್ ತಿಂಗೊಲು ಬರ್ತಿಯಾದ್ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಬಾಲೆನ್ ಪೆದ್ದುವಲ್. ಪೆದ್ದಿನ ಅಮೆ ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಯಿಸೆರೆನ್ ಲೆತ್ತ್‌ದ್ ಬಾಲೆದ ಜಾತಕ ಮಲ್ಪಾವೆರ್. ಜಾತಕ ಮಲ್ತಿನ ಜೋಯಿಸೆರ್ ಬಾಲೆಗ್ 'ಕುಮಾರೆ' ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ತೆರಿಪಾವೆರ್ .ಬಾಲೆದ ಮೋನೆ ಅಜ್ಜೆರ್ ತೂಂಡ ಅಜ್ಜೆರೆಗ್ ಮರಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಪನ್ಪೆರ್. ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಿರಿ ಬಾಲೆದ ಕುಂಟು ಅರ್ದೆರೆ ತುದೆಕ್ ಪೋದಿಪ್ಪುನಗ ಬಾಲೆ ಜೋರು ಬುಲ್ಪುಂಡು ಅವೆನ್ ಅಜ್ಜೆರ್ ತರ್ಕೊನುವೆರ್ ಉಂದು ಆದ್ ಕೆಲವು ದಿನೊಟು ಅಜ್ಜೆರ್ ತೀರ್ದ್ ಪೋಪೆರ್.

ಅಜ್ಜೆರ್ ತೀರ್ದಿನ ವಿಷಯನ್ ಸಿರಿ ತನ್ನ ಕಂಡನಿ ಕಾಂತಣ್ಣ ಪೂಂಜಗ್ ತೆರಿಪಾವಳ್. ಅಯೆ ಬರ್ಪುಜೆ. ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಯಾದಿತ್ತಿನ ಶಂಕರಾಳ್ವೆ ಸುದ್ದಿ ತೆರಿದ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ್‌ದ ಮೋನೆಡ್, ಅಜ್ಜೆರೆನ ಸಾವು ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯಾದಿ ಕಜ್ಜೊಲೆನ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಪನ್ಪೆ. ಅಯಿಕ್ ಸಿರಿ ಒಪ್ಪುಜಳ್.

ಅಜ್ಜೆರೆನ ಆಸ್ತಿಗ್ ಮಾತ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಯಾನೆ ಸಾವು ಮಲ್ಪುವೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪುನ ಆಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಲ್. ಶಂಕರಾಳ್ವೆ ಕೋಪೊಡು ಬತ್ತಿನಲೆಕ್ಕನೆ ಪಿರ ಪೋಪೆ. ಸಿರಿ ಅಜ್ಜೆರೆನ ಪುಣ ಮಿಪಾದ್, ಐತ ಮಲ್ತ್‌ದ್ , ದಾರುನು ಸಹಾಯೊಗು ಲೆತ್ತೊಂದು ಚಟ್ಟೊಡು ಜೆಪ್ಪಾದ್ ಕೊನೊದು ಪೋದು ಕಾಟೊಡು ಜೆಪ್ಪಾದ್ ಸೂ ಕೊರ್ಪಳ್. ಗೌಜಿಡೆ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯಾದಿ ಕಾರ್ಯೊಲೆನ್ ಮಲ್ಪುವಳ್.

ಅಜ್ಜೆರೆನ ಆಸ್ತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಿರಿ ಮಲ್ತಿನ ಅಜ್ಜೆರೆ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯಾದಿ ಕಾರ್ಯೊಲೆನ ಸುದ್ದಿನ್ ಮಾತ ತೆರಿದ್ ಕಾಂತಣ್ಣ ಪೂಂಜೆ, ಶಂಕರಾಳ್ವಗ್ ಓಲೆ ಬರೆದ್ ಸತ್ಯನಾಪುರತ ಆಸ್ತಿಗ್ ಬೋಡಾದ್ ಪಂಚಾತಿಗೆ ಮಲ್ಪಾಯೆರೆ ಪಿತೂರಿ ಮಲ್ಪುವೆ. ಶಂಕರಾಳ್ವೆ ಸತ್ಯನಾಪುರತ ಆಸ್ತಿಗ್ ಬೋಡಾದ್ ಊರುದ ಯಜಮಾನ್ಯನಕುಲೆ ಲೆಪ್ಪಾದ್ ಪಂಚಾತಿಗೆ ಮಲ್ಪಾವೆ.

ದುಂಬೇ ಶಂಕರಾಳ್ವಡ್ದ್ ಕಾಸ್(ಲಂಚ)ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಪಂಚಾತಿಗೆದಕುಲು ಅಯನ ಪರವಾದ್ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪೆರ್. ಸಿರಿಗ್ ಆಯಿನ ಅನ್ಯಾಯೊಗು ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೀದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ್‌ದ್ ದಾರುನು ಲೆತ್ತೊಂದು ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಸಹಿತ ಬಾಲೆ ಕುಮಾರನ್ ಪತ್ತೊಂದು ದಾರುಡ ದುಂಬುಡ್ದು ಪೋಯೆರೆ ಪನ್ಪಲ್. ಇಲ್ಲ್‌ದ ಮೊಟ್ಟು ಜಪ್ಪುನಗ ಸತ್ಯನಾಪುರತ ಅರಮನೆ ಪೊತ್ತ್‌ದ್ ಭಸ್ಮ ಆವಡ್ ಪನ್ಪಿ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪಲ್.[೪]ದಾರುಡ ಮನ್ಪಲ್ ಪಿರ ತಿರ್ಗ್ದ್ ತೂವಂದೆ ದುಂಬು ಪೋಲಂದ್.

ಸಿದ್ದುಗು ಶಾಪ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಂಚನೆ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಪದಂಗಡಿಡ್ ಕೈತಳ್ ಸೂಳೆ ಸಿದ್ದುನ ಇಲ್ಲ್ ತಿಕ್ಕ್ಂಡು. ಮೊಕುಲೆನ್ ತೂಯಿನ ಸಿದ್ದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪಳ್. ಪೋನಗ ಕಾಂತಣ್ಣ ಪೂಂಜೆ ಉಯ್ಯಾಲೆಡ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆ ಮೊಕುಲೆನ್ ತೂದು ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆ ತೆಲಿಪುವೆ.

ಸಿದ್ದು ಪೇರ್‌ಗ್ ವಿಷ ಬೆರೆಸದ್ ಬಾಲೆಗ್ ಪರಿಯೆರೆ ಕೊರ್ಪಲ್. ಬಾಲೆ ಕುಮಾರೆ ಪರ್ದ್ ಕಡೆ ಬಾಯಿಡೆ ಪಿದಯಿ ಉಬಿಪೆ. ವಿಷ ಬೆರೆಸಾಯಿನ ಗೊತ್ತಾದ್ ಸಿರಿ ಸಿದ್ದುಗು ನಿನ್ನ ಸೊಂಟೊಡ್ದು ಮಿತ್ತ್‌ದ ಪೊರ್ಲು ನನಲಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡ್ ಸೊಂಟೊಡ್ದು ತಿರ್ತ್ ಸಾವಿರ ತರತ ಸೀಕ್ ಬರಡ್ಂದ್ ಶಾಪ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ತ್ ಪಿದಡುವಲ್.

ಕಾಂತಣ್ಣನ ವಿಚ್ಚೇದನ(ಬುಡುಕಟ್ಟ್)[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಿದ್ದುನಲ್ಪಡ್ದ್ ಬತ್ತಿನ ಸಿರಿ ಸೀದಾ ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲಗ್ ಬರ್ಪಲ್. ಅವ್ವೆ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಂತಣ್ಣ ಪೂಂಜೆಲಾ ಪಿರವುದ ಬಾಕಿಲ್‌ಡ್ ಪೊಗ್ಗುದು ಉಯ್ಯಾಲೆಡ್ ಕುಲೊನುವೆ. ಸಿರಿನ್ ಜಾಲ್‌ಗ್ ಬತ್ತಿನೆನ್ ತೂಯಿನ ಮಾಮಿ ಸಂಕರು ಪೂಂಜೆದಿ, ಕುರಿ ನೀರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಸಿರಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆದ ದೃಷ್ಠಿ ದೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಸಿರಿ ಮಾಮಿಡ ಕೇನುವಲ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಕಾಂತಣ್ಣೆ ಒಲ್ಪ ಉಲ್ಲೆಂದ್ ಅಯಿಕ್ ಮಾಮಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಆಯೆ ಸೂಡಡ್ ನಡಪಿನ ಪಂಚಾತಿಗೆಗ್ ಪೋತೆಂದ್. ದಾಯೆ ಮಾಮಿ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪರ್, ಎಂಕ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರ್ ಸೂಳೆ ಸಿದ್ದುನಾಡೆ ಪೋತು ಅಲ್ಪಡ್ದ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಉಲಯಿ ಕುಲ್ಲುದೆರ್ಂದ್ ಪನ್ಪಲ್. ಅವೆನ್ ಕೇನ್ದ್ ಉಯ್ಯಾಲೆಡ್ ಕುಲ್ಲ್‌ದಿತ್ತಿನ ಕಾಂತಣ್ಣೆ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಮುಟ್ಟುಡುಂತುದು ನೆರಿಯೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆ. ತಮೆರಿಜ್ಜಂದಿ ಪೊಣ್ಣು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಬರಿಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ, ನಿನನ್ ಪೆದ್ಮೆದಿನ್ ತೂಯೆರೆ ಬಯಿಜ್ಜಿ, ಪೆದ್ಮೆದಿ ತಾಂಕ್‌ನ ಪೇತ್ ಕೊರ್ತ್‌ಜ್ಜಿ, ತೊಟ್ಲ್ ಬಾಲೆ ಬರಿಯೆರ್ ಪನ್ತಿಜ್ಜಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಕೆಟ್ಟ್‌ದ್ ಇಡೆ ದಾಯೆ ಬತ್ತ? ತಡ್ಯ ಕಡತ್ ಬತ್ತಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಪನ್ಪೆ. ಉಂದೆನ್ ಕೇಂಡಿನ ಸಿರಿ ಕೋಪೊಡು ತನ್ನ ಕೈಟಿತ್ತಿ ಕಾಜಿನ್ ನೆಲಕ್ ಹಾಕ್‌ದ್ ಪುಡಪುಳ್ ಕಾಂತಣ್ಣೆ ಕಟ್ಟಿನ ಕರಿ ಮಣಿನ್ ಕಡಿತ್ ದಕ್ಕುವಲ್. ನೀತಿಗೆಟ್ಟ್‌ನ ಕಂಡನಿಯನೊಟ್ಟುಗು ಬಾಳುನ ಸರಿಯತ್ತ್ ಪೊಂಜೊಲೆಗ್ ಪಿರ ಮದಿಮೆ ಆಯೆರೆ ಅವಕಾಸ ಉಪ್ಪೊಡು, ಮುಂಡೆಯಾದಿತ್ತಿನ ಪೊಂಜೊಲೆಗ್ ಮುತ್ತೈದೆ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಸರೂರುದ ನೀರ್ ಇನಿಕ್ಕ್ ಮುಗಿಂಡ್ ಪನೊಂದು ಕಾಂತಣ್ಣಗ್ಲ್ ಎಂಕ್‌ಲ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದು, ಬಸರೂರುದ ಸೆಟ್ಟಿಕೇರೆ ಅರಮನೆ ಪೊತ್ತೂದು ಪೋವಡ್ ಪನ್ಪಿ ಸಾಪ ಕೊರ್ದು ಬಾಲೆ ಕುಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆದಾಲ್ ದಾರುನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪಿದಾಡುವಳ್.

ಸಿರಿನ ದರ್ಶನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕವತ್ತಾರ್ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆಡ್ ಸಿರಿದರ್ಶನೊ

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]