ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬಾಲೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಅಪ್ಪೆ ಒರ್ಂಬೊ ತಿಂಗೊಲು ತುಂಬುದು ಭೂಮಿಗ್ ಜಲ್ಮೆಪುನವು ಬಾಲೆ.

ಪದ ಅರ್ಥೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಂದೆನ್ ಪುರುಬಾಲೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಪೆದುಪ್ಪುನಪಗದ ಪರ ಕಟ್ಟಳೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೊಣ್ಣೊರ್ತಿ ಮದಿಮೆ ಅದ್ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆದ್ ಆಲೆಗ್ ಏಳ್ ತಿಂಗೊಲು ಸಿಕೆನಗ ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲಲ್ ಬಯಕೆ ಪಾಡ್ದ್ ಬಾಯಿದಗ್ಗಿನ ದೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ ತುಳುವೆರೆಡ ಉಂಡು. ಇಂದೆಕ್ಕ್ ಬಯಕೆದ ತಮ್ಮನೊಂದುಲಾ ಪುದರ್ ಉಂಡು. ಬಯಕೆದ ತಮ್ಮನೊಗಾದೆ ಬಯಕೆದ ಕಟ್ಟಲಾ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್ಗೆ. ಬಯಕೆ ಆದ್ ಆಲ್ ಕಡಿರ ಬಾಲೆನ್ ಪೆದ್ದುನವು ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಆವೊಡುಂದು ಕ್ರಮೊ. ಅಯಿಕ್ಕಾದ್ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಲ್ ವೀಶೇಷೊ ಕೊಟ್ಯದ ರಚನೆಲಾ ಆಪೆದ್ಂಡ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದುಲಯಿ ಪೆದ್ದುನ ಕ್ರಮೊ ಪಿರಾಕ್ಡ್ ಇತ್ತಿಜಿ. ಪೆದ್ದ್ ದ್ ನಲ್ಪತ್ತೊಂಜಿ ದಿನೊಡ್ದು ಬುಕ್ಕನೇ ಆಲ್ ಇಲ್ಲದುಲಾಯಿ ಬರೊಡು. ಇಂಚ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಬುಕೊ ಬಾಲೆಗ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿಲೆಕ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಪೆದ್ಮೆದಿ ಬುಕ ಬಾಲೆ ತಾಂಕ್ಯರನೇ ಅನುಭವಿ ಪೊಂಜೆನಕುಲು ಇಪ್ಪೇದೆರ್.

ಪೆದಿ ಬುಕ್ಕದ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾಲೆಗ್ ಮುಜೆನಾನಿ ಮೂಜೆನಮೆ ಕರಿತ್ತ್ ದ್, ಐನೆನಾನಿ ಐನೆನಮೆ ಕರಿತ್ತ್ ದ್ ಪದಿನಾಜೆಟ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಬಾಲೆಗ ತೊಟಿಲ್ ಪಾಡುನಾನಿಯೇ ಪುದರ್ಲಾ ದೀವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಬಾಲೆಗ್ ನಾನಾ ನಮುನೆದ ಬೇರ್ ನಾರ್ ಕೊಡಿಕ್ಕಲೆನ ಮರ್ದ್ ಕೊರೊಂದು ಬಾಲೆ ಆರೋಗ್ಯೊಡು ಬುಳೆವುಲೆಕೊ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಬಾಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿ ಜಾತಗೊ ಮಲ್ಪಾವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಬಾಲೆನ್ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ತಾಂಕೊಂದು ಇತ್ತೆರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಬಾಲೆನ್ ಕುರಿತಾದ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪುಂಡು. ಬಾಲೆ ಬುಲೆದ್ ಮಲ್ಲೆ ಆಯಿಬುಕ್ಕ ಪೊಯ್ಯೆದ ಬರವು ಕಲ್ಪಾವೊಂದು ಇತ್ತೆರ್.

ಬಾಲೆಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುನಾ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾಲೆಗ್ ಸುರೂಟು ನುಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಮಾಂಸಾಹಾರಿಲಾಂಡ ಸುರೂಕು ಆಣ್ ಬಾಲೆಗ್ ಕಾಡ ಪಂಜಿದ ಮಾಸೊ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಆಂಡ ಪುದತ್ತ ಮಾಸೊ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಕಾಡಪಂಜಿ ಶೌರಿಯದ ಸಂಕೇತ ಆಂಡ ಪುದ ಕೋಮಲತೆದ ಸಂಕೇತ. ಕಾಡಪಂಜಿದ ಮಾಸೊ ತಿಂದಿ ಆಣ್ ಬಾಲೆ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ್ ಕಯಿಪ್ಪೆದ ಬಾಲೆ ಆದ್ ಬುಳೆವಡ್ಂದ್ಲಾ, ಪುದತ್ತ ಮಾಸೊ ತಿಂದಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಕೋಮಲತೆಡ್ ಬುಳೆವಡ್ಂದ್ಲಾ ಇಂದೆನ ಪಿರವುದ ಆಶಯೊ. ಇನಿ ಬಾಲೆನ್ ತಾಂಕುನ ಸ್ವರೂಪನೇ ಬದಲಾತ್ಂಡ್. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದ ವಾ ಬೇರ್ ಮರ್ದ್ಲಾ ಇನಿ ಉಪಯೋಗುಗು ಬರ್ಪುಜಿ.

ಗಾದೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾಲೆ ಬುಲಿತ್ತ್ಂಡ ಹಾಕಿಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ತೊಟಿಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದ್ ಮಾನಾವೊಡು, ಕಂಚೊಲು ಕಯಿಪ್ಪೆಂದ್ ದಕ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಬಟೆ ಪಾಡ್ದ್ ಆಜವೊಡು

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬಾಲೆ&oldid=156172"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು