ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಗಾದೆಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಗಾದೆ ಪಂಡ ಜೀವನೊದ ಅನುಭವೊನು ಎಲ್ಯೆಡ್ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರೊ. ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆಕ್ಲೆನ ಅನ್ಬೋಗೊದ ಒಟ್ಟು ವಿವೇಕೊ. ಗಾದೆ ಪತ್ತ್ ನಾಲಾಯಿದ ಪರಿಪ್ಪುದ ನಾಣ್ಯೊ. ಬಾಯಿಡ್ ಪಾತೆರಾದ ಗಾಳಿಡ್ ರಾದ್ ಪೋಪುನವೇ ಗಾದೆ ಪಂಡ. ಗಾದೆನ್ ಓದುನೆ ಅತ್ತ್; ಪನ್ಪುನೆ. ಅಂಚಾದ್ ಗಾದೆ ಒಂಜಿ ಚಣೊದ ಎದುರುತ್ತರೊಂದ್ ಪನೊಲಿ. ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪದೊಲಾ ಗಾದೆ ಆಪುಂಡು. ಹೋಲಿಕೆ ಇಪ್ಪುನ, ನೀತಿಪರವಾಯಿನ ಪಾತೆರೊಲು ಗಾದೆ. ಗಾದೆಡ್ ಪಾತೆರೊದ ರಸವತ್ತಾಯಿನ ರೂಪೊ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬದ್ಕ್ ದ ಸಂಕೇತೊಲೆನ ಜೂವೊದ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ದ್ ಬಲ ಮನ್ಪುಂಡು.

'ಗಾಥಾ' ಪನ್ಪಿ ಪ್ರಾಕ್ರತ ಪದೊತ ಕುಡೊಂಜಿ ರೂಪೊ. ಗಾದೆಲು ಒಂಜಿ ಊರುತ ಜನೊಕುಲೆನ ದಿನೊ ನಿತ್ಯೊತ ಪೊರ್ಲ ಪಾತೆರೊಲು. ಅವು ಏರೆತ್ ಎಪೊ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಪಂಡ್‌ತ್ ಪನಿಯರಗ್ ಅಪುಜಿ.

ಗಾದೆದ ಲಕ್ಷಣೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಎಲ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಅತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅರ್ತೊಲ ಚುರುಕಾತ್ ಎಲ್ಯ ಇಪ್ಪುಂಡು.
 • ಪ್ರಾಸಬದ್ಧ ಅಕ್ಸರೊಲು, ಪೂರ ಅರ್ತ ಕೊರ್‌ಪುಂಡು.
 • ಗಾದೆಲೆಟ್ ದೃಷ್ಟಾಂತೊಲು ಇಪ್ಪುಂಡು

ತುಳು ಗಾದೆಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. ಅಂಬಿಗ್ ಬಜಂಟ್ ಸಾಕ್ಷಿ.
 2. ಅಂಗತ್ನೆಗ್ ಉಪ್ಪು ನೀರ್ ಪರ್ಪುನೆ.
 3. ಅಂಗೈ ಒಡ್ಡಂದಿನಾಯೆ ಮುಂಗೈ ಒಡ್ಡೆನಾ?
 4. ಅಂಗಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತ್ಂಡ ಬಂಗಾಳ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಬರುವೆ.
 5. ಅನುರಾಧೆ ಬರ್ಸ ಪಂತಿಬಾಪೆಲೆ.
 6. ಅಳೆಕ್ ಬತ್ತಿನಾಯಗ್ ಎರ್ಮೆದ ಕ್ರಯ ದಾಯೆಗ್?
 7. ಅಮ್ಮೆರೆಲೆಕ್ಕ ರೂಪ ಅಪ್ಪೆಲೆಕ್ಕ ಬುದ್ದಿ.
 8. ಅಶ್ಲೇಷಾ ಬರ್ಸೊಡ್ದು ದೊಂಬೇ ಎಡ್ಡೆ.
 9. ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆಡ್ ದೀಪ ದೀಯಿ ಲೆಕ್ಕ.
 10. ಅಂಡೆ (ಪಾತ್ರೆ)ದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೊಲಿ; ದೊಂಡೆದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚರೆ ಆವಂದ್.
 11. ಅರಿ ಇತ್ತ್‌ಂಡ ಪುರಿ ಉಂಡು.
 12. ಅರಿ ತಿನ್ಪಿನಾಯೆ ಪೋಯೆಡ ಬಾರ್ ತಿನ್ಪಿನಾಯೆ ಬರ್ಪೆ.
 13. ಅಲೆಕ್ಕ್ ಪುಳಿ ಬೋಡೇ?
 14. ಅರಿ ಇಜ್ಜೋ.. ಅಟ್ಟೆಮಿಲಾ ಇಜ್ಜಿ.
 15. ಅಕುಲಕುಲ್ನ ತರೆಕ್ಕ್ ಅಕುಲಕುಲ್ನ ಕೈ.
 16. ಅಪ್ಪ ತಿಂದ್ಂಡ ಯಾವಂದಾ ಗುರಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡಾ?
 17. ಅರಿ ಕೊರ್ಪರೋ, ಮರಿ ಬುಡೊಡೋ ಕೇಂಡಿಲೆಕೊ.
 18. ಅರಿ ಕೊರ್ಪಿ ಇಲ್ಲಗ್ ಮರಿ ಬುಡಡ.
 19. ಅರಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಪುರಿಲಾ ಉಂಡು.
 20. ಆದ್ರೆಡ್ ಆಂಡ ಆಂಡ್ ಪೋಂಡ ಪೋಂಡು.
 21. ಆದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರೊಡು ಬಿತ್ತ್ಂಡ ಅಡರ್ದಲೆಕ್ಕ ಆವು, ಪುನರ್ವಸುಡು ಬಿತ್ತ್ಂಡ ಪುಚ್ಚೆದ ರೋಮದ ಲೆಕ್ಕ ಆವು.
 22. ಅದ್ರೆಡ್ ಅಡರ್ಡೆ ಒಯಿಪೊಡು.
 23. ಅಳೆನ ನಾಲು ಸಮಗಾರನ ರಂಪಿಗೆದ ಲೊಕೊ.
 24. ಅಂದಾಯಿ ಪಾತೆರೊಗು ಸಂದಾಯೊ ಇಜ್ಜಿ.
 25. ಅಕುಲಕುಲ್ನ ತರೆಕ್ಕ್ ಅಕುಲಕುಲ್ನ ಕೈ.
 26. ಅಂದಾ ಪಾತೆರೊಗು ಸಂದಾ೦ಯೊ ಇದ್ದಿ.
 27. ಅಂಬಡೆದ ಮರಕ್ ಅಮೆ ತಪ್ಪುನೇಂದ್ ಇದ್ದಿ.
 28. ಅಗ್ಗೊದ ಮಂದೆಗ್ ಗುಜ್ಜೆದ ಕಜಿಪು.
 29. ಅನ್ಯಾಯೊದ ದುಡ್ಡು ಫಲೊಕ್ ಬರಂದ್.
 30. ಅಮಸರದಾಯಗ್ ಇರೆಟ್ಟ್ ಪಾಡ್, ಎಂಕ್ ನೆಲಟ್ಟ್ ಪಾಡ್.
 31. ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆನೇ, ಸಿದ್ಯಪ್ಪೆ ಸಿದ್ಯಪ್ಪೆನೇ.
 32. ಅಪ್ಪೆಗ್ ನೋತಿನ ಕೈ ಅಮ್ಮಗ್ ಲಾ ಬರು.
 33. ಅಪ್ಪೆನ್ ತೂದ್ ಮಗಳೆನ್ ಕನ; ಪೇರ್ ನ್ ತೂದ್ ಎರ್ಮೆ ಕನ.
 34. ಅಡಿ ತೂದ್ ಮುಡಿ ಎತ್ತೊಡು.
 35. ಅಡಿತ ಕರಟ್ಟ್ ತೆಲಿ ಇಜ್ಜಿ; ಮಿತ್ತ್ದ ಕರಟ್ಟ್ ನುಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ.
 36. ಅ ಇಲ್ಲದಾಯೆ ಮು ಇಲ್ಲದಾಯನ್ ಲಪ್ಪುನು.
 37. ಅಗಲ್ ಅಗಲ್ನಾ ಕೈ ಅಗಲ್ ಅಗಲ್ನಾ ಮಂಡೆಗ್.
 38. ಅಂಡೆಗ್ ಲ ತಿಕ್ಕಯೆ ಕಂಡೆಗ್ ಲ ತಿಕ್ಕಯೆ.
 39. ಅಂದಾಯಿ ಪಾತೆರೊಗ್ ಸಂದಾಯೊ ಇದ್ದಿ.
 40. ಅಪ್ಪೆ ಪ್ರೀತಿ ತಾರಾಯಿ, ಮಗ ಪ್ರೀತಿ ತಿಪ್ಪಿ.
 41. ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗ್ ಆವಂದಿ ಮಗೆ ಲೋಕೊಗ್ ಆವೆನೋ
 42. ಅಪ್ಪೆ ಗೆಲ್ಲ್ ಗೆಲ್ಲ್ ಪೋನಗ ಮಗಳ್ ಇರೆ ಇರೆ ಪೋಪಲ್.
 43. ಅನ್ಯಾಯೊದ ದುಡ್ಡು ಫಲೊಕ್ಕು ಬರಾಂದ್.
 44. ಅಡಿ ತತ್ತ್ಂಡ ಆನೆಲ ಮಗುರು.
 45. ಅರಿಬಾರ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಎಲಿಪೆರ್ಗುಡೆ ಕಮ್ಮಿಯಾ?
 46. ಅಲ್ಪಗ್ ಐಶ್ವರ್ಯೊ ಬತ್ಂಡ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರೆಡ್ ಕೊಡೆ ಪತ್ವೆ.
 47. ಅಮ್ಮೆ ಕಾರ್ ಡೇ ನಡತ್ ದ್ ಕಾಸ್ ಮಲ್ತೆ ; ಮಗೆ ಕಾರ್ ಡ್ ತಿರ್ಗ್ ದ್ ಕಾಲಿ ಮಲ್ತೆ.
 48. ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ಯಂದ್ ನ ಇಲ್ಲ್ ಅಳ್ ಇದ್ಯಂದ್ ನ ಒಣಸ್.
 49. ಅಜ್ಜಿ ತಾಂಕಿ ಪುಳ್ಳಿ ಬೊಜ್ಜೊಗುಲ ಆವಯೆ.
 50. ಅಜ್ಜಿಗ್ ಪುಳ್ಳಿ ತೆಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾಯಿ ಲೆಕೊ.
 51. ಅಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ದೆರ್ಪೊಲಿ; ಬಾನ ಮುಟ್ಟ ತೀರೋ?
 52. ಅಡಿಕ್ ಬೂರ್ಂಡಲ ಮೂಂಕ್ ಮಿತ್ತ್.
 53. ಅಡಿ ತೂದ್ ಮುಡಿ ಎತ್ತೊಡು.
 54. ಅಡಿತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಜವು ಇಪ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಬಳಸಿ ಬುಕ್ಕೊ ಬಡವು ಇಪ್ಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 55. ಅಮಾಸೆಗ್ ಪುಟ್ಟ್ಂಡ ಅಮ್ಮಗ್ ಹಾಳ್.
 56. ಅಪ್ಪೆ ತೂಪುನೆ ಬಂಜಿನ್; ಬುಡೆದಿ ತೂಪುನೆ ಕೈಯಿನ್.
 57. ಅಮ್ಮೆ ಸೈಯ್ತ್ಂಡ ಅಮಾಸೆ ಉಂತಂದ್; ಅಣ್ಣೆ ಸೈಯ್ತ್ಂಡ ಪುಣ್ಣಮೆ ಉಂತಂದ್.
 58. ಅರಸು ಪಾತೆರ್ಂಡ ಊರು ನಡುಗುಂಡ್; ಬಡವೆ ಪಾತೆರ್ಂಡ ಗಡ್ಡ ಪಂದುಂಡು.
 59. ಅರಸು ಮಗಳ್ ತಿಕ್ಕುವಳ್ ಪಂಡ್ ದ್ ತನ್ನ ಬೊಡೆದಿನ್ ಗಿಡೆತೆಗೆ.
 60. ಅರಿ ಪಾಡ್ನಗ ಇಪ್ಪಯೆ; ಅಡ್ಯೆ ಮಲ್ಪುನಗ ತಪ್ಪಯೆ.
 1. ಆರದ್ರೆ ಬರ್ಸ ಸರಿ ಬತ್ತಂಡ ಆಜಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಬರ್ಸ ಸರಿ ಬರು.
 2. ಆಟಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗಾಲ; ಮಾಯಿಡ್‌ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯಾಲ.
 3. ಆಟಿಡ್ ತೆಡ್ಲ್ ಬತ್ತ್ಂಡ ಅಟ್ಟಪೊಲಿಪೋವು ಸೋಣೊಡು ತೆಡ್ಲ್ ಬತ್ತ್ಂಡ ಸೊಂಟ ಪೊಲಿಪೋವು.
 4. ಆಟಿಡ್ ಕಣೆ ಬತ್ತ್ಂಡ ಅಟ್ಟಪೊಲಿಪೋವು ಸೋಣೊಡು ಕಣೆ ಬತ್ತ್ಂಡ ಸೊಂಟ ಪೊಲಿಪೋವು.
 5. ಆಟಿಡ್ ಕಣೆ ಬತ್ತ್ಂಡ ಅಟ್ಟ ಮುದ್ಯುಂಡು ಸೋಣೊಡು ಕಣೆ ಬತ್ತ್ಂಡ ಸೊಂಟ ಮುದ್ಯುಂಡು.
 6. ಆ ಮೈಟ್ ಅಸಲ್ ಈ ಮೈಟ್ ಕುಸಲ್.
 7. ಆನೆಗ್ ಉಮಿಲ್ ತುಚ್ಚಿಲೆಕೊ.
 8. ಆಜಿ ಪೆದ್ನಾಲೆಗ್ ಮೂಜಿ ಪೆದ್ನಾಲ್ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡಿಲೆಕೋ.
 9. ಆಟಿದ ದೊಂಬುಗು ಆನೆದ ಬೆರಿ ಪುಡಾವು.
 10. ಆನೆ ಸಯ್ತ್ಂಡಲ ಸಾರೊ ವರಣ್ ಬೆಲೆ ಉಂಡುಗೆ.
 11. ಆನೆನ್ ದೇರ್ಪರೆ ಆನೆನೆ ಆವೊಡು.
 12. ಆಜಿ ಪೆದ್ನಾಲೆಗ್ ಮೂಜಿ ಪೆದ್ನಾಲ್ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡಿಲೆಕೋ.
 13. ಆನೆದ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ಲುದಿನಾಯಗ್ ನಾಯಿದ ಪೋಡಿಗೆ ದಾಯೆ?
 14. ಅಡಿಕ್ ಬೂರ್ಂಡಲಾ ಮೀಸೆಗ್ ಮಣ್ಣಾತ್‌‍ಜಿ.
 15. ಅಡಿ ತತ್ತಂಡ ಆನೆಲಾ ಮಗುರು.
 1. ಇಲ್ಲ್ ನಾಲಾಂಡ ನಟ್ಟುನಾಯೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ್.
 2. ಇಂಚಿ ಅಂಚಿ ಅಂದ್‌ದ್‌ ಸೆಟ್ಟಯೆ.
 3. ಇಂಬ್ಯ ನಾಲಯಿ ಎಡ್ಡೆ, ತರೆ ಗೀಸೊಲಿ.
 4. ಇಡೀ ಮುರ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಳಿ ದಾನೆ?
 5. ಇತ್ತಿನಾಕುಳು ಮೂವೆರ್ ಕಂಡಿನಾಯೆ ಏರ್‌?
 6. ಇರೆ ಮದೆ ಕಾಯಿ, ಕಾಯಿ ಮದೆ ಇರೆ.
 7. ಇರ್ವೆರ್‌ ಗುರ್ಕಾರೆರಾದ್‌ ಇಲ್ಲ್‌ ಪೋಯಿ ಲೆಕ್ಕ.
 8. ಇರ್ವೆರೆ ನ್ಯಾಯ ವೊರಿಯಗ್‌ ಆಯ.
 9. ಇಲ್ಲ್‌ಗ್‌ ಆಪಿ ಮರ ಕೀಲ್‌ಗ್‌ ಆವಂದೆ ಪೋಂಡು.
 10. ಇಲ್ಲ್ ಗ್‌ ತೂ ಬೂರಿ ಲೆಕ್ಕ.
 11. ಇಲ್ಲ್ ಗ್‌ ಪೊಣ್ಣು ಮಾರಿ.
 12. ಇಲ್ಲಗ್‌ ಬಾಲೆಳು ಪೊರ್ಲು, ಕೆರೆಕ್‌ ತಾವರೆ ಪೊರ್ಲು.
 13. ಇಲ್ಲ್‌ಗ್‌ ಮಾರಿ, ಊರುಗು ಎಡ್ಡೆ.
 14. ಇಲ್ಲ್‌ಡ್‌ ಒಡು ಪೊಗ್ಗಿ ಲೆಕ್ಕ.
 15. ಇಷ್ಟ ಶೆಟ್ಟುನಿ ಬಾಯಿಡ್ದ್, ಸೊರ್ಗ ಶೆಟ್ಟುನಿ ಮನಸ್‌ಡ್ದ್‌.
 16. ಇಂಚಗ್ ದೂರೊ ಆಂಡ್; ಅಂಚಿಗ್ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡ್.
 17. ಇರ್ಲ್ ಉಣಂದಿನಾಯಡ ಮನದಾನಿ ತಂಞಣೊ ಕೇಂಡಿಲೆಕೊ.
 18. ಇರ್ಲ್ ತೂಯಿ ಗುವೆಲ್ ಗ್ ಪಗೆಲ್ ಬೂರಿಲೆಕೊ.
 19. ಇರ್ಲ್ ಇಪ್ಂದ್ ಒರ್ಲ ತಪ್ಪಂದ್.
 20. ಇಲ್ಲ್ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ತೂಲ; ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ತೂಲ.
 21. ಇಲ್ಲ್ ಕಟ್ಟಿನಾಯಗ್ ಗೊಂತು ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತ್ನಾಯಗ್ ಗೊಂತು.
 22. ಇಲ್ಲ್ ಗ್ ಆಪಿ ಮರ ಕೀಲ್ ಗ್ ಆವಂದೆ ಪೋಂಡ್.
 23. ಇಲ್ಲ್ ಗ್ ತಾವರೆ ಪೊರ್ಲು; ಕೆರೆಕ್ ತಾವರೆ ಪೊರ್ಲು.
 24. ಇಲ್ಲ್ ಗ್ ಪೊಣ್ಣು ಮಾರಿ.
 25. ಇಲ್ಲ್ ಗ್ ಸೂ ಬೂರ್ನಗ ಗೂವೆಲ್ ತೋಡಿಯೆರೆ ಪಿದಾಡಿಲೆಕೊ.
 26. ಇಲ್ಲ್ ಗೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಕಂಡೊಗೊಂಜಿ ಅಜ್ಜೆ.
 27. ಇಲ್ಲ ಡ್ದ್ ಮಅಲ್ಲ್ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್.
 28. ಇಲ್ಲ್ ಬದ್ಕ್ ನಿನ್ನವು; ಚೆಂಬು ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟಡ.
 29. ಇಲ್ಲಲ್ದ ಪೇರ್ ನ್ ತಾರಿದ ಮುದಲೆಡ್ ಪರಿಲಕೊ.
 30. ಇಳಾಲ್ದಾಯಗ್ ಪೆಟ್ಟ್ ಬೂರ್ನಗ ಡೋಲ್ದಾಯಗ್ ಚಳಿಕುಳ್ಳ್ಂಡ್.
 1. ಈಚಿಲ್ ದ ಪರ್ಂದ್ ಆನ್ ಕಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಡ್ ಪುಡಿ.
 2. ಈ ಕೆಬಿಟ್ ಕೇನೊಡ್. ಆ ಕೆಬಿಟ್ಟ್ ಬುಡೊಡು.
 1. ಉಂಗಿಲೊ ಪಾಡಿನ ಕೈ ಟ್ಟ್ ನೋತ್ಂಡ ಬೇನೆ ಇಜ್ಜಿ.
 2. ಉಂಡಿನಾಯಗ್ ಬಡವು ಹೆಚ್ಚ ತಿಂದಿನಾಯಗ್ ಕೊದಿ ಹೆಚ್ಚ.
 3. ಉಂಡಿನಾಯಗ್ ಬಡವು ಹೆಚ್ಚ ಮೀನಾಯಗ್ ಕುರೆ ಹೆಚ್ಚ.
 4. ಉಂಡಿ ಇಲ್ಲಗ್ ಗುಂಡು ದೀಪುನಾಯೆ.
 5. ಉಂಡುದು ಆಂಡ್‌, ದಿಕ್ಕೆಲ್‌ ಗರ್ತೆರ್‌.
 6. ಉಂಡಿ ಇಲ್ಲಗ್‌ ರಡ್ಡ್‌ ಎಂಣ್ಯೆರೆ ಆವಂದ್‌.
 7. ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ದೇವೆರ್ ಉಣ್ಯೆರೆ ಕೊರಿಯೆರೊ?
 8. ಉಂತಿ ಎರು ಬಾಳು, ಪಾರು ಎರು ಬೂರು.
 9. ಉಂದು ನಿನ ಕರ್ಮ!
 10. ಉಣಂದೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಕಡ, ಉಣ್ಂಡ ರಡ್ಡ್‌ ಸಂಕಡ,
 11. ಉಣಸ್‌ ಗೌಜಿ, ಬಂಜಾರ ಇಜ್ಜಿ.
 12. ಉಣಿಯೆರೆ ತೆರಿನಾಯಗ್‌ ರೋಗ ಇಜ್ಜಿ.
 13. ಉಣಿಯೆರೆ ದಾಂತಿನಾಯಗ್‌ ಘನ ಹೆಚ್ಚ.
 14. ಉಣಿಯೆರೆ ಪಾಡಂದಿ ಉಪ್ಪಡ್‌ ದಾನೆ ಪ್ರಯೋಜನ?
 15. ಉಣ್ಪಿನಿ ಕೌರವೆರೆ ಇಲ್ಲಡ್‌.
 16. ಉದ್ದ ಇತ್ತಿನವು ಕೊಲ್ಪು.
 17. ಉಪ್ಪುಡ್ದು ಮಿತ್ತ್‌ ರುಚಿ ಇಜ್ಜಿ, ಅಪ್ಪೆಡ್ದ್ ಮಿತ್ತ್‌ ಬಂಧು ಇಜ್ಜಿ.
 18. ಉಪ್ಪು ತಿನ್ದ್ಂಡ ನೀರ್‌ ಪರೊಡು.
 19. ಉಪ್ಪು ನೀರ್‌ಡ್ದ್ ಬಾಜೆಲ್‌ ಪೋಪುಂಡಾ?
 20. ಉಪ್ಪು ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಯು.
 21. ಉಪ್ಪುದ ಸಾಲೊ ಉಪ್ಪರೆನೆ ಬಲ್ಲಿ.
 22. ಉಗುರುಡು ದೆಪ್ಪುನೆಕ್ ಮಡು ದಾಯೆ?
 23. ಉಗುರುಸುತ್ತುದ ಮಿತ್ತ್ ಉಜ್ಜೇರ್ ದ ಪೆಟ್ಟ್.
 24. ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿದಾಂಡಲ ಸಯ್ಯೊಲಿ; ಕೊಂಬಚ್ಚೇಳ್ ತುಚ್ಚಿದ್ ಬದ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 25. ಉಣಂದ್ನಾಯನ ಬಡವು ಉಂಡುನಾಯಗ್ ಎಂಚ ಗೊಂತ್?
 26. ಉಮಿಲಿ ತಿಂದ್ ದ್ ಜಾತಿ ಕೆಟ್ಟಾವೊಣಿನೆ ದಾಯೆ?
 27. ಉರಿತ ಮೂಡೆಗ್ ಕೋಲ್ ಪಾಡಿಲೆಕೊ.
 28. ಉರಿಪ್ಪಿ ಪುಡಿಕ್ಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಲೆಕೊ.
 29. ಉರಿಪ್ಪುನಾಯೆನೆ ಉರಿಪ್ಪೊಡು; ಬೊಟ್ಟುನಾಯೆನೆ ಬೊಟ್ಟೊಡು.
 30. ಉರುಕ್ಕು ಮರ್ದ್ ಊರ ಬಡು.
 1. ಊರಿಯಾಯೆ ಅಡ್ಡ್ಯೆಗ್ ಪೇರ್‌ ಮಳ್ತ್ ದೀಯಿ ಲೆಕ್ಕ.
 2. ಊರುಗು ಉಪಕಾರಿ, ಇಲ್ಲಗ್ ಮಾರಿ.
 3. ಊರುಡು ಗೌಡೆ, ಪರ ಊರುಡು ಹೆಡ್ಡೆ.
 4. ಊರುದ ಮಾರಿ ತರೆಕ್‌ ಸುತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ.
 5. ಊರು ಬುಳ್ಬುಂಡು, ಕಾಡ್‌ ಲೆಪ್ಪುಂಡು.
 6. ಊರೂರುಗು ಪೋಂಡಲಾ ಪಾರುನವು ಉಂತುಜಿ.
 7. ಊರ್ಯ ಸುದ್ದಿ ತನ ಬುದ್ದಿಗೇ.
 1. ಎಡ್ಡೆ ಬಿತ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈಟೇ ಕಟ್ಟೊಡು.
 2. ಎಲಿ ಪೋಯಿನವುಲೆ ಪಿಲಿ ಪೋಂಡ್ ಪನ್ತೆಗೆ ಒರಿ.
 3. ಎಂಕು ಪಣಂಬೂರುಗು ಪೋಯಿಲೆಕ್ಕ.
 4. ಎಕ್ಕ್ ನಾತೆ ಕೈ ಪಾಡೊಡು.
 5. ಎಕ್ಕಲೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಬೊಕ್ಕಲಾ ಉಪ್ಪುಗೆ.
 6. ಎಕ್ಕಲೆ ಮೀಸೆ ಪೊಗ್ಗಾಯಿಲೆಕೊ.
 7. ಎಡ್ಡೆ ಕರನ್ ಒಟ್ಟೆ ಕರಕ್ ತಾಂಟಾಯಿಲೆಕೊ.
 8. ಎಣ್ಣಿನವು ಮಣ್ಣಾಂಡ್ ಪೆದ್ದಿನವು ಪೊಣ್ಣಾಂಡ್.
 9. ಎಣ್ಣೆ ಆಜಿಂಡ್ ನಿನೆ ತೆಕ್ಂಡ್.
 10. ಎಣ್ಣೆಗ್ ನೀರ್ ಕೂಡುಂಡಾ?
 11. ಎದುರುಗು ಬರಯೆ, ಪಿರವುಗು ತಪ್ಪಯೆ.
 12. ಎದುರಡು ಒಂಜಿ, ಪಿರವುಡು ಒಂಜಿ.
 13. ಎನ್ನ ಕುದುರೆಗ್ ಮೂಜೇ ಕಾರ್.
 14. ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪುತ್ಥೊಳಿ ಬಂಗಾರ್; ಆಯನ ಮಗೆ ಕಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ್.
 15. ಎರು ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ಂಡ ಕೊಟ್ಯಡ್ ಕಟ್ಟ್ ಲೆ.
 16. ಎರುತ ಬೇನೆ ಕಕ್ಕೆಗ್ ಎಂಚ ತರಿಯು?
 17. ಎರ್ಮೆದ ಕಂಜಿಗ್ ನೀಂದ್ಯೆರೆ ಕಲ್ಪಾವೊಡಾ?
 18. ಎರ್ಮೆ ಬೊರಿಯುಜೀಂದ್ ಎರುಕು ಬರೆ ಪಾಡ್ಯೆಗೆ.
 19. ಎಲಿಕ್ ಪೋಡ್ತಿದ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಸೂ ಕೊರಿಲೆಕೊ.
 20. ಎಲಿನ್ ಉಲಯಿ ಪಾಡ್ದ್ ಚೀಲ ಪೊಲ್ಲುವೆರಾ?
 21. ಎಲ್ಲೇಂದ್ ಪನ್ಪುನಾಯನ ಇಲ್ಲ್ ಚಲ್ಲ್.
 22. ಎದುರುಡು ಬಲಮಗ ; ಬೆತ್ತಡಿ ಸೂಳೆಮಗ.
 23. ಎಸಳೆ ಕೊರಿನಾಯಿ ಬಿಸಳೆ ನಕ್ಕು.
 24. ಎಳ್ಪೊಡು ಬರ್ಪಿನವು ಏಳೆಡ್ ಬರಡ್.
 1. ಏತ್ ಎನನ್ ತೊರ್ಪುವನಾ , ಆತ್ ನಿನನ್ ತುಂಬಾವೆ.
 2. ಏತ್ ದೀತೆರಾ? ಏರ್ ಕೊರ್ತೆರಾ? ಕಣ್ಣ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಪರ್ಪೆ.
 3. ಏರೆಗ್ಲಾ ತೋಜುಜಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪುಚ್ಚೆ ಕಣ್ಣ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ ತಿಂದಿ ಲೆಕ.
 4. ಏಡ್ ಪೋಯಿನ ನಾಡ್ ಹಾಳ್; ಕೊಂಕಣಿ ಪೋಯಿನ ಊರ್ ಹಾಳ್.
 5. ಏರೆಗ್ ಲಾ ಇದ್ಯಂದ್ ನ ಪೂ ದೇವೆರೆಗ್ ಉಪ್ಪಡ್.
 6. ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್.
 7. ಏಳೆಡೊಂಜಿ ಮರ್ಲ್ ಎಳ್ಪೊಡೊಂಜಿ ಮರ್ಲ್.
 1. ಐನ್ ಬಿರೆಲ್ ಸಮ ಉಂಡಾ?
 1. ಒಟ್ಟೆ ಓಡೊಡು ಕಡವು ಕಡಪಡ.
 2. ಒಟ್ಟೆ ಕರಕ್ ಗಿಟ್ಟ ಪಾಡ್‌ಂಡಲಾ ಪುದರ್ ಒಟ್ಟೆ ಕರಂದೆ.
 3. ಒಟ್ಟೆ ಕಡ್ಯಡ್ ನೀರ್ ತುಂಬಿಲೆಕೊ.
 4. ಒಟ್ಟೆ ಚಟ್ಟೆ ತೆರಿಯೊಡಾಂಡ ಪೊಡೆತ್ತ್ ತೂವೊಡು.
 5. ಒಟ್ಟೆ ತಂರ್ಬುಚ್ಚಿ ಕಬಿಡಿಯೆರೆ ಆವಂದ್.
 6. ಒಟ್ಟೆ ಬೂರುಂಡ ಕುಟ್ಟೆ ಪೋಂಡು.
 7. ಒಟ್ಟೆ ಬೂರ್ನೇಟ ಕಡ್ಯಡ್ ನೀರ್ ಉಂತು.
 8. ಒಟ್ಟೆ ಕರತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕರನ್ ತಾಂಟಾಂಡ ಎಂಚ?
 9. ಒಕ್ಕೆಲ್ ಪೋನಗ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಗರ್ತಿಲೆಕೊ.
 10. ಒಕ್ಕೆಲ್ ಮಲ್ಲೆ ಆಂಡ್. ತಿಕ್ಕುನ ಎಲ್ಯೆ ಆಂಡ್.
 11. ಒಕ್ಕೆಲ್ ಇಜ್ಜಂದಿ ಇಲ್ಲ್‌ದ ಲೆಕೊ.
 12. ಒಕ್ಕುನೆಟ್ ಪಂಜಿ. ನಕ್ಕುನೆಟ್ ನಾಯಿ.
 13. ಒಕ್ಕುದು ತಿಕ್ಕ್‌ನಿ ನಾಲ್ ನಕ್ರ್ ಮಾತ್ರ.
 14. ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ರಡ್ಡ್ ತುಂಡು.
 15. ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣ್ ಗ್ ಸುಣ್ಣ; ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣ್ ಗ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 16. ಒಂಜಿ ತುಡಾರ್ ತುಡಾರ್ ಅತ್ತ್; ಒರಿ ಮಗೆ ಮಗೆ ಅತ್ತ್.
 17. ಒಂಜಿ ದಿನೊತ ಆಟೊಗು ಪಂಬದೆ ಗಡ್ಡ ಗೀಸಾದೆಗೆ.
 18. ಒಂಜಿ ಬಾರ್ ಡ್ ಒಂಜೇ ಅರಿ.
 19. ಒಂರ್ಬ ಬಿಸಲೆಗ್ ಒಂಜೇ ಕೈಲ್.
 20. ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು; ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ್ಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು.
 21. ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟ್ ರಡ್ಡ್ ತುಂಡು.
 22. ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ್ ಪೊಣ್ಣತ್ತ್; ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣ್ ಕಣ್ಣತ್ತ್.
 23. ಒಟ್ಟೆ ಓಡೊಗು ಮೋಂಟು ಜಲ್ಲ.
 24. ಒಟ್ಟೆ ತಿಪ್ಪಿಡ್ ನೀರ್ ಕೊಂಡೊಯಿ ಲೆಕ್ಕ.
 25. ಒಡಲ್ಡ್ ಪುಟ್ಟೊಡು ಬುದ್ಧಿ; ಬೆನ್ನಿಡ್ ಪುಟ್ಟೊಡು ಒಸರ್.
 26. ಒರ ದುಂಬು ಪೋದು ಪಿರ ಬರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 27. ಒರಿಯೊಡಪ್ಪ ಇತ್ತ್ ತೂವೊಡು; ನೀರ್ ಗ್ ಜತ್ತ್ ತೂವೊಡು.
 28. ಒರ್ಲ ತಪ್ಪಡ ಇರ್ಲ ಇಪ್ಪಡ.
 1. ಓದುನಿ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪಾಡುನಿ ಗಾಳ.
 2. ಓರೆ ಜನ, ತೋರು ಇಲ್ಲ್ ಗೆ.
 3. ಓಡಾರಿಗ್ ವರ್ಸೊ ದೊಣ್ಣೆಗ್ ನಿಮಿಸೊ.
 4. ಓಡಾರಿಡ ಅಡಿಯೆರೆ ಕರ ಇಜ್ಜಿ.
 5. ಓಡ್ ಡ್ದ್ ರಟ್ಟ್ ದ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗ್ ಬೂರಿಲೆಕೊ.
 6. ಓರುನ ಇಲ್ಲ್ ಲ ತೋರುನ ಇಲ್ಲ್ ಲ ಹಾಳ್.
 7. ಓಲೆದಾಲೆಗ್ ಲಾ ಓಲೆದಾಲೆಗ್ ಲಾ ಇಷ್ಟೋ; ಒಲಿತ್ತಾಲೆಗ್ ಲಾ ಒಲಿತ್ತಾಲೆಗ್ ಲಾ ಇಷ್ಟೋ;
 1. ಕಂಚೋಲು ಕಯ್ಪೇಂದ್ ದಕ್ಕಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ, ಅಮ್ಮ ನೆರಿಯಲ್ಂದ್ ಬಲಿಪ್ಪಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 2. ಕಾಡ್ ದ ಭೂತೊಗ್ ಕೋಲ ಕೊರಡ.
 3. ಕೋಕಯಿಡ್ ಪತ್ತುನಾತೆ ಕೊಡಪ್ಪೊಡು.
 4. ಕುಟ್ಟಿ ಕುಂದಾಪುರಗ್ ಪೋಯಿಲೆಕ್ಕೊ.
 5. ಕುರೀದಿನ ಕುಂಬುಡೋಗ್ ತೆಟ್ ಪೋತಿ ತಾರಾಯಿ.
 6. ಕಂಡೊಗು ಪಾಡಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಎರ್ಮೆಗ್ ಪಾಡಿನ ಪುಂಡಿದ ಲೆಕ್ಕ.
 7. ಕರಿಯ ಬಂಗಾರ್ ಕೆಂಡೊಡು ಪಾಡ್ಂಡ ಬೊಳ್ಯ ಬಂಗಾರ್ ಅವು.
 8. ಕಂಡೊನು ಬಟ್ಟಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಹದ ಮಳ್ಪೊಡು.
 9. ಕಜಿಬಾರ್ ಬಿತ್ತ್ ದ್ ಬೊಳ್ಳ್ಯರಿ ಕೊಯ್ಯೊಲ್ಯೊ.
 10. ಕೊರಿ ಐತಾ ಕಾರ್ ದ ಐದ್ನೆ ಒಕ್ಕುನು.
 11. ಕೊರಿದ ಕಜಿಪುಗ್ ಕೊರಿನ್ ಕೆಂದ್ ಮಸಲ ಕಡೆವೆರೆ ಅಪುಂದಾ?
 12. ಕಂಚಲ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಎನ್ಚಲಾ ಉಣೋಲಿ.
 13. ಕೈ ಕೆಸರಾಂಡ ಬಾಯಿಗ್ ಕೊಜಪು.
 14. ಕರ್ಜೂರ ಪರ್ಂದ್ ನಗ ಕಕ್ಕೆದ ಬಾಯಿಡ್ ಪುಡಿಯಾಪುಂಡ್ ಗೆ.
 15. ಕಂಗ್ ಲಾ ತಾರೆಗ್ ಲಾ ಒಂಜೇ ತಳೆನಾ?
 16. ಕಂಚೊಲು ಬಿತ್ತ್ ಪಾಡ್ದ್ ದಾರೆಪೀರೆ ಕೊಯ್ಯೆರೆ ಆಪುಜಿ.
 17. ಕಂಡ್ ದ್ ತಿಂಪಿನೆಡ್ದ್ ನಟ್ಟ್ ದ್ ತಿನ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆ.
 18. ಕಂಡ್ ದ್ಲಾ ಪಂಡೊನಿಯೆರೆ ತೆರಿಯೊಡು.
 19. ಕಂಡೊನ್ಲ ಪುನಿನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಂಟಿಲೆಕ್ಕ.
 20. ಕಂಬೊಲೆಗ್ ಪತ್ತಿನ ಪೀತಲೆಕೊ.
 21. ಕಂರ್ಬು ಓರೆ ಆಂಡಲಾ ತೀಪೆ ಓರೆನಾ?
 22. ಕಂಡೊನಾಂಡಲಾ ಕಾಪೊಲಿ ಪುಣ ಕಾಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 23. ಕಿರೀಟ ತುಂಬಿನ ತರೆಕ್ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಹೆಚ್ಚ.
 24. ಕತ್ತೆ ದ ಮೈ ಪೂಜೆರೆ ಪೋದು ಮುಸುಂಟು ಬಾಪಾವೊಂಡೆ.
 25. ಕನ್ನಡಕ ಕಣ್ಣ್ ಗಾಂಡಲಾ, ಅವು ಉಂತೆರೆ ರಡ್ಡ್ ಕೆಬಿ ಬೋಡು.
 26. ಕೃಷಿ ಮಲ್ತ್ ೦ಡ ನೇ ಭೂಮಿ., ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತ್ ೦ಡ ನೇ ಬುಡೆದಿ.
 27. ಕುದ್ಕನ ಬೆರಿಯೆ ನಾಯಿ ಬಲಿಪುನತ್ತಂದೆ, ನಾಯಿದ ಬೆರಿಯೆ ಕುದ್ಕೆ ಬಲಿಪುಜಿ.
 28. ಕುಪ್ಪಿನ್ ಆಡಾ ದ್ ಮರ್ದ್ ಕೊರಿಯರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿನೆನ್ ಮದತಿನ ಅಪ್ಪೆ, ಮರ್ದ್ ಕೊರ್ದ್ ಬಾಲೆನ್ ಕುರ್ಕಾಯಲ್.
 29. ಕುದುರೆಡ್ ದುಂಬು ಕುಡು.
 30. ಕಂಡನಿ ಇಪ್ಪುನಗ ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಿ; ಬುದ್ಧಿ ಬನ್ನಗ ಕಂಡನಿ ಇಜ್ಜಿ.
 31. ಕಂಡನಿ ಬುಡೆದಿನ ಲಡಾಯಿ ಉಂಡುದು ಜೆಪ್ಪುನೇಟ.
 32. ಕಂಡೊಣಿಯೆರೆ ತೆರಿನಾಯಗ್ ಪಂಡೊಣಿಯೆರೆ ತೆರಿಯಾಂದ?
 33. ಕಕ್ಕೆ ಆದ್ ಪುಟ್ಟುದ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಬದುಕುನೆಡ್ದ್ ಗಿಳಿಯಾದ್ ಪುಟ್ಟುದ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಅದುಕುನ ಎಡ್ಡೆ.
 34. ಕಕ್ಕೆ ಕೋಗಿಲೆನ್ ಕಪ್ಪೂಂದ್ ಪಂಡಿಲೆಕೊ.
 35. ಕಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನಾಯಗ್ ಲಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ.
 36. ಕಟ್ಟಿಕೊರಿ ಪೊದಿಕ್ಕೆಲ ಪಂಡಿಕೊರಿ ಬುದ್ಧಿಲ ಓಡೆಮುಟ್ಟ?
 37. ಕಟ್ಟ್ ದೀ ಗೂಂಟಲಾ ಆಂಡ್ ಪಾಡ್ದೀ ಬೈಲಾ ಆಂಡ್.
 38. ಕಡ ಕೊರ್ದ್ ಬಡವೆ ಸೆಟ್ಟಿಯೆ.
 39. ಕಡ್ತಿ ಕೈಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಯೆ.
 40. ಕಡ್ಲೆಡೊಪ್ಪ ಎಣ್ಮೆ ಕರಂಟ್ ಡ್.
 41. ಕಣ್ಣ್ ನೇಲ್ಯಾಂಡ್, ಕೈ ಕುದ್ಯ ಆಂಡ್.
 42. ಕನೊಟ್ಟ್ ಬಂಜಜಾರ ಉಂಡುಂಡ ಬಂಜಿ ದಿಂಜುಂಡ?
 43. ಕಪ್ಪಲ್ ದಿಂಜಾಯೆರೆ ಪೋಯಿನಾಯೆ ಬತ್ತ್ ದೆ, ಬಂಜಿ ದಿಂಜಾಯೆರೆ ಪೋಯಿನಾಯೆ ಬೈಜೆ.
 44. ಕಪ್ಪೆದ ಕಣ್ಣ್ ಪೋಂಡ ಕೇರೆಗ್ ದಾನೆ ನಷ್ಟೊ?
 45. ಕಪ್ಪೆನ್ ಕೆರ್ಂಡ ಅಪ್ಪೆನ್ ಕೆರ್ನ ದೋಸೊ ಉಂಡು.
 46. ಕಪ್ಪೆ ಸೊರ್ಕುಂಡ ಪಳ್ಳಡ್ ಉಂತಂದ್, ಪೊಣ್ಣ್ ಸೊರ್ಕುಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಉಂತಂದ್.
 47. ಕಯ್ತ ಪೆಟ್ಟ್ ಮಾಜಿದ್ ಪೋವು; ಬಾಯಿದ ಪೆಟ್ಟ್ ಮಾಜಂದ್.
 48. ಕಂರ್ಬು ಚೀಪೆ ಪಂಡ್ ದ್ ಬೇರ್ ಮುಟ್ಟ ಅಗಿಯಡ.
 49. ಕರ ನರಿಂಡ ಕಕ್ಕೆಗ್ ಲಾಬೊ.
 50. ಕಂರ್ಬಿತ್ತಿಲ್ ಗ್ ಆನೆ ಪೊಗ್ಗಿಲೆಕೊ.
 51. ಕಲ್ಲ್ ಇಪ್ಪುನಗ ನಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ; ನಾಯಿ ಇಪ್ಪುನಗ ಕಲ್ಲ್ ಇಜ್ಜಿ.
 52. ಕಲ್ತ್ ಕಲ್ತ್ ದ್ ಮದಿಮಾಲ್ ಆಯಿಲೆಕೊ.
 53. ಕಲ್ಲ್ ಕಾರ್ ದ ಬೇನೆ ಪಿನಂದ್.
 54. ಕಲ್ಲ್ ಕೊಡಿತಿನಲ್ಪ ಕಲ್ಲೇ ಕೊಡಿಪು; ಮಳ್ಳ್ ಕೊಡಿತಿನಲ್ಪ ಮುಳ್ಳೇ ಕೊಡಿಪು.
 55. ಕಳ್ಳನ್ ನಂಬೊಲಿ ಕುಳ್ಳನ್ ನಂಬೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 56. ಕಾಟ್ ಕೈಕಂಜಿಗ್ ಬಜಿ ಅರ್ಕಂಜಿ.
 57. ಕಾಟ್ ತೇವುಗು ಕಾಡಂಬಡೆ.
 58. ಕಾಟ್ ಭೂತೊಗ್ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಉಂಡಾ?
 59. ಕಾಡ್ ಸೊರ್ಕುನವುಲು ಏಡ್ ನ್ ಬುಡೊಡು; ಊರು ಸೊರ್ಕುನವುಲು ಕೊಂಕಣಿಯನ್ ಬುಡೊಡು.
 60. ಕಾರ್ fಗ ಒಯ್ತಿಂಡ ತರೆಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ, ತರೆಕ್ ಒಯ್ತಿಂಡ ಕಾರ್ ಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ.
 61. ಕಾರ್ ಡ್ ಪೀ ಆಂಡ್ ಪಂಡ್ ದ್ ಕೊಯ್ತ್ ಅಡಕ್ಕಿಯೆರೆ ಆಪುಂಡಾ?
 62. ಕಾರ್ಯ ಆವೊಡಾಂಡ ಕಕ್ಕೆದ ಕಾರ್ ಲಾ ಪತ್ತೊಡು.
 63. ಕಾಮಾಲೆ ಕಣ್ಣ್ ದಾಯಗ್ ತೂಯಿನವು ಮಾತಾ ಮಂಜಲ್.
 64. ಕಾಲೊಗ್ ತಕ್ಕ ಕೊಲೊ.
 65. ಕಾಸ್ ಕೊರ್ದ್ ಸುದೆ ನೀಂದಿಲೆಕೊ.
 66. ಕಾಳಗ್ ಬತ್ತಿ ಬಡು ಬೊಳ್ಳಗ್ ಲಾ ಬರು.
 67. ಕಾಶಿಗ್ ಪೋಂಡ ಕಾಸ್ ಗ್ ಒಂಜಿ ಕುದುರೆ.
 68. ಕಾಶಿಗ್ ಪೋಂಡಲಾ ದೋಸ ತಪ್ಪುಜಿ.
 69. ಕಾಶಿಗ್ ಪೋನಗ ಭಾಗೀರಥಿ ಎದುರು ಬತ್ತಿಲೆಕೊ.
 70. ಕಾಶಿಗ್ ಪೋಯಿನಾಯೆ ಪಾಪೊನ್ ಕನತೆಗೆ; ಇಳ್ಳಲ್ ಕುಳ್ಳಿನಾಯೆ ಪುಣ್ಯೊ ಮಲ್ತೆಗೆ.
 71. ಕಿನ್ಯ ಬಿರೆಲ್ ಬಾತ್ಂಡ ಏತ್ ಬಾಪು.
 72. ಕಿರ್ಂಬುನ ಕಜ್ಜಿಗ್ ಬೆಂದ್ರ್ ಮಯ್ತಿಲೆಕೊ.
 73. ಕುಂಟಗ್ ಎಣ್ಮ ಬುದ್ಧಿ; ಕುರುಡಗ್ ಪರಂಟ್ ಬುದ್ಧಿ.
 74. ಕುಂಬುಡೊ ಕಳ್ವೆಂದ್ ಪನ್ನಗ ಪುಗೆಲ್ ಮುಟ್ಟ್ ದ್ ತೂಯಿಲೆಕೊ.
 75. ಕುಂಬುಡೊ ಬಿತ್ತ್ ಪಾಡ್ಂಡ ತೌತೆ ಆಪುಜಿ.
 76. ಕುಂಡೋಳ್ ಗ್ ಕಲ್ಲ್ ಅಡಕಿಲೆಕೊ.
 77. ಕುದನೆ ಕೊರ್ದು ಬದನೆ ದೆತೊನುನೆ.
 78. ಕುದ್ಕನ್ ನಂಬುದು ಕೊಳಕೆ ಬಿತ್ತಿಲೆಕೊ.
 79. ಕುದ್ಕೆ ಬೊಳ್ಳೊಡ್ ಪೋನಗ ಊರೇ ಬೊಳ್ಳೊಡು ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡಿಲೆಕೊ.
 80. ಕುದುರೆಡ್ದ್ ದುಮಬು ಕುಡು ದಾಯೆಗ್?
 81. ಕುರಿಟ ಕೇಂದ್ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆಪುಜೆರ್.
 82. ಕುರುಡಗ್ ಕನ್ನಡಿ ದಾಯೆ?
 83. ಕುರುಡಗ್ ರಾತ್ರಿ ಆಂಡ ದಾನೆ ; ಪಗೆಲ್ ಆಂಡ ದಾನೆ?
 84. ಕುಳ್ಳ್ ದ್ ಉಣಡ; ಜೆತ್ತ್ ದ್ ನಿದೆರದ.
 85. ಕುಳ್ಳ್ ದ್ ಮಾರುನೆನ್ ತುಂಬುದ್ ಮಾರುನೆ ದಾಯೆ?
 86. ಕೂರಿಗ್ ಲಾ ತಿಕ್ಕಯೆ; ಕುತ್ತರಿಗ್ ಲಾ ತಿಕ್ಕಯೆ.
 87. ಕೂಳಿ ಇಪ್ಪುನಗ ಕಡಲೆ ತಿನೊಡು.
 88. ಕೆಬಿ ಪಿತ್ತಲೆ ಆಂಡ ಮನಸ್ ಕತ್ತಲೆ.
 89. ಕೇರೆ ತಿನ್ಪಿ ಊರುಗು ಪೋಂಡ ನಡುತ ಪೂಳು ತಿನೊಡು.
 90. ಕೃಷಿಟ್ ಸುರು ಕಷ್ಟೊ, ಸಂಸಾರೊಡ್ ನಡುಕಷ್ಟೊ, ವ್ಯಾಪಾರೊಡ್ ಕಡೆ ಕಷ್ಟೊ.
 91. ಕೈ ಆಡಂದನೇ ಬಾಯಿ ಆಡ್ವೊ?
 92. ಕೈಕ್ ಬತ್ತಿನವು ಬಾಯಿಗ್ ಇಜ್ಜಿ.
 93. ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಪಕ್ಕಿನ್ ಬುಡ್ದ್ ರಾಪಿ ಪಕ್ಕಿಗ್ ಕೈ ಪಾಡಿಲೆಕೊ.
 94. ಕೊಂಕಣಿ ಎರ್ಮೆಗ್ ಕೊದಂಟಿ ಮರ್ದ್.
 95. ಕೊಂಕಣಿ ಲಾಭ ಇದ್ಯಂದೆ ಬೊಳ್ಳೊಡ್ ಪೋವಯೆ.
 96. ಕೊಂಬರ್ ಕೂಳಿದಾಯೆ ಸೈಯ್ತಿನವು ಗೊತ್ತಾವಂದ್; ಡೊಳ್ಳು ಬಂಜಿದಾಯೆ ಉಣಂದಿನವು ಗೊತ್ತಾವಂದ್.
 97. ಕೊರಿ ಎರುತ ಬೆರಿ ಪೂಜಡ.
 98. ಕೊರ್ಜಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋಪ; ಕೊರುಂಡ ರಡ್ಡ್ ಕೋಪ.
 99. ಕೊರಿ ಪೊಣ್ಣು ಕುಲೊಡ್ದ್ ಪಿದಾಯಿ.
 100. ಕೊರೆಪ್ಪುನ ನಾಯಿ ತುಚ್ಚಂದ್; ತುಚ್ಚುನ ನಾಯಿ ಕೊರೆಪಂದ್.
 101. ಕೊರಿಯೆರೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಸೈಯಡ್; ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರೊ ಆಂಡಲಾ ಬೊಡ್ಚಾ?
 102. ಕೊಲ್ಲನ ಪೀಂಕನ್ ಏಪಲಾ ನೆಲಟ್ಟ್.
 103. ಕೋರಿದ ಕಾರ್ ಗ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟ್ಂಡ ನೆ ಒಕ್ಕಂದೆ ಕುಳ್ಳುವೋ?
 1. ಗಾದೆಡ್ ಗಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ;ನೀರ್ ಡ್ ಅಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ.
 2. ಗುಂಡೆಮಿಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿಲೆಕೊ.
 3. ಗಟ್ಟಿಯಾಂಡ ರೊಟ್ಟಿ; ತೆಲುಪಾಂಡ ತೆಲ್ಲವು.
 4. ಗತಿ ತತ್ತ್ ದ್ ಬೆನಡ; ಮಿತಿ ಮೀರ್ ದ್ ಉಣಡ,
 5. ಗಾಂಧಾರಿ ಮುನ್ಚಿಗ್ ಖಾರೊ ಜಾಸ್ತಿ.
 6. ಗಾಯ ಒತ್ತಟ್ಟಾಂಡ್; ಮರ್ದ್ ಒತ್ತಟ್ಟಾಂಡ್.
 7. ಗಾಳಿ ಬರಂದೆ ಇರೆ ಪಂದಂದ್.
 8. ಗ್ರಚಾರೊ ಪತ್ತ್ ನಾಗ ತುತ್ತ್ ನ ಕುಂಟೇ ಪಗೆ ಆವುಗೆ.
 9. ಗುಡ್ಡೆಗ್ ಗುಡ್ಡೆ ಅಡ್ಡೊ ಉಂಡೇ ಉಂಡು.
 10. ಗುರಿಟ್ ಬೂರಿನಾಯಗ್ ಕಲ್ಲ್ ಪಾಡಿ ಲೆಕೊ.
 11. ಗೂವೆಲ್ ದ ಉಳಯಿದಅ ಕಪ್ಪೆದ ಲೆಕೊ.
 12. ಗೂವೆಲ್ ಡ್ ಇತ್ತಿ ಕಪ್ಪೆ ನೀರ್ ಪರಂದೆ ಉಪ್ಪೋ?
 13. ಗೂವೆಲ್ ತೋಡಿನ ದಿನೊಟ್ಟೇ ನೀರ್ ತಿಕ್ಕೋ?
 14. ಗೋಣನ ಬೇನೆ ಕಕ್ಕೆಗ್ ದಾನೆ ಗೊಂತ್?
 15. ಗೆಂಡದ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ಬಾಲೆನ್ ಎದುರು ಪತ್ತುನಿ.
 16. ಗೆಂಡುಗು ಕೈಪಾಡಿಯೆರೆ ಆವಂದ್; ಮುಂಡೆಡ ಪಾತೆರಿಯೆರೆ ಆವಂದ್.
 1. ಚಿತ್ರೆ ಬರ್ಸ ಮೈತ್ಂಡ ವಿಚಿತ್ರ ಆವು.
 2. ಚೀಪೆ ಇತ್ತಿನಡೆ ಪಿಜಿನ್ ಬರು. ಮಡೆ ದಕ್ಕಿನಡೆ ಕಕ್ಕೆ ಬರು.
 3. ಚಳಿಕ್ ಆವಂದಿ ಕಂಬೊಳಿ ದಾಯೆ?
 4. ಚೆಕ್ಕರ್ಪೆ ಕಾಪೆರೆ ಕುದ್ಕನ್ ಕುಳ್ಳಾಯಿ ಲೆಕೊ.
 5. ಚೇವುದ ಕಾರ್ ಡ್ ಕಂಜಿನ್ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಬತ್ತಿಲಕೊ.
 6. ಚೆಲ್ಕೆ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪುಗು ಚಾಲ್ಯನ ಮೂಂಕು ಕೊಯ್ಪುನೆ.
 1. ಜನ ತೂದ್ ನಟ್ಟೋಡು;ಜಾಗ ತೂದ್ ಉಬ್ಬಿಯೊಡು.
 2. ಜಾತಿಗ್ ಜಾತಿ ಪಗೆ; ನಾಯಿಗ್ ನಾಯಿ ಪಗೆ.
 3. ಜೋಕುಲು ಅಡತ್ತಿನ ಕಂಡ ಹಾಳ್; ಪರಬ್ಬೆರ್ ಉಬ್ಬಿನ ಪಡ್ಯೊ ಹಾಳ್.
 4. ಜೋಕುಲಾಟಿಕೆ ಮರ್ಲ್ ಬುದ್ಧಿ; ಮುಕ್ಕೊಳು ಉಣ್ಣಗ ಮೂಜಿ ಬುದ್ಧಿ.
 5. ಜೋಕುಲೆಗ್ ಕೂಲಿ ತೋಜಿಪಾಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ; ಕೆಲೆಂಜಿಗ್ ಗಾಯ ತೋಜಿಪ್ಪಾಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 1. ಡಂಕಿನ ಕಾರ್ ಗೇ ಡಂಕುನೆ.
 2. ಡೆಂಜಿ ಇತ್ತ್ ನ ಭೂಮಿ ಹಾಳ್; ಮಂಗೆ ಇತ್ತ್ ನ ಕಾಡ್ ಹಾಳ್.
 3. ಡೆಂಜಿದ ಕೊಂಬರ್ ಡೆಂಜಿದ ತಿಗಅಲೆಗ್.
 1. ತನ್ನ ತರೆಕ್ ತನ್ನ ಕೈ.
 2. ತಗ್ಗುನಾಯೆ ಏಪಲಾ ಸೆಟ್ಟಯೆ.
 3. ತಗ್ಗ್ ದಿ ಕಂಡೊಗು ಮೂಜಿ ಬುಲೆ ಏರ್ ದಿ ಕಂಡೊಗು ಒಂಜೇ ಬುಲೆ.
 4. ತನ್ನ ಮೋನೆ ಓರೆಂದ್ ಊರ್ಯಾಯನ ಕನ್ನಡಿ ನರ್ತಿಲೆಕೊ.
 5. ತನ್ನವು ಕೈಪೆ; ಊರ್ಯಾಯನ ತೀಪೆ.
 6. ತನ್ನ ಇಚ್ಚೆಗ್ಲಾ, ಸಾಣೆ ತರೆಕ್ ಲಾ ಮರ್ದ್ ಇಜ್ಜಿ.
 7. ತರೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಎಂಚಲಾ ಮುಡಿಯೊಲಿ; ನಾಲಯಿ ಇತ್ತ್ಂಡ ಎಂಚಲಾ ಪಾತೆರೊಲಿ.
 8. ತರೆಕ್ ಮೈಯ್ತಿನ ನೀರ್ ಕಾರ್ ಗ್ ಬರು.
 9. ತರೆಟ್ಟ್ ಬರೆಯಿನ ಬರವು ಇರೆಟ್ಟ್ ಪೂಜಿಂಡ ಪೋವೋ?
 10. ತರೆಡ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಮುಂಡಾಸ್.
 11. ತರೆ ಪೋಂಡಲಾ ಮುಂಡಾಸ್ ಬುಡಯೆ.
 12. ತರೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಡಾಸ್ದ ಚಿಂತೆ ದಾಯೆ?
 13. ತಾನೆ ಎಡ್ದೆ ಆಂಡ ಊರು ಎಡ್ಡೆ.
 14. ತಾನ್ ಕಳುವೆ ಆಂಡ ಊರುಲಾ ಕಳುವೆಗೆ.
 15. ತಾನ್ ಮಲ್ತಿ ಉರ್ಲು ತಂಕೇ ಕೇಡ್.
 16. ತಾನ್ ಸಯ್ಯೊಡ್ ಸ್ವರ್ಗ ಪಡೆವೊಡು.
 17. ತಾರಿ ಕಂಡೊಗು ಮೂಜಿ ಬುಲೆ.
 18. ತಾರೆಗ್ ನೀರ್ ಮೈಪೊಡ್ಚಾ?
 19. ತಾಳಿನಾಯೆ ಬಾಳುವೆ.
 20. ತಿಂದಿನಾಯಗ್ ತೊಡು ದಿಂಜ, ಮೀತಿನಾಯಗ್ ಕುರೆ ದಿಂಜ.
 21. ತಿಗಲೆಡ್ ರೋಮ ಇಜ್ಜಂದಿನಾಯನ್ ನಂಬೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 22. ತುಡಾರ್ ದ ಅಡಿಟ್ ಕತ್ತಲೆ.
 23. ತುಚ್ಚುನ ನಾಯಿ ಕೊರೆಪಂದ್; ಕೊರೆಪುನ ನಾಯಿ ತುಚ್ಚಂದ್.
 24. ತೆಲಿ ಜಪ್ಪಂದಿನಾಯಗ್ ರೊಟ್ಟಿ ತಮ್ಮನೊ.
 25. ತೆಲಿಕ್ ಇಜ್ಜಾಂಡಲಾ ಕಲಿಕ್ ಉಂಡು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ.
 26. ತುಳುವೆರೆ ಮನಸ್ ತುಳುವೆ ಪೆಲಕಾಯಿದಂಚ.
 27. ತೂನಗ ದಿನ್ನೊ, ಪಾತೆರ್ನೊ ಬೊನ್ಯೊ.
 28. ತಿನ್ಪಿ ಸೂಳೆಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಂದ, ಅಡ್ಪಿ ಮುಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ.
 29. ತಿರ್ತ್ ದೀಂಡ ಪಿಜಿನ್ ಕೊನೊವು, ಮಿತ್ತ್ ದೀಂಡ ಕಕ್ಕೆ ಕೊನೊವು.
 30. ತುತ್ತ್ ದಿ ಕುಂಟು ಗಟ್ಟಿಯಿತ್ತ್ಂಡ ಬತ್ತಿ ಮಿಂಡೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ?
 31. ತುಳುವ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿದ ಪಚ್ಚಿಲ್ ಎಡ್ಡೆ, ಬರಿಕೆ ಪೆಲಕಾಯಿದ ರಚ್ಚೆ ಎಡ್ಡೆ.
 32. ತೂನಗ ದಿನ್ನೋ ಪತ್ತ್ ನಗ ಬೊನ್ಯೊ.
 33. ತೂನಗ ಮಾಣಿ ತಿನ್ನಗ ಗೋಣಿ.
 34. ತೋಡು ಮೂಡಯಿ ಕಂಡ ಪಡ್ಡೆಯಿ.
 35. ತೋಡು ಕಡಪೆರೆ ತೀರಂದಿನಾಯೆ ತುದೆ ಕಡಪುವೆನಾ?
 36. ತೋರುನವು ಇಲ್ಲ್ ಅತ್ತ್ ಓರುನವು ಬುಡೆದಿ ಅತ್ತ್.
 37. ತೌಡು ತಿನ್ಪಿನಾಯೆ ಪೋಂಡ ಉಮಿ ತಿನ್ಪಿನಾಯೆ ಬರ್ಪೆ.
 1. ದೆಪ್ಪರೆ ತೆರಿಜಿಡ ತೂವೆರೆ ತೆರಿಯಂದ.
 2. ದಾದೆಟ್ ಬತ್ತ ಕೇನ್ನಗ ಆನೆದ ಮಿತ್ತ್ ಬತ್ತೆಂದ್ ದುoಬೊಂಜಿ ಪಿಜಿನ್ ಪಂತ್oಡ್ ಗೆ.
 3. ದಿನ್ನೊಗು ತಕ್ಕ ಬಣ್ಣೊ.
 4. ದಂಡೊಗು ಎದ್‌ರ್‌ ಉಂತೊಲಿ, ಸುದ್ದಿಗ್‌ ಎದ್‌ರ್‌ ಉಂತೊಲ್ಯಾ!
 5. ದಪ್ಪೆರೆ ಪೋಂಡ ಪೆತ್ತ, ಬೊರಿಯೆರೆ ಪೋಂಡ ಬೋರಿ ಆಂಡ್‌ಗೆ.
 6. ದಾರ ಮೋಂಟಾಂಡಲಾ ಬಿತ್ತ್‌ ಮೋಂಟು ಅತ್ತ್‌.
 7. ದಾಲಾ ದಾಂತಿನಾಯೆ ದಾದೆಕ್‍ಲಾ ಎಣ್ಣಯೆ.
 8. ದುಂಬುದ ಉಣಸ್‌ ಎಡ್ಡೆ, ಬೊಕ್ಕದ ಮೀಪಾಟ ಎಡ್ಡೆ.
 9. ದುಂಬು ಪೋಲ ಪಂದ್‌ ಪಿರವುಡ್ದು ಕುದುಪುನಾಯೆ.
 10. ದೂಜಿ ಮಳ್ತೊಣ್ದು ಪೊಲ್ಲುದು ಬರ್ಪಿನಿ.
 11. ದೇವೆರ್‌ ಕೈ ನೀಡುನಗ ಪೂಜಾರಿ ಬುಡಂದಿ ಲೆಕ್ಕ.
 12. ದೇವೆರ್‌ ಕೊರ್ಂಡಲಾ ಭಟ್ಟೆರ್‌ ಬುಡುಪುಜೆರ್‌.
 13. ದೇವೆರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಿನವೇ ಎಡ್ಡೆ ಜಾತಿ.
 14. ದೇವೆರೆನ್ ನಂಬುನಾಯೆ ಶೆಟ್ಟುಜೆ, ಭೂತೊನು ನಂಬುನಾಯೆ ಬಾಳುಜೆ.
 15. ದಾಂತಿನ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಇತ್ತಿನ ಪೋಪುಂಡು.
 16. ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಗ್ ಬಂಜಿ ಬತ್ತ್ಂಡ ಪೆದ್ದರೆ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ.
 17. ದಕ್ಷಿಣೆಗ್ ತಕ್ಕ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ.
 18. ದುಂಬುದ ಎರು ಮಾದಿಲೆಕೊನೆ ಪಿರವುದಲ ಮಾದು.
 19. ದುಡ್ಡ್ ಇತ್ಇನಾಯಗ್ ಗುಣೊ ಇಜ್ಜಿ; ಗುಣೊ ಇತ್ತಿನಾಯಗ್ ದುಡ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ.
 20. ದುಡ್ಡ್ ಇದ್ಯಂದೆ ಬಡ್ಡಿ ನಷ್ಟೊ ಆಂಡ್ಂದ್ ಪಂಡಿಲೆಕೊ.
 21. ದುಡ್ಡು ಪೂರಾ ಮಲ್ಲಾಯಡ ; ಆಲೋಚನೆ ಪೂರಾ ಬಡವಡ.
 22. ದೂರೊದ ಕುಕ್ಕುಡ್ದ್ ಮುಟ್ಟೊದ ಅಂಬಡೆ ಎಡ್ಡೆ.
 23. ದೇರಿನೆಟ್ಟ್ ಪೋಯಿಜಂಡ ; ಪೋಯಿನೈಟ್ಟೆ ದೇರೊಡು.
 24. ದೇವೆರ್ ತೂವಂದಿ ಜಾಗೆ ಇಜ್ಜಿ.
 25. ದೈಟ್ ಬಗ್ಗಂದಿನವು ಮರಟ್ಟ್ ಬಗ್ಗುವಾ?
 26. ದೊಂಪೊಗ್ ದಿನ್ನೊ ಅಂಡ ಬುರುಗು ದಿನ್ನೊನಾ?
 27. ದೊಂಬುಡ್ ನುಂಗಂದ್, ನೀರ್ ಡ್ ಬೊದ್ ಲಂದ್.
 1. ಧರ್ಮೊಗ್ ತಿಕ್ಕಿ ಎರ್ಮೆಗ್ ಕಣ್ಣ್ ಇಜ್ಜಿ.
 2. ಧೋತ್ರ ತುತ್ತುನಾಯಗ್ ಕೈಕಂಜಿ ದಾಯೆಗ್
 1. ನಟ್ ಕಂತಿ ನುಪ್ಪಾಂಡಲಾ ಕುದೊಂದು ಉಣೊಡು.
 2. ನಸೆ ಕೊರುಂಡ ನಾಯಿ ಬಿಸಲೆದ ನೆಸಲ್ ನೆಕ್ಕು.
 3. ನಾಯಿದ ಬೀಲೊನ್ ಓಂಟೆಡ್ ಪಾಡಿಲೆಕೊ.
 4. ನೀಂದರೆ ತೆರಿಯಂದಿನಾಯೆ ಕೆದುಕ್ ಲೈತಿ ಲೆಕ್ಕ.
 5. ನೀರ್‌ಡ್ ಮುರ್ಕುದು ಸಯ್ಪುನಕ್‌ಲ್ ಮುದಲೆನ್ಲಾ ಅರಾದ್ ಪತ್ತುವೆರ್‌ಗೆ.
 6. ನೀರ್‌ಡ್ ಹೋಮ ದೀಲೆಕಾಂಡ್.
 7. ನೀರ್‌ಡಾಂಡಲಾ ಕಕ್ಕೆಗ್ ಮೋನೆ ತೂವೊಡುಗೆ.
 8. ನೀರ್‌ಡೇ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಲಾ ಕಪ್ಪೆಗ್ ಸೀತೊ ಆವಂದ್.
 9. ನೀರ್ ತಿಕ್ಕಿನವುಲು ಮೀಯೊನೊಡು.
 10. ನೀರ್‌ದ ಉಲಯಿದ ಪಾದೆದ ಲೆಕೊ.
 11. ನೀರ್‌ದ ಗುಂಡಿ ಜಲ್ಲೊಗು ಗೊತ್ತು.
 12. ನೀರ್‌ದ ಮುಗುಳಿ ಏಪ ದರಿಯು ಪನಿಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 13. ನೀರ್‌ದ ಪಾಮಜಿ ಒಟ್ಟುಗು ಬರು.
 14. ನೀರ್ ತೂದು ದಯಿ ನಡೊಡು.
 15. ನೀರ್‌ಡ್ದ್ ದೆತ್ತಿನ ಮೀನ್‌ದ ಲೆಕೊ.
 16. ನೀರ್‌ಡ್ ಬರೆಯಿನ ತೋಜಂದ್.
 17. ನೀರ್ ಇತ್ತಿನಾಯಗ್ ಕೊಳಕೆ ಬಾಯಿ ಇತ್ತಿನಾಯಗ್ ಬಳಕೆ.
 18. ನೀರ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಕೆಸರ್ ಉಂಡೇ ಉಂಡು.
 19. ನೀರ್ ಇತ್ತಿನವುಲು ನಿಧಿ ಉಂಡು.
 20. ನೀರ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಊರು; ಪೊಣ್ಜೊವು ಇತ್ತ್ಂಡ ಇಲ್ಲ್.
 21. ನೀರ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮೀನ್ ಇಜ್ಜಿ.
 22. ನೀರ್ ಗ್ ಬೂರಿನಾಯಗ್ ಬೇರ್ ತಿಕ್ಕಿ ಲೆಕೊ.
 23. ನೀರ್ ದ ಉಳಯಿ ಕುಳ್ಳ್ ದ್ ಉರ್ಚಿಲೆಕೊ.
 24. ನೀರ್ ದ ಉಳಯಿದ ಕಪ್ಪೆ ನೀರ್ ಪರಂದೆ ಬುಡುವಾ?
 25. ನೀರ್ ದವು ನೀರ್ ಗೆ ಪೋಂಡು.
 26. ನೀರ್ ಪೇರ್ ಆಯಿಲೆಕೊ.
 27. ನಂಬುನಾಯನ್ ನಡುನೀರ್ ಡ್ ಕೈ ಬುಡಿಯೆರೆ ಆವಂದ್.
 28. ನಟ್ಟುನಾಯಗ್ ನಾಲ್ ಇಲ್ಲ್, ಬೊಟ್ಟುನಾಯಗ್ ಪದ್ರಾಡ್ ಇಲ್ಲ್.
 29. ನಟ್ಟ್ ನಾಲಾಯಿಗ್ ನಾಚಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ತಿನ್ಪಿ ಬಾಯಿಗ್ ಬಡಸ್ತನ ಇಜ್ಜಿಗೆ.
 30. ನಡಪೆರೆ ತೀರಂದಿನಾಯಗ್ ತುಂಬೆರೆ ತೀರಂದಿ ಪುದೆ.
 31. ನಡುಗುನಾಯನ ಮೇಲ್ ಗ್ ಸೈತಿ ಉಚ್ಚು ಬೂರಿಲೆಕೊ
 32. ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ನಮನ್ ಕಾಪುಂಡು.
 33. ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರ್ ಬೆಟ್ಟೆ ಆಂಡ ಆಚಾರಿನ್ ದಾಯೆಗ್ ದೂರೊಡ್?
 34. ನರಕೊಡು ಬೇಧ ಇಜ್ಜಿ, ಸ್ವರ್ಗೊಡ್ ರೋಗ ಇಜ್ಜಿ.
 35. ನರಮಾನಿಯನ ಕಣ್ಣ್ ಕಟ್ಟೊಲಿ, ಮಾಯೊದ ಕಣ್ಣ್ ಕಟ್ಟೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 36. ನಲಿಕೆದಾಯನ ತೆಲಿಕೆ ಪಗೆಲನ ತೆಲಿಕೆ
 37. ನಲಿಪೆರೆ ತೆರಿಯಂದಿನಾಯಗ್ ಜಾಲ್ ಓರೆಗೆ.
 38. ನಾಯಿ ಆಂಡಲಾ ಪೊಣ್ಣು ಕಿನ್ನಿ ಪಾಡಿಯೆರೆ ಆವಂದ್.
 39. ನಾಯಿಗ್ ದಾಯೆ ವಾರಂಗಾಯಿದ ಉಪ್ಪಡ್.
 40. ನಾಯಿಗ್ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ, ಉಂತೆರೆ ಪೊರ್ತು ಇಜ್ಜಿ.
 41. ನಾಯಿಡ ಕೇಂದ್ ಬೋಂಟೆಗ್ ಪೋಪುನ್ನೋ?
 42. ನಾಯಿದ ಗಾಯೊಗ್ ಬೊಣ್ಯೊನೇ ಮರ್ದ್.
 43. ನಾಯಿನ್ ಪಲ್ಲೆಂಕಿಡ್ ಕುಳ್ಳಾಂಡ ಪೀನ್ ತೂಯಿನಲ್ಪ ಲಾಗ್ಯು.
 44. ನಾಲಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಊರೇ ಎಡ್ಡೆ.
 45. ನಾಲಯಿಗ್ ಎಲು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಲಾ ಮಗುರುಂಡು.
 46. ನಾಯಿದ ಮೇಲ್ ಡ್ ರೋಮ ಇತ್ತ್ಂಡ ಭಂಡಾರಿಗ್ ದಾನೆ ಲಾಭೊ?
 47. ನಿದ್ರೆದಾಯನ್ ಲಕ್ಕಾವೊಲಿ ಎಚ್ಚರದಾಯನ್ ಲಕ್ಕಾಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 48. ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪಿನಾಯಗ್ ಹಾಸಿಗೆ ಪಾಡಿ ಲೆಕೊ.
 49. ನಿಲಿಕೆ ಕಡ್ಯ ಅಲೆಂಕಂದ್.
 50. ನಿರೆಟ್ಟ್ ಕೆಬಿ ಪೊಟ್ಟಾದುಪ್ಪೊಡು, ಅಂಗಡಿಗ್ ಕಣ್ಣ್ ವೋರೆ ಮಲ್ಪೊಡು.
 51. ನೆರ್ದ್ ಪಂಡಿನಾಯೆ ಬುದ್ದಿಗ್ ಪಂಡೆ; ತೆಲಿತ್ ದ್ ಪಂಡಿನಾಯೆ ಹಾಳ್ ಗ್ ಪಂಡೆ.
 52. ನೋಪುನೆ ಆಂಡಲ ಬೆರಿಕ್ ನೋಪು; ಬಂಜಿಗ್ ನೋಪಡ.
 1. ಪೆಲಕಾಯಿದ ಮೈ ಮುಳ್ಳುಂದ್ ಕಂಚಲ ಪಂತ್ಂಡ್‌‍ಗೆ.
 2. ಪೇರ್ ಗು ಏತು ಪೆರ್ಪ್ಪು ಬೋಡು ? ಇಲ್ಲಗು ಏತು ತೂ ಬೋಡು ?
 3. ಪೂ ಪಂಡ್ ದ್ ಪತ್ತರೆಲಾ ಅತ್ತ್; ಪೀ ಪಂಡ್ ದ್ ದಕ್ಕರೆಲಾ ಅತ್ತ್.
 4. ಪಿಜಿನ್ ನಾಡುನು ಏಪಲಾ ಚೀಪೆ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆನೇ .
 5. ಪಿಜಿನ್ ರಾವಂದ್ ; ಕಕ್ಕೆ ಪರಪಂದ್.
 6. ಪಿಜಿನ್‌ಗ್ ದಾಯೆ ಕರ್ಬೊದ ಬೇಲೆ?
 7. ಪಿಜಿನ್‌ದ ಗುಡೆ ಕ್ ನೀರ್ ಪೊಗ್ಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಂಡ್.
 8. ಪುಗೆಲ್ದ್ ಮದು ದಿವೊಂದು ಊರಿದಿ ನಾದ್ ದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ್.
 9. ಪತ್ತು ಪೆದ್ದಿನಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪೆದ್ದಿನಾಲ್ ಪೆದರೆ ಪಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್.
 10. ಪಾದೆಡ್ ಬರೆಯಿನ ಮಾಜಂದ್.
 11. ಪಜೆ ಇತ್ತಿನಾತೆ ಕಾರ್ ನೀಡೊಡು.
 12. ಪರ ತಡಪೆಗ್ ಆಂಬಿ ದ ಬಲ, ಅಜ್ಜೆರೆಗ್ ದಂಟೆದ ಬಲ, ಅಜ್ಜಿ ಗ್ ಬಚ್ಛಿರೆದ ಬಲ.
 13. ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ ಪತ್ತ್ ಪಣಿಲಾ ಬೂರ್ಯೆರೆ ಅವಂದ್
 14. ಪಜೆ ಇತ್ತಿನಾತೆ ಕಾರ್ ನೀಡೊಡು.
 15. ಪಾತೇರ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ, ತಿನ್ಪೀನಿ ಕೇರೆಂಗ್, ಜುಪ್ಪುನು ಗೋಣಿಡ್.
 16. ಪೇರ್‌ಗ್ ಬತ್ತಿನಾಯೆಗ್ ಎರ್ಮೆದ ಕ್ರಯ ದಾಯೆ?
 17. ಪಗ್ಗುಡು ಪದಿನೆಣ್ಮ ಪೋನಗ ಬೀಜ ಬಿತ್ತೊಡು.
 18. ಪುನರ್ವಸು ಬರ್ಸ ಪುನೊಕ್ಕು ಸಮ.
 19. ಪುಷ್ಯ ಬರ್ಸ ದೊರಿಂಡ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಬುಳೆವು.
 20. ಪುಷ್ಯೊಡ್ ಬಿತ್ತ್ಂಡ ಪುರಿ ಪತ್ತುಂಡು.
 21. ಪುಷ್ಯೊಡು ಬಿತ್ತ್ಂಡ ಪುಚ್ಚೆಗ್ಲಾ ನುಪ್ಪು ತಿಕ್ಕಂದ್.
 22. ಪುಣೆಟ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ್ಂಡ ಪುಣಿ ಕಡಪಂದ್.
 23. ಪುಣಿಟ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ್ಂಡ ಪುಚ್ಚೆಗ್ಲಾ ನುಪ್ಪು ತಿಕ್ಕಂದ್.
 24. ಪೊಡಿಕ್ಕ್ ಬಿತ್ತಿನಾಯಗ್ ಬೈ ಹೆಚ್ಚ ಕೆಸರ್ಗ್ ಬಿತ್ತಿನಾಯಗ್ ಕೆಯಿ ಹೆಚ್ಚ.
 25. ಪಜ್ಜಿ ಗೋಡೆಡ್ ಪರೆಲ್ ಕುಲ್ಲಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ.
 26. ಪುಚ್ಚೆದ ಮಂಡೆಡ್ ತುಡಾರ್ ದೀಯಿ ಲೆಕ್ಕ.
 27. ಪೊಣ್ಣನ ಜೀವನ ಮoಣ್ ದ ಭಾಜನ.
 28. ಪೀ ಇಂದ್ ದಕ್ಕರೆಲಾ ಅತ್ತ್; ಅಂಬಿ ಇಂದ್ ಕಣವರೆಲಾ ಅತ್ತ್.
 29. ಪಂಜಿದ ಎದುರು ಮುತ್ತು ಪಾಡಿ ಲೆಕೊ.
 30. ಪಂಡಿನಾಯನ ನಾಲಯಿ ಕೊಯ್ಪುನು ಅತ್ತ್, ಕೇನಿನಾಯನ ಕೆಬಿ ಕೊಯ್ಯೊಡು.
 31. ಪಂಡಿ ಬೇಲೆ ಪಾಡಿ ನುಪ್ಪು.
 32. ಪರ್ಂದ್ ಜಾರ್ದ್ ಪೇರ್ ಗ್ ಬೂರಿ ಲೆಕೊ.
 33. ಪಕ್ಕಿಗ್ ಆಕಾಸೊದ ಬಲ, ಮೀನ್ ಗ್ ನೀರ್ ದ ಬಲ.
 34. ಪಕ್ಕಿ ತಿಂದ್ ದ್ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಪೋವೆರೆ ಇಜ್ಜಿ.
 35. ಪಗೆಲ್ ಕಾಡ್ ಡ್ ಪಾತೆರೊಡ್ಚಿ, ಇರ್ಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾತೆರೊಡ್ಚಿ.
 36. ಪಣಯೇಂದ್ ಕುಲ್ಲೊಲಿ, ಕೇಣಯೇಂದ್ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 37. ಪಣವು ಎಲ್ಯೆ ತಾರಾಯಿ ಮಲ್ಲೆ.
 38. ಪಣಿಯೆರೆ ಪೋಂಡ ತಿನಿಯೆರೆ ಮುಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿ.
 39. ಪತ್ತ್ ಇತ್ತಿನಾಯೆ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಇತ್ತಿನಾಯಡ ತಾಂಟ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 40. ಪತ್ತ್ ದ್ ಕನತಿನ ನಾಯಿ ಬೋಂಟೆಗ್ ಆವಂದ್.
 41. ಪತ್ತ್ ಜನ ಕಕ್ಕೆ ತಿಂದ್ ದ್ ತಿನಂದಿನಾಯನ ಜಾತಿ ದೆತ್ತೆರ್ ಗೆ.
 42. ಪತ್ತ್ ಜನೊತ್ತ ಪಾತೆರ ಮೀರಡ; ದೇವೆರೆನ ಎದುರು ಲೊಟ್ಟೆ ಬುಡಡ.
 43. ಪತ್ತ್ ಜನೊತ ಅಪ್ಪೆ ಸಾದಿಡ್ ಬೂರ್ದ್ ಸೈತಿಲೆಕೊ.
 44. ಪತ್ತೆಟ್ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಆಯಿಲೆಕೊ.
 45. ಪತ್ತೆರೆ ಪೋಂಡ ಚುಚ್ಚೆರೆ ಬರ್ಪುಂಡು.
 46. ಪರ್ಂದ್ ಇರೆ ಬೂರ್ನಗ ಪಜಿ ಇರೆ ತೆಲಿತ್ತ್ಂಡ್ ಗೆ.
 47. ಪರಿಪಿ ನೀರ್ ಡ್ ಲಾ ಉರಿಪಿ ತೂಟೆಡ್ ಲಾ ದೋಸೊ ಇಜ್ಜಿ.
 48. ಪರಿನ ಅಂಗಿಗ್ ಪಾಡಿನೈಟೆ ಕೈ.
 49. ಪರ್ಜಿಂಡ ಪೆಂಗೆ ಪರ್ಂಡ ಮಂಗೆ.
 50. ಪರ್ತಿ ತೂಕುನಲ್ಪ ಕೆಲೆಂಜಿಗ್ ದಾದ ಬೇಲೆ.
 51. ಪರ್ಬ ಮುಗಿಯಂದೆ ಬೊಳಂತೆ ಎಡ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 52. ಪಲಯೆ ನಮ್ಮಾಯೆ ಆಂಡ ಮೈತಿದಿ ನಮ್ಮಾಲ್ ಅತ್ತ್.
 53. ಪವನ್ ಬೂರ್ಂಡ ಪೆಜ್ಜೊಲಿ ಅಂಡ ಪಾತೆರೊ ಬೂರ್ಂಡ ಪೆಜ್ಜೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 54. ಪಾಡಿನುಪ್ಪುಗು ಕೊರೆಪ್ಪುನ ನಾಯಿ.
 55. ಪಂಡ್ ದ್ ತಪ್ಪಡ ಬಲಿತ್ತ್ ದ್ ತಿಕ್ಕ ಡ.
 56. ಪಾತೆರ್ ನಾತ್ ಪಾತೆರೊ ಉಂಡು, ಗರಿತ್ತ್ ನಾತ್ ಮಣ್ನ್ ಉಂಡು.
 57. ಪಾರುನಾಯೆನ ಬೆರಿ ಪತ್ತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 58. ಪಾರುನ ತೌಡುಗು ಬಾಯಿ ಅಂಗಾಯಿ ಲೆಕೊ.
 59. ಪಿಜಿನ್ ಗ್ ದಾಯೆ ಕರ್ಬೊದ ಬೇಲೆ?
 60. ಪಿದಯಿ ತೂನಗ ಕೋಟೆ ಉಳಯಿ ತೂನಗ ಓಟೆ.
 61. ಪಿದಾಯಿದ ಪಗೆ ಆಂಡಲಾ ತಡೆವೊಲಿ ಉಳಯಿದ ಪಗೆ ತಡೆಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 62. ಪಿದಾಯಿಡ್ ತೆಲಿಕೆ ಉಳಾಯಿಡ್ ಕೊಳಿಕೆ
 63. ಪುಣ ಸುಡುಂಡುಲಾ ರುಣ ಪೋತಿಜಿ.
 64. ಪುಚ್ಚೆ ದಾತ್ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಕೈಕಂಜಿದಾತ್ ದು:ಖ ಇಜ್ಜಿ.
 65. ಪಚ್ಚೆದ ಮಂಡೆಡ್ ತುಡಾರ್ ದೀಡಿಲೆಕೊ.
 66. ಪುಚ್ಚೆದ ಕೈಟ್ ಮೀನ್ ಸೂಟ್ ಪಾಡೆರೆ ಕೊರಿಲೆಕೊ.
 67. ಪುಚ್ಚೆದ ಆಟೊ ಎಲಿಕ್ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟೊ.
 68. ಪುಗೆಲ್ ಡ್ ಮಡು ದೀಡೊಂದ್ ಊರಿಡೀ ನಾಡಿಲೆಕೊ.
 69. ಪುಚ್ಚೆ ಇಜ್ಜಂದಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಎಲಿತ ಲಾಗೊ ಎಚ್ಚ.
 70. ಪುಂಚೊಗು ಕುಟ್ಟುಂಡ ಮರಿ ಸಯ್ಪುಂಡಾ?
 71. ಪಿರವುಡ್ದ್ ನೆರಿಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದುಂಬುಡ್ದ್ ಪುಗರಿಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 72. ಪಿಲಿಕ್ ಪೋಡಿದ್ ಸುದೆಕ್ ಲಾಗಿಲೆಕೊ.
 73. ಪಿಲಿತ ಬಂಜಿಡ್ ಎಲಿ ಪುಟ್ಟುವಾ?
 74. ಪೀ ಬತ್ತ್ಂಡ ಪಿಲಿಲ ಎದುರು ಇಜ್ಜಿ.
 75. ಪೀ ಬನ್ನಗ ಬಿತ್ತಿಲ್ ನಾಡುನೆ.
 76. ಪುಟ್ಟುನಗ ಬತ್ತಲೆ ಸೈನಗ ಕತ್ತಲೆ.
 77. ಪುಟ್ಟಂದಿ ಬಾಲೆಗ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಕಟ್ಟಿಲೆಕೊ.
 78. ಪೊಟ್ಟಡ ಉಂಡು ಪೊಡಿ ಮರ್ದ್.
 79. ಪೂ ಪಾಡುನವುಲು ಪೂತ ಎಸಲಾಂಡಲಾ ಪಾಡೊಡು.
 80. ಪೂ ಪೋವಂದೆ ಕಾಯಿ ಆವಂದ್.
 81. ಪೆತ್ತ ಕಪ್ಪು ಆಂಡಲಾ ಪೇರ್ ಕಪ್ಪಾ?
 82. ಪೆತ್ತಡ್ದ್ ಕಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆದ್ ಪೋಂಡ್.
 83. ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆನೇ ಬುಡಂದಿನಾಯೆ ಸಿದ್ಯಪ್ಪೆನ್ ಬುಡುವೆನಾ?
 84. ಪೇರ್ ಪರಿನ ಬಾಲೆನೇ ಬದ್ಕುಜಿ, ವಿಸೊ ಪರಿನ ಬಾಲೆ ಬದ್ಕುವಾ?
 85. ಪೇರ್ ಗ್ ನೀರಾಸೆ ನೀರ್ ಗ್ ಪೇರಾಸೆ.
 86. ಪೇಂಟೆಡ್ ಮೂಂಕ್ ಪೋಯಿನಾಯಗ್ ಹಳ್ಳಿಡ್ ನಾಚಿಕೆ ದಾನೆ?
 87. ಪೇರ್ ಗ್ ಪೆರ್ಪು ಏತ್ ಬೋಡು? ಇಲ್ಲ್ ಗ್ ತೂ ಏತ್ ಬೋಡು?
 88. ಪೇರ್ ಪರಿ ಇಲ್ಲ ಗ್ ರಡ್ಡ್ ಎಣ್ಣಿಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 89. ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಿನಾಯೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ.
 90. ಪೊಣ್ಣ್ ಎಡ್ಡೆ, ಕಣ್ಣ್ ಅಡ್ಡ
 91. ಪೊಣ್ಣ್ ಪೆದ್ಂಡ ಪಿದಯಿ, ಆಣ್ ಪೆದ್ಂಡ ಉಳಯಿ.
 92. ಪೊಣ್ಣುಲ ಮಣ್ಣ್ ಲ ದೀಡಿಲೆಕೊ ಉಂಡು.
 93. ಪೊಣ್ನ್ ಸೊರ್ಕುಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ ಉಂತಂದ್, ಎರು ಸೊರ್ಕುಂಡ ಕಿದೆಟೆ ಉಂತಂದ್.
 94. ಪೊಣ್ನಗ್ ಪಾಡಿನ ಬಂಗಾರ್; ಗೋಡೆಗ್ ಪೂಜಿನ ಸುಣ್ಣೊ.
 95. ಪೊಣ್ಣನ್ ಕಣ್ಣ್ ಡ್ ತೂದ್ ಕೊಂಡ್ರಡ; ಕೆಬಿಟ್ ಕೇಂಡ್ ದ್ ಕೊಂಡ.
 96. ಪೊಣ್ಣನ್ ದೂರೊಗು ಕೊರೊಡ್, ಎರುನು ಕೈತಳ್ದ್ ಕನವೊಡು.
 97. ಪೊಣ್ಣ್ ಹಾಳ್ಂದ್ ಒರಿಯಂದ್; ಭೂಮಿ ಬೋಳ್ಂದ್ ಒರಿಯಂದ್.
 98. ಪೊಣ್ಣನ್ ದೂರೊಗು ಕೊರೊಡು, ಎರುನ್ ಕೈತಳ್ದ್ ಕನವೊಡು.
 99. ಪೋವಂದಿ ಊರುಗು ತೂವಂದಿ ಸಾದಿ.
 100. ಪೋಯಿನಾಡೆಗೇ ಪೋಯೆರ ಬಲ್ಲಿ; ತೂಯಿನನೇ ತೂಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 101. ಪೋಪಿ ಕಣ್ನ್ ಗ್ ಮರ್ದ್ ಇಜ್ಜಿ.
 102. ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲ್ ಬತ್ತ್ಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು.
 1. ಬಿತ್ತ್ಂಡ ಪೆಜ್ಜಿದ್ ಕೊಂಡ್ರೋಡು ನಡ್ಂಡ ಗೋರುದು ಕೊಂಡ್ರೋಡು.
 2. ಬಿತ್ತ್ ಎಂಚಾಂದ್ ಬುಲೆಟ್ ತೆರಿಯುಂಡು.
 3. ಬಾರ್ ದಕ್ಕ್‌ಂಡ ಪೊರಿ ಪೋಪಿ ಮೋನೆ ಬಾರ್ ಇತ್ತ್‌ಂಡ ಅರಿ ಉಂಡು.
 4. ಬೇರ್ ಇತ್ತ್‌ಂಡ ಮರ ಉಂಡು.
 5. ಬಾರ್ ಇತ್ತಿನಾಯೆನೇ ಬಜಿಲ್ ಎಡ್ಪುನೆ.
 6. ಬಾರ್ ಇತ್ತಿನೇಟ ಕೆಯಿ, ಬಾರ್ ಉದ್‌ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಯಿ.
 7. ಬಾರ್‌ಡ್ದ್ ಅರಿ ಆಂಡಲಾ, ಅರಿತ್ತ ಬಿಲೆ ಬಾರ್‌ಗಿಜ್ಜಿ.
 8. ಬಾರ್‌ದ ಕನ ಕಟ್ಟಿನಾಯೆ ದಿಂಜಯೆರೆ ಗೋಣಿ ನಾಡಿಲೆಕೊ.
 9. ಬಾರ್ ಪೊದ್‌ತ್ತ್‌ಂಡ ಅರಿ. ಅರಿ ಪೊದ್‌ತ್ತ್‌ಂಡ ಕುರ್ಲರಿ.
 10. ಬಾರ್ ಮೆದಿಂಡ ಅರಿಕ್ಕ್ ಉಮಿ ಪತ್ತಂದ್.
 11. ಬಾಯಿಗ್ ಬಾಲ್ಲು(ಬಾಲೆ) ಅಡ್ಡ; ಬದುಕುಗ್ ಅರ್ವದಲ್ಲು ಅಡ್ಡ.
 12. ಬಿತ್ತಿಲ್ ದ ದೈ (herb) ಏಪಲಾ ಮರ್ದತ್ತ್ ಗೆ.
 13. ಬಪ್ಪನಾಡ್‌ಗ್ ಪೋದ್ ಡೋಲು ಗುದ್ಯರೆ ಆವೊಲಿ ಈ.
 14. ಬಡಾವ್ ಅಂದಾ ಬಡೆವೆರ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೂ, ತುಡು ಅನಂಡಾ ತೊಡು ಬರಿಕ್ ಪೂ.
 15. ಬೋರಿಗ್(Ox) ಜ್ವರ ಬತ್ತ್‌ಂಡ ಎರ್‌ಮೆಗ್(Buffalo) ಬರೆ.
 16. ಬೆಲೆ ದಾನ್ತಿನ ಆಚಾರಿ ಬಾಲೆದ ಪಿಂಕನ್ ಕೆತುದೆಗೆ.
 17. ಬೊರಿ ಲಗ್ಯೊರ್ದ್ ದುಂಬು ಗೊನಿ ಲೈತುನ್ ಗೆ.
 18. ಬಡವೆ ಆದ್ ಪುಟರೆ ಬಲ್ಲಿ, ತೊಜನ್ಕದ್ ಕೊದ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 19. ಬಾಸೇ ದಾನ್ತಿನ ಊರುಗ್ ಮಲ್ಲೆ, ಮರ್ಯದಿ ದಾನ್ತಿನ ದೇಸೊಗ್ ಮಲ್ಲೆ.
 20. ಬಸಲೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಒಸಲೆ ದ್ ಉನೊಲಿ ಗೆ.
 21. ಬೇಲೆ ಇಜ್ಯನ್ದಿ ಆಚಾರಿ ಬಾಲೆದ ಪೀಂಕಾನ್ ಕೆತ್ತಿಯೆ.
 22. ಬಿರುವೆರಡ್ ಇರುವೆರ್.
 23. ಬಾಯಿ ಇತ್ತಿ ಮಗೆ ಬದ್ಕುವೆ.
 24. ಬಾಯಿಡ್ ಮಗ, ಮಗ, ಬಂಜಿಡ್ ದಗದಗ.
 25. ಬಿರೆಲ್ ತೋಜಾಂಡ ಕೈ ನಿನ್ಗುನ ಜಾತಿ.
 26. ಬೇಶಡ್ ಬಿತ್ತ್ ಬೂರುಂಡ ಈಟ್ ಇಜ್ಯಂದೆ ಬುಳೆವು.
 27. ಬಾಲೆಳು ಕಳು ಪಣಯೆರ್‌ಗೆ, ಮಲ್ಲಾಕುಳು ನಿಜ ಪಣಯೆರ್‌ಗೆ.
 28. ಬಿಚ್ಚಾದ್‌ ತೂವೆರೆ ಪಜಿರ್‌ ಅತ್ತ್‌.
 29. ಬಿತ್ತ್‌ಗ್‌ ಅಂದ್‌ದ್‌ ದೀಯಿನವು ಬಾರ್‌ಗಲಾ ಬತ್ತ್‌ಜಿ.
 30. ಬಿನ್ನೆರ್ ಬತ್ತೆರ್ಂಡ ಗುದ್ದೊನ್ಲೆ!
 31. ಬರ ಬತ್ತೆರ್‌, ದಿಕ್ಕೆಲ್ ತಪ್ಪಾದ್ ನೀರ್‌ ದೀಲ!
 32. ಬೀರಿ ಪೋತಿ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ತಾರ್‌ ಪೋತಿ ಕುತ್ತಿ.
 33. ಬೀಲ ಇತ್ತ್ಂಡ ಕುದಿಕೆ.
 34. ಬೀಲ ಪಾಡೊಣುವೆ.
 35. ಬೀಸಂದೆ ಪೊಡಿ ಬೂರಂದ್‌.
 36. ಬೈಕ್ ತೂ ದೀಲ ಅಂದ್‌ದ್‌ ಪಣ್ಣಗ ಬೈತ ಮುಟ್ಟೆಗ್‌ ತೂ ದೀಯೆ.
 37. ಬೈದೆ ಪೋದು ಬಿರ್ವೆ ಬತ್ತಿಗೆ.
 38. ಬಾರ್ ತೂದು ಕದಿಕೆ ಕಟ್ಟೊಡು.
 39. ಬಂಜಿ ಅರ್ಲುಂಡು.
 40. ಬಂಜಿ ಉಬ್ಬೇರುಂಡು.
 41. ಬಂಜಿಗ್‌ ದಾಂತೆ ಪಂಜಿ ನಲಿಪಾವುನಿ.
 42. ಬಂಜಿಡ್‌ ಇತ್ತಿನೆನ್‌ ಕಕ್ಕುಲ.
 43. ಬಂಜಿ ದಿಂಜ್ಂಡ ಸೈ.
 44. ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಉಂಡು!
 45. ಬಣ್ಣಗಾರೆರೆ ಪಾತೆರ.
 46. ಬಗ್ಗಿನಾಯಗ್‌ ಒಂಜಿ ಗುದ್ದು ಹೆಚ್ಚ.
 47. ಬಜ್ಜಿಯಿಲಾ ಉಡಿಗಿರೆ, ಆನೆಲಾ ಉಡಿಗಿರೆ.
 48. ಬಡವಗ್‌ ಆಶೆ ಪುಟ್ಟಾವಡ, ಮಲ್ಲಾಯಗ್‌ ಭಾಷೆ ಪಣಡ!
 49. ಬಡವ ಜಾಲೆದ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಉದ್ದಗೆ, ಮಲ್ಲಾಯ ಜಾಲೆದ ನಾಲಾಯಿ ಉದ್ದಗೆ.
 50. ಬಡವು ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮರ್ದ್‌ ಕೊರ್ಪೆ, ಇತ್ತಿ ತಂಙಣ ನುಪ್ಪು ಎಂಕ್‌ ಪಾಡ್‌ಲ!
 51. ಬಡಸ್ತನ ಬತ್ತಿ ಕಾಲೊಡು ಅತಿ ಧೈರ್ಯಾದ್‌ ಉವ್ಪೊಡು.
 52. ಬತ್ತಿ ನೀರ್‌ ಇತ್ತಿ ನೀರ್‌ನ್‌ ಕೊಂಡು ಪೋಯಿ ಲೆಕ್ಕ.
 53. ಬತ್ತಿ ಮಾರಿ ಇತ್ತ ಮಾರಿನ್‌ ಗಿಡಿಯಾಂಡ್‌.
 54. ಬರ ಬತ್ತಿ ಕಾಲೊಡು ಮಗೆ ಉಣಿಯೆರೆ ಶಕ್ತಿ,
 55. ಬರ್ಸದ ಲಕ್ಷಣ ಪಣಿಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ.
 56. ಬಾಣೊಗು ಬಾಯಿ ಅಂಗಾಯಿ. ಲೆಕ್ಕ.
 57. ಬಾಣೊಡು ಬಲ್ಕಡಿ, ಆಕಾಶೊಡು ಎಣ್ಣೆ ದರಿಯ ಇತ್ತ್ಂಡ, ತರೆಕ್ಕ್ ಎಣ್ಣೆ ನೀರ್‌ ತಪ್ಪೋ?
 58. ಬಾಯಿ ಇತ್ತ್ಂಡ ಮಗೆ ಬದ್ಕೆ.
 59. ಬಾಯಿಗ್‌ ಕೈ ಪಾಡ್ಂಡ ತುಚ್ಚರೆ ತೆರಿಯುಜಿ.
 60. ಬಾಯಿಗ್‌ ಬಡಸ್ತನ ಇಜ್ಜಿ.
 61. ಬಾಯಿಗ್‌ ಮಣ್ಣ್‌ ಪಾಡಿಯೆ.
 62. ಬಾಯಿಡ್‌ ಬಲ್ಲ ಮಗಾ! ಮನಸ್‌ಡ್‌ ದಾನೆ?
 63. ಬಾಯಿಗ್‌ ಬತ್ತಿನವು ಪಣ್ಪ, ಕೈಕ್‌ ಬತ್ತಿನವು ತಿನ್ಪ.
 64. ಬೀಸು ಮುಂಡೆಗ್‌ ಮುಕ್ಕಿನವೇ ಲಾಭ.
 65. ಬುದ್ಧಿ ದಾಂತಿ ಕಥೆ.
 66. ಬೂರು ಸಣ್ಣ ಆಂಡಲಾ ತನ ಕಾಯಿ ತುಂಬೆರೆ ದಿಣ್ಣ ಅತ್ತ್‌.
 67. ಬೆಚ್ಚ ಅರಪುಂಡು.
 68. ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟಂದೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕರಗುಜಿ.
 69. ಬೆತ್ತೊಣುನಗ ಬಂಜಿ, ಕುತ್ತೊಣುನಗೆ ಕಣ್ಣ್‌.
 70. ಬೆಯಿನೆಂಗೆ ಕುಳ್ಳುದು ಬೆಚ್ಚ ಅರಪುನಗ ಪೋಯೆಗೆ.
 71. ಬೆಲ್ಲ ಕೊರಿಜಾಂಡಲಾ ಬೆಬ್ಲದಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಉಪ್ಪೊಡು.
 72. ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಿನಾತ್‌ ತೀಪೆ.
 73. ಬೇಲೆಕಳುವೆ ಸೂರ್ಯಗ್‌ ಕಲ್ಲ್‌ ದಕ್ಕುವೆಗೆ.
 74. ಬೇಲೆಗ್‌ ಪಿರವು, ಉಣಸ್‌ಗ್‌ ದುಂಬು.
 75. ಬಯ್ಯಗ್ ಬತ್ತಿ ಬರ್ಸಲಾ ಪೋವಂದ್‌, ಬಯ್ಯಗ್‌ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆಲಾ ಪೋವಯೆ.
 76. ಬೊಂಡ ತೀಪೆ ಅಂದ್‌ದ್‌ ತಿಪ್ಪಿ ಮುಟ್ಟಲಾ ಗರ್ತ್ ದೆಗೆ.
 77. ಬೊಣ್ಯಡ್‌ ಜೆಪ್ಪು ಬೊಗ್ರಗ್‌ ಅರಮನೆದ ಕನ ಕಟ್ಟ್ಂಡ್.
 78. ಬೊಡೆದಿಡ ಗುಟ್ಟು ಪಣಡ, ಅರಸುಡ ಸುಳ್ಳು ಪಣಡ!
 79. ಬೊಡೆದಿಡ ಮನಸ್‌ ದಾಂತಿನಾಯಗ್‌ ಬೆಂಞಣೊಡು ಕಲ್ಲ್‌ ತಿಕ್ಕುಂಡುಗೆ.
 80. ಬೊಳ್ಳಿ ತಿಂದ್‌ದ್‌ ಬಂಗಾರ್‌ ದಕ್ಕುವೆರ್‌ಗೆ.
 81. ಬೊಳ್ಳೊಡು ಪೋಪಿನಾಯಗ್‌ ಜಲ್ಲೊಡು ನೂಕುನಿ.
 82. ಬೋಡು ಅಂದ್ಂಡ ಬರಂದ್‌, ಜೊಡ್ಚಿ ಅಂದ್ಂಡ ಬುಡಂದ್‌.
 83. ಬೋರಿ ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ಂಡ್‍ಗೆ
 84. ಬೋರು ಮಂಡೆ ಗೀಸಿ ಲೆಕ್ಕ.
 85. ಬ್ಯಾರಿ ಸತ್ಯ ಕಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಕಾಯೆರ್‌ದ ಇರೆ ತೀಪೆ ಆವೊಡುಗೆ.
 86. ಬ್ರಾಣಗ್‌ ಬ್ಯಾರಿ ಗುರು ಆಯಿ ಲೆಕ್ಕ.
 87. ಬ್ರಾಣ ನಾಮ ತೂದು ಮರ್ಲಾಯೆ.
 88. ಬ್ರಾಣನವು ಪಿಂಡೊಗು, ಒಕ್ಕೆಲ್ಮನವು ದಂಡೊಗು.
 89. ಬ್ರಾಣ ಬಂಜಿ ಎರ್ಮೆದ ಕಂಜಿ.
 90. ಬ್ರಾಣ ಮಗೆ ದಪ್ಪುವೆ, ಒಕ್ಕೆಲ್ಮ ಮಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆ.
 91. ಬಂಗಾರದ ಬಿಸತಿ ಆಂಡಲಾ ಬಂಜಿಗ್‌ ಪಾಡ್ಂಡ ಕರ್ಲ್‌ ದೊರಿಯು.
 92. ಬಂಗಾರ್ ದ ಗುಣೊ ಬಣ್ಣೊಡ್ ತೆರಿಯು.
 93. ಬಂಗಾರ್ ನರಮಾನಿ ಕೆಬಿ ಮಾತ್ರ ಪಿತ್ತಲೆ.
 94. ಬಂಟೆ ಅಬ್ಬರ ತೇವು ಗೊಬ್ಬರ.
 95. ಬಂಜಿಗ್ ಗಂಜಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಲಾ ಜುಟ್ಟುಗು ಮಲ್ಲಿಗೆ.
 96. ಬಂಜಿಡೊಂಜಿ ಬಾಯಿಡೊಂಜಿ ಇಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 97. ಬಡವು ಆನಗ ರುಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ, ನಿದ್ರೆ ಬನ್ನಗ ಹಾಸಿಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ.
 98. ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿಗ್ ಸುಂಕೊ ಇಜ್ಜಿ.
 99. ಬದ್ಕುನ ಬಾಲೆದ ಪೀ ತೂನಗ ತೆರಿಯು.
 100. ಬಣ್ಣೊಗ್ ತಕ್ಕ ದಿನೊಲ ಬೋಡು.
 101. ಬಾಜೆಲ್ ಆನಗ ಉಗ್ಗೆಲ್ ತೋಡಿಲೆಕೊ.
 102. ಬಾಲೆದ ಅಪ್ಪೆ ಬೇಲೆ ಕಂಡು.
 103. ಬಾಯಿಗ್ ಕೈ ಪಾಡ್ಂಡ ತುಚ್ಚೆರೆ ತೆರಿಯುಜಿ.
 104. ಬರ ಬತ್ತಿ ಕಾಲೊಡು ಬಾಲೆ ಉಣಿಯೆರೆ ಕಲ್ತ್ಂಡ್.
 105. ಬೀಲೊ ಪೋಯಿನ ಕುದ್ಕಲೆಕೊ.
 106. ಬುಡೆದಿಡ ಮನಸ್ ಇಜ್ಜಂದಿನಾಯಗ್ ಬೆಂಇನೊಡು ಕಲ್ಲ್.
 107. ಬುಲ್ತಿ ಬಾಲೆಗ್ ಪೇರ್, ತೆಲ್ತಿ ಬಾಲೆಗ್ ನೀರ್.
 108. ಬುಲ್ಪುನ ಪೊಣ್ನನ್ ನಂಬೆರೆ ಬಲ್ಲಿ, ತೆಲ್ಪುನ ಆಣನ್ ನಂಬೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 109. ಬೂರುಗು ಕಾಯಿ ದಿನ್ನೊ ಅತ್ತ್, ಅಪ್ಪೆಗ್ ಬಾಲೆ ದಿನ್ನೊ ಅತ್ತ್.
 110. ಬೆಂಇಣ ಇಜ್ಜಂದಿನಾಯಗ್ ಅಳೆ ಒಲ್ತು?
 111. ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟಂದೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕರಗುಜಿ.
 112. ಬೆನ್ಪಿ ಜೋಕುಲು ಬೆನೊಡು, ಗೊಬ್ಬುನ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬೊಡು.
 113. ಬೆನಿಯೆರ ಒರಿ, ತಿನಿಯೆರೆ ಪತ್ತ್ ಜನೊ.
 114. ಬೆಯ್ತಿನಾತ್ ಪೊರ್ತು ಅರಪ್ಪಿಯೆರ ಬೊಡ್ಚಿ.
 115. ಬೆರಿಕ್ ಬೂರಿ ಪೆಟ್ಟ್ ಲಾ ಕರ್ಬೊಗ್ ಕೊರಿ ನೀರ್ ಲಾ ಪಿರ ಬರುವಾ?
 116. ಬೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿನವುಲು ಪಿಜಿನ್ ಉಂಡೇ ಉಂಡು.
 117. ಬೆಲ್ಲ ಕೊರಿಜಾಂಡಲಾ ಬೆಲ್ಲದಂಚಿ ಪಾತೆರಾಂಡಲಾ ಬೋಡು.
 118. ಬೊಂಡು ತಿಂದಿನಾಯೆ ಕಂಡ್ ದ್ ತಿನ್ಬೆ, ಕಡೆ ತಿಂದಿನಾಯೆ ನಟ್ಟ್ ದ್ ತಿನ್ಬೆ.
 119. ಬೊಡೆದಿಡ ಗುಟ್ಟು ಪಣಡ, ಅರಸಡ ಸುಳ್ಳು ಪನಡ.
 120. ಬೊಳ್ದ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಪೇರ್ ಅತ್ತ್.
 121. ಬೊಲ್ಪುಗು ಬಿತ್ತ್ಂಡ ಬಯ್ಯಗ್ ಒಕ್ಕೊಳಿಯಾ?
 122. ಬೊರಿಯೆರೆ ಪೋನಗ ಬೋರಿ ಅಡಪ್ಪೆರೆ ಪೋನಗ ಪೆತ್ತ.
 123. ಬೋಂಟೆದಾಯಗ್ ಬೆಡಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಬಡು ಆಂಡಲಾ ಬೋಡ್ಚ.
 124. ಬೋಡು ಪಂಡ ಬರಂದ್, ಬೋಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಬುಡಂದ್.
 1. ಮರ ಬೂರುಂಡ್; ಪಕ್ಕಿ ಪಾರ್ಂಡ್.
 2. ಮಡು ಪುಗೆಲ್‌ಡ್ ದೀದ್ ಊರು ಇಡೀ ನಾಡಿಲೆಕೊ
 3. ಮೂಲೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಮಡು(axe)ನ್ ಕಾರ್ ಗ್ ಪಾಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ.
 4. ಮನಸ್ ಮಲ್ಲೆ ಕೈ ಕುದ್ಯ.
 5. ಮುಂಡಾಸ್ಡಾಯೆ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಮುಟ್ಟಾಲ್ದಾಯೆಗ್ ಕೊರ್ಪುಜ್ಜಿ.
 6. ಮರತ್ತ ಪುರಿ ಮರನೇ ತಿನ್ಪುಂಡ್.
 7. ಮಂಗಗ್ ಕಲಿ ಪರ್ಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ.
 8. ಮೂಂಕು ದಾಂತಿನಾಲೆಗ್ ಮುಂಕುತ್ತಿ ದಾಯೆ?
 9. ಮೂಂಕು ದಾಂತಿನಾಯಗ್ ವಾಸನೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು.
 10. ಮಂಜೊಲ್ ಸೀಕ್ ದಾಯಗ್ ಊರಿಡೀ ಮಂಜೊಲುಗೆ.
 11. ಮತ್ತ್ ಮೀರ್ಂಡ ಮರ್ಳೆರ ಲೆಕ್ಕೊ.
 12. ಮರ್ಮಲೆಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ್‌ದ್ ಮಾಮಿಗ್ ಬಂಜಿ ಬೈದ್ಂಡ್‌ಗೆ.
 13. ಮೃಗಶಿರೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ್ಂಡ ಮೃಗೊಕ್ಕುಲೆಗ್ಲಾ ಮುರ್ಪೆರೆ ತಿಕ್ಕಂದ್
 14. ಮತಿ ತತ್ತ್ದ್ ಬೆನಡ ಮಿತಿ ತತ್ತ್ಡ್ ಉಣಡ
 15. ಮಘೆ ಬರ್ಸ ಬುಳೆಕ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ
 16. ಮೃಗಶಿರೆಡ್ ಮುಳ್ಳುಡು ಗೀರ್ಂಡ ಈಯಾವು.
 17. ಮೋನೆ ತೂದ್ ನೀರ್, ಮಣೆ ತೂದ್ ಇರೆ.
 18. ಮೋಂಟು ನಾಯಿ ಬೋಂಟೆಗ್ ಪೋಯಿಲೆಕೊ.
 19. ಮಂಗನ ಕೈಟ್‌ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕೊರಿ ಲೆಕ.
 20. ಮಂಗೆ ಕತ್ತೆರಿಡ್‌ ತಿಕ್ಕಿ ಲೆಕ.
 21. ಮಂಗೆ ಪಾಸ ಕುಲ್ಲಿ ಲೆಕ.
 22. ಮಂಗೆ ಮೂಸುನಿ ಮರತ ಕೊದಂಟಿಗೆ.
 23. ಮಡೆಂಜಿ ಇತ್ತಿನವುಳು ಕಳಂಕ್‌ ತಪ್ಪಂದ್‌, ಒಕ್ಕೆಲ್ಮೆ ಪೋಯಿನವುಲು ನ್ಯಾಯ ತಪ್ಪಂದ್‌
 24. ಮಡ್ಡೈಳ ಪುಣ ಪಿದಯಿ ದೀಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಯು.
 25. ಮಣ್ಣ್ ದ ಬೇಲೆ ತೋಜಂದ್‌, ಪೊಣ್ಣಗ್‌ ಪದ್ದೆಯಿ ನಾಡಿನಾತ್‌ ಇಯ್ಯಂದ್.
 26. ಮಲ್ಲಾಯೆ ‘ಪೀ’ ತಿಂದ್oಡ ಮರ್ದ್ ಗ್. ಬಡವೆ ‘ಪೀ’ ತಿಂದ್oಡ ಬಡವುಗ್.
 27. ‌ ಮಾಲೆ ಕoಣ್ ದಾಲ್ ಮೂಲೆ ಡಿತ್ತ್ oಡಲಾ ಮಾಳಿಗೆ ಏರ್ ವೊಲುಗೆ.
 28. ಮತ್ತ್ ಮೀರ್ಂಡ ಮರ್ಳೆರ ಲೆಕ್ಕೊ
 29. ಮನಸ್ ಮಲ್ಲೆ ಕೈ ಕುದ್ಯ.
 30. ಮರತ್ತ ಪುರಿ ಮರನೇ ತಿನ್ಪುoಡು.
 31. ಮಗಳೆನ್ ಪೆದ್ ದ್ ಮರ್ಮಾಯಗ್ ಕೊರಿಯೆ; ಮಗನ್ ಪೆದ್ ದ್ ಮರ್ಮಾಲೆಗ್ ಕೊರಿಯೆ.
 32. ಮಗುರ್ಪುನ ಸುಲಭೊ ಕಟ್ಟುನ ಕಷ್ಟೊ.
 33. ಮಗೆ ಸೈತ್ಂಡಲಾ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ; ಮರ್ಮಾಲ್ ಮುಂಡೆ ಮುಚ್ಚುನೆನ್ ತೂವೊಡ್.
 34. ಮನಸ್ ತೆರಿಯೆಂದೆ ಪಾಪ ಇಜ್ಜಿ, ಶರೀರ ತೆರಿಯಂದೆ ಬೇನೆ ಇಜ್ಜಿ.
 35. ಮಲ್ಪುನೆಡ್ದ್ ಪನಿಯೆರೆ ಸುಲಬೊ.
 36. ಮದ್ಮೆದ ಕರ್ಚಿ ದೊಂಪೊಗ್ ಮುಗಿಂಡ್.
 37. ಮನಸ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಸಾದಿಲಾ ಉಂಡು.
 38. ಮರ ತೂದ್ ಕೆತ್ತೆ ಲಕ್ಕಾವೊಡು.
 39. ಮರಿ ಚುಚ್ಚಿಂಡ ಮರ್ದ್ ಉಂಡು; ಅರಿ ಚುಚ್ಚಿಂಡ ಮರ್ದ್ ಇಜ್ಜಿ.
 40. ಮರಿಕ್ ಪೇರ್ ಕೊರ್ಂಡ ವಿಷ ಪೋವೋ?
 41. ಮಲ್ಲ ಪುದೆ ಮೆಲ್ಲ ಜಾವೊಡ್.
 42. ಮರ್ದ್ ಅರೆತ್ತ್ ದ್ ಏರ್ಲಾ ಕೊರುವೆರ್; ಪರಿಯೆರೆ ಮಾತ್ರ ಒರಿಯೆನೆ ಆವೊಡ್.
 43. ಮರ್ಮಲ್ ನರಿತ್ತ್ ನ ಕರಕ್ ಬಿಲೆ ಉಂಡು; ಮಾಮಿ ನರಿತ್ತ್ ನ ಕರಕ್ ಬಿಲೆ ಇಜ್ಜಿ.
 44. ಮಲ್ತ್ ನಾಯನ ಪಾಬೊ ಪಂಡಿನಾಯನ ಬಾಯಿಡ್.
 45. ಮಲ್ಲಾಯನ ಇಲ್ಲ್ ತೂವೆರೆ ಪೋವೊಡು; ಪಾಪದಾಯನ ಇಲ್ಲಗ್ ಉನೆರೆ ಪೋವೊಡ್.
 46. ಮಲ್ಲಾಯನ ಎದುರು ಉಂತಡ; ಕುದುರೆದ ಪಿರವು ಉಂತಡ.
 47. ಮಲ್ಲಗೆದ ಬಳ್ಳಿನ್ ಕಳ್ಳಿದ ಬಳ್ಳಿಗ್ ಬುಡ್ಪೆರಾ?
 48. ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ಮ ಸಂದಾಯೊ ಆವಂದೆ ಸಾವು ಬರಂದ್.
 49. ಮಾತ ಬಣ್ಣೊನ್ ಮಜಿ ನಿಂಗ್ಂಡ್,
 50. ಮಾತಾ ಬುಡ್ನಾಯೆ ಊರುಗ್ ಮಲ್ಲೆ.
 51. ಮಿತ್ತ್ ತೂದ್ ಉಬಿಂಡ ಬೂರುನೆ ಮೋನೆಗೆ.
 52. ಮಿತ್ತ್ ಕಾಯ್ನಗ ಕೊಡೆ ಬೋಡು, ತಿರ್ತ್ ಕಾಯ್ನಗ ಮುಟ್ಟು ಬೋಡು.
 53. ಮೀನ್ ಗ್ ನೀಂದೆರೆ ಕಲ್ಪಾವೊಡಾ?
 54. ಮೀಸೆ ಬನ್ನಗ ದೇಸ ತೋಜುಜಿ.
 55. ಮುಟ್ಟೆರೆ ಪೋಂಡ ಚುಚ್ಚೆರೆ ಬರ್ಪುಂಡು.
 56. ಮೂಡಾಯಿ ತೂಲ ಪಂಡ ಪಡ್ಡೆಯಿ ತೂಪೆ.
 57. ಮುರ್ಕುನಾಯಗ್ ಮುಳ್ಳು ತಿಕಿಲೆಕೊ.
 58. ಮುಳ್ಳಡಿಟ್ ಮುಳ್ಳಾತೆ ಕೊಡಿಪು.
 59. ಮುಳ್ಳ್ ಕಂತ್ಂಡ ಮುಳ್ಳ್ ಡೇ ದೆಪ್ಪೊಡು.
 60. ಮುಳ್ಳ್ ಕಂತ್ಂಡ ಮಡುಟು ದೆಪ್ಪೊಡಾ?
 61. ಮೂಂಕುಡು ಉಂಡುದು ಬಂಜಿ ದಿಂಜಿಲೆಕೊ.
 62. ಮೆಣ್ಕುನ ಪೂರ ಬಂಗಾರ್ ಅತ್ತ್.
 63. ಮೆಣ್ಪುರಿ ತನ್ನ ಪೀಂಕನ್ ಡ್ದ್ ಬೊಲ್ಪು ಆಪುಂಡು ಪಂಡಿಲೆಕೊ.
 64. ಮೋನೆ ತೂದ್ ನೀರ್; ಮಣೆ ತೂದ್ ಇರೆ.
 65. ಮೋಂಟು ನಾಯಿ ಬೋಂಟೆ ಪೋಯಿಲೆಕೊ.
 66. ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಂಡ ಬೆಂದ್‍ರ್ ಕಾಯೆರಾಪುಂಡಾ?
 1. ಯಾನ್ ಪತ್ತಿನ ಮೇರ್ ಗ್ ಮೂಜೇ ಕಾರ್.
 2. ಯೆಕ್ಕಲೆ ಬಂಜಿದಾಯೆ ವನಸ್ ಮನ್ತಿನ ಗೊತವಂದ್, ಕೊಂಗರ್ ಕೂಲಿದಾಯೆ ಸೈತಿನ ಗೊತ್ತಾವಂದ್.
 3. ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣಿಯೆ, ದೇವೆರ್‌ ಒಂಜಿ ಮೂನಿಯೆ.
 4. ಯಾನ್‌ ತಿನ್ಪಿನವು ಈ ಅಗ್ಗಿಯುನಿ ದಾಯೆ?
 5. ಯಾನ್‌ ಪೋಂಡ ಕಮ್ಮ ಅರ್ಪುಂಡು, ಆಯೆ ಪೋಂಡ ತೆಲಿಪುಂಡು.
 1. ರಡ್ಡ್ ಉಪ್ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪಂದ್.
 2. ರಡ್ಡ್ ಓಡೊಡ್ ಕಾರ್ ದೀಡಿಲೆಕೊ.
 3. ರಡ್ಡ್ ಕೈ ಬೀಜಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಸ್ವರೊ ಲಕ್ಕು.
 4. ರಾಗೊ ಬನ್ನಗ ತಂತಿ ಕಡಿಂಡ್.
 5. ರಾತ್ರೆಡ್ ತೂಯಿ ಗುವೆಲ್ ಗ್ ಪಗೆಲ್ ಬೂರಿಲೆಕ.
 6. ರಾಯೆರೆ ಬದ್ ಕ್ ನರಿನಾಯಿ ತಿಂದ್ ದ್ ಪೋಂಡ್.
 7. ರೆಕ್ಕೆ ಪೊಲ್ಲಿನ ಪಕ್ಕಿ ಏತ್ ರಾವು.
 8. ರೋಗಿಗ್ ಒಂಜೇ ಸಂಕಡ, ಇಲ್ಲದಾಕುಲೆಗ್ ಒರ್ಂಬ ಸಂಕಡ.
 1. ಲಕ್ಕರೆ ತೀರಂದಿ ದಿಕ್ಕ್ ಗ್ ತುಂಬರೆ ತೀರಂದಿ ದೋಲ್.
 2. ಲಾಬೊ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬ್ಯಾರಿ ಬೊಳ್ಳೊಡ್ ಪೋವಯೆ.
 3. ಲಾಬೊಗಾದ್ ಕಂರ್ಬು ಮಾರ್ ದ್ ಚೀಪೆಗಾದ್ ಗೋಣಿ ನೆಕ್ಕ್ ದೆ.
 4. ಲಾಬೊಡು ಪಗೆ ಇಜ್ಜಿ.
 5. ಲೆಪ್ಪಂದಿ ಮದಿಮೆಗ್ ಪೋವರೆ ಆವಂದ್.
 6. ಲತಂಡೆ ಬಿತ್ತ್ ದ್ ಪೀರೆ ಕೊಯ್ಯೊಲ್ಯಾ
 7. ಲಡಾಯಿ, ಬಡಾಯಿ;ತೂವರೆ ಪೋನಗ ಪರ್ಕಟ್ ಪುಡಾಯಿ.
 1. ವನಸ್ ತಿಕ್ಕಿನವುಲು ಉಂಡೊನೊಡು.
 2. ವಾ ಪುಂಚೊಡ್ ವಾ ಮರಿ ಉಂಡುಂದ್ ಪಣ್ಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 3. ವಾತೊಗುಲಾ ಆವು, ಶೀತೊಗುಲಾ ಆವು
 4. ವಜ್ರೊಗ್ ಬಿಲೆ ಕಟ್ ದೆರ್ ಗೆ;ಮನುಷ್ಯೆರೆಗ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ.
 5. ವಂತೆ ಪಾತೆರಾವೊಡು, ದಿಂಜ ಕೆಲಸಾವೊಡ್.
 6. ವಾ ಪುಂಚೊಡ್ ವಾ ಮರಿ ಉಂಡುಂದ್ ಪಣ್ಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 1. ಶುಂಠಿ ಇದ್ಯಂದಿನ ಕಷಾಯೊ ಇಜ್ಜಿ.
 2. ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಲೊಗು ಪೊದ್ದೆರೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋವಡ!
 3. ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ದಿ, ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ದುಃಖ.
 4. ಶೆಟ್ಟಿ ಸಮಯೊಡ್ ಬುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ, ಸೈಪಿ ಸಮಯೊಡ್ ಮರ್ದ್ ಇಜ್ಜಿ.
 5. ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಡ್ ನೌಳೆ ಪಟ್ಟಣೊ.
 1. ಸಕ್ಕರೆ ತಿನೊಡಾಂಡ ಪಿಜಿನ್ ಆವೊಡ್.
 2. ಸತ್ಯ ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ ಸಹಾಯ ಬೋಡು.
 3. ಸತ್ಯದಾಯಗ್ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಅಸತ್ಯದಾಯಗ್ ರಡ್ಡ್ ಸಾದಿ.
 4. ಸತ್ಯೊ ನೀರ್ಡ ಡ್ ಮುರ್ಕಂದ್ ತೂಟ್ ಪೊತ್ತಂದ್.
 5. ಸತ್ಯೊಗ್ ಒಂಜೇ ಸಾದಿ; ಸುಳ್ಳ್ ಗ್ ಪತ್ತ್ ಸಾದಿ.
 6. ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಸಬ್ಬಲ್ ಲಾ ನಿಂಗೊಲಿ
 7. ಸಾದಿಡ್ ಪೋಪುನ ಮಾರಿನ್ ಒಯ್ತ್ದ್ ಮೆಯಿಟ್ ಪಾಡೊಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ.
 8. ಸಯ್ತಿ ಕೋರಿಗ್ ಸೂತ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ.
 9. ಸಯ್ತಿ ಎರ್ಮೆಗ್ ಪಯಿಂಬಳ ಪೇರ್; ಪೊತ್ತಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಸಾರಬದ್ಕ್.
 10. ಸಮೇರಿ “ರ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಸಂಬಾರೊ “ರ್ನ ಕಜಿಪ್ಪು.
 11. ಸೊರ್ಕಿನಾಯಗ್ ಕಂರ್ಬು ಸಿರ್ಕಿನಾಯಗ್ ರಾಗಿ
 12. ಸ್ವಾತಿಡ್ ಬಿತ್ತ್ ಬೂರ್ಂಡ ಶಾಶ್ವತೊ.
 13. ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ಎಡ್ಡೆ ಅಕೇರಿದ ವನಸ್ ಎಡ್ಡೆ.
 14. ಸುದೆಡ್ದ್ ದೆತ್ತ್ ದ್ ಕಡಲ್ ಡ್ ಪಾಡಿಲೆಕೊ.
 15. ಸುಂಕೊದಾಯಗ್ ಸುಕೊ ದುಕೊ ಇಜ್ಜಿ.
 16. ಸೂರ್ಯನ ದೊಂಬುಡು ಉಂತೊಲಿ ಸುದ್ದಿದ ದುಂಬು ಉಂತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 17. ಸುರುತ ಪಂತ್ಯೊ ಎಡ್ಡೆ ಅಕೇರಿದ ಒಣಸ್ ಎಡ್ಡೆ.
 18. ಸೂ ಇದ್ಯಂದೆ ಪುಗೆ ಲಕ್ಕುಂಡಾ?
 19. ಸೂಜಿಡ್ ದೆಪ್ಪುನೆಕ್ ಕುಡರಿ ಬೋಡ?
 20. ಸೂರ್ಯೆ ಪಡ್ಡಯಿಡ್ ಮೂಡುಂಡೋ?
 21. ಸೊರ್ಕುನಾಯೆ ಸಿರ್ಕೊಡೆ.
 22. ಸೊರ್ಕುನಗ ನೆತ್ತೆರ್ ಪರುವೆ. ಶಿರ್ಕುನಗ ಬೆಗರ್ ನೆಕ್ಕುವೆ.
 1. ಹಾಸಿಗೆ ಇತ್ತ್ನಾತ್ ಕಾರ್ ದೀವೊಡ್.
 2. ಹೆಡ್ಡಗ್ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕ್ ಡ್ ಗಟ್ಟಿಗಗ್ ಮೂಜಿ ದಿಕ್ಕ್ ಡ್.
 3. ಹದೋಟು ಬಿತ್ತಿನಾಯೆ ಬುಳೆಟ್ ಕೊಯ್ವೆ
 4. ಹಾಸ್ಯದಾಯಗ್ ಜೀಟಿಗೆದ ಮಿತ್ತ್ ಕಣ್ಣ್.
 5. ಹೆಡ್ಡೆಶೆಟ್ಟ್ ನವು ಇಜ್ಜಿ; ಜಾಣೆ ಬಾಳಿನವು ಇಜ್ಜಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

[೧]

 • ಜನಪ್ರಿಯ ತುಳು ಗಾದೆಗಳು ಡಾ| ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ ಅರ್ತಿಕಜೆ, ಯುಗಪುರುಷ ಪ್ರಕಟಣಾಲಯ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ.
 1. ಸಹಸ್ರಾರ್ಧ ತುಳು ಗಾದೆಳು. {{cite book}}: |access-date= requires |url= (help)
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಗಾದೆಲು&oldid=156933"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು