ಗಾದೆಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ತುಳು ಗಾದೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಅಂಬಿಗ್ ಬಜಂಟ್ ಸಾಕ್ಷಿ.
 2. ಅಂಗತ್ನೆಗ್ ಉಪ್ಪು ನೀರ್ ಪರ್ಪುನೆ
 3. ಅಂಗೈ ಒಡ್ಡಂದಿನಾಯೆ ಮುಂಗೈ ಒಡ್ಡೆನಾ?
 4. ಅಂಗಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತ್ಂಡ ಬಂಗಾಳ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಬರುವೆ
 5. ಅನುರಾಧೆ ಬರ್ಸ ಪಂತಿಬಾಪೆಲೆ.
 6. ಅಳೆಕ್ ಬತ್ತಿನಾಯಗ್ ಎರ್ಮೆದ ಕ್ರಯ ದಾಯೆಗ್?
 7. ಅಮ್ಮೆರೆಲೆಕ್ಕ ರೂಪ ಅಪ್ಪೆಲೆಕ್ಕ ಬುದ್ದಿ
 8. ಅಶ್ಲೇಷಾ ಬರ್ಸೊಡ್ದು ದೊಂಬೇ ಎಡ್ಡೆ
 9. ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆಡ್ ದೀಪ ದೀಯಿ ಲೆಕ್ಕ.
 10. ಅಂಡೆ (ಪಾತ್ರೆ)ದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೊಲಿ; ದೊಂಡೆದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚರೆ ಆವಂದ್.
 11. ಅರಿ ಇತ್ತ್‌ಂಡ ಪುರಿ ಉಂಡು.
 12. ಅರಿ ತಿನ್ಪಿನಾಯೆ ಪೋಯೆಡ ಬಾರ್ ತಿನ್ಪಿನಾಯೆ ಬರ್ಪೆ.
 13. ಅಳೆಕ್ ಪುಳಿ ಬೋಡೇ?
 14. ಅರಿ ಇಜ್ಜೋ.. ಅಟ್ಟೆಮಿಲಾ ಇಜ್ಜಿ.
 15. ಅಕುಲಕುಲ್ನ ತರೆಕ್ಕ್ ಅಕುಲಕುಲ್ನ ಕೈ.
 16. ಅಪ್ಪ ತಿಂದ್ ಂಡ ಯಾವಂದಾ ಗುರಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡಾ?
 17. ಅರಿ ಕೊರ್ಪರೋ, ಮರಿ ಬುಡೊಡೋ ಕೇಂಡಿಲೆಕೊ.
 18. ಅರಿ ಕೊರ್ಪಿ ಇಲ್ಲಗ್ ಮರಿ ಬುಡಡ.
 19. ಅರಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಪುರಿಲಾ ಉಂಡು.
 20. ಅದ್ರ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಆದ್ದಷ್ಟು ನೋಡೇನು
 21. ಆದ್ರೆಡ್ ಆಂಡ ಆಂಡ್ ಪೋಂಡ ಪೋಂಡು ಂ
 22. ಆದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರೊಡು ಬಿತ್ತ್ಂಡ ಅಡರ್ದಲೆಕ್ಕ ಆವು, ಪುನರ್ವಸುಡು ಬಿತ್ತ್ಂಡ ಪುಚ್ಚೆದ ರೋಮದ ಲೆಕ್ಕ ಆವು.
 23. ಅದ್ರೆಡ್ ಅಡರ್ಡೆ ಒಯಿಪೊಡು
 24. ಅಳೆನ ನಾಲು ಸಮಗಾರನ ರಂಪಿಗೆದ ಲೊಕೊ.
 25. ಅಂದಾಯಿ ಪಾತೆರೊಗು ಸಂದಾಯೊ ಇಜ್ಜಿ.
 26. ಅಕುಲಕುಲ್ನ ತರೆಕ್ಕ್ ಅಕುಲಕುಲ್ನ ಕೈ.
 27. ಅಂದಾ ಪಾತೆರೊಗು ಸಂದಾ೦ಯೊ ಇದ್ದಿ.
 28. ಅಂಬಡೆದ ಮರಕ್ ಅಮೆ ತಪ್ಪುನೇಂದ್ ಇದ್ದಿ.
 29. ಅಂಬಿಗ್ ಬಜಂಟ್ ಸಾಕ್ಷಿ.
 30. ಅಗ್ಗೊದ ಮಂದೆಗ್ ಗುಜ್ಜೆದ ಕಜಿಪು.
 31. ಅನ್ಯಾಯೊದ ದುಡ್ಡು ಫಲೊಕ್ ಬರಂದ್.
 32. ಅಮಸರದಾಯಗ್ ಇರೆಟ್ಟ್ ಪಾಡ್, ಎಂಕ್ ನೆಲಟ್ಟ್ ಪಾಡ್.
 33. ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆನೇ, ಸಿದ್ಯಪ್ಪೆ ಸಿದ್ಯಪ್ಪೆನೇ.
 34. ಅಪ್ಪೆಗ್ ನೋತಿನ ಕೈ ಅಮ್ಮಗ್ ಲಾ ಬರು.
 35. ಅಪ್ಪೆನ್ ತೂದ್ ಮಗಳೆನ್ ಕನ; ಪೇರ್ ನ್ ತೂದ್ ಎರ್ಮೆ ಕನ.
 36. ಅಡಿ ತೂದ್ ಮುಡಿ ಎತ್ತೊಡು.
 37. ಅಡಿತ ಕರಟ್ಟ್ ತೆಲಿ ಇಜ್ಜಿ; ಮಿತ್ತ್ದ ಕರಟ್ಟ್ ನುಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ.
 38. ಅ ಇಲ್ಲದಾಯೆ ಮು ಇಲ್ಲದಾಯನ್ ಲಪ್ಪುನು.
 39. ಅಗಲ್ ಅಗಲ್ನಾ ಕೈ ಅಗಲ್ ಅಗಲ್ನಾ ಮಂದೆಗ್.
 40. ಅಂದಾ ಪಾತೆರೊಗು ಸಂದಾ೦ಯೊ ಇದ್ದಿ.
 41. ಅಂಡೆಗ್ ಲ ತಿಕ್ಕಯೆ ಕಂಡೆಗ್ ಲ ತಿಕ್ಕಯೆ.
 42. ಅಂದಾಯಿ ಪಾತೆರೊಗ್ ಸಂದಾಯೊ ಇದ್ದಿ.
 43. ಅಪ್ಪೆ ಪ್ರೀತಿ ತಾರಾಯಿ, ಮಗ ಪ್ರೀತಿ ತಿಪ್ಪಿ.
 44. ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗ್ ಆವಂದಿ ಮಗೆ ಲೋಕೊಗ್ ಆವೆನೋ
 45. ಅಪ್ಪೆ ಗೆಲ್ಲ್ ಗೆಲ್ಲ್ ಪೋನಗ ಮಗಳ್ ಇರೆ ಇರೆ ಪೋಪಳ್.
 46. ಅನ್ಯಾಯೊದ ದುಡ್ಡು ಫಲೊಕ್ಕು ಬರಾಂದ್.
 47. ಅಡಿ ತತ್ತ್ಂಡ ಆನೆಲ ಮಗುರು.
 48. ಅರಿಬಾರ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಎಲಿಪೆರ್ಗುಡೆ ಕಮ್ಮಿಯಾ?
 49. ಅಲ್ಪಗ್ ಐಶ್ವರ್ಯೊ ಬತ್ಂಡ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರೆಡ್ ಕೊಡೆ ಪತ್ವೆ.
 50. ಆದ್ರ್ರೆ ಬರ್ಸ ಸರಿ ಬತ್ತಂಡ ಆಜಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಬರ್ಸ ಸರಿ ಬರು
 51. ಆಟಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗಾಲ; ಮಾಯಿಡ್‌ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯಾಲ.
 52. ಆಟಿಡ್ ತೆಡ್ಲ್ ಬತ್ತ್ಂಡ ಅಟ್ಟಪೊಲಿಪೋವು ಸೋಣೊಡು ತೆಡ್ಲ್ ಬತ್ತ್ಂಡ ಸೊಂಟ ಪೊಲಿಪೋವು
 53. ಆಟಿಡ್ ಕಣೆ ಬತ್ತ್ಂಡ ಅಟ್ಟಪೊಲಿಪೋವು ಸೋಣೊಡು ಕಣೆ ಬತ್ತ್ಂಡ ಸೊಂಟ ಪೊಲಿಪೋವು
 54. ಆಟಿಡ್ ಕಣೆ ಬತ್ತ್ಂಡ ಅಟ್ಟ ಮುದ್ಯುಂಡು ಸೋಣೊಡು ಕಣೆ ಬತ್ತ್ಂಡ ಸೊಂಟ ಮುದ್ಯುಂಡು
 55. ಆ ಮೈಟ್ ಅಸಲ್ ಈ ಮೈಟ್ ಕುಸಲ್.
 56. ಆನೆಗ್ ಉಮಿಲ್ ತುಚ್ಚಿಲೆಕೊ.
 57. ಆಜಿ ಪೆದ್ನಾಲೆಗ್ ಮೂಜಿ ಪೆದ್ನಾಲ್ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡಿಲೆಕೋ.
 58. ಆಟಿದ ದೊಂಬುಗು ಆನೆದ ಬೆರಿ ಪುಡಾವು.
 59. ಆನೆ ಸಯ್ತ್ಂಡಲ ಸಾರೊ ವರಣ್ ಬೆಲೆ ಉಂಡುಗೆ.
 60. ಆನೆನ್ ದೇರ್ಪರೆ ಆನೆನೆ ಆವೊಡು.
 61. ಆಜಿ ಪೆದ್ನಾಲೆಗ್ ಮೂಜಿ ಪೆದ್ನಾಲ್ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡಿಲೆಕೋ.
 62. ಇಲ್ಲ್ ನಾಲಾಂಡ ನಟ್ಟುನಾಯೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ್.
 63. ಎಡ್ಡೆ ಬಿತ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈಟೇ ಕಟ್ಟೊಡು.
 64. ಎಲಿ ಪೊಂಡ ಪಿಲಿ ಪನ್ತೆತೆಗೆ ಒರಿ.
 65. ಎಂಕು ಪಣಂಬೂರುಗು ಪೋಯಿಲೆಕ್ಕ.
 66. ಉಂಡಿನಾಯಗ್ ಬಡವು ಹೆಚ್ಚ ತಿಂದಿನಾಯಗ್ ಕೊದಿ ಹೆಚ್ಚ.
 67. ಉಂಡಿ ಇಲ್ಲಗ್ ಗುಂಡು ದೀಪುನಾಯೆ.
 68. ಒಟ್ಟೆ ಓಡೊಡು ಕಡವು ಕಡಪಡ.
 69. ಒಟ್ಟೆ ಕರಕ್ ಗಿಟ್ಟ ಪಾಡ್‌ಂಡಲಾ ಪುದರ್ ಒಟ್ಟೆ ಕರಂದೆ.
 70. ಒಟ್ಟೆ ಕಡ್ಯಡ್ ನೀರ್ ತುಂಬಿಲೆಕೊ.
 71. ಒಟ್ಟೆ ಚಟ್ಟೆ ತೆರಿಯೊಡಾಂಡ ಪೊಡೆತ್ತ್ ತೂವೊಡು.
 72. ಒಟ್ಟೆ ತಂರ್ಬುಚ್ಚಿ ಕಬಿಡಿಯೆರೆ ಆವಂದ್.
 73. ಒಟ್ಟೆ ಬೂರುಂಡ ಕುಟ್ಟೆ ಪೋಂಡು.
 74. ಒಟ್ಟೆ ಬೂರ್ನೇಟ ಕಡ್ಯಡ್ ನೀರ್ ಉಂತು.
 75. ಒಟ್ಟೆ ಕರತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕರನ್ ತಾಂಟಾಂಡ ಎಂಚ?
 76. ಒಕ್ಕೆಲ್ ಪೋನಗ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಗರ್ತಿಲೆಕೊ.
 77. ಒಕ್ಕೆಲ್ ಮಲ್ಲೆ ಆಂಡ್. ತಿಕ್ಕುನ ಎಲ್ಯೆ ಆಂಡ್.
 78. ಒಕ್ಕೆಲ್ ಇಜ್ಜಂದಿ ಇಲ್ಲ್‌ದ ಲೆಕೊ.
 79. ಒಕ್ಕುನೆಟ್ ಪಂಜಿ. ನಕ್ಕುನೆಟ್ ನಾಯಿ.
 80. ಒಕ್ಕುದು ತಿಕ್ಕ್‌ನಿ ನಾಲ್ ನಕ್ರ್ ಮಾತ್ರ.
 81. ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ರಡ್ಡ್ ತುಂಡು.
 82. ಕಂಚೋಲು ಕಯ್ಪೇಂದ್ ದಕ್ಕಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ, ಮಾ” ನೆರಿಯಲ್ಂದ್ ಬಲಿಪ್ಪಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 83. ಕಾಡ್ ದ ಭೂತೊಗ್ ಕೋಲ ಕೊರಡ.
 84. ಕೋಕಯಿಡ್ ಪತ್ತುನಾತೆ ಕೊಡಪ್ಪೊಡು.
 85. ಕುಟ್ಟಿ ಕುಂದಾಪುರಗ್ ಪೋಯಿಲೆಕ್ಕೊ
 86. ಕುರೀದಿನ ಕುಂಬುಡೋಗ್ ತೆಟ್ ಪೋತಿ ತಾರಾಯಿ.
 87. ಕಂಡೊಗು ಪಾಡಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಎರ್ಮೆಗ್ ಪಾಡಿನ ಪುಂಡಿದ ಲೆಕ್ಕ
 88. ಕರಿಯ ಬಂಗಾರ್ ಕೆಂಡೊಡು ಪಾಡ್ಂಡ ಬೊಳ್ಯ ಬಂಗಾರ್ ಅವು
 89. ಕಂಡೊನು ಬಟ್ಟಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಹದ ಮಳ್ಪೊಡು
 90. ಕಜಿಬಾರ್ ಬಿತ್ತ್ದ್ದ ಬೊಳ್ಳ್ಯರಿ ಕೊಯ್ಯೊಲ್ಯೊ
 91. ಕೊರಿ ಐತಾ ಕಾರ್ ದ ಐದ್ನೆ ಒಕ್ಕುನು.
 92. ಕೊರಿದ ಕಜಿಪುಗ್ ಕೊರಿನ್ ಕೆಂದ್ ಮಸಲ ಕದೆರೆ ಅಪುಂದಾ.
 93. ಕಂಚಲ್ ಇತ್ತಂದ ಎನ್ಚಲಾ ಉಣೋಲಿ.
 94. ಕೈ ಕೆಸರಾಂಡ ಬಾಯಿಗ್ ಕೊಜಪು
 95. ಗಾದೆಡ್ ಗಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ;ನೀರ್ ಡ್ ಅಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ.
 96. ಗುಂಡೆಮಿಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿಲೆಕೊ.
 97. ಚಿತ್ರೆ ಬರ್ಸ ಮೈತ್ಂಡ ವಿಚಿತ್ರ ಆವು.
 98. ಚೀಪೆ ಇತ್ತಿನಡೆ ಪಿಜಿನ್ ಬರು. ಮಡೆ ದಕ್ಕಿನಡೆ ಕಕ್ಕೆ ಬರು.
 99. ಜಾತಿಗ್ ಜಾತಿ ಪಗೆ, ನಾಯಿಗ್ ನಾಯಿ ಪಗೆ.
 100. ತೆಲಿ ಜಪ್ಪಂದಿನಾಯಗ್ ರೊಟ್ಟಿ ತಮ್ಮನೊ.
 101. ತೆಲಿಕ್ ಇಜ್ಜಾಂಡಲಾ ಕಲಿಕ್ ಉಂಡು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ.
 102. ತುಳುವೆರೆ ಮನಸ್ ತುಳುವೆ ಪೆಲಕಾಯಿದಂಚ.
 103. ತೂನಗ ದಿನ್ನೊ, ಪಾತೆರ್ನೊ ಬೊನ್ಯೊ.
 104. ತಿನ್ಪಿ ಸೂಳೆಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಂದ, ಅಡ್ಪಿ ಮುಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ.
 105. ತಿರ್ತ್ ದೀಂಡ ಪಿಜಿನ್ ಕೊನೊವು, ಮಿತ್ತ್ ದೀಂಡ ಕಕ್ಕೆ ಕೊನೊವು.
 106. ಧೋತ್ರ ತುತ್ತುನಾಯಗ್ ಕೈಕಂಜಿ ದಾಯೆಗ್
 107. ದಪ್ಪರೆ ತೆರಿಜಿಡ ತೂವೆರೆ ತೆರಿಯಂದ
 108. ದಾದೆಟ್ ಬತ್ತ ಕೇನ್ನಗ ಆನೆದ ಮಿತ್ತ್ ಬತ್ತೆಂದ್ ದುoಬೊಂಜಿ ಪಿಜಿನ್ ಪಂತ್oಡ್ ಗೆ.
 109. ದಿನ್ನೊಗು ತಕ್ಕ ಬಣ್ಣೊ.
 110. ನಸೆ ಕೊರುಂಡ ನಾಯಿ ಬಿಸಲೆದ ನೆಸಲ್ ನೆಕ್ಕು.
 111. ನಾಯಿದ ಬೀಲೊನ್ ಓಂಟೆಡ್ ಪಾಡಿಲೆಕೊ.
 112. ನೀಂದರೆ ತೆರಿಯಂದಿನಾಯೆ ಕೆದುಕ್ ಲೈತಿ ಲೆಕ್ಕ.
 113. ನೀರ್‌ಡ್ ಮುರ್ಕುದು ಸಯ್ಪುನಕ್‌ಲ್ ಮುದಲೆನ್ಲಾ ಅರಾದ್ ಪತ್ತುವೆರ್‌ಗೆ.
 114. ನೀರ್‌ಡ್ ಹೋಮ ದೀಲೆಕಾಂಡ್.
 115. ನೀರ್‌ಡಾಂಡಲಾ ಕಕ್ಕೆಗ್ ಮೋನೆ ತೂವೊಡುಗೆ.
 116. ನೀರ್‌ಡೇ ಇತ್ತ್‌ಂಡಲಾ ಕಪ್ಪೆಗ್ ಸೀತೊ ಆವಂದ್.
 117. ನೀರ್ ತಿಕ್ಕಿನವುಲು ಮೀಯೊನೊಡು.
 118. ನೀರ್‌ದ ಉಲಯಿದ ಪಾದೆದ ಲೆಕೊ.
 119. ನೀರ್‌ದ ಗುಂಡಿ ಜಲ್ಲೊಗು ಗೊತ್ತು.
 120. ನೀರ್‌ದ ಮುಗುಳಿ ಏಪ ದರಿಯು ಪನಿಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 121. ನೀರ್‌ದ ಪಾಮಜಿ ಒಟ್ಟುಗು ಬರು.
 122. ನೀರ್ ತೂದು ದಯಿ ನಡೊಡು.
 123. ಬಾರ್ ತೂದು ಕದಿಕೆ ಕಟ್ಟೊಡು.
 124. ನೀರ್‌ಡ್ದ್ ದೆತ್ತಿನ ಮೀನ್‌ದ ಲೆಕೊ.
 125. ನೀರ್‌ಡ್ ಬರೆಯಿನ ತೋಜಂದ್.
 126. ಪೆಲಕಾಯಿದ ಮೈ ಮುಳ್ಳುಂದ್ ಕಂಚಾಲ ಪಂತ್ಂಡ್‌‍ಗೆ.
 127. ಪೇರ್ ಗು ಏತು ಪೆರ್ಪ್ಪು ಬೋಡು ? ಇಲ್ಲಗು ಏತು ತೂ ಬೋಡು ?
 128. ಪಂಡಿ ಬೇಲೆ; ಪಾಡಿ ನುಪ್ಪು# ಕುದುರೆಡ್ ದುಂಬು ಕುಡು..
 129. ಪೂ ಪಂಡ್ ದ್ ಪತ್ತರೆಲಾ ಅತ್ತ್; ಪೀ ಪಂಡ್ ದ್ ದಕ್ಕರೆಲಾ ಅತ್ತ್.
 130. ಪಿಜಿನ್ ನಾಡುನು ಏಪಲಾ ಚೀಪೆ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆನೇ .
 131. ಪಿಜಿನ್ ರಾವಂದ್ ; ಕಕ್ಕೆ ಪರಪಂದ್.
 132. ಪಿಜಿನ್‌ಗ್ ದಾಯೆ ಕರ್ಬೊದ ಬೇಲೆ?
 133. ಪಿಜಿನ್‌ದ ಗುಡೆ ಕ್ ನೀರ್ ಪೊಗ್ಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಂಡ್.
 134. ಪುಗೆಲ್ದ್ ಮದು ದಿವೊಂದು ಊರಿದಿ ನಾದ್ ದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ್.
 135. ಪತ್ತು ಪೆದ್ದಿನಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪೆದ್ದಿನಾಲ್ ಪೆದರೆ ಪಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್.
 136. ಪಾದೆಡ್ ಬರೆಯಿನ ಮಾಜಂದ್.
 137. ಪಜೆ ಇತ್ತಿನಾತೆ ಕಾರ್ ನೀಡೊಡು.
 138. ಪರ ತಡಪೆಗ್ ಆಂಬಿ ದ ಬಲ, ಅಜ್ಜೆರೆಗ್ ದಂಟೆದ ಬಲ, ಅಜ್ಜಿ ಗ್ ಬಚ್ಛಿರೆದ ಬಲ.
 139. ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ ಪತ್ತ್ ಪಣಿಲಾ ಬೂರ್ಯೆರೆ ಅವಂದ್
 140. ಪಜೆ ಇತ್ತಿನಾತೆ ಕಾರ್ ನೀಡೊಡು.
 141. ಪಾತೇರ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ, ತಿನ್ಪೀನಿ ಕೇರೆಂಗ್, ಜುಪ್ಪುನು ಗೋಣಿಡ್.
 142. ಪೇರ್‌ಗ್ ಬತ್ತಿನಾಯೆಗ್ ಎರ್ಮೆದ ಕ್ರಯ ದಾಯೆ?
 143. ಪಗ್ಗುಡು ಪದಿನೆಣ್ಮ ಪೋನಗ ಬೀಜ ಬಿತ್ತೊಡು
 144. ಪುನರ್ವಸು ಬರ್ಸ ಪುನೊಕ್ಕು ಸಮ
 145. ಪುಷ್ಯ ಬರ್ಸ ದೊರಿಂಡ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಬುಳೆವು
 146. ಪುಷ್ಯೊಡ್ ಬಿತ್ತ್ಂಡ ಪುರಿ ಪತ್ತುಂಡು
 147. ಪುಷ್ಯೊಡು ಬಿತ್ತ್ಂಡ ಪುಚ್ಚೆಗ್ಲಾ ನುಪ್ಪು ತಿಕ್ಕಂದ್
 148. ಪುಣೆಟ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ್ಂಡ ಪುಣಿ ಕಡಪಂದ್
 149. ಪುಣಿಟ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ್ಂಡ ಪುಚ್ಚೆಗ್ಲಾ ನುಪ್ಪು ತಿಕ್ಕಂದ್.
 150. ಪೊಡಿಕ್ಕ್ ಬಿತ್ತಿನಾಯಗ್ ಬೈ ಹೆಚ್ಚ ಕೆಸರ್ಗ್ ಬಿತ್ತಿನಾಯಗ್ ಕೆಯಿ ಹೆಚ್ಚ.
 151. ಬಿತ್ತ್ಂಡ ಪೆಜ್ಜಿದ್ ಕೊಂಡ್ರೋಡು ನಡ್ಂಡ ಗೋರುದು ಕೊಂಡ್ರೋಡು.
 152. ಬಾರ್ ದಕ್ಕ್‌ಂಡ ಪೊರಿ ಪೋಪಿ ಮೋನೆ ಬಾರ್ ಇತ್ತ್‌ಂಡ ಅರಿ ಉಂಡು.
 153. ಬೇರ್ ಇತ್ತ್‌ಂಡ ಮರ ಉಂಡು.
 154. ಬಾರ್ ಇತ್ತಿನಾಯೆನೇ ಬಜಿಲ್ ಎಡ್ಪುನೆ.
 155. ಬಾರ್ ಇತ್ತಿನೇಟ ಕೆಯಿ, ಬಾರ್ ಉದ್‌ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಯಿ.
 156. ಬಾರ್‌ಡ್ದ್ ಅರಿ ಆಂಡಲಾ, ಅರಿತ್ತ ಬಿಲೆ ಬಾರ್‌ಗಿಜ್ಜಿ.
 157. ಬಾರ್‌ದ ಕನ ಕಟ್ಟಿನಾಯೆ ದಿಂಜಯೆರೆ ಗೋಣಿ ನಾಡಿಲೆಕೊ.
 158. ಬಾರ್ ಪೊದ್‌ತ್ತ್‌ಂಡ ಅರಿ. ಅರಿ ಪೊದ್‌ತ್ತ್‌ಂಡ ಕುರ್ಲರಿ.
 159. ಬಾರ್ ಮೆದಿಂಡ ಅರಿಕ್ಕ್ ಉಮಿ ಪತ್ತಂದ್.
 160. ಬಿತ್ತಿಲ್ ದ ದೈ (herb) ಏಪಲಾ ಮರ್ದತ್ತ್ ಗೆ.
 161. ಬಪ್ಪನಾಡ್‌ಗ್ ಪೋದ್ ಡೋಲು ಗುದ್ಯರೆ ಆವೊಲಿ ಈ.
 162. ಬಡಾವ್ ಅಂದಾ ಬಡೆವೆರ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೂ, ತುಡು ಅನಂಡಾ ತೊಡು ಬರಿಕ್ ಪೂ.
 163. ಬೋರಿಗ್(Ox) ಜ್ವರ ಬತ್ತ್‌ಂಡ ಎರ್‌ಮೆಗ್(Buffalo) ಬರೆ.
 164. ಬೆಲೆ ದಾನ್ತಿನ ಆಚಾರಿ ಬಾಲೆದ ಪಿಂಕನ್ ಕೆತುದೆಗೆ.
 165. ಬೊರಿ ಲಗ್ಯೊರ್ದ್ ದುಂಬು ಗೊನಿ ಲೈತುನ್ ಗೆ.
 166. ಬಡವೆ ಆದ್ ಪುಟರೆ ಬಲ್ಲಿ, ತೊಜನ್ಕದ್ ಕೊದ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 167. ಬಾಸೇ ದಾನ್ತಿನ ಊರುಗ್ ಮಲ್ಲೆ, ಮರ್ಯದಿ ದಾನ್ತಿನ ದೇಸೊಗ್ ಮಲ್ಲೆ.
 168. ಬಸಲೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಒಸಲೆ ದ್ ಉನೊಲಿ ಗೆ.
 169. ಬೇಲೆ ಇಜ್ಯನ್ದಿ ಆಚಾರಿ ಬಾಲೆದ ಪೀಂಕಾನ್ ಕೆತ್ತಿಯೆ.
 170. ಬಿರುವೆರಡ್ ಇರುವೆರ್.
 171. ಬಾಯಿ ಇತ್ತಿ ಮಗೆ ಬದ್ಕುವೆ.
 172. ಬಾಯಿ ಇತ್ತಿ ಮಗೆ ಬದ್ಕುವೆ.
 173. ಬಾಯಿಡ್ ಮಗ, ಮಗ, ಬಂಜಿಡ್ ದಗದಗ.
 174. ಬಿರೆಲ್ ತೋಜಾಂಡ ಕೈ ನಿನ್ಗುನ ಜಾತಿ.
 175. ಬೇಶಡ್ ಬಿತ್ತ್ ಬೂರುಂಡ ಈಟ್ ಇಜ್ಯಂದೆ ಬುಳೆವು
 176. ಮರ ಬೂರುಂಡ್; ಪಕ್ಕಿ ಪಾರ್ಂಡ್.
 177. ಮಡು ಪುಗೆಲ್‌ಡ್ ದೀದ್ ಊರು ಇಡೀ ನಾಡಿಲೆಕೊ
 178. ಮೂಲೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಮಡು(axe)ನ್ ಕಾರ್ ಗ್ ಪಾಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ.
 179. ಮನಸ್ ಮಲ್ಲೆ ಕೈ ಕುದ್ಯ.
 180. ಮುಂಡಾಸ್ಡಾಯೆ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಮುಟ್ಟಾಲ್ದಾಯೆಗ್ ಕೊರ್ಪುಜ್ಜಿ.
 181. ಮರತ್ತ ಪುರಿ ಮರನೇ ತಿನ್ಪುಂಡ್.
 182. ಮಂಗಗ್ ಕಲಿ ಪರ್ಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ.
 183. ಮೂಂಕು ದಾಂತಿನಾಲೆಗ್ ಮುಂಕುತ್ತಿ ದಾಯೆ?
 184. ಮಂಜೊಲ್ ಸೀಕ್ಯ ದಾಯಗ್ ಊರಿಡೀ ಮಂಜೊಲುಗೆ.
 185. ಮತ್ತ್ ಮೀರ್ಂಡ ಮರ್ಳೆರ ಲೆಕ್ಕೊ.
 186. ಮರ್ಮಲೆಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ್‌ದ್ ಮಾಮಿಗ್ ಬಂಜಿ ಬೈದ್ಂಡ್‌ಗೆ.
 187. ಮೂಂಕುದಾಂತಿನಾಲೆಗ್ ಮೂಂಕುತ್ತಿ ದಾಯೆ ಮಾದಿರ?
 188. ಮೃಗಶಿರೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಮೃಗೊಕ್ಕುಲೆಗ್ಲಾ ಮುರ್ಪೆರೆ ತಿಕ್ಕಂದ್
 189. ಮತಿ ತತ್ತ್ದ್ ಬೆನಡ ಮಿತಿ ತತ್ತ್ಡ್ ಉಣಡ
 190. ಮಘೆ ಬರ್ಸ ಬುಳೆಕ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ
 191. ಮೃಗಶಿರೆಡ್ ಮುಳ್ಳುಡು ಗೀರ್ಂಡ ಈಯಾವು.
 192. ಮೋನೆ ತೂದ್ ನೀರ್, ಮಣೆ ತೂದ್ ಇರೆ.
 193. ಮೋಂಟು ನಾಯಿ ಬೋಂಟೆಗ್ ಪೋಯಿಲೆಕೊ.
 194. ಯಾನ್ ಪತ್ತಿನ ಮೇರ್ ಗ್ ಮೂಜೇ ಕಾರ್.
 195. ಯೆಕ್ಕಲೆ ಬಂಜಿದಾಯೆ ವನಸ್ ಮನ್ತಿನ ಗೊತವಂದ್, ಕೊಂಗರ್ ಕೂಲಿದಾಯೆ ಸೈತಿನ ಗೊತವಂದ್.
 196. ರಡ್ಡ್ ಉಪ್ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪಂದ್.
 197. ರಡ್ಡ್ ಓಡೊಡ್ ಕಾರ್ ದೀಡಿಲೆಕೊ.
 198. ರಡ್ಡ್ ಕೈ ಬೀಜಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಸ್ವರೊ ಲಕ್ಕು.
 199. ರಾಗೊ ಬನ್ನಗ ತಂತಿ ಕಡಿಂಡ್.
 200. ರಾತ್ರೆಡ್ ತೂಯಿ ಗುವೆಲ್ ಗ್ ಪಗೆಲ್ ಬೂರಿಲೆಕ.
 201. ರಾಯೆರೆ ಬದ್ ಕ್ ನರಿನಾಯಿ ತಿಂದ್ ದ್ ಪೋಂಡ್.
 202. ರೆಕ್ಕೆ ಪೊಲಿನ ಪಕ್ಕಿ ಏತ್ ರಾವು.
 203. ರೋಗಿಗ್ ಒಂಜೇ ಸಂಕಡ, ಇಲ್ಲದಾಕುಲೆಗ್ ಒರ್ಂಬ ಸಂಕಡ.
 204. ಲಕ್ಕರೆ ತೀರಂದಿ ದಿಕ್ಕ್ ಗ್ ತುಂಬರೆ ತೀರಂದಿ ದೋಲ್.
 205. ಲಾಬೊ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬ್ಯಾರಿ ಬೊಳ್ಳೊಡ್ ಪೋವಯೆ.
 206. ಲಾಬೊಗಾದ್ ಕಂರ್ಬು ಮಾರ್ ದ್ ಚೀಪೆಗಾದ್ ಗೋಣಿ ನೆಕ್ಕ್ ದೆ.
 207. ಲಾಬೊಡು ಪಗೆ ಇಜ್ಜಿ.
 208. ಲೆಪ್ಪಂದಿ ಮದಿಮೆಗ್ ಪೋವರೆ ಆವಂದ್.
 209. ಲತಂಡೆ ಬಿತ್ತ್ ದ್ ಪೀರೆ ಕೊಯ್ಯೊಲ್ಯಾ
 210. ಲಡಾಯಿ, ಬಡಾಯಿ;ತೂವರೆ ಪೋನಗ ಪರ್ಕಟ್ ಪುಡಾಯಿ.
 211. ವನಸ್ ತಿಕ್ಕಿನವುಲು ಉಂಡೊನೊಡು.
 212. ವಾ ಪುಂಚೊಡ್ ವಾ ಮರಿ ಉಂಡುಂದ್ ಪಣ್ಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 213. ಶುಂಠಿ ಇದ್ಯಂದಿನ ಕಷಾಯೊ ಇಜ್ಜಿ.
 214. ಸಕ್ಕರೆ ತಿನೊಡಾಂಡ ಪಿಜಿನ್ ಆವೊಡ್.
 215. ಸತ್ಯ ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ ಸಹಾಯ ಬೋಡು.
 216. ಸತ್ಯದಾಯಗ್ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಅಸತ್ಯದಾಯಗ್ ರಡ್ಡ್ ಸಾದಿ.
 217. ಸತ್ಯೊ ನೀರ್ಡ ಡ್ ಮುರ್ಕಂದ್ ತೂಟ್ ಪೊತ್ತಂದ್.
 218. ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಸಬ್ಬಲ್ ಲಾ ನಿಂಗೊಲಿ
 219. ಸಾದಿಡ್ ಪೋಪುನ ಮಾರಿನ್ ಒಯ್ತ್ದ್ ಮೆಯಿಟ್ ಪಾಡೊಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ.
 220. ಸಯ್ತಿ ಕೋರಿಗ್ ಸೂತ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ.
 221. ಸಮೇರಿ “ರ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಸಂಬಾರೊ “ರ್ನ ಕಜಿಪ್ಪು.
 222. ಸೊರ್ಕಿನಾಯಗ್ ಕಂರ್ಬು ಸಿರ್ಕಿನಾಯಗ್ ರಾಗಿ
 223. ಸ್ವಾತಿಡ್ ಬಿತ್ತ್ ಬೂರ್ಂಡ ಶಾಶ್ವತೊ.
 224. ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ಎಡ್ಡೆ ಅಕೇರಿದ ವನಸ್ ಎಡ್ಡೆ.
 225. ಸುದೆಡ್ದ್ ದೆತ್ತ್ ದ್ ಕಡಲ್ ಡ್ ಪಾಡಿಲೆಕೊ.
 226. ಸುಂಕೊದಾಯಗ್ ಸುಕೊ ದುಕೊ ಇಜ್ಜಿ.
 227. ಸೂರ್ಯನ ದೊಂಬುಡು ಉಂತೊಲಿ ಸುದ್ದಿದ ದುಂಬು ಉಂತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 228. ಸುರುತ ಪಂತ್ಯೊ ಎಡ್ಡೆ ಅಕೇರಿದ ಒಣಸ್ ಎಡ್ಡೆ.
 229. ಸೂ ಇದ್ಯಂದೆ ಪುಗೆ ಲಕ್ಕುಂಡಾ?
 230. ಸೂಜಿಡ್ ದೆಪ್ಪುನೆಕ್ ಕುಡರಿ ಬೋಡ?
 231. ಸೂರ್ಯೆ ಪಡ್ಡಯಿಡ್ ಮೂಡುಂಡೋ?
 232. ಸೊರ್ಕುನಾಯೆ ಸಿರ್ಕೊಡೆ.
 233. ಹಾಸಿಗೆ ಇತ್ತ್ನಾತ್ ಕಾರ್ ದೀವೊಡ್.
 234. ಹೆಡ್ಡಗ್ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕ್ ಡ್ ಗಟ್ಟಿಗಗ್ ಮೂಜಿ ದಿಕ್ಕ್ ಡ್.
 235. ಹದೋಟು ಬಿತ್ತಿನಾಯೆ ಬುಳೆಟ್ ಕೊಯ್ವೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜನಪ್ರಿಯ ತುಳು ಗಾದೆಗಳು ಡಾ| ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ ಅರ್ತಿಕಜೆ, ಯುಗಪುರುಷ ಪ್ರಕಟಣಾಲಯ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ.

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಗಾದೆಲು&oldid=143278"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು