ಇರೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ರಾನ್ಕ್ಯುಲಸ್ ಜಾತಿದ ಇರೆ
ಬಾರೆದ ಇರೆ

ಕನ್ನಡೊಎಲೆ ತುಳುಟು ಇರೆ. ಕನ್ನಡೊದ ಕಾರೊ ತುಳುಟು ಕಾರೊ ಆತ್ಂಡ್. ಮೊಲೆ(ಕ)-ಮಿರೆ(ತು), ಕೆರೆ(ಕ)-ಕಿರೆ(ತು), ತಲೆ(ಕ)-ತರೆ(ತು) ಇಂಚ. ಇರೆಕ್ಕ್ ತಪ್ಪು ಪನ್ಪೆರ್. ಇರೆ ಒಂಜಿ ನಾಮಪದೊ.[೧] ಮಾಂತ ಸಸ್ಯೊದ ಇರೆಕ್ಕ್ ಇರೆಂದೆ ಪನ್ಪುನೆ. ಮರತ್ತ ಇರೆ(ಕುಕ್ಕುದ ಇರೆ, ಪೆಲತ್ತ ಇರೆ), ಬಾರೆದ ಇರೆ, ಚೇವುದ ಇರೆ, ಬಚ್ಚಿರೆ, ಬೇವುದ ಇರೆ, ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥೊಲು ಉಂಡು.


ಅಡ್ಯೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಇರೆತ್ತ ಬಳಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಬಾರೆದ ಇರೆ- ಗುಂಡ, ಗಟ್ಟಿ
 2. ಪೆಲತ್ತ ಇರೆ- ಗಟ್ಟಿ, ಗುಂಡ, ಚಿಲ್ಲಿ
 3. ಮುಂಡೇವುದ ಇರೆ- ಮೂಡೆ
 4. ತೆಕ್ಕಿದ ಇರೆ- ಪೆಲಕಾಯಿ ಗಟ್ಟಿ
 5. ಪೊಂಗರೆದ ಇರೆ- ಗಟ್ಟಿ
 6. ಉಪ್ಪೊಲಿಗೆದ ಇರೆ- ಪೆಲಕಾಯಿ ಗಟ್ಟಿ
 7. ಬಾದಾಮುದ ಇರೆ- ಪೆಲಕಾಯಿ ಗಟ್ಟಿ
 8. ಸಂಪಿಗೆದ ಇರೆ- ಗಟ್ಟಿ
 9. ತಜಂಕ್ದ ಇರೆ- ಚಟ್ಟಂಬಡೆ, ತಜಂಕ್ ಮಸಾಲೆ ಪುಂವಿ
 10. ತೇವುದ ಇರೆ- ಪತ್ರಡ್ಡೆ
 11. ಗೋಳಿದ ಇರೆ - ಗಟ್ಟಿ

ಕಜಿಪುಗು ಬಳಕೆ ಆಪಿ ಇರೆಕ್ಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಬಸಲೆ
 2. ಪದಿಪೆ
 3. ತಿಮರೆ
 4. ಬೇಸೊಪ್ಪು
 5. ತಜಂಕ್
 6. ನೆಲಬಸಲೆ
 7. ತಿಮರೆ

ಮರ್ದ್ಗ್ಗಗ್ ಆಪಿ ಇರೆಕ್ಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಚಾ ತೊಪ್ಪು
 2. ಮದ್ರೆಂಗಿ
 3. ನೀಲಿತೊಪ್ಪು
 4. ಸಂಬರ ಬಳ್ಳಿ
 5. ತುಂಬೆಸೊಪ್ಪು
 6. ತಿಮರೆ
 7. ಕುಕ್ಕುದ ಇರೆ
 8. ಮಾಪಲದ ಇರೆ
 9. ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ


ಗಾದೆ ಗೊಂಚಿಲ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ತರೆಟ್ಟ್ ಬರೆಯಿನೆನ್ ಇರೆಟ್ಟ್ ಉರ್ದ್ಂಡಲಾ ಪೋವಂದ್. ಪಂಡ
 2. ಅಮಸ್ಸರೊದಾಯಗ್ ಇರೆಟ್ಟ್, ಎಂಕ್ ನೆಲಟ್ಟ್
 3. ಇರೆತ್ತ ಅಡ್ಡೊ ಯಾವುನಾಲೆಗ್ ಪುದೆಲ್ ನಾಡುನ ಅಗತ್ಯ ದಾನೆ?
 4. ಇರೆತ್ತ ಗುರ್ತೊ ಉಪ್ಪುನಾಯಗ್ ಬೇರ್‌ದ ಗುರ್ತೊಲಾ ಉಪ್ಪುಂಡು.
 5. ಇರೆ ನಕ್ಕುನ ನಾಯಿಗ್ ಅಟ್ಟೆಮಿಲಾ ಒಂಜಿ, ಗುಂಡೆಮಿಲಾ ಒಂಜಿ.
 6. ಇರೆ ಪೊಲಿತ್ತ್‌ದ್ ಮರೆ ನಕ್ಕ್‌ಲೆಕ. ಇರೆ ಬಾಡಾದೇ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟೊಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. https://kn.wiktionary.org/wiki/ಎಲೆ
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಇರೆ&oldid=136311"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು