ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ತುಂಬೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ತುಂಬೆ ಪೂ
ತುಂಬೆ ದಯಿ
ತುಂಬೆಪೂತ ಬಿತ್ತ್

ತುಂಬೆನ್ ರುದ್ರಪುಷ್ಪ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ನೆನ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ್ Leucas aspera ಪಂದ್ ಪನ್ಪರ್. ತುಂಬೆದ ಪೂನು ಸಂಸ್ಕೃತೊಡು ದ್ರೋಣಪುಷ್ಪ ಅತ್ತ್ಂಡ ಚಿತ್ರಕ್ಷುಪ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ತೆಲುಗು ಬಾಸೆಡ್ ತುಮ್ಮಿಚಿಟ್ಟು. ಉಂದು ಶಿವ ದೇವೆರೆಗ್ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಪೂ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ದಯಿ ತುಂಬೆದಯಿ. [೧]

ದಯಿತ ವಿಸೇಸೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಶಿವ ದೇವೆರೆನ ಶರೀರೊಡು ವಿಷ ಸೇರಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವೆನ್ ತಗ್ಗಯೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ತುಂಬೆದ ಪೂನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದೆರ್ ಗೆ[೨] ಅಂಚಾದ್ ಇತ್ತೆಲ ಶಿವನ ಪೂಜೆಗ್ ಇಷ್ಟದ ಬೊಲ್ದು ತುಂಬೆದ ಪೂನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಆಯುರ್ವೇದದ ಮರ್ದ್‌ಡ್ ಬೊಲ್ದು ತುಂಬೆದ ಪೂ ಮಸ್ತ್ ವಿಸೇಸವಾಯಿನವು ಅವೆನ್ ಮರ್ದ್‌ಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗಳಸುವೆರ್.

ದಯಿತ ರೂಪ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಂಬೆ ದಯಿ ಸುಮಾರ್ ೪೫-ಡ್ದ್ ೬೦ಸೆ.ಮೀ ಎತ್ತೆರೊಗು ಎಲ್ಯೆಲ್ಯ ಗೆಲ್ಲುಲೆನ್ ಬುಡೊಂದು ಬಳಪುಂಡು. ಸುಮಾರ್ ೧ ಇಂಚಿದಾತ್ ಉದ್ದದ ಎಲ್ಯೆಲ್ಯ ಪಚ್ಚೆ ಇರೆಕುಲು ಮೆದುವಾಯಿನ ದಂಡ್‍ದ ಸುತ್ತಲ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ತಿರ್ತ್‌ಡ್ದ್ ಮಿತ್ತ್ ಮುಟ್ಟಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣದ ಎಲ್ಯೆಲ್ಯ ಪೂಕುಲು ಉಪ್ಪುಂಡು.

ದಯಿತ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಂಬೆ ದಯಿಕುಲು ಕಡಿಮೆ ನೀರ್ ದ ಅಶ್ರಯೊಡುಲ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಬಿತ್ತ್ ಬೂರ್ದ್ ಅಯಿನಾತೆಗೆ ಪುಟ್ಟ್‌ದ್ ಬಳಪಿನಂಚಿನ ದಯಿಕುಲು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣದ ಎಲ್ಯೆಲ್ಯ ಪೂಕುಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಪೂತ ತೋಟೊಲೆಡ್ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲ್‌ಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಣ್ಣದ ಪೂ ಆಪಿನಂಚಿನ ತುಂಬೆ ದಯಿಕುಲುನ್ ಪೊರ್ಲುಗು ಬೋಡಾದ್ ನಡ್ಪೆರ್.

ಹವಾಗುಣ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಂಬೆದಯಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಮಾತ ತರತ ಹವಾಗುಣೊಟುಲ ಬುಳೆಪಿನಂಚಿನ ದಯಿ. ಸೂರ್ಯನ ಬೊಲ್ಪು,ಗಾಳಿ ,ನೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣ್ ಈ ಮಾತ ಅಂಶೊಲು ಈ ದಯಿತ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ ಅಗತ್ಯವಾದ್ ಬೋಡಾಂಪುಂಡು.

ಮರ್ದ್‌ದ ಉಪುಯೋಗ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಜ್ವರ ಬನ್ನಗ ತುಂಬೆದಯಿತ ರಸೊಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಮುಣ್ಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೆರೆಸದ್ ಪರ್ಂಡ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.
 • ತರೆಬೇನೆ ಆನಗ ತುಂಬೆದಯಿನ್ ಪೂ,ದಂಡ್ ಸಮೇತ ನೀರ್ ಡ್ ಕೊದಿಪಾವೊಡು ನೀರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿನಗ ನೀರ್ದ ಸೆಕೆನ್ ಮೂಂಕುಡೆ ಉಲಯಿ ಗೆತೊಂಡ ತರೆಬೇನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.
 • ಕಣ್ಣ್ ಉರಿ ಆನಗ ನೀರ್‍ಗ್ ತುಂಬೆದಯಿತ ರಸೊ ಸೇರ್ಸಾದ್ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕೊಡು ಕಣ್ಣ್ ತಂಪಾದ್ ಉರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಪುನೆದೊಟ್ಟುಗು ಕಣ್ಣ್ ದ ಸುತ್ತುಲ ಇತ್ತಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.
 • ಬೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಪು ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆಗ್ ತುಂಬೆದಯಿನ್ ನೀರ್‍ಡ್ ಕೊದಿಪಾದ್ ಆ ನೀರ್‌ಡ್ ಕುಂಟು ಚಂಡಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಸೇಕೊ ಕೊರ್ಂಡ ಬೇನೆ,ಬಾಪು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.
 • ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯೆರೆ ತುಂಬೆದಯಿನ್ ನೀರ್‌ಡ್ ಕೊದಿಪಾದ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್‍ದ್ ಪರೊಡು.ತುಂಬೆದಯಿತ ಕಷಾಯ ಪರ್ಂಡ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಸರಿಯಾದ್ ಬಂಜಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.
 • ವಿಷತ ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿನ ಜಾಗೆಗ್ ತುಂಬೆದ ರಸ ಪೂಜಿಂಡ ವಿಷ ನೆತ್ತೆರ್‌ಗ್ ಸೆರುಜಿ ಪನ್ಪೆರ್.
 • ಶೀತ ಆದಿಪ್ಪುನಗ ತುಂಬೆಪೂತ ರಸೊ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಅಯಿಕ್ ತಿಗೆತ ನೈಯಿ ಬೆರೆಸದ್ ವನಸ್ಸ್‌ಗ್ ದುಂಬು ದೆತೊಂಡ ಶೀತ ಕಡಿಮೆ ಆಪುನೆದೊಟ್ಟುಗು ಕಫತ ಸಮಸ್ಯೆಲ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.
 • ಚರ್ಮೊಡು ಕಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಚರ್ಮದ ಕಿರ್ಬೆಲ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ತುಂಬೆದ ರಸ ಪೂಜೊಡು ಅತ್ತ್ಂಡ ತುಂಬೆದಯಿತ ರಸೊನು ಮೀಪುನ ನೀರ್‍ಗ್ ಸೇರ್ಸಾದ್ ಮೀಂಡ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.
 • ತುಂಬೆದ ದಯಿ ಇಲ್ಲ್ ದ ಸುತ್ತು ಮುತ್ತಡ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಉಮಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟೊಲು ಪೂರಾ ದೂರ ಪೋಪ.
 • ತುಂಬೆದ ರಸ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕಷಾಯೊನು ವಾರೊಗೊಂಜಿ ಅತ್ತಂಡ ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ದೆತ್ತೊನೊಂದು ಇತ್ತ್ಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸರೀರೊಡು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾದ್ ಬೇಗನೆ ಸೀಕ್‌ಡ್ ಬೂರುನ ತಪ್ಪುಂಡು .
 • ಕೆಪ್ಪಡೆ ಆಂಡ ತುಂಬೆ ರಸೊಕ್ಕು ಸುಣ್ಣ ಸೇರಾದ್ ಪೂಜಿಂಡ ಗುಣ ಆಪುಂಡಿ.
 • ಬಾಲಗ್ರಹ ತೈಲ ಮಲ್ಪನಗ ತುಂಬೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ತುಂಬೆ&oldid=153171"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು