ಇಲ್ಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಓಡುತಾ ಇಲ್ಲ್

ತುಳುಟು ಇಲ್ಲ್ ಪನ್ಪುನೆನ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಮನೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಡ್‍ (ಹೌಸ್‍ ಹೋಮ್‍) House ಪನ್ಪೆರ್. ನರಮಾನಿ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಪುನ ಜಾಗೆಗ್‍ ಇಲ್ಲ್ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಇತಿಹಾಸ

ಪಿರಾಕ್‍ದ ಕಾಲೊಡು ನರಮಾನಿಲು ದೊಂಬು ಬರ್ಸೊನು ತಡೆಪರೆ ಮಾಟೆಲೆಡ್‍/ಗುಹೆಲೆಡ್ ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್‍ಡ ಬೊಕ್ಕ ಮರತ್ತ ಕಂಬ ಪಾಡ್ದ್ ಮಾಡ್‍ಗ್‍ ಒಲಿ, ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇರೆಕ್ಕುಲೆನ್‍ ಪಾಡ್ದ್‍ ಎಲ್ಯೆಲ್ಯ ಗುಡ್ಚಿಲ್‍ ಮಲ್ತ‍್‌ದ್‍ ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಐಡ್ದ್‍ ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣ್‌ಡ್‍ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟ್‌ದ್‍ ಮಾಡ್‍ಗ್‍ ಬೆದ್‍ರ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಕಂಗ್‍ ಪಾಡ್ದ್‍ ಮುಲಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಬೈ ಬೇತ್‍ದ್‍ ಇಲ್ಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೆರ್. ಪಾಯೊಲೆಡ್‍ ಮುರ ಕಲ್ಲ್ ಕಡ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲ್‌ಡ್ ಇಲ್ಲದ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟ್‌ದ್‍ ತಾರೆ, ತಾರಿ, ಬೆದುರು, ಮರತ್ತ ಪಕ್ಕಾಸ್‍ ರೀಪು ಪಾಡ್ದ್‍ ಓಡು ಪಾಡ್ಯರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್‍ ಆರ್ದ ಪೈಪುದಂಚಿನ ತಿಪ್ಪಿ ಓಡುನು ಮಣ್ಣ್‌ಡ್‍ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ಬೆಯ್ಪಾದ್‍ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ೧೮೬೫ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಸೆಲ್‍ ಮಿಶನ್‍ದಕುಲು ತಯಾರ್ ಮಲ್ತಿ ಓಡುಲೆನ್‍ ಪಾಡ್ಯರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಪ್ರತಿಯೊರಿ ನರಮಾನಿಗ್ಲಾ ಬೊಡಾಪಿನಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ್. ನರಮಾನಿಲೆನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗ್ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿನ ಇಲ್ಲ್ ಕಟ್ಟುವೆರು. ಈ ಇಲ್ಲಡ್ ಗುಡಿಸಲ್ದ ಇಲ್ಲ್, ಒಡಿಲ್ದ ಇಲ್ಲ್, ಅರ್. ಸಿ. ಸಿದ ಇಲ್ಲ್, ಬೆದ್‍ರ್‍ದ ಇಲ್ಲ್ ಪನ್ದ್ ಮಸ್ತಗ ಇದೊ ಉಂಡು. ಕಾಡ್‍ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಜನಕುಲ್ ಮರತ ಇಲ್ಲದ್ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕೆಲವು ಜನಕುಲ್ ಬೋಟ್ದ ಇಲ್ಲಡ್ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದೆತೊನರೆ ದಿಂಜ ಆಗತ್ಯೊ ಇಲ್ಲ್. ಬರ್ಸಡ್, ಚಳಿಟ್, ದೊಂಬುಡ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಈ ಇಲ್ಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗು ಸಮ. ಇಲ್ಲ್‌ನು ಸುಚಿ ಮಲ್ತ್ತ್ ದೀವೊನೊಡು.

ಇಲ್ಲ್‌ದ ಇದೊಕ್ಕುಲು

  1. ಮಣ್ಣ್‍ದ ಗೋಡೆದ ಇಲ್ಲ್
  2. ಮಣ್ಣ್ ದ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಇಲ್ಲ್
  3. ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲ್‍ದ ಇಲ್ಲ್
  4. ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲ್‍ದ ಇಲ್ಲ್
  5. ಮುಲಿತ್ತ ಇಲ್ಲ್
  6. ಬೈತ್ತ ಇಲ್ಲ್
  7. ಓಡುದ ಇಲ್ಲ್
  8. ಉಪ್ಪರಿಗೆದ ಇಲ್ಲ್
  9. ಮುಂಡುಪ್ಪುರಿಗೆದ ಇಲ್ಲ್
  10. ಟ್ಯಾರಿಸ್‍ದ ಇಲ್ಲ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್

ಉಲ್ಲೇಕೊ


"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಇಲ್ಲ್&oldid=138217"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು