ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿತ ಇರೆಕುಲು

ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಮರ್ದ್‍ದ ಬಲ್ಲ್. ಉಂದು ಬೇಲಿಡ್, ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡು ಪರಡುನ ಬೂರುಬಲ್ಲ್.

ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿದ ಭಾಗೊಲು

ಚರಿತ್ರೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‍ಡ್ Menisparmesi ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ದ್‌ದ ಗುಣ ಉಂಡು. ಉಂದು ಬಾಡುಜ್ಜಿ. ಅಯಿಕ್ಕಾದ್ ನೆಕ್ ಅಮೃತ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪುದಾರ್. ಬಳ್ಳಿನ್ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಚಪ್ಪರದಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟೋಲಿ.[೧]
  1. ತಮಿಳ್‍ಡ್ അമൃത്/Amr̥t ಪನ್ಪೆರ್.
  1. ಬಂಗಾಳಿ -ಗುಲಂಚ
  1. ತೆಲುಗು-ಗುಡೂಚಿ

ಉಪಯೋಗೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಅಮೃತಬಳ್ಳಿನ್ ತೆಮ್ಮೊಗು ಕಷಾಯೊ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಪರ್ಪಾವೆರ್.
  2. ಅಜಿರ್ಣೊ ಮೂಲವ್ಯಾದಿಗ್ ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ ರಾಮಬಾಣಾ.

ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿದ ಬೂರುನ್ ಗುದ್ದ್‌ದ್ ರಸ ದೆತ್ದ್‌ದ್ ತೊಡುವೆದ ನೆಯಿತೊಟ್ಟುಗೆ ಬೆರೆತ್ದ್‍ ದಿನೊಕ್ಕು ಮೂಜಿ ಸಾರ್ತಿ (ಆಹಾರ ದೆತೊನ್ನ ದುಂಬು) ದೆತೊನೊಡು. ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿದ ಬೂರುನು ಬೇತೆ ಮರ್ದ್‍ದ ದೈತೊಟ್ಟುಗೆ ಬಿರದ್ ಕಷಾಯೊ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಪರೊಲಿ. ನೆತ್ತ ಐನಾಜಿ ಇರೆನ್ ನಿತ್ಯೊ ತಿನೋಲಿ. ಉಂದೆನ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್‍ಡ್ ಸುಲಭವಾದ್ ಬುಲೆಪಾವೊಲಿ. ಉಂದೆತ್ತ ಬೂರು, ಇರೆ, ಬೇರ್‌ದ ರಸೊಟು ಮರ್ದ್‌ದ ಗುಣ ಉಂಡು. ಇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೂರುನು ಗುದ್ದ್‌ದ್ ತಂಬುಳಿ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ, ಜೀರಿಗೆ ದೊಟ್ಟುಗ್ ಪಾಡ್ದ್‍ ಅರೆಪೊಲಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ವಗ್ಗರ್ಣೆ ಕೊರ್ದು ತಂಬುಳಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ.[೨]

ಇಲ್ಲ್‌ದ ಎದುರು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ

ಬಾಹ್ಯೊ ಸಂಪರ್ಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://www.google.co.in/search?q=tinospora+cordifolia+leaves&biw=1116&bih=467&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCEQsARqFQoTCODMu7v50MYCFRHUjgodkBULAg&dpr=1
  2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3644751/