ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿತ ಇರೆಕುಲು

ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಮರ್ದ್‌ಗ್ ಗಲಸುನ ಬೂರು. ಉಂದು ಬೇಲಿಡ್, ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡು ಪರಡುನ ಬೂರುಬಲ್ಲ್. ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರೊಡು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಪಿರಾಕ್ ದ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮರ್ದ್ ದ ಗುಣ ಇತ್ತಿ ಬೂರು ಆದುಂಡು. ಅಮೃತ ಬಳ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿಲ್ ಡ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಉಚ್ಚು, ಚೇಳ್ ಳು ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಅಮೃತಬಳ್ಳಿದ ಬೂರು ಉದ್ದೊಗು ಬುಳೆವುಂಡು ಐತ ಇರೆ ಆಶ್ವತ್ತ ಇರೆತ್ತ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಹೃದಯದ ಆಕಾರೊಡು ಇತ್ತ್ ದ್ ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣದವು ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಮಂಜೊಲು ಮಿಶ್ರ ಬಣ್ಣದ ಪೂ ಆಪುಂಡು. ನೆತ್ತ ಬೂರು ಒವ್ವಾಂಡಲಾ ಮರ ಇತ್ತ್ಂಡ ನೆಟ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೊಗು ಪೋಪುಂಡು.

ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿದ ಭಾಗೊಲು

ಚರಿತ್ರೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‍ಡ್ Menisparmesi ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ದ್‌ದ ಗುಣ ಉಂಡು. ಉಂದು ಬಾಡುಜ್ಜಿ. ಅಯಿಕ್ಕಾದ್ ನೆಕ್ ಅಮೃತ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪುದಾರ್. ಬಳ್ಳಿನ್ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಚಪ್ಪರದಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟೋಲಿ.[೧]
 1. ತಮಿಳ್‍ಡ್ അമൃത്/Amr̥t ಪನ್ಪೆರ್.
 1. ಬಂಗಾಳಿ -ಗುಲಂಚ
 1. ತೆಲುಗು-ಗುಡೂಚಿ

ಉಪಯೋಗೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಅಮೃತಬಳ್ಳಿನ್ ತೆಮ್ಮೊಗು ಕಷಾಯೊ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಪರ್ಪಾವೆರ್.
 2. ಅಜಿರ್ಣೊ ಮೂಲವ್ಯಾದಿಗ್ ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ ರಾಮಬಾಣಾ
 3. ದಿನಾಲ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಬೂರುದ ಕಷಾಯ ಪರ್ಂಡ ಸೀಪೆಪಡ್ಕೆ ವಾಸಿ
 4. ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿದ ರಸೊಕ್ಕು ತಿಗತ್ತನೈ ಸೇರಾದ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಸೀತ, ಕೆಮ್ಮ ಕಡಮೆ ಆಪುಂಡು

ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಡ್ ಆಪಿ ಮರ್ದುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಅಮೃತಾರಿಷ್ಟ
 2. ಅಮೃತ ಸತ್ವ
 3. ಗುಡಾಚಾದಿ ಚೂರ್ಲಣ

ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿದ ಬೂರುನ್ ಗುದ್ದ್‌ದ್ ರಸ ದೆತ್ದ್‌ದ್ ತೊಡುವೆದ ನೆಯಿತೊಟ್ಟುಗೆ ಬೆರೆತ್ದ್‍ ದಿನೊಕ್ಕು ಮೂಜಿ ಸಾರ್ತಿ (ಆಹಾರ ದೆತೊನ್ನ ದುಂಬು) ದೆತೊನೊಡು. ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿದ ಬೂರುನು ಬೇತೆ ಮರ್ದ್‍ದ ದೈತೊಟ್ಟುಗೆ ಬಿರದ್ ಕಷಾಯೊ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಪರೊಲಿ. ನೆತ್ತ ಐನಾಜಿ ಇರೆನ್ ನಿತ್ಯೊ ತಿನೋಲಿ. ಉಂದೆನ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್‍ಡ್ ಸುಲಭವಾದ್ ಬುಲೆಪಾವೊಲಿ. ಉಂದೆತ್ತ ಬೂರು, ಇರೆ, ಬೇರ್‌ದ ರಸೊಟು ಮರ್ದ್‌ದ ಗುಣ ಉಂಡು. ಇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೂರುನು ಗುದ್ದ್‌ದ್ ತಂಬುಳಿ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ, ಜೀರಿಗೆ ದೊಟ್ಟುಗ್ ಪಾಡ್ದ್‍ ಅರೆಪೊಲಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ವಗ್ಗರ್ಣೆ ಕೊರ್ದು ತಂಬುಳಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ.[೨]

ಇಲ್ಲ್‌ದ ಎದುರು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ

ಬಾಹ್ಯೊ ಸಂಪರ್ಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]