ಮೀನ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಅಂಜಲ್ ಮೀನ್

ಮೀನ್ ನೀರ್‌ಡ್ ಬದುಕುನ ಜೀವಿ. ನೀರ್‌ ಮಿತ್ತ್ ಪಡ್‍ಂಡ ಮೀನ್ ಆಮ್ಲಜನಕೊದ ಕೊರತೆಡ್ ಸೈಪುಂಡು.

ಮೀನ್ ಪದೊಕುಲು

 1. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ಡ್ Fish
 2. ಕನ್ನಡೊಡು ಮೀನು
 3. ತಮಿಳ್‍ಡ್ ಮೀನ್ மீன் / Mīṉ
 4. ತುಳುಟು ಮೀನ್
 5. ತೆಲುಗುಡು ಸೆಪ చేప / Cēpa
 6. ಮರಾಠಿಡ್ ಮಾಸೇ मासे / Māsē
 7. ಮಲಯಾಳಿಡ್ ಮತ್ಸ್ಯಮ್ മത്സ്യം / matsyaṁ
 8. ಹಿಂದಿಡ್ ಮಚಲಿ मछली / Machalī

ಮೀನ್‍ದ ವಿಧೊ

ಮೀನ್‍ಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧೊ ಉಂಡು. ಕಡಲ್‍ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಮೀನ್ ಉಪ್ಪುದ ಮೀನ್. ಉಪ್ಪುದ ಮೀನ್ ಏರ್ತೆದ ಸಮಯೊಡು ಚೀಪೆ ನೀರ್‍ಗ್ ಪೋಪೊ. ಆಂಡ ಚೀಪೆ ನೀರ್‍ದ ಮೀನ್ ಉಪ್ಪು ನೀರ್‍ಗ್ ಪೋಂಡ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಮಯೊ ಬದ್‍ಕುಜೊ. ಕೆಲವು ಮೀನ್‍ಲು ಚೀಪೆ ನೀರ್‍ಡ್‍ಲಾ ಉಪ್ಪು ನೀರ್‍ಡ್‍ಲಾ ಇಪ್ಪುವೊ.

 1. [ಕಡಲ್‍]]ದ ಮೀನ್
 2. ಸುದೆತ ಮೀನ್
 3. ತೋಡುದ ಮೀನ್
 4. ಕೆದುತ್ತ ಮೀನ್
 5. ಗುವೆಲ್‍ದ ಮೀನ್
 6. ಕಂಡೊದ ಮೀನ್
 7. ಅಕ್ವೇರಿಯಂದ ಮೀನ್

ದಪ್ಪಗಿನ ಅಕ್ಷರ

ಮೀನ್‍ದ ಜಾತಿ

ಕಡಲ್‍ದ ಮೀನ್ : ಕಡಲ್‍ದ ಮೀನ್ ಸುದಟ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಕಡಲ್‍ದ ಮೀನ್‍ನ್ ಬೇತೆ ಮೀನ್‍ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುಜೆರ್.

 1. ಅಂಜಲ್ ಮೀನ್
 2. ಅಡವು ಮೀನ್
 3. ಎಟ್ಟಿ ಮೀನ್
 4. ಕಲ್ಲೂರು ಮೀನ್
 5. ಕೊಡ್ಡಾಯಿ ಮೀನ್
 6. ಕೊಲ್ಲತರು ಮೀನ್
 7. ಡೆಂಜಿ/ದೆಂಜಿ
 8. ತಿಮಿಂಗಿಲ
 9. ಮನಂಗ್ ಮೀನ್
 10. ಪಾಂಬೊಲು ಮೀನ್
 11. ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್
 12. ಬಲ್ಯಾರ್ ಮೀನ್
 13. ಬೂತಾಯಿ ಮೀನ್
 14. ಬೊಂಡಾಸ್ ಮೀನ್
 15. ಬೊಲೆಂಜಿರ್ ಮೀನ್
 16. ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಮೀನ್
 17. ಮಾಂಜಿ ಮೀನ್
 18. ಮರುವಾಯಿ ಮೀನ್
 19. ಮುರು ಮೀನ್
 20. ಸೇಡೆ ಮೀನ್
 21. ಸೊರಕ್ಕೆ ಮೀನ್
 22. ಕುರ್ಚಿ
 23. ನಂಗ್
 24. ಕೂಲಿ ನಂಗ್
 25. ದೆಂಜಿ
 26. ಎರೆಬಾಯ
 27. ತೇಡೆ
 28. ಗಲಾಯಿ ತೇಡೆ
赤崁 (30824414696)

ಸುದೆತ ಮೀನ್

ಸುದೆತ್ತ ಮೀನ್‌ಲು ಚಪ್ಪೆ ನೀರ್‌‍ತ ಮೀನುಲು. ತುದೆ/ಉದೆ/ಚುದೆ ಇಂಚ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸೊಲಾ ಉಂಡು. ಸುದೆತ ಮೀನ್‍ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾತಿಲು ಉಂಡು. ಉಂದು ಮೀನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೆ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ ಅಯಿನ್ ಕಟ್ಲಾಡಿಮೀನ್‌ಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

 1. ಅಬ್ರೊನಿ
 2. ಇರಿಮೀನ್
 3. ಎಟ್ಟಿ
 4. ಏಮೆ
 5. ಕಪ್ಪೆಮೀನ್
 6. ಕರಿಮೀನ್
 7. ಕಳುಂಬುರೊ
 8. ಕಳುವಾಯಿ
 9. ಕೀಜಾನ್‍ಮೀನ್
 10. ಕುಚ್ಚಿಮೀನ್
 11. ಕೂರ್ಲುಮೀನ್
 12. ಕೆವೊಜಿಮೀನ್
 13. ಕೊಂತಿಮೀನ್
 14. ಗುಜ್ಜೆಮೀನ್
 15. ಚಾಮೀನ್
 16. ಚೀಕೊಟೆ
 17. ಚೆಂಬೆರಿಮೀನ್/ಚೆಮ್ಮೀನ್
 18. ಡೆಂಜಿ/ದೆಂಜಿ
 19. ನೆಡ್ಡಿಯನತರು
 20. ಪಂಜಿಕುರ್ಚಿಮೀನ್
 21. ಪಾಲೆಪು
 22. ಪೂಮೀನ್
 23. ಪೆರುವೆಲ್‍ ಮೀನ್[೧]
 24. ಪೊಯ್ಯೆ ಮೊರಂಟೆಮೀನ್
 25. ಬಾಲೆಮೀನ್
 26. ಮಡೆಂಜಿಮೀನ್
 27. ಮರಿಮೀನ್
 28. ಮಲೆಜ್ಜಿಮೀನ್
 29. ಮಿಲ್ಲಿತರು
 30. ಮುಗುಡುಮೀನ್
 31. ಮುಡಾವು
 32. ಮೊರಂಟೆಮೀನ್
 33. ಕಪ್ಪೆ ಬೊಂಡಾಸ್
 34. ಆರೋಲ್
 35. ಮಲ್ಲಾಸ್
 36. ಏಮೆ ಜೆಂಜಿ

ತೋಡುದ ಮೀನ್

ಮೀನ್‍ಲು ಮರಿಯಾಲೊಡು ಸುದೆಡ್ದ್ ತೋಡುಡೆ ಉಬರ್ ಬಡ್ತುಬೊ.

ಉಬರ್‍ಬಡತ್ತುನೆ

ಪಂಡ ಮೀನ್‍ಲೆಗ್ ಕೆತ್ತಿದ ಸಮಯೊಡು ಬರ್ಸೊ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯೊಡು ಮೀನುಲು ಉಬರ್ ಬಡತ್ತ್‌ಬೊ. ಮೀನುಲು ಕೆತ್ತಿ ದೀಡಿಯರಂದೇ ಇಂಚ ಸುದೆಡ್ದ್ ತೋಡುಡೆ (ಉಬರ್)ಒಲಸೆ ಪೋಪೊ. ಸುದೆಡ್ದ್ ಒಲಸೆ ಪೋಯಿನ ಮೀನುಲು ತೋಡುಡ್ದು ಕೆರೆಕ್ಕ್, ಗುವೆಲ್ಗ್, ಕಂಡೊಗು ಪೋಪೊ. ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ ಉಬರ್ಬಡತ್ತುನ ಮೀನುಲು ಇಂಚ ಉಂಡು.

 1. ತರು
 2. ಮುಗುಡು
 3. ಬಾಲೆ
 4. ಕೀಜಾನ್
 5. ಮಡೆಂಜಿ
 6. ಚೀಕೊಟೆ

ಕೆದುತ್ತ ಮೀನ್

ಕೆದುನು ಕೆರೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಪರತ್ತ್‍ಡ್‍ದಿಂಚಿ ಇಪ್ಪುನವು ಕೆದು. ಪೊಸತ್ತ್ ಒಕ್ಕುನವು ಕೆರೆ. ಕೆದುಕ್ಕುಲು ಬೈಲಕಂಡೊಡು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಪೂಕರೆ ಪಾಡುನ, ಕಂಬಲೊ ಆಪುನ ಕಂಡೊದ ಬರಿಟ್ಟ್ ಕೆದು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿನಲ್ಪ ಕೆತ್ತಿ ದೀಡಿಯರ ಉಬರ್‍ಬಡ್‍ತ್ತಿನ ಮೀನುಲು ತೋಡುಡ್ದು ಕೆದುಕ್ಕ್ ಪೋಪೊ. ಕೆದು ಮಲ್ಲೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತುವೊ. ಕೆಲವು ಕೆದುಕ್ಕುಲು ಎಕ್ಕರೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಕೆದುಟ್ಟು ಮೀನುಲು ಸಾಸ್ವತವಾದ್ ಇಪ್ಪುವೊ. ಅಲ್ಪ ಮೀನ್ ಸಾಂಕನೊಗು ಬಾರಿ ಸುಲಭೊ.[೨] ಅಂಚಿನ ಕೆದುತ್ತ ಮೀನುಲು ಮರಿಯಾಲೊಡು ತೋಡುಡೆ ಬೇತೆ ಕೆದುಕ್ಕು ಉಬರ್‍ಬಡತ್ತುವೊ. ಕೆದುಟ್ಟು ಸಾಸ್ವತವಾದ್ ಇಪ್ಪುನ ಮೀನುಲು ಇಂಚ ಉಂಡು.

 1. ಚೀಕೊಟೆ
 2. ಬಾಲೆಮೀನ್
 3. ಮಡೆಂಜಿ
 4. ಮುಗುಡು ಮೀನ್
 5. ಮೊರಂಟೆಮೀನ್

ಗುವೆಲ್‍ದ ಮೀನ್

ಉಗ್ಗೆಲ್ ಪಂಡ ಗುವೆಲ್. ಉರುಂಟಾದ ಒಕ್ಕ್‌ಂಡ ಗುವೆಲ್. ಚೌಕಾದ ಒಕ್ಕ್‌ಂಡ ಕೆರೆ. ಪರ್ಪುನ ನೀರ್‍ದ ಗುಂಡಿಗ್ ಗುವೆಲ್ಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ ಇಲ್ಲಡೆದ ಎದುರುಡು ಮೂಡಾಯಿ ಬುಕ್ಕೊ ಬಡೆಕ್ಕಾಯಿದ ಮಧ್ಯೊ ಈಶಾನ್ಯೊ ಜಾಗೆಡ್ ಗುವೆಲ್ ಒಕ್ಕುವೆರ್. ಗುವೆಲ್‍ಡ್ದ್ ನೀರ್ ಪರಿತ್ತ್ ಪೋಂಡ ಉಬರ್‍ಬಡತ್ತಿನ ಮೀನುಲು ಸೇರೊನುವೊ. ಪರ್ಪುನ ಗುವೆಲ್‍ಗ್ ಸಾಂಕನೊದ ಮೀನ್ ಪಾಡುವೆರ್. ನೀರ್‌ಡ್ ಎಚ್ಚಾದ್ ಬದ್ಕುನ ಉಮಿಲಿ, ಇ೦ಚಿನ ಕ್ರಿಮಿಕುಲೆನ ಹತೋಟಿ ಮೀನುಲು ಮನ್ಪುವ.

 1. ಮಡೆಂಜಿ

ಕಂಡೊದ ಮೀನ್

ಏನೆಲ್, ಸುಗ್ಗಿ ಬುಲೆಪ್ಪುನ ಕಂಡೊಗು ಮೀನುಲು ಉಬರ್‍ಬಡತ್ತ್‌ದ್ ಸೇರೊನುವೊ. ಇಂಚಿನ ಕಂಡೊದ ಬರಟ್ಟ್ ಕೆದು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕಂಡೊಡು ನೀರ್ ಕಮ್ಮಿಯಾಂಡ ಮೀನುಲು ಕೆದುಕ್ಕ್ ಸೇರೊನುವೊ. ಏನೆಲ್ದ ಬೆನ್ನಿ ಕರಿದ್ ಕಾರ್ತಿಂಗೊಲು, ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲುಡು ಕಂಡೊಡು ದಿಂಜ ನೀರಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಸಮಯೊಡು ಉಬರ್‍ಬಡತ್ತಿನ ಮೀನುಲು ಕೆತ್ತಿ ದೀಡ್‍ದ್ ಕಿನ್ನಿಲಾಪೊ. ಮೀನ್‍ದ ಕಿನ್ನಿಲೆಗ್ ಕಂಡೊಡು ಏರೆನ ತೊಂದರೆಲಾ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಬರ್ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಬನ್ನಗ ಕಂಡೊದ ನೀರ್‍ನ್ ಕಡಿತ್ತ್‌ದ್ ಬುಡುಪ್ಪೆರ್. ನೀರ್ ಬೂರುನಾಡೆ ಕೂಂಜೊಲು ದೀಡ್‍ಬೆರ್. ಕೂಂಜೊಲುಡು ಇತ್ತ್‌ನ ಮೀನ್‍ನ ಮಕ್ಕೆರಿಗ್ ಪಾಡ್‍ದ್ ಅಯಿಕ್ಕ್ ಕೆಯಿತ್ತ ಒಲಿ ಪಾಡ್‍ದ್ ಉರ್ದುವೆರ್. ಅಪಗ ಅಯಿತ ಪೊಲೆಜ್ಜಿ ಪೋಪುಂಡು. ಇಂಚ ಸೇರ್‍ಗಟ್ಟಲೆ ಮೀನ್ ಪತ್ತ್‌ದ್ ಇಲ್ಲದ ಡೆಂಗಡ್ ಪಾಡ್‍ದ್ ಉಲುಂಗವೆರ್. ಇಂಚ ಕಂಡೊ ಬೇಸಾಯೊದಕುಲುಲಾ ಉಲುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಮಾಲ್ಪುವೆರ್.

 1. ಪಾಚೋಲ್ತಿತರು
 2. ಕೆಯಿತರು
ಗುಲ್‍ಫಿಸ್‍ಕರ್

ಅಕ್ವೇರಿಯಂದ ಮೀನ್

ಈ ಪೊಸ ಕಾಲೊಡು ಮೀನ್‍ಲೆನ್ ಸಾಂಕ್‍ದ್ ಅಯಿನ ಪೊರ್ಲು ತೂಪುನ ಜನೊಕ್ಕುಲು ಉಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚನೆ ಮೀನ್‍ನ್ ಸಾಂಕ್‍ದ್ ಮಾರುನಕುಲುಲಾ ಉಲ್ಲೆರ್. ಪೊರ್ಲುಗಾದ್ ಸಾಂಕನೊದ ಮೀನ್‍ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆ ಉಂಡು.[೩]

 1. ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್
 2. ಪ್ಲಾಟಿ
 3. ಸಕ್ಕರ್‍ಕಾಟ್

ಮಾಸೊತ ಮೀನ್

ಮಾಸೊಗಾದ್ ಸಾಂಕುನ ಮೀನ್‍ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆ ಉಂಡು. ಇಂದೆನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೀನ್‍ಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಪಂಡ ಸರಕಾರೊದ ಫಿಶರೀಸ್‍ದಕುಲು ಸಾಂಕಿಯರ ಕೊರ್ಪುನ ಮೀನಾಯಿನೆಡ್‍ದಾವರ ಈ ಪುದರ್ ಬತ್ತ್‌ದಿಪ್ಪು.

 1. ಕಾಟ್ಲ

ಮೀನ್ ಪತ್ತುನ ವಿಧಾನೊ

ಮೀನ್ ಪತ್ತಿಯರ ಮಸ್ತ್ ವಿಧಾನೊಲು ಉಂಡು.

 1. ಬಲೆ ಪಾಡ್‍ದ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತುವೆರ್.
 2. ಗಾಲೊ ಪಾಡ್‍ದ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತುವೆರ್.
 3. ಕೂರಿ ದೀಡ್‍ದ್ ಪಾಡ್‍ದ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತುವೆರ್.
 4. ಏಂಪೆ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತುವೆರ್.
 5. ಕಡು ಪಾಡ್‍ದ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತುವೆರ್.
 6. ತೋಟೆ ಪಾಡ್‍ದ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತುವೆರ್.
 7. ಕೆದುತ್ತ ನೀರ್ ಆಜದ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತುವೆರ್.
 8. ಕತ್ತಿಡ್ ಕಡ್ತ್‌ದ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತುವೆರ್.

ಮೀನ್‍ದ ಉಪಯೋಗ

 1. ಮೀನ್ ಮಾಂಸಾಹಾರೊಡು ಒಂಜಾದುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಮೀನ್‍ನ್ ಆಹಾರೊಗಾದ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮೀನ್ ಆಹಾರೊಡು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇದ್ದಿ. ಅಂಚಾದ್ ಮೀನ್ ಆಹಾರೊ ಎಡ್ಡೆ. ಮೀನ್ ದ ಕಜಿಪು (ಆಜಾದಿನ, ಕೈದಿನ, ರೆಸ, ಗಸಿ) ಅಡ್ಯೆ, ಉಪ್ಪಡ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ತ್ ದ್ ತಿನ್ಪೆರ್.
 2. ಮೀನ್‍ನ್ ಗೊಬ್ಬರೊ ಆದ್ ಉಪಯೋಗಿಸವೆರ್. ಈ ಗೊಬ್ಬರೊಗು ಮೀನ್‍ಚಲ್ಲ್ಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಬಜ್ಜೆಯಿ ತೋಟೊಗು ಗೊಬ್ಬರೊದೊಟ್ಟುಗೆ ಮೀನ್‍ಚಲ್ಲ್‌ನ್ ಬಿರಾದ್ ಪಾಡುವೆರ್.
 3. ಮೀನ್‍ದ ಎನ್ನೆ ದೆತ್ತ್ ದ್ ಅವೆನ್ ಮರ್ದಾದ್ ದೆತೊನುವೆರ್. ಮೀನ್‍ದ ಮಾತ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್‍ಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು.
 4. ನೀರ್‍ದ ಸುದ್ದೀಕರಣೊಗಾದ್ ಮೀನ್ ಸಾಂಕುವೆರ್.[೪]
 5. ಮೀನ್‍ನ್ ವಿದೇಸೊಗು ಕಡಪುಡುವೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಬೇತೆ ದೇಸೊದೊಟ್ಟುಗೆ ನಮೊಕ್ಕು ಸಂಬಂಧೊ ಉಂಡು.
 • ಮೀನ್‍ನ್‍ ಐಸ್‍ಡ್‍, ಪ್ರಿಡ್ಜ್‍ಡ್, ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ್ ಹಾಳಾವಂದಿಲೆಕ್ಕ ದೀಪೆರ್‍. ಮೀನ್‍ದ ಕಜಿಪು ಕ್ಯಾನಿಂಗ್‍ ಮಲ್ತ್‍ದ್‍ ಟಿನ್‍ಡ್‍ಲಾ ದೀಪೆರ್.

ನಂಬಿಕೆ

ಅಕ್ವೇರಿಯಂಡ್ ಮೀನ್ ಸಾಂಕುನ ಇತ್ತೆದ ಟ್ರೆಂಡ್. ಮೀನ್ ಇಲ್ಲಲ್ ಸಾಂಕುನೆರ್ದ್ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ. ಮೀನ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಪಿನೇನೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತ್ ತುವೊಂದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಮನಸ್ಸ್‌ಗ್ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತೀನ ಕೋಪಲ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡ್.

ಲುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್

ಮೀನ್‍ ತಿಕ್ಕಂದಿನಪಗ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರೆ, ಒರಿದಿ ಮೀನ್‍ ಹಾಳಾವಂದಿಲೆಕ್ಕ ನುಂಗಾದ್‍ಲಾ ದೀಪೆರ್. ನೆಕ್ಕ್ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್‍ ಪನ್ಪೆರ್. ನೆಕ್ಕ್ ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು. ನುಂಗೆಲ್‍ ಮೀನ್ದ ಬ್ಯಾರಲಾ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

 1. http://www.bangalorewaves.com/articles/bangalorewaves-article-details.php?val1=MjM3
 2. "Archive copy". Archived from the original on 2021-03-06. Retrieved 2014-05-07.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 3. http://vijaykarnataka.indiatimes.com/articleshow/15138993.cms?prtpage=1
 4. "Archive copy". Archived from the original on 2021-03-06. Retrieved 2014-05-07.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮೀನ್&oldid=161772"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು