ತೋಡು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಕಂಡೊಡು , ಗುಂಡಿಡ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಪಲ್ಲಡ್ ಉಂತಿನ ನೀರ್ ನ್ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಕಣಿ ಮಾಲ್ತ್ ಪರಿಪ್ಪೆರೆ ಸಾದಿ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಐಟ್ ನೀರ್ ಜತ್ತ್ ದ್ ಪೋಟುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಣಿತ ನೀರ್ ಒಂಜಾಂಡ ತೋಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಊರುಡುಲಾ ಒಂಜಿ ತೋಡು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ತೋಡುಲು ಸೇರ್ಂಡ ಸುದೆ ಆಪುಂಡು.

ಪದತೋ ಅರ್ಥೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತೋಡು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಗುಂಡಿ ಮಲ್ಪು ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಉಪ್ಪುನೆರ್ದ್ ತೋಡ್‍ದ್ ಮಲ್ತ್‍ನವು ತೋಡು ಆದ್ ಉಪ್ಪೆರೆಲಾ ಯಾವು. ತೋಡು ಮಾತೆನ್‍ಲಾ ತನ್ನ ಪರಿಪುದ ಒಟ್ಟುಗು ತೋಡ್‍ದ್ ಕೋನೊಪುಂಡು. ತೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ತೊಡು ನೀರ್ ಪರಪ್ಪುನ ಜಾಗೆ ಪಂಡಲಾ, ನನೊಂಜಿ ಅರ್ತೊಡು ತೋಡ್‍ದ್ ಕೊರ್ಪುನ ಬಗೆತ್ತ ಅರ್ತೊಲಾ ಉಂಡು. ನುಪ್ಪು ತೋಡುನೆ, ಕಜಿಪ್ಪು ತೋಡುನೆ, ಪಾಯಸ ತೋಡುನೆ, ಬೆಂದ್ರ್ ತೋಡುನೆ. ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ವಸ್ತುಲೆನ್ ಎಲ್ಯ ಪಾತ್ರೆಲೆಗ್ ತೋಡುನೆ ಪನ್ಪಿ ಅರ್ತೊಲಾ ಉಂಡು.

ತುಳುಗಾದೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಂಗುಡೆ ಮದಿಮಾಯೆ ಬೂತಾಯಿ ಮದಿಮಾಲ್ ಸುದೆಟೆ ಪೋನಗ ತೋಡುಡಿತ್ತಿನ ಕೈಪೆ ತರುಕ್ಕುಲು ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಗೆ.

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತೋಡುಡು ತರು ಮೀನ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುವೊ. ಆ ತರುಕ್ಕುಲ ಸುದೆತ್ತ ಮೀನ್ಡ್ದ್ಲಾ ಜೋರು ಇಪ್ಪುವೊ. ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪಿನಕುಲು ಕಂಡೊಗ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ತೋಟೊಗ್ ನೀರ್ ದ ತೊಂದರೆ ಆನಗ ತೋಡುಗ್ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ನೀರ್ ನ್ ದಾಸ್ತಾನ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತೋಡುಲೆನ್ ಕಡಪೆರೆ ಪಾಪು ಪಾಡುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ತೋಡು&oldid=147641"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು