ಆಟಿದ ಪೊರ್ಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲು ಕೈತಲ್ ಬತ್ತಂದ್ ಪಂಡ ಓವೆ ಎಡ್ದೆ ಬೇಲೆಗ್ ಕೈ ಪಾಡೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ. ಅವೆನ್ ಬರಿಕ್ ದೀಂಡ ನಮಕ್ ಖುಷಿಯೆ. ಆಟಿಡ್ ಪೊಸ ಮದಿಮಾಲೆಗ್ ಗೌಜಿ ತಮ್ಮನ ಉಂಡು.ಪೆಲತರಿ,ತೇವು,ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿಲ್,ನೀರ್ಡ್ ಪಾರ್ದಿನ ಕುಕ್ಕುಬೊಕ್ಕ ಬಗೆಬಗೆತ ತಪ್ಪುದ ಕಜೀಪುಲುಲ್ಲ.ಸೀಕುಲು ಬರಂದಿನಲೆಕ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆದ ಪೇರ್ ಪರ್ಪ. ಮಾತ ಭಂಗೊನು ದೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ಆಟಿಕಳೆಂಜ[೧] ಬರ್ಪೆ. ಅಯೆನ ನಲಿಕೆ,ಪದ ಮಾತಲ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅಯಿಕಾತ್ರ ಆಟಿ ಪಂಡ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ. ಆಟಿನ್ ತೆಲಿಕೆಡ್ ಎದುಕೊನುಲೆ.

ಕಾಲ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಾದಾರನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಿಂಗೊಲು ಜುಲೈ ೧೪ - ಅಗೋಸ್ತು ೧೫ ತಾರೀಕ್ದ ಸಮಯ ತುಲುವೆರೆನ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ಸೌರಮಾನ ಪದ್ಧತಿದ ನಾಲನೇ ತಿಂಗೊಲು. ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಪದ್ಧತಿದಕ್ಲು ಉಂದೆನ್ 'ಆಷಾಢ ಮಾಸ' ಪನ್ಪೆರ್. ಈ ಸಮಯೊಡು ಹವೆ ಬದಲಾಪಿನೆರ್ದ್ ತುಲುವೆರ್ನ ಬದ್ ಕ್ ಡ್ ಉಂದೊಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆದ ಕಾಲ.

ಚಟುವಟಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅವು ಮರ್ಯಲದ ಪೊರ್ತು. ಕೀರಿಕಟ್ಟ್ದ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತು. ತುಳುವೆರ್ ಮೂಲೊರ್ದ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪಿನಕುಲು. ಬೆನ್ನಿಗ್ ನೀರ್ ಅಗತ್ಯ. ಬರ್ಸ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ ಬತ್ತ್ಂಡ ಈತ್ ಪೊರ್ತುಗ್ ಬಿತ್ತಿನ ಬಿತ್ತ್ ಕೊಡಿದ್ ನೇಜಿ ಆಪಿನ ಪೊರ್ತು. ಇತ್ತೆ ನೇಜಿ ಕೊಯ್ದ್ ನಟ್ಟಿ ನಡ್ಪಿನ ಒರ್ತು. ಬೆನ್ನಿದಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಕಂಡೊದ ಬೇಲೆಡ್ ಮುರ್ಕುದುಪ್ಪುವೆರ್.

ನಂಬಿಕೆ,ಆಚರಣೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೀರಿಕಟ್ಟ್ ದ್ ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ಸ, ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ, ಇತ್ತೆ ಬುಲೆಪಿನ ಪೊರ್ತು ಆಯಿನೆರ್ದ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬಡಪತ್ತ್ ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಹವೆ ಬದಲಾನಗ ಪಿದಯಿ ಕ್ರಿಮಿಕ್ಲೆನ ಕಾಟ. ಸೀಕ್ ಪಗರುನ ಕಾಲ. ಬರ್ಸೊಗ್ ನೆನೆದ್ ಸೀತ, ಚಲಿ ಜ್ವರೊ ಬರ್ಪುಂಡ್. ಈ ಪರಿಸ್ತಿತಿಟ್ ಜೂವದ ಸಗ್ತಿನ್ ಹೆಚ್ಚಾಯೆರೆ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆದ ಕಸಯ ಪರ್ಪೆರ್. ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ದ್ ದ ಸತ್ವೊಲು ಉಪ್ಪುವ ಪಂಡ್ದ್ ಜನಕ್ಲೆನ ನಂಬೊಲಿಗೆ. ಆನಿ ಕಾಂಡೆ ಬೊಲ್ಪು ಮೂಡೆರೆ ದುಂಬು ಲಕ್ಕ್ ದ್ ಪಾಲೆಮರತ ಕೆತ್ತೆನ್ ಕಲ್ಲ್ ಡ್ ಗುದ್ದ್ ದ್ ಲಕ್ಕಾದ್ ಕನಪೆರ್. ಐಕ್ ಬೊಲ್ಲುಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದ್ ರಸ ದೆಪ್ಪುವೆರ್. ಮರ್ಯಲದ ಸೀತ ಒಯ್ಪೆರೆ ಬೊಲ್ಲುಕಲ್ಲ್ ಸೂಟ್ ಪಾಡ್ದ್ ಅವು ಕೆಂಪು ಆನಗ ಕಸಯಗ್ ಪಾಡುವೆರ್. ಅಪಗ ಕಸಯ ಒಂತೆ ಬೆಪ್ಪು ಆಪುಂಡ್. ಅವೆನ್ ಬಜಿ ಬಂಜಿಗ್ ಪರ್ಪೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತ್ ಉನ್ಪೆರ್. ಆನಿ ಕಡಲ್ ಮೀಪುನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು. ಐಕ್ 'ಅಮಾಸೆ ಮೀಪಿನಿ' ಪನ್ಪೆರ್. ತುಲುವೆರೆಗ್ ಕಡಲ್ದ ಉಪ್ಪುನೀರ್ ಪಂಡ ತೀರ್ತದ ಲೆಕ್ಕ. ಬೇಸ ತಿಂಗೊಲುದ ಪತ್ತನೇ ದಿನೊನ್ 'ಪತ್ತನಾಜೆ' ಪನ್ಪೆರ್.ಆನಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ದೈವೊಲೆನ ಸಾನೊಗ್ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡುವೆರ್. ದೈವೊಲು ಆಟಿಡ್ ಗಟ್ಟ ಮಿತರುವ ಪಂಡ್ದ್ ನಂಬಿಕೆ. ಅಂಚಾದ್ ಜನಪದೆರೆಗ್ ತನ್ಕುಲೆನ್ ಕಾಪೆರೆ ದೈವೊಲು ಇಜ್ಜೆರ್ ಪಂದ್ ಪೋಡಿಗೆ ಈ ಪೋಡಿಗೆರ್ದಾತ್ರ ಕೆಲವು ವರ್ಗೊದ ಜನೊಕುಲು 'ಆಟಿ ಕಳಂಜ' ನ ವೇಷ ಪಾಡ್ದ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ನಲ್ತೊಂದ್ ಬರ್ಪೆರ್. ಆಟಿ ಕಳಂಜ ಊರ್ದ ಮಾರಿನ್ ಗಿಡಪೆರೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಪಂಡ್ದ್ ನಂಬೊಲಿಗೆ. ಅಂಚಾದ್ ಜನೊಕುಲು ಆಟಿಕಳಂಜನ್ ಬಗ್ತಿಡ್ ಎದ್ಕೊನುವೆರ್. ಆಯಗ್ ಒನಸ್ಗ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಅರಿ, ತಾರಯಿ, ಪೆಲತರಿ ಕೊರ್ಪೆರ್.

ಆಟಿದ ತಿನಿಸುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲುಡ್ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಊರೊರ್ಮೆ ಪಚ್ಚೆ ಜಿಂಜಿದುಪ್ಪುಂಡು. ಜನಕುಲು ತೇವು, ತಜಂಕ್,ತಿಮರೆ, ಬೇತೆ - ಬೇತೆ ನಮುನೆದ ಸೊಪ್ಪುಲೆನ್ ಅಟಿಲ್ಡ್ ಗಲಸೊನುವೆರ್. ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿದ ಕಾಲ ಆದುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಆಟಿದ ಒನಸ್ಡ್ ತೇಟ್ಲ, ಪದೆಂಗಿ, ಪೆಲತರಿ, ಅಂಬಡೆ, ತಜಂಕ್,ನೀರುಪ್ಪಡ್, ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರ್, ನೀರ್ ಡ್ ಪಾಡ್ದಿನ ರಚ್ಚೆದ ಚಟ್ನಿ, ಕಣಿಲೆ ಪದೆಂಗಿ ಆಜಾದಿನ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ತೆನಸುಲು ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಖ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://anandatirtha.wordpress.com/2007/11/14/aati-kalenja-a-tulunadu-tradition/