ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪತ್ತನಾಜೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಪತ್ತನಾಜೆ

ಪತ್ತನಾಜೆ ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಜನೊಕುಲು ಮಾನ್ಪಿ ಗೌಜಿ, ಮಂಗಿಲೊಗ್ ಮಾಂತ ಗಡುತ್ತ ದಿನೊ. ಪಗ್ಗು, ಬೇಸ, ಕಾರ್ತೆಲ್, ಆಟಿ, ಸೋಣೊ, ನಿರ್ನಾಲ, ಬೊಂತೆಲ್, ಜಾರ್ದೆ, ಪೆರಾರ್ದೆ, ಪೊನ್ನಿ, ಮಾಯಿ, ಸುಗ್ಗಿ ಉಂದು ತುಳುವೆರೆನ ೧೨ ತಿಂಗೊಲು. ಬೇಸ/ಬೇಶ ತಿಂಗೊಲುದ ಪತ್ತನೆ ದಿನೊನು ಪತ್ತನಾಜೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಪಗ್ಗು ತಿಂಗೊಲುದ ಕಡೆತ್ತಾನಿತ ಸಂಕ್ರಾತಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕದ ಪತ್ತ್ ದಿನೊತ್ತ ವಾಯ್ದೆಗ್ ಪತ್ತನಾಜೆ ಪನ್ಪುನು. ಇಡೀ ಸಮಾಜೊದ ಧಾರ್ಮಿಕ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಜ್ಜೊಳೆಗ್ ಮಂಗಳೊ ಪನ್ಪುನ/ಪಾಡುನ ದಿನನೇ ಪತ್ತನಾಜೆ.[೧]

ಈ ಆಧುನಿಕತೆತ್ತ ಪೋರ್ತುಡು ಪತ್ತನಾಜೆದ ಉಳಾರ್ಥ ತೆರಿಯಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ. ಈ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನೊದು ಶೈಲಿಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಡಲಾ ಮೂಲ ಆಚರಣೆಲೆಗ್ ಈ ಪತ್ತನಾಜೆದ ಸಮ್ಮಂದ ಉಂಡೇ ಉಂಡು.

ದುಂಬುದ್ ನೀರ್‌ದ ಆಸರೆ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಬಿಸುತಾನಿ ನೇಜಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಪತ್ತನಾಜೆ ಕರಿದ್ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ನಟ್ಟಿದ ಬೇಲೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬೆನ್ನಿಯೇ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಊರುಡು ಬೆನ್ನಿದ ಕ್ರಮೊಟ್ಟುಲಾ ಬದಲಾವಣೆಲು ಆತ.

ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಮರಿಯಾಲ. ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಅರೆಗಾಲ. ಉಂದು ದುಂಬುದ ಕಾಲೊದ ಲೆಕ್ಕೊ. ಆ ಕಾಲೊಡು ಮುಲ್ಪದ ಮರಿಯಾಲ ಪಂಡ ನಾಲೈನ್ ತಿಂಗೊಲು ಬುಡಂದೆ ಬರ್ಪಿನ ದಿರಿಕೂಟ ಬರ್ಸ, ಗಾಳಿ, ಮೆಂಚಿ, ತೆಡಿಲ್. ಅಂಚಾದ್ ಮರಿಯಾಲೊಡು ವಾ ರೀತಿದ ಗೌಜಿ, ಗಮ್ಮತ್ತ್, ಜಾತ್ರೆ, ಅಂಕ ಆಯನ ಮಲ್ಪುಲೆಕನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಅಯಿಕಾದೇ ಪತ್ತನಾಜೆದಾನಿ ಈ ಮಾತಾ ಗೌಜಿಲೆನ್ ಕೈದ್ ಮಲ್ಪುನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತೆರ್. ಅಂಚ ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ ಬಾರೀ ಮಹತ್ವ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್.

ಆಚರಣೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪತ್ತನಾಜೆತಾನಿ ಮದ್ಯಾನ, ಬಯ್ಯಾಗ್ ಗುಳಿಗ ಗುಡಿ ಅಥಂಡ ಬೈರವನ ಕಲ್ಲ್ ಇತ್ತಿನವುಲು ಗುಳಿಗಗ್ ಬೈರವಾಗ್ ಕರಿಪ್ಪಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಗುಳಿಗ್ಗೆ ನರಮನಿಗ್ ಬರ್ಪಿಂಚಿ ಕಾಯಿಲೆನ್ ಕಾಪುವೆ, ಬೈರವೇ ಕಂಜಿ- ಕೈಕಂಜಿ ಲೆಗ್ ಬರ್ಪಿ ರೋಗೊಲೆನ್ ತಡೆಪೆ ಪಂಪಿ ನಂಬಿಕೆ. ತಾಣನೋ, ಕಲ್ಲುನ್ ಶುದ್ದ ಮಂತ್‌ದ್ ಆಗೆಲ್ ಪಡುವೆರ್, ಕಲಿ, ಗಂಗಸರ ದೀದ್ ನಟ್ಟೊನುವೆರ್. ಕಡೆಕ್ ಕೋರಿ ಕೊಯಿಪೆರ್. ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಮದ್ಯಾನ ಗುಡ್ದೆಟ್ ಅಗೆಲ್ ಪಾಡುತ್ ವನಸ್ ಮಾನ್ಪಿ ಕ್ರಮೊಲೋ ಉಂಡು.

ಗಡು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಪತ್ತನಾಜೆ ಆಚರಣೆ ತುಲುನಾಡ್‌ಡ್ ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರ. ಬೆನ್ನಿ ಬೆನೊಂದಿಪ್ಪುನ ಈ ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆಗ್ ಪಿದಾಯಿದ ಗೌಜಿ ಗಲಾಟೆಲು ತೊಂದರೆ ಆವೆರೆಗ್ ಬಲ್ಲಿಂದೆ ಈ ಪತ್ತನಾಜೆದ ಕಟ್ಟ್‌ನಿಟ್ ಮಲ್ತ್ಂಡ್. ಉಂದೆಡ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆನ್ ಸುರು ಮಲ್ಪೊಡುಂದೇ ಅಟ್ಟನೆಂದ್ ಪನೊಲಿ. ಅಯಿತ್ ಬುಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತ್ಂಡಲ ಕನ್ಯೆ ದಾಂಟ್‌ದ್ ಪರ್ಬ ಕರೀಬೊಕ್ಕನೆ. ಬೇಷಡ್ ಬೆನ್ನಿ ಸುರಾದ್ ಆಟಿಡ್ ಮುಗಿಪ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಸೋಣ ಕನ್ಯೆಡ್ ಕೆಯಿ ಕೊಯ್ದ್ ಸುಗ್ಗಿದ ಸಾಗೋಲಿ ಆದ್ ಪರ್ಬ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಟ, ಕೋಲ, ಮದಿಮೆ ಪೂರಲ ಸುರು ಮಾನ್ಪೊಲಿ. ಇಂದೆನ್ ಬೇಸ ಪತ್ತನಾಜೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಬೇಸ ಪತ್ತೆಡ್ ಸೇರ್ದ್ ಪತ್ತೊಂಜೆಗ್ ನೇಮೊ ನಡಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆಕ್ಕ್ ಪತ್ತನಾಜೆದ ನೇಮೊಂದು ಪನ್ಪೆರ್. ಪತ್ತನಾಜೆ ಒಂಜಿ ಗಡುದಿನೊ. ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ ನೇಮೊ ಜಾತ್ರೆ ಅಕೇರಿ. ಪತ್ತನಾಜೆಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಯಕ್ಷಗಾನೊಲಾ ನಡಪ್ಪುಜಿ[೨] ಬುಕ್ಕೊ ದಾನೆಂಡಲಾ ತಾಳಮದ್ದಲೆ, ಕಟೀಲ್ದ ಮೇಲೊದ ಸೇವೆದ ಆಟೊ ಇಂಚಮಾಂತ. ಇಂದು ತುಳುವೆರೆಡ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ನಡತ್ತ್ ಬತ್ತಿನವು.

ಪಾತೆರೊಡು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಊರುಡ್ದು ದೂರೊ ಪೋಯಿನಕುಲು ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ ಬರ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ. ನನ ಏಪ ಬರ್ಪುನೆಂದ್ ಕೇಂಡ ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ ಬರ್ಪುನೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.
  • ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ ಪತ್ತ್ ಪನಿ ಬರ್ಸೊ ಬರೊಡೇ.
  • ಪತ್ತನಾಜೆ ಬತ್ತ್ಂಡ ಜತ್ತಿ ಆಟೊ ಉಂತ್ತ್ಂಡ್.
  • ಪತ್ತನಾಜೆತ ಮಲಕ - ಪತ್ತನಾಜೆತಾನಿ ಬರ್ಪುನಾ ಜಡಿಕೂಟ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸೊ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "ತುಳು ಚಾವಡಿ- ಪತ್ತ್ ದಿನ ಕರಿಂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಪತ್ತನಾಜೆ!". Vijay Karnataka (in ಕನ್ನಡ). Retrieved 4 October 2023.
  2. "ಪತ್ತನಾಜೆ ಪರ್ವ: ಯಕ್ಷ ತಿರುಗಾಟ ವೈಭವಕ್ಕೆ ತೆರೆ". Vijay Karnataka (in ಕನ್ನಡ). Retrieved 4 October 2023.