ಅತ್ಯಾಸೆ ಗೆತಿಕೇಡ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ತಾ ಪಾತೆರಾ. ನಾಯಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಕುನ ಪ್ರಾಣಿ. ಈ ಕತೆ ತುಳುಟತ್ತಂದೆ ಕನ್ನಡೊದ ಪಂಚತಂತ್ರೊಡು ಉಂಡು. ಈ ಕತೆಲಾ ಪಂಚತಂತ್ರೊದ ತುಲು ರೂಪೊಂದು ಪನೊಲಿ. ಭಾರತೊದ ಪುರಾಣೊಲೆಡ್, ಐತಿಹ್ಯೊಡು, ಸ್ಥಳಪುರಾಣೊಡು, ಬುದ್ದನ ಕತೆಟ್ ಇಂಚ ನಾಯಿದ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅತ್ಯಾಸೆ ಗೆತಿಕೇಡ್ಂದ್ ತುಳುಟೊಂಜಿ ನಾಯಿದ ಜನಪದ ಕತೆ ಉಂಡು. ಆ ನಾಯಿಗ್ ತೂಯಿನವು ಪೂರ ಎನ್ನವು ಆವೊಡು ಪನ್ಪುನ ಆಸೆ. ತೂಯಿನೆನ್ ಪಡೆವೊನೊಡುಂದು ಕೈಟ್ಟ್ ಇತ್ತಿನೆನ್ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಅಯಿಕ್ಕಾತ್ರೊ ಆಸೆನೇ ದುಕ್ಕೊಗು ಕಾರಣೊಂದು ಪನ್ಪೆರ್. ಆಸೆ ಮಲ್ಪುನವು ಎಡ್ಡೆತ್ತ್. ಆಸೆನ್ ಬುಡೊಡು ಪನ್ಪೆರ್.

ನಾಯಿದ ಎಲ್ಯ ಕತೆ ಇಂಚ ಉಂಡು : ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಅಯಿಕ್ಕೊರೊ ಒಂಜಿ ಎಲು ಅಗಿಯರ ತಿಕ್ಕ್ಂಡ್. ಅಯಿನ್ ತುಚ್ಚೋಂದ್ ನಾಯಿ ದೂರೊ ಪೋಂಡ್. ಪೋನಗ ಒಂಜಿ ತೋಡು ತಿಕ್ಕ್ಂಡ್. ತೋಡುದ ಬರಿಟ್ ಉಂತುದ್ ಬಗ್ಗ್ಂಡ್. ನೀರ್ದ ಉಲಾಯಿಡ್ ನಾಯಿಗ್ ನಾನೊಂಜಿ ನಾಯಿ ತೋಜಿಂಡ್. ಆ ನಾಯಿನ್ ತೂಯಿನ ಈ ನಾಯಿಗ್ ಕೋಪೊ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಬೌಬೌಂದ್ ನೀರಿದುಲಾಯಿದ ನಾಯಿನ್ ತೂದ್ ಕೊರೆತ್ತ್ಂಡ್. ಕೊರೆತ್ತ್ ಪೆಟ್ಟಗ್ ನಾಯಿದ ಬಾಯಿಡಿತ್ತಿನ ಎಲು ನೀರ್ಗ್ ಬೂರುಂಡು. ಬೊಲ್ಲೊಡು ಪೋಂಡ್. ನಾಯಿಗ್ ನಿರಾಸೆ ಆಂಡ್. ಸೋತಿನ ಮೋರೆಡ್ ನಾಯಿ ಪಿರಾನೆ ಪೋಂಡ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]