ಅಪ್ಪೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
(ಅಮ್ಮ ರ್ದ್ ಪಿರ ನಿರ್ದೇಸನೊದ)

ಅಪ್ಪೆಡ್ದಾರೊ ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟುನು. ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಅನಗ ಅಪ್ಪೆನೆ ಬಾಲೆಗ್ ಇಂಬೆ ಅಮ್ಮೆಂದ್ ಪನ್ಪುನೆ. ಒರ್ಂಬೊ ತಿಂಗೊಲು ಬಂಜಿಡ್ ತುಂಬುದು, ಪೆದಿ ಬುಕ್ಕೊ ಜಕ್ಕೆಲ್‍ಡ್ ಕುಲ್ಲಾದ್, ಮಿರೆಕೊರ್ದ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್‍ಗ್ ಪಾಡ್ದ್ ಮಾನಾದ್, ನೆಲಟ್ ದೀಡ್ಂಡ ಪಿಜಿನ್ ಕೊನೊವು, ಮಿತ್ತ್ ದೀಡ್ಂಡ ಕಕ್ಕೆ ಕೊನೊವುಂದು ಬಾಲೆನ್ ಜೋಪಾನ ಮಲ್ಪುನಾಲ್ ಅಪ್ಪೆ.[೧]

ತುಳು ಪದೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಪ್ಪೆ ತುಳು ಪದೊ. ಕನ್ನಡೊಡು ತಾಯಿ, ಮಾತೆ, ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪೆರ್. ತುಳುಟು ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ತಂದೆ. ಅಪ್ಪೆನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ಡ್ Mother ಪನ್ಪೆರ್.[೨][೩]

ಪೊಣ್ಣನ ಮಹಾತ್ಮೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಪ್ಪೆನಾ ಮಹಿಮೆ ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ. ಅಪ್ಪೆನೆ ಜೀವಾಂದ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಬದುಕುನಕುಲು ಏತೋ ಜನ ಉಲ್ಲರ್. ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಕಾಲಿ ನಮಕ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ತಿನಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್ ಅವು ನಮ ಇಷ್ಟ ಪಡುನ ಒವ್ವೆ ವಸ್ತುಲಾ ಆದಿಪ್ಪು, ನಮಕ್ಕ್ ಅಯಿರ್ದ್ ಉಪಯೋಗ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನಮರ್ದ್ ಅಯಿಕ್ಕ್ ಉಪಯೋಗ ಆದಿಪ್ಪುಜ್ಜಿ, ಅಪಕಾರ ಬೋಡಿತ್ಂಡಾ ಆದಿಪ್ಪು ಅಯಿಕ್ಕ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡ್ ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಆಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲರ್ದ್ ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಏತೋ ಕಷ್ಷ ಅನುಭವಿಸುವಲ್, ಒವ್ವೆ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತ್ಂಡಲಾ ಸಹಿಸೊಂದ್ ಬದುಕುವಲ್. ಅಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕದ ಜೀವನ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಹಂತ. ಈ ಬದುಕ್ ಅಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡುಗೆ, ಆಲ್ನ ಒವ್ವೆ ಕಷ್ಡ ಇತ್ತ್ಂಡಲ ಆಲ್ನ ಬಾಲೆದ ಮೋನೆ ತೂದ್ ಮರಪುವಲ್. ಆ ಬಾಲೆ ಪೊನ್ನಾವಡ್ ಆನಾವಡ್ ಆಲೆಗ್ ರಡ್ಲಾ ಒಂಜೆ. ಸಾಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ರಡ್ಡೆಕ್ಕ್ಲಾ ಕೊರ್ಪಲ್. ಆ ಬಾಲೆನ್ ಎಲ್ಯರ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಏತ್ ಕಷ್ಡ ಬರ್ಪಲ್ ಪಂಡ್ದ್ ಅಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆಂಡ ಅಕೇರಿಗ್ ಜೋಕುಲು ದಾದ ಮಲಪುವೆರ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆನ್ ಡಂಕ್‍ದ್ ಪೋಪೆರ್. ಅಪ್ಪೆನ್ ವ್ರಧ್ಧಾಶ್ರಮಗ್ ಪಾಡುವೆರ್. ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲ್‌ಲಾ ವೃಧ್ಧಾಶ್ರಮಗೆ ಪೋಪುನಾ. ಅಯಿರ್ದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆನ್ ಮದೆಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ್

ಗಾದೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆನೆ, ಸಿದ್ದೆಪ್ಪೆ ಸಿದ್ದೆಪ್ಪೆನೆ
  • ಅಪ್ಪೆ ಪಾಡಿ ಪಜೆನ್ ಮಡಿಪೆರೆ ಅಪುಜಿ, ಅಮ್ಮೆ ಪಾಡಿ ದುಡ್ಡುನು ಗೆನ್ಪೆರೆ ಅಪುಜಿ
  • ಅಪ್ಪೆ ಸೈತಿ ಬುಕ್ಕೊ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ್‌ ದಾಯೆ./ ಅಪ್ಪೆ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಲ್ ಉಂತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ, ಬರ್ಸ ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರತ್ತ ಅಡಿಟ್ಟ್ ಉಂತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ
  • ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿನೆ ತೂಪಲ್, ಬುಡೆದಿ ಕೈನೆ ತೂಪಲ್

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.huffingtonpost.in/entry/motherhood-is-it-ever-too_b_233916
  2. http://www.dictionary.com/browse/mother
  3. http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/mother?rskey=YplwRN&result=1[dead link]
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅಪ್ಪೆ&oldid=148583"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು