ಈಶ್ವರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಶಿವ ಲಿಂಗ

ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರೋ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲೆಡ್ ಒರಿಯೆ ಶಿವೆ ಪಂಡ್‍ದ್ ಜನಕ್ಕುಲ್ ನಂಬುವೆರ್. ಲಿಂಗಾಯದ ಧರ್ಮಡ್ ಶಿವೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮೆ ಪಂಡ್‍ದ್ ನಂಬೆವೆರ್.ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರ ಪನ್ಪಿ ಮೂಜಿ ದೇವೆರೆಡ್ ಶಿವನ ಬೇಲೆ ಲಯ.[೧] ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೇಲೆನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವೆರ್ ಮಲ್ತೆರ್ಂಡ, ಪಾಲವುನ ಬೇಲೆ ವಿಷ್ಣುನ.

ಮೂಲಡ ಭಾಷೆಡ ದ ಶಿವೆನ ಶೆನ್, ಶಿನ್ ಪಂನಪುನ ಬೀಜ ದ ಶಬ್ಭಡ ಅರ್ಥದ ಉಲೋಖ. ಕಂಪು ರೂಪಡ್ ತೋಜುನ ದೇವರ್. ಶಿವಗ್ ಭೋಡೆದಿ ಒಂಜಿ ಪಾರವತಿ. ಪಾರವತಿ ರಾಡ್ ಜೋಕುಲು ಗಣಪತಿ,ಸುಬ್ರಮಾನ್ಮೆ. ಶಿವನ ನಮ ಪರಶಿವ ಪಂದ ಲೆಪುವ. ಶಿವೆ ದೇವರ ಭೊಕ್ಕ ರಕ್ಕಸೆರಗ್ ಆನಗಾ ಶಿವ ಅಮ್ಬತನ ದೇವತೆ ನಕುಲ ಪರದ್ ವಿಷನ ಶಿವೆ ಪರಪೆರ್ ಅಂಚ ನೀಲಕಂಟ ಪಂದ ಪುದರ್ ಬತಂಡ್. ಶಿವಗ ರಡ್ ಕಣ್ಣ್ ಅತಂದೆ ನನೊಂಜಿ ಕಣ್ಣ್ ಮುಂಡಾಡ ಉಂಡು. ಶಿವೆ ಮೋಜನೆ ಕಣ್ಣ್ ದೇತಂಡಾ ಉರಡ್ ಪ್ರಲಯ ಅಪುಂಡು. ಶಿವೆ ಭಕ್ತರೆಗ ಬೇಗ ಸೊತ್ತು ಭಕ್ತರಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊರಪೆರ್. ಅರನ್ ನಮ ಹರ ಪಂದ್ ಲೇಪುವ. ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಕೈಲಾಸ ಪ್ರಾವತಡ್ ಅರನ್ ಇಲ್.ಮಾಸ್ತ ಜನ ಕೈಲಾಸ ಪೊಪೆರ ಶೆವ ಲಿಂಗ ದರ್ಶಣಗ್.

ಭಾರತ ಡ್ ಅತಂದೆ ಇಡಿ ವಿಶ್ವಡ್ ಶಿವನ ಬಕ್ಕತೆರ್ ಉಲೇರ. ಈಶ್ವರ ನ ತರೆಟ್ ಗಂಗೆ ಕುಲದನಿ. ದಯಿಗ ಪಂಡ್ ಗಂಗೆ ಪರಿಪುನಗ್ ದೇಶನ ಪುರ ನೀರಡ್ ಪುರಾ ಪೋಪಂಡ್ ಅಂದ ಶಿವ ಗಂಗೆನ ತರೆಟ್ ಕಟಿನಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. en:Shiva
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಈಶ್ವರ&oldid=114442"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು