ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಉಲೂಪಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಉಲೂಪಿ ಅರ್ಜುನಡ ಎನನ್ ಮದಿಮೆ ಆಳಂದ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುನೆ

ಉಲೂಪಿ ಒರ್ತಿ ನಾಗ ಕನ್ಯೆ. ನಾಗ ರಾಜ ಕೌರವ್ಯನ ಮಗಳ್. ಗಂಗಾ ತುಧೆತಡಿಟ್ ಉಪ್ಪುನ ನಾಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೊನು ಕೌರವ್ಯ ರಾಜೆ ಆಳೊಂದಿತ್ತೆ[೧]. ಉಲೂಪಿಲ ಒರ್ತಿ ಸಮರ್ಥ ವೀರ ನಾಗಕನ್ಯೆ. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯೆಡ್ ಭಾರಿ ಪರಿಣತಿ ಇತ್ತಿನಾಳ್. ಅರ್ಜುನ ಕುಡೊಂಜಿ ಬುಡೆದಿ ಚಿತ್ರಾಂಗದೆ ಮಗೆಯಾಯಿನ ಬಬ್ರುವಾಹನಗ್ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಾಯಿನಾಳ್ ಉಲೂಪಿ. ಉಲೂಪಿ ಅರ್ಜುನನ ರಡ್ಡನೆ ಬುಡೆದಿ[೨] ಬಬ್ರುವಾಹನನ ಬಾಣೊಗು ತಿಕ್ಕ್‌ದ್ ಜೀವ ಕಳೆವೊಂದಿತ್ತಿನ ಅರ್ಜುನಗ್ ಪುನರ್ ಜೀವ ಕೊರ್ದು ಬದ್ಕಯಿನಾಳ್ ಉಲೂಪಿ[೩].

ಉಲೂಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಜುನನ ಮದಿಮೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗ್ ಪಿದಡಿನ ಅರ್ಜುನೆ ಗಂಗಾ ತುಢೆತ ಬರಿಕ್ ಬರ್ಪೆ್ ಮೀಯೆರೆ ತುಧೆಕ್ ಜಪ್ಪುವೆ.ದಾದನೊ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಞಾತ ಶಕ್ತಿ ನೀರ್‌ದ ಉಲಯಿ ಒಯಿಪ್ಪುನಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಜವ್ವಂದಿ ಪೊಣ್ಣೊ ನೀರ್‌ದ ಉಲಯಿ ಒಯಿಪುವಳ್.ಆಳೆ ನಾಗಲೋಕದ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಉಲೂಪಿ. ಆಳ್ ಅರ್ಜುನನ್ ತನ್ನ ನಾಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೊಗು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪಳ್[೪]. . ಅರ್ಜುನಡ ಪನ್ಪಳ್ ಎಂಕ್ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತ್ ಮೋಕೆ ಪುಟ್ಟುದುಂಡು ಮದಿಮೆ ಆಯೆರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮನ್ಪುವಳ್.ಅಪಗ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೆ 'ಎಂಕ್ ೧೨ ವರ್ಷ ಕಾಲ ದೇಶಾಂತರ ಪೋದು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪುನ ಶಿಕ್ಷೆ ಉಂಡು . ಅಂಚಾದ್ ನಿನನ್ ಮದಿಮೆ ಆಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ’ ಪನ್ಪೆ. ಅಯಿಕ್ ಆಳ್ ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ದ್ರೌಪದಿಗ್ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ಎಂಕತ್ತ್ ಪಂದ್ ಉಲೂಪಿ ಅರ್ಜುನನ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುವಳ್ ಕಡೆಕ್ ಆಳೆನ ಪಾತೆರೊಗು ಒತ್ತ್‌ದ್ ಮದಿಮೆ ಆ‍ಪೆ. ಆಯಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ ಉಲೂಪಿ ದಂಪತಿಲೆಗ್ ಒರಿ ಮಗೆ ಪುಟ್ಟುವೆ ಆಯಗ್ ಇರಾವಾನ್ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ದೀಪೆರ್. ಮಗೆ ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟಿತ್ತಿನ ಉಲೂಪಿ ಅರ್ಜುನಗ್ ವರ ಕೊರ್ಪಲ್.ಅಂಚನೆ ನೀರ್ದಡಿಟಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಜಲಚರೊಕ್ಲು ಅರ್ಜುನನ ಆಜ್ಞೆನ್ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ನೀರ್‌ಡ್ ಅರ್ಜುನನ್ ಸೋಪಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ಸಮಯೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನೆ ತನ್ನ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆನ್ ದುಂಬರಿಪೆ ಉಲೂಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರಾವಾನ್ ಮುಕುಲೆನ್ ನಾಗಲೋಕೊಡು ಬುಡ್ದು ಪೋಪೆ[೫].

ಅರ್ಜುನನ ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಾಂಚಾಲದ ರಾಜ ದ್ರುಪದನ ಮಗಳಾಯಿನ ದ್ರೌಪದಿನ್ ಸ್ವಯಂವರೊಡು ಗೆಂದ್‌ದ್ ಅರ್ಜುನೆ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಕುಂತಿಡ ಯಾನ್ ದಾನ ಕೊನತ್ ಬೈದೆ ಪನ್ನಗ ಕುಂತಿ, ದಾನ ವಾ ಸ್ವರೂಪ ಪನ್ಪಿನೆನ್ ತೆರಿಯಂದೆ ತಿಕ್ಕಿನ ದಾನೊನು ನಿಕುಲು ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಯನಕುಲು ಸಮಾನವಾದ್ ಪಟ್ಟೊನ್ಲೆ ಪನ್ಪಳ್. ಈ ಕಾರಣೊಡ್ದಾತ್ರ ದ್ರೌಪದಿ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರೆಗ್ ಬುಡೆದಿಯಾದಿಪ್ಪೊಡಾತ್ತ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್[೬] .ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಯನಕುಲು ನಡುವೆ ಇಪ್ಪುನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪೊಲಿಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಯಿಕಾದ್ ಪಾಂಡವೆರ್ ಮಾತ ಸೇರ್ದ್ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಮಲ್ಪುವೆರ್ . ಸರದಿದ ಪ್ರಕಾರ ದ್ರೌಪದಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ವರ್ಷ ಒರಿಯೊರಿ ಪಾಂಡವನ ಒಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ್[೭]. ಏರಾಂಡಲ ಈ ನಿಯಮೊಗು ವಿರುದ್ದವಾದ್ ನಡತೊಂಡೆರ್ಂಡ ಅಕುಲು ೧೨ ವರ್ಷ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗ್ ಪೋವೊಡಾಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಿಯಮ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಸುರುತ ವರ್ಷ ದ್ರೌಪದಿ ಯುದಿಷ್ಟಿರನ ಒಟ್ಟುಗು ಅಂತಪುರೊಡು ಉಪ್ಪುನಗ ಅರ್ಜುನಗ್ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ್ ಅಕುಲೆನ ಕೋಣೆಗೆ ಪೋವೊಡಾತ್ ಬರ್ಪುಂಡು . ಒರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪೆತ್ತಲೆನ್ ಕಳ್ವೆರ್ ಕಂಡ್‌ದ್ ಕೊನೊನಗ ಅಯೆ ಸಹಾಯ ಕೇನೊಂದು ಅರ್ಜುನನಾಡೆಗ್ ಬರ್ಪೆ . ಅರ್ಜುನನ ಬಿಲ್ಲ್ ಯುದಿಷ್ಟಿರನ ಕೋಣೆಡುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಅರ್ಜುನ ನಿಯಮ ಭಂಗ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಆಡೆ ಪೋವೊಡಾಪುಂಡು . ಆಂಡ ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಪಾಂಡವೆರೆಗ್ ತೆರಿಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ಅರ್ಜುನಗ್ ಮಾಪು ಕೊರ್ಪೆರ್. ಆಂಡ ಅರ್ಜುನ ಯಾನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಯೆರೆ ತಯಾರುಲ್ಲೆ ಪಂದ್ ೧೨ ವರ್ಷ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಪಿದಡುವೆ.

ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಉಲೂಪಿನ ಮದಿಮೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಜುನನ್ ಮದುವೆಯಾಪಿನೆಕ್ ದುಂಬೆ ಉಲೂಪಿಗೆ ನಾಗ ಲೋಕದ ಜವ್ವನನೊಟ್ಟುಗು ಮದಿಮೆ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್‌ಗೆ.ಆಂಡ ಮದಿಮೆಯಾದ್ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದಿನೊಟು ಆಳ್ ತನ್ನ ಕಂಡನಿಯನ್ ಕಳೆವೊನೊಡಾಪುಂಡು ಆಳೆನ ಕಂಡನಿಯನ್ ಗರುಡ ದೇವೆ ಒಂಜಿ ಲಡಾಯಿಡ್ ಕೆರ್ಪೆ. ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಲೂಪಿನ್ ಅರ್ಜುನೆ ಮದಿಮೆ ಆಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಪುರಾಣದ ಕಥೆ[೮].

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಉಲೂಪಿ&oldid=148696"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು