ದ್ರೌಪದಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಮಹಾರಾಣಿ ದ್ರೌಪದಿ
ಕೀಚಕಗ್ ತಾಂಬೂಲೊ ಕೊರಿಯರ ದ್ರೌಪದಿ ಪೊಪುನಾ,ರಾಜಾ ರವಿವರ್ಮನ ವರ್ಣಚಿತ್ರ
ಮಾಹಿತಿ
Titleಹಸ್ತಿನಾ ಪುರೊತ ರಾಣಿ
ಧರ್ಮೊ ಹಿಂದೂ
ದ್ರೌಪದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡವೆರ್

ದ್ರೌಪದಿ ಪಾಂಡವೆರೆನ ಬುಡೆದಿ . ಪಾಂಚಾಲ ರಾಜನ ಮಗಳ್. ದ್ರುಪದರಾಜನ ಮಗಳಾದ್ ಪುಟ್ಟಿನ ದ್ರೌಪದಿನ ಸ್ವಯಂವರೊಡು ಪಂಥೊಗು ದೀದಿತ್ತಿನ ಮತ್ಸ್ಯ ಯಂತ್ರೊನು ಪುಡತಿನ ಅರ್ಜುನನ ಕೆಕ್ಕ್‌ಲ್‌ಗ್ ವರುಣಮಾಲಿಕೆನ್ (ಮಾಲೆ) ಪಾಡ್ದ್ ಆಯನ್ ಮದಿಮೆ ಆಪಳ್.ಆಂಡ ಕುಂತಿನ ಅಜಾಗರೂಕತೆದ ಬಾಯಿದ ಪಾತೆರೊಡ್ದು ದ್ರೌಪದಿ ಪಂಚ ಪಾಂಡವೆರೆನ ಬುಡೆದಿ ಆವೊಡಾದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರಕಾರ ದ್ರೌಪದಿ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಫಲೊಡ್ದಾವರ ಪಾಂಡವರೆನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದ್ ಉಪ್ಪುಡಾದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಪನ್ಪಿನವು ಒಪ್ಪೊಡಾಯಿನ ವಿಷಯ[೧].

ಪುಟ್ಟು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೃಷ್ಣೆಪನ್ಪಿನವು ಮೊಳೆನ ಸುರುತ ಪುದರ್ ಅಂಚನೆ ಪುದರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಅಳೆನ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಅತ್ತ್ಂಡ ಎಣ್ಣೆಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡುಗೆ . ಆಳ್ ದ್ರುಪದನ ಮಗಳಾಯಿನೆಡ್ದಾವರ ದ್ರೌಪದಿ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್‌ಡ್‌ಲ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಪಾಂಚಾಲ ದೇಶದ ಪೊಣ್ಣಾದಿತ್ತಿನೇಡ್ದಾವರ ಪಾಂಚಾಲಿ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್ .ದ್ರೋಣಡ್ದ್ ಅವಮಾನ ಆಯಿನ ದ್ರುಪದೆ ಅರ್ಜುನನ್ ಮದಿಮೆಯಾಪಿನ ಮಗಳೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರೋಣನ್ ಕೆರ್ಪುನ ಮಗನ್ ಪಡೆಯೆರೆ ತಪಸ್ವಿಲೆನ ಸಹಾಯ ಪಡೆಪೆ. ಆಯಗ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯಾಜ್ಞಿಕೆರ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಯಾಗ ಕುಂಡೊಡ್ದು ಪ್ರಾಯ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರೌಪದಿ ಉದಿತ್ ಬರ್ಪೆರ್. ದ್ರುಪದನ ಇಚ್ಚೆದಲೆಕ್ಕೊ ಪುಟ್ಟಿನೆಡ್ದಾವರ ಅಕುಲು ದ್ರುಪದನ ಜೋಕುಲಾಪೆರ್. ಅಳ್ ಯಜ್ಞೊಡು ಪುಟ್ಟಿನೆಡ್ದಾವರಯಾಜ್ಞಸೇನಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಯಾಜ್ಞಸೇನೆ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಪಾಂಡವೆರೆ ಬುಡೆದಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಾಂಚಾಲದ ರಾಜ ದ್ರುಪದನ ಮಗಳಾಯಿನ ದ್ರೌಪದಿನ್ ಸ್ವಯಂವರೊಡು ಮತ್ಸ್ಯ ಯಂತ್ರೊಗು ಬಾಣ ಬುಡ್ದು ಪಂಥೊಡು ಗೆಂದಿನ ಅರ್ಜುನೆ ತನ್ನ ನಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಯನಕುಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ದ್ರೌಪದಿನ್ ಮದಿಮೆ ಆವೊಡಾಪುಂಡು. ಅರ್ಜುನೆ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಕುಂತಿಡ ಯಾನ್ ದಾನ ಕೊನತ್ ಬೈದೆ ಪನ್ನಗ ಕುಂತಿ, ದಾನ ವಾ ಸ್ವರೂಪ ಪನ್ಪಿನೆನ್ ತೆರಿಯಂದೆ ತಿಕ್ಕಿನ ದಾನೊನು ನಿಕುಲು ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಯನಕುಲು ಸಮಾನವಾದ್ ಪಟ್ಟೊನ್ಲೆ ಪನ್ಪಳ್.ಅಪ್ಪೆನ ಪಾತೆರೊದಲೆಕ್ಕ ಈ ಕಾರಣೊಡ್ದಾತ್ರ ದ್ರೌಪದಿ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರೆಗ್ ಬುಡೆದಿಯಾದಿಪ್ಪೊಡಾತ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು .ಕುಂತಿನ ಪಾತೆರೆದಲೆಕ್ಕೊ ಪಾಂಡವೆರೆನ ಬುಡೆದಿ ಆಪಳ್[೨] . ದ್ರೌಪದಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರೆಡ್ದ್ ಪ್ರತಿವಿಂಧ್ಯ, ಭೀಮಡ್ದ್ ಶ್ರುತಸೋಮ, ಅರ್ಜುನಡ್ದ್ ಶ್ರತುಕೀರ್ತಿ, ನಕುಲಡ್ದ್ ಶತಾನೀಕ, ಸಹದೇವಡ್ದ್ ಶ್ರುತಸೇನ ಪನ್ಪಿ ಐನ್ ಜನ ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟುವೆರ್ .

ಮದಿಮೆಗ್ ದೈವಸಂಕಲ್ಪ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದ್ರೌಪದಿ ಐನ್ ಜನೊನು ಮದಿಮೆ ಆಯೆರೆ ಕಾರಣ ದಾದಂದ್ ವ್ಯಾಸಮುನಿ ದ್ರುಪದರಾಜಗ್ ಇಂಚ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ಪೆರ್ - ದ್ರೌಪದಿನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಫಲೊಡ್ದು ಪಾಂಡವರೆನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದ್ ಉಪ್ಪುಡಾದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಪ್ಪೊಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆರ್.[೩] ದುಂಬುದ ಜನ್ಮೊಡು ದ್ರೌಪದಿ ಶಿವನ್ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಐನ್ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣೊಕುಲು ಉಪ್ಪುನಾಯನ್ ಎಂಕ್ ಕಂಡನಿ ಆದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದ್ ವರ ಬೇಡುವಳ್. ಆಯಿಕ್ ಶಿವ ಪನ್ಪೆರೆ ಐನ್ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣೊಕುಲು ಒರಿಯಡನೇ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದುಂಬುದ ಜನ್ಮೊಡು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಈಡೇರುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್. ಆ ವರತ ಫಲವಾದ್ ದ್ರೌಪದಿ ಪಂಚ ಪಾಂಡವೆರೆ ಬುಡೆದಿಯಾಪಲ್[೪].

ದ್ರೌಪದಿನ ವಸ್ರ್ತಾಪಹರಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಧರ್ಮರಾಯ ಜುಗರಿ ಗೊಬ್ಬುಡು ಸೋತಿನವು ದ್ರೌಪದಿಗ್ ತೊಂದೆರೆ ಆಪುಂಡು . ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಜುಗರಿಡ್ ಇಲ್ಲ್ ಇಡೆ, ಸಂಪತ್ತ್ ಮಾತೆನ್ಲ ಕಳೆವೊಂದು ಕಡೆಕ್ ದ್ರೌಪದಿನ್ ಪಣವಾದ್ ದೀದ್ ಸೋಪುವೆ . ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಜುಗರಿಡ್ ದ್ರೌಪದಿನ್ ಪಣೊಕ್ಕು ದೀದ್ ಸೋತ್‌ದಾನಗ ದುರ್ಯೋದನೆ ರಾಜಸಭೆಗೆ ಬರೊಡು ಪಂದ್ ಆಳೆನ್ ಲೆತೊಂದು ಬರಿಯೆರೆ ಪ್ರತಿಕಾಮಿ ಪನ್ಪಿ ದೂತನ್ ಕಡಪುಡುವೆ.
  • ಆಪಗ ದ್ರೌಪದಿ ಇಡೀ ಸಭೆಯಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ದ್ ಕಡಪುಡುವಳ್. ಅಳ್ ಕೇನುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಸುರುಕು ಪಾಂಡವೆರ್ ಮಾತ ಸೋತ್‌ದ್ ,ಬೊಕ್ಕ ಎನನ್ ಪಣವಾದ್ ದೀಯೆರೋ? ಇಜ್ಜಿ ಸುರುಕ್ಕೆ ಎನನ್ ಪಣವಾದ್ ದೀದ್ ಸೋತೆರೋ? ಅಕುಲೆಡ್ದ್ ಉತ್ತರ ಕೇನೊಂದು ಬಲ ಪಂದ್ ವಾಪಾಸು ಕಡಪುಡುವಳ್. ಆಳೆನ ಪ್ರಶ್ನೆಗ್ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪುನಾತ್ ಸಮಾಧಾನ( ವ್ಯವಧಾನ), ತಾಳ್ಮೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಏರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಆಪುಂಡು , ದುಶ್ಯಾಸನೆ ದ್ರೌಪದಿನ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಯೆರೆ ಬರ್ಪೆ.
  • ಅಪಗ ದ್ರೌಪದಿ ಎಂಕ್ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕುದಿಯಾದಿತ್ತಿನೆಡ್ದಾವರ (ಋತುಮತಿ) ರಾಜಸಭೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಸರಿಯತ್ತ್ ಪಂದ್ ಮೈತ್‍ನೆಯಾದಿತ್ತಿನ ದುಶ್ಯಾಸನಗ್ ಪನ್ಪಳ್, ಆಯೆ ಕೌರವೆರೆನ ಆಸ್ಥಾನೊಡು ಬಂಜಿನಾಳ್ ಆಲ ಪಿದಡ್ ಪಂದ್ ಬಲವಂತವಾದ್ ಆಳೆನ್ ಒಯ್ಯಿತೊಂದು ಬರ್ಪೆ. ಉಂದೆಕ್ ಕೋಪೊಡು ದ್ರೌಪದಿ ಆಳೆನ ಐನ್ ಜನ ಕಂಡನಲ್ಲೆಡ್ ರಾಜಸಭೆಟೇ ಇಂಚ ಕೇನುವಳ್ [೫].
  • ಐನ್ ಜನೊ ಕಂಡನಲ್ಲೆಗ್ ಒರ್ತಿನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜ ? ನಿಕುಲು ಗಂಡರೋ ಅತ್ತ್ ಭಂಡರೋ? ಪಂದ್ ಹಂಗಿಸಾವಳ್ . ತನ್ನ ಪಾತೆರೊದ ಚಾಟಿಡ್ ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣಾದಿಲೆಗ್ ತಾಗುಲೆಕ್ಕ ಪಾತೆರುವಳ್. ರಾಜಸಭೆಟ್ ದುಶ್ಯಾಸನೆ ದ್ರೌಪದಿನ ಸೀರೆನ್ ಒಯ್ಯಿಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುನಗ ಪಾಂಡವೆರ್, ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣಾದಿಲು ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ತರೆ ತಗ್ಗಾವೆರ್. ಕಡೆಕ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದ್ರೌಪದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ್ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನೊಡು ತೆರಿದ್ ಆಳೆನ ಮಾನ ಕಾಪುವೆ ಆಳೆಗ್ ಅಕ್ಷಯ ವಸ್ತ್ರ ಕರುಣಿಸವೆ. ಈ ಘಟನೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡವೆರೆನೊಟ್ಟುಗು ದ್ರೌಪದಿ ವನವಾಸೊಗು ಪೋವೊಡಾತ್ ಬರ್ಪುಂಡು.
ಕೃಷ್ಣಗ್ ದ್ರೌಪದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಸುಲಿವರೂರೊಳಗುಟ್ಟ ಸೀರೆಯ
ನೆಲೆ ಮುರಾಂತಕ ರಕ್ಷಿಸೈ ಶಶಿ
ಕಳೆಗೆ ಸದರವೆ ರಾಹು ರಚಿಸಿದ ತುಟಿಯ ತೋಟಿಯದು||
ಸೆಳೆವರಸುವನು ಖಳರು ಸೀರೆಯ
ಸುಲಿದರುಳಿಯೆನು ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ
ಜಲಧಿಯೇ ಕೈಗಾಯಬೇಕೆಂದೊರಲಿದಳು ತರಳೆ||೨-೧೪-೧೧೦||


ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://www.dollsofindia.com/library/draupadi/
  2. https://vedicfeed.com/draupadi-facts/
  3. "Archive copy". Archived from the original on 2021-09-29. Retrieved 2021-09-29. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)CS1 maint: archived copy as title (link)
  4. http://bayalata.com/?1~16
  5. https://kannada.asianetnews.com/festivals/do-you-know-who-protested-draupadi-vastrapaharan-from-kourava-side-qvijxt