ಕೌರವೆರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕೌವರೆರ್ - ಪಾಂಡವೆರೆನ ಯುದ್ಧ

ಮಹಾಭಾರತೊಡು ಪಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೌರವೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡವೆರೆನ ನೆನೆಪು ಬರ್ಪುನವು ಕ್ರಮೊ. ಅಂಡ ನಂಕ್ ಪಾಂಡವೆರೆನ ಮಾತೆರ್‌ನಲಾ ಪುದರ್ ನೆನೆಪುಗು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಕೌರವೆರೆಡ್ ಕೆಲವೆರೆನ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ನೆಂಪುಗು ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೌರವೆರ್ ನೂತ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಪ್ಪುನೆರ್ದ್ ನೆಂಪು ದೀಯೆರೆ ಬಂಗ ಅಪುಂಡು. ಅಕ್‌ಲೆನ ಪುದರ್‌ದ ಪಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಉಂಡು.

 1. ದುರ್ಯೋಧನ
 2. ದುಶ್ಯಾಸನ
 3. ದುಃಸಳ
 4. ದುಃಶಳ
 5. ಜಲಸಂಘ
 6. ಸಮ
 7. ಸಹ
 8. ವಿಂದ
 9. ಆನುವಿಂದ
 10. ದುರ್ಘರ್ಪ
 11. ಸುಭಾಹು
 12. ದುಷ್ಟ್ರದರ್ಶಣ
 13. ದುರ್ಮುಖ
 14. ದುರ್ಮಷಣ
 15. ದುಷ್ಕರ್ಣ
 16. ಕರ್ಣ
 17. ವಿವಿಂಶಿತ
 18. ವಿಕರ್ಣ
 19. ಶಲಿ
 20. ಸತ್ಯ
 21. ಸುಲೋಚನ
 22. ಚಿತ್ರ
 23. ಉಪಚಿತ್ರ
 24. ರೌದ್ರ ವರ್ಮ
 25. ದೃಢರಥ
 26. ಆನಾದೃಶ್ಯ
 27. ಕುಂಡಭೇದಿ
 28. ವಿರಾವಿ
 29. ಪ್ರಮಾಥ
 30. ಪ್ರಮಾಥಿ
 31. ದೀರ್ಘರೋಮ
 32. ವೀರ್ಯವಾನ
 33. ದೀರ್ಘಬಾಹು
 34. ಮ್ಯಾಢೋರ
 35. ಕನಕ ಧ್ವಜ
 36. ಕುಂಡಾಶಿ
 37. ವಿರಣ
 38. ಚಿತ್ರಾಷ
 39. ಶರಾಸನ
 40. ತಾರಾಮಿಶ್ರ
 41. ದುರ್ಮದ
 42. ದುರ್ವಿಗಾಹ
 43. ವಿಕಚಾನನ
 44. ವಿವಿತ್ಸು
 45. ಊರ್ಣನಾಭ
 46. ದುರ್ದಶನ
 47. ನಂದ
 48. ಉಪನಂದ
 49. ಚಿತ್ರಬಾಣ
 50. ಚಿತ್ರವರ್ಮ
 51. ಸದರ್ಮ
 52. ದುರ್ವಿಯೋಚನ
 53. ಸುನಾಧ
 54. ಆಯೋಬಾಹು
 55. ಮಹಾಬಾಹು
 56. ಚಿತ್ರಾಂಗ
 57. ಚಿತ್ರ ಕುಂಡಲ
 58. ಭೀಮ ವೇಗ
 59. ಭೀಮ ಬಳ
 60. ಉಳಾರ
 61. ಬಲದರ್ಧನ
 62. ನಿಷಂಗಿ
 63. ಉಗ್ರಾಯುಧ
 64. ಸುಷೇಣ
 65. ಕುಡಧಾರ
 66. ಮಹೋಧಾರ
 67. ದೃಢವರ್ಮ
 68. ದೃಢಪಾಣಿ
 69. ಸೋಮಕೀರ್ತಿ
 70. ಚಿತ್ರಾಯುಧ
 71. ಅನುದರ
 72. ವೃಂದಾರಕ
 73. ದೃಢ ಸಂಘ
 74. ಜರಾಸಂಘ
 75. ಸದಃ ಸುವಾರ
 76. ಸತ್ಯ ಸಂಘ
 77. ಉಗ್ರಾಶಯ
 78. ಉಗ್ರ ಸೇನ
 79. ಸೇನಾಗಿ
 80. ದುಷ್ಟರಾಜಯ
 81. ಅಪರಾಜಿತ
 82. ಕುಂಡಶಾಯಿ
 83. ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ
 84. ಧುರಾಧುರ
 85. ದೃಢ ಹಸ್ತ
 86. ಮಹನ್
 87. ಸವರ್ಚನ
 88. ವಾಚವೇಗ
 89. ಉಹ್ವಾಶಿ
 90. ಆದಿತ್ಯಕೇತ
 91. ಅಗ್ನವಾಯಿ
 92. ಕವಟಿ
 93. ನಾಗರತ್ನ
 94. ಕಥನ
 95. ಕುಂಡ
 96. ಕುಂಡಿಧರ
 97. ವಿರಬಾಹು
 98. ಬೀಮರಥ
 99. ಅಲೋಲುಪ
 100. ಆಭಯ ನಾಮ
 101. ದುಃಶಿಲಾ (ಪೊಣ್ಣು)

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]