ಸತ್ಯವತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಸತ್ಯವತಿ
Painting of Satyavati, standing with her back turned to King Shantanu
ರಾಜಾ ರವಿವರ್ಮೆರ್ ಬುಡ್ಪಾದಿನ, ಸತ್ಯವತಿನ್ ಶಂತನು ಮಹಾರಾಜೆ ಸಂತೈಸೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ.
ಮಾಹಿತಿ
ಕುಟುಂಬೊಉಪರಿಚರ ವಾಸು (ಅಮ್ಮೆ)
ಕಂಡಣಿ/ಬುಡೆದಿಶಂತನು
ಜೋಕುಳುಪರಾಶರ ಅರೆನ ಒಟ್ಟುಗು
ಚಿತ್ರಾಂಗದ ಬೊಕ್ಕ ಶಂತೆ ಅಕುಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ವಿಚಿತವೀರ್ಯೆ

ಸತ್ಯವತಿ ಮಹಾಭಾರತಡ್ ಮೀನ್‍ಗಾರನ ಮಗಳ್. ಶಂತನು ಮಹಾರಾಜನ ಬುಡೆದಿ. ಭೀಷ್ಮನ ಮಲ(ಸಾಂಕ್‌ದಿನ) ಅಪ್ಪೆ. ಶಂತನು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯವತಿಗ್ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಆಣ್ ಜೋಕುಲು. ಮೋಕುಲು ಚಿತ್ರಾಂಗದ ಬೊಕ್ಕ ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯ. ಶಂತನು ಮಹಾರಾಜರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯವತಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಮಹಾರಾಣಿಯಾದ್ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪುವಲ್. ಮಹಾಭಾರತಡ್, ಚಿತ್ರಾಂಗದೆ ಶಂತನು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯವತಿನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ. ಅಮ್ಮೆರ್ ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ, ಆಯೆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಸಿಂಹಾಸನ ಏರಿಯೆ, ಆಂಡ ಉಂದುವೇ ಪುದರ್‌ದ ಗಂಧರ್ವರ್ದ್ ಆಯೆ ಸೈಪೆ. ಚಿತ್ರಾಂಗದೆ ಒರಿ ಮಹಾನ್ ಯೋದೆ ಆದ್ ಇತ್ತೆ. ಮಾತ ಅರಸುನಕುಲೆನ್ ಸೋಪಾದ್ ಇತ್ತೆ. ಸತ್ಯವತಿ ಮೀನ್‌ದಾಯನ ಮಗಳ್ ಆಯಿನೆರ್ದ್‌ದಾವರ ಅಲೆನ್ ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧಿ ಪಂಡ್‌ದ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆನ ಪುದರ್ ಯೋಜನಾಗಂಧಿ ಪಂಡ್‌‍ದ್ ಆಂಡ್.

ಸುರುತ ಜೀವನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಹಾಭಾರತೊಡು ಬರ್ಪುನ ದಾಶರಾಜಗ್ ಉಚ್ಚೈಶ್ರವಸ್ಸು ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಉಂಡು. ಇಂಬ್ಯೆ ಬೆಸ್ತೆರೆನ ರಾಜೆ. ಒರ ಬೆಸ್ತೆರ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತ್‌ನಗ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಯಿನ್ ಅಕುಲು ಇಂಬ್ಯಗ್ ಒಪ್ಪಿಸಿಯೆರ್. ದುಂಬುಗು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧಿನಿ, ಸತ್ಯವತಿ, ಯೋಜನಗಂಧಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ಲೆಡ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಳಾಯಲ್. ಪರಾಶರ ಮುನಿರ್ದ್ ಅಲೆಗ್ ತೇಜಸ್ವಿನಿಯಾಯಿನ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ ಪನ್ಪುನ ಮಗೆ ಪುಟ್ಟಿಯೆ. ದುಂಬುಗು ಆಲ್ ಶಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ್ ಮದಿಮೆ ಆಪಲ್.

ಮದಿಮೆದ ಪ್ರಸ್ತಾವ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂಜಿ ದಿನ ಶಂತ ಮಹಾರಾಜೆ ಬೋಂಟೆಗ್ ಬತ್ತ್‌ನಾಯೆ ದಾಶರಾಜನ ಮಗಲ್ ಸತ್ಯವತಿನ್ ತೂದ್ ಮೋಕೆ ಉಂಡಾದ್ ಆಲೆನ್ ಮದಿಮೆ ಆಪುನ ವಿಷಯನ್ ದಾಶರಾಜಗ್ ತೆರಿಪಾವೆ. ಆಂಡ ದಾಶರಾಜೆ ದುಂಬುಗು ಸತ್ಯವತಿನ ಗರ್ಭೊಡು ಪುಟ್ಟುನ ಪುತ್ರನ್ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ಂಡ ಮಾತ್ರ ಮಗಳೆನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಕರಾರ್ ಪಾಡುವೆ. ಶಂತರಾಜೆ ಉಂದು ಸಮ್ಮತ ಅತ್ತಂದಿನ ವಿಸಯ ಆಂಡಲಾ ಅಯನ ಮನಸ್ಸ್‌ಡ್ ಪೂರ ಸತ್ಯವತಿ ದಿಂಜಿದ್‌ ಪೋದ್ ಇತ್ತಲ್. ಉಂದೆರ್ದ್ ಶಂತರಾಜೆ ವ್ಯಾಕುಲೆ ಆದ್‌ ಇತ್ತೆ. ಈ ವಿಷಯ ಮಂತ್ರಿನ ಮೂಲಕ ತೆರಿಯೊಂದಿನ ಭೀಷ್ಮೆ ದಾಶರಾಜನಡೆಗ್ ಪೋದ್ ಸಂಧಾನ ನಡಪಾದ್, ಯಾನ್ ಮದಿಮೆ ಆವಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾದೇ ಒರಿಪೆ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಸತ್ಯವತಿನೊಟ್ಟುಗು ಆಯನ ಅಮ್ಮೆರೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಸಂತೋಷ ಆಯಿನ ಅಮ್ಮೆ ಮಗಕ್ಕ್ ಇಚ್ಛಾಮರಣಿಯಾದ್ ಉಪ್ಪುಲ ಪನ್ಪುನ ವರನ್ ಕೊರ್ಪೆ. ದುಂಬುಗು ಭೀಷ್ಮ ಸತ್ಯವತಿಯ ಮಗೆ ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯಗಾದ್ ಕಾಶೀರಾಜನ ಜೋಕುಲಾಯಿನ ಅಂಬೆ, ಅಂಬಿಕೆ, ಅಂಬಾಲಿಕೆಯೆರೆನ್ ಕೊನತ್ತ್‌ದ್ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೂಪೆ. ಆಂಡ ಅಂಬೆ ವಿಚಿತ್ರ ವೀರ್ಯನ್ ಮದಿಮೆ ಆಯೆರೆ ಒಪ್ಪುಜಲ್. ಮಅದಿಮೆ ಆಪುಂಡ ನಿನನ್ ಪನ್ಪಲ್. ಅಪುಜಿ ಪನ್ಪೆ ಅಪಗ ಎನನ್ ಸಾಲ್ವರಾಜನಡೆಗ್ ಕಡಪುಡುದು ಕೊರಪುನಂಚ ಕೇನುವಲ್, ಅಂಚನೆ ಆಯೆ ಕಢಪುಡುದು ಕೊರ್ಪೆ. ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯಗ್ ಸಂತಾನ ಇಜ್ಜಂಡ್. ಆಯರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ವಂಶ ಉಂತುದ್ ಪೋಪುನ ಸ್ಥಿತಿಗ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಆಪಗ ಸತ್ಯವತಿ ಅಂಬಿಕೆ, ಅಂಬಾಲಿಕೆಯೆರೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಸಂತಾನಗಾದ್ ಸೇರಿಯೆರೆ ಭೀಷ್ಮನ್ ಪ್ರೇರಿಪಿಸಾಂಡಲಾ ಭೀಷ್ಮ ಅಯಿಕ್ಕ್ ಒಪ್ಪುಜೆ. ಅಂಚಾದ್ ಸತ್ಯವತಿ ಭೀಷ್ಮನ ಸೂಚನೆದ ಮಿತ್ತ್‌ಗ್ ವ್ಯಾಸ ಋಷಿನ್ ಬರಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಬಿಕೆ, ಅಂಬಾಲಿಕೆಯೆರೆಗ್‌ ಸಂತಾನೊನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಯೆರೆ ಕೇಂಡೊಂಡಲ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]