ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಮಾದ್ರಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಮಾದ್ರಿ ಪಾಂಡು ಮಹಾರಾಜನ ರಡ್ಡ್‌ನೆ ಬುಡೆದಿ. ಮಾದ್ರಿ ಮುದ್ರ ದೇಶದ ರಾಜೆ ಋತಾಯನನ ಮಗಳ್. ಶಲ್ಯನ ತಂಗಡಿ. ಮಾದ್ರಿ ಧೈರ್ಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯಾಯಿನ ಧೃತಿನ ಅಂಶೊಡ್ದು ಪುಟ್ಟಿನಾಳ್.

ಮಾದ್ರಿನ ಮದಿಮೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆ ಕಾಲೊಡು ರಾಜೆರ್ ಏತ್ ಮದಿಮೆ ಬೋಡಾಂಡಲ ಆವೊಲಿ ಕೇನುನಕುಲು ಇಜ್ಜಿ . ಮಹಾರಾಜನಕುಲು ಏತ್ ಮದಿಮೆ ಆಯೆನೊ ಆತ್ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಪಂದ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಯುದ್ದೊಡು ಸೋತಿನ ರಾಜೆರ್ ಗೆಲ್ತ್‌ನಕುಲೆಗ್ ಅಕುಲೆನ ರಾಜಕುಮಾರಿನ್ ಕೊರ್ದು ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ .ಆ ರೀತಿಡ್ ಪಾಂಡುಗು ತಿಕ್ಕಿನಾಳ್ ಮಾದ್ರಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರತ ರಾಣಿಯಾದ್ ಬರ್ಪಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚಾದ್ ಪಾಂಡುಗು ಮಾದ್ರಿನ ಮಿತ್ತ್ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ. ಸುರುತ ಬುಡೆದಿ ಕುಂತಿಡ್ದ್ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿನೆ ಮೋಕೆ ಮಾದ್ರಿಡ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಪಾಂಡುಗು ತನ್ನ ವಂಶ ಬುಳೆಪಾವುನ ಆಸೆ ದಿನೊಡ್ದು ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಆಂಡ ರಡ್ದ್ ಬುಡೆದಿ ಇತ್ತ್ಂಡಲ ಪಾಂಡುಗು ಮುನಿ ಶಾಪದ ಫಲಟೊ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಆಪುಂಡು.

ಪಾಂಡುಗು ಮುನಿ ಶಾಪ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪುರಾಣೊದ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಂಕೆದ ರೂಪುಡು ಏಕಾಂತೊಡಿತ್ತಿನ ಋಷಿ ಕಿಂದಮ ದಂಪತಿಲೆಗ್ ಬೇಟೆಗಾರೆಯಾಯಿನ ಪಾಂಡು ಬೋಂಟೆ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾಣ ಬುಡ್ಪೆ ಬಾಣ ತಾಗಿನ ಮುನಿಕುಲು ಆ ಪೊರ್ತುಗ ಸಾಪ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಪರಿಣಾಮವಾದ್ ಪಾಂಡು ತನ್ನ ಬುಡೆದಿಯಲ್ಲೆಡ್ದ್ ದಾಂಪತ್ಯ ಸುಖ ಪಡೆವಂದಿಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಓಲಾಂಡಲ ಬುಡೆದಿನೊಟ್ಟುಗು ಶಾರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಆಪಗನೆ ಮರಣ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಋಷಿ ಕಿಂದಮೆರ್. ಉಂದುವೆ ಬೇಜಾರ್‌ಡ್ ಹಸ್ತಿನಾಪುರತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಿಂಹಾಸನೊನು ಬುಡ್ದು ಅರಣ್ಯವಾಸಿ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಮಹಾರಾಜೆ ಪಾಂಡು, ಮಹಾರಾಣಿ ಕುಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಣಿಮಾದ್ರಿ.ಬೆಂಞನ, ಪೇರ್‌‍ದ ತೆನಸ್ಸ್ ಬುಡ್ದು ಕಾಡ್‌ಡ್ ಸಾತ್ವಿಕ ತೆನಸ್ಸ್ ತಿನಿಯೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಅಲಂಕಾರ ಶೃಂಗಾರದ ಬದಲ್ ನಾರು ಮಡಿ ತುತ್ತುವೆರ್, ಪೊರ್ತು ಕಳೆಯೆರೆ ಜಪತಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಸಾಧಾರಣ ಜೀವನ ಪಾಂಡುರಾಜನವಾಪುಂಡು[೧].

ಮಾದ್ರಿಗ್ ಸಂತಾನ ಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಂಡನಿಯನ ಬೇಜಾರ್‌ನ್ ತೆರಿನ ಕುಂತಿ ಮಹಾ ತಪಸ್ವಿ ದೂರ್ವಾಸೆರ್ ಕೊರ್ತಿನ ್ ವರಕುಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಪಲ್.ಅವ್ವು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರದ ವರ. ಯಾನ್ ಆ ಮಂತ್ರ ಪಂದ್ ವಾ ದೇವೆರೆನ್ ನೆನೆಪುವೆನೊ ಆ ದೇವೆರ್ ಪ್ರತ್ಯಕವಾದ್ ವರ ಕೊರ್ಪೆರ್ಂದ್ ಪನ್ಪಲ್.ಉಂದೆನ್ ಕೆನ್ದ್ ಪಾಂಡುಗು ಖುಷಿಯಾದ್ ಪಿರ ಜನ್ಮ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕಾಪುಂಡು.ಪಾಂಡುನ ಅನುಮತಿದೊಟ್ಟುಗು ಕುಂತಿ ಯಮಧರ್ಮ ರಾಯಡ್ಡ್ ಯುಧೀಷ್ಟರನ್, ವಾಯುದೇವಡ್ದ್ ಭೀಮನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರ ದೇವಡ್ದ್ ಅರ್ಜುನನ್ ಪಡೆಪಳ್. ಈ ವರ ಕುಮಾರೆರೆನ್ ತೂದು ಮಾದ್ರಿ ಬೇಜಾರಾಪಲ್,ಅಂಚನೆ ನಂಜಿಡ್ ದೂರಿಯೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವಳ್ ಆಂಡಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ತೊನಂಡೆ ಪಾಂಡುನ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ್ ಮಾದ್ರಿಗ್‌ಲ ಕುಂತಿ ಸಂತಾನದ ಸುಖ ಕೊರ್ಪಲ್ ಉಂದೆತ ಫಲವಾದ್ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದೊಡು ವರ ಪ್ರಸಾದವಾದ್ ಮಾದ್ರಿನ ಜೋಕುಲಾದ್ ನಕುಲ ಸಹದೇವರ್ ಪುಟ್ಟುವೆರ್[೨].

ಮಾದ್ರಿನ ಮರಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜೋಕುಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನೊ ಶಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ್‌ದ್‌ಲ ಮಾದ್ರಿ ಕಾಮದ ಆಸೆಡ್ ಪಾಂಡುನೊಟ್ಟು ಸೇರುವಳ್ ಶಾಪದ ಫಲವಾದ್ ಪಾಂಡು ತಯಿಪೆ.ಅಪಗ ಮಾದ್ರಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಡು ಜೋಕುಲೆನ್ ಕುಂತಿಗೊಪ್ಪಿಸದ್ ತಾನ್‌ಲ ಸಯಿಪಲ್ .ಅಂಚಾದ್ ನಕುಲ ಸಹದೇವೆರ್ ಬಾಕಿ ಮೂಜಿ ಪಾಂಡವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಂತಿನ ಜೋಕುಲಾದ್ ಒಟ್ಟುಗು ಮಲ್ಲೆ ಆಪೆರ್.

ನಕುಲ ಸಹದೇವೆರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಕುಲೆದ್ರೌಪದಿನ ಲೆಕ್ಕಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಪಂಚೊಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದಾಯೆ.ಶಾಸ್ತ್ರೊಲೆನ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೊಂದಿತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನಿ.ಅಣ್ಣನ ಮಿತ್ತ್ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಇತ್ತಿನಾಯೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಗೌರವ, ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆ.ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನೊ ಇತ್ತಿನ ಸದ್ಗುಣ ಇತ್ತಿನ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನೆ.ಈ ಕಾರಣೊಡ್ದೆ ದುಂಬು ನಿಕ್ಕ್ ವಾ ಸಹೋದರನ್ ಬದ್ಕಾವೊಡುಂದು ಯಕ್ಷೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ್ ಕೇನ್‍ನಗ ನಕುಲ ಪನ್ಪಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆ[೩] ಸಹದೇವ ಮಾದ್ರಿನ ರಡ್ಡ್‌ನೆ ಮಗೆ .ಸಹದೇವ ಪಂಡ ದೇವರೆನೊಟ್ಟುಗು ವಾಸ ಮಲ್ಪುನಾಯೆ ಪಂದ್ ವ ಅರ್ಥ.ಇಂಬಿಯೆ ಪುದರ್‌ಗ್ ಸರಿಯಾದ್ ದೈವಜ್ಞ ಆದಿತ್ತೆ.ಸಹದೇವ ತ್ರಿಕಾಲ ದರ್ಶಿ ಆದಿತ್ತೆ.ಅರ್ಥಾತ್ ಭೂತ, ವರ್ತಮಾನ, ಭವಿಷ್ಯ ,ತೆರಿಪುನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಿನಾಯೆ.ಮಹಾನ್ ಜ್ಞಾನಿಯಾದಿತ್ತೆ ಒವ್ವೆ ವಿಚಾರೊಲು ಆಯಗ್ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಸಹದೇವಗ್ ಈ ವರದ ಅಂಚನೆ ಶಾಪಲ ಇತ್ತೆಂಡ್.ಭವಿಷ್ಯತ್ತ್‌ದ ದರ್ಶನ ಆಂಡಲ ಸಹದೇವ ಅವೆನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ .ಏರೆಡಾಂಡಲ ಪಂಡ್ಂಡ ಆ ಕ್ಷಣೊಟೆ ಸಯಿತ್ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಶಾಪ. ಅಂಚಾದ್ ಭವಿಷ್ಯತ್ತ್‌ದ್ ಆಪತ್ತ್‌ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸಹ ಪಾಂಡವೆರೆಗ್ ಉಂದೆನ್ ಸಹದೇವೆ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಂಡ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "Archive copy". Archived from the original on 2021-09-17. Retrieved 2021-09-17.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  2. https://www.facebook.com/groups/262552837659569/permalink/727604704487711/
  3. https://www.indictoday.com/long-reads/madri-mahabharata-forgotten-mother-twins/
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮಾದ್ರಿ&oldid=154793"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು