ಉತ್ತರೆ (ಮಹಾಭಾರತ)

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗಾಗಿ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತರಾ

ಉತ್ತರಾ(ವಿರಾಟರಾಜನ ಮಗಳ್): ಉತ್ತರಾ ವಿರಾಟರಾಜನ ಮಗಳ್. ಅಭಿಮನ್ಯುನ ಬುಡೆದಿ. ಉತ್ತರಕುಮಾರನ ತಂಗಡಿ. ಅರ್ಜುನೆ ಸುಭದ್ರೆಯೆರೆನ ಮರ್ಮಾಲ್. ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನ ಅಪ್ಪೆ. ತ್ರಿಗರ್ತೆರ್ ವಿರಾಟರಾಜನ ಗೋವುಲೆನ್ ಪತ್ಯೆರೆ ಅಕುಲೆಗ್‌ ಸಹಾಯಕೆರಾದ್ ಬತ್ತ್‌ನ ಕೌರವ ಸೇನೆನ್ ಬೃಹನ್ನಳೆನ ವೇಷೊಡು ಇತ್ತ್‌ನ ಅರ್ಜುನೆ ಎದುರಿಸಾಯೆ. ಸಂತೋಸು ಆಯಿನ ವಿರಾಟರಾಜೆ ಅರ್ಜುನಗ್ ಉತ್ತರೆನ್ ಕೊರಿಯೆರೆ ಪೋಯೆ. ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ತನ್ನ ಮಗಳೆನಂಚ ತೂವೊಂದು ಇತ್ತ್‌ನ ಅರ್ಜುನೆ ಉತ್ತರೆನ್ ಮದಿಮೆ ಆಯೆರೆ ಒತ್ತೊನುಜೆ. ಅರ್ಜುನೆ ನಿರಾಕರಿಸಾದ್ ಅಲೆನ್ ತನ್ನ ಮಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯುಗು ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚ ಕೇಡೊನುವೆ. ಅಭಿಮನ್ಯುನ ಒಟ್ಟುಗು ಮದಿಮೆ ಅಪುಂಡು. ದುಂಬುಗು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧೊಡು ಪದ್ಮವ್ಯೂಹ ಭೇದಿಸಾದ್ ಪಿದಯಿ ಬರಿಯೆರೆ ಆವಂದೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ತೀರ್‌ದ್ ಪೋಪೆ. ಅಪಗ ಬಂಜಿನಾಲ್‍ ಆದ್‌ ಇತ್ತ್‌ನ ಉತ್ತರೆ ವಿಧವೆ ಅಪಲ್‌. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ್‌ ಆನಗ ಪಾಂಡವೆರೆನ ಮಿತ್ತ್‌ದ ಸೇಡ್‌ದ ಕಿಡಿ ಪುಡಾದ್‌ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮೆ ಬ್ರಹ್ಮಶಿರಾಸ್ತ್ರೊನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅವು ಪಾಂಡವೆರೆ ಸಂತತಿನ್‌ ನಾಶಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ತೆರಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಸ್ತ್ರೊನು ಪಿರ ಲೆಪ್ಪುನಂಚ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಡ ಕೇಂಡೊನುವೆ. ಆಯಿಕ್ಕ್ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮೆ ನಿರಾಕರನೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಆಂಡಲಾ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆರ್ದ್ ಉತ್ತರೆನ ಬಾಲೆ ಬದುಕುಂಡು. ಪರೀಕ್ಷಿತೆ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್‌ಡ್‌ ಖ್ಯಾತೆ ಆದ್ ಪಾಂಡವೆರೆನ ಸಂತತಿದ ಕುಡಿಯಾದ್ ವಂಶೊನು ಬುಲೆಪಾವುಂಡು.

ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Includes Wikisource

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%95%E0%B3%81%E0%B2%B0%E0%B3%81%E0%B2%95%E0%B3%8D%E0%B2%B7%E0%B3%87%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%B0