ಸುಭದ್ರೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಸುಭದ್ರೆ
ಅರ್ಜುನ ಬೊಕ್ಕ ಸುಭದ್ರ.
ರಾಜಾ ರವಿವರ್ಮ ನ ವರ್ಣಚಿತ್ರ.
ಬೇತೇ ಪುದರ್ಲುBhadra, Chitra
Devanagariसुभद्रा
AffiliationKuru queen, Devi
TextsMahabharata, Bhagavata Purana
Personal information
Parents
Siblings
ConsortArjuna
ChildrenAbhimanyu
DynastyYadavaChandravanshi

ಸುಭದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತೊಡು ಸುಭದ್ರೆ ವಸುದೇವನ ಮಗಳ್ ವಸುದೇವೆ ಕಂಸನ ಕರ್ಪಿಲ್ಲ್‌ಡ್ದ್ ಬುಡುಗಡೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರೋಹಿಣಿದೇವಿನ ಮಗಳಾದ್ ಪುಟ್ಟುವಲ್.ಅಂಚಾದ್. ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಬಲರಾಮನ ತಂಗಡಿಯಾಪಲ್. ಸುಭದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ್ ಮೋಕೆಗ್ ತಿಕ್ಕ್ ದ್ ಮದಿಮೆಯಾಪಲ್. ಸುಭದ್ರೆ ಅಭಿಮನ್ಯುನ ಅಪ್ಪೆ..

ಮದಿಮೆದ ತಯಾರಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸುಭದ್ರೆ ಮದಿಮೆದ ಪ್ರಾಯೊಗು ಬನ್ನಗ ಬಲರಾಮ ತನ್ನ ಮೋಕೆದ ಶಿಷ್ಯೆಯಾದಿತ್ತಿನ ದುರ್ಯೋಧನಗ್ ಸುಭದ್ರೆನ್ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪುನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಆಂಡ ಅರ್ಜುನ ಬೊಕ್ಕ ಸುಭದ್ರೆ ಒರಿಯಕ್ಕೊರಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನೆನ್ ತೆರಿದಿತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣೆ ಅರ್ಜುನಗ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುವೆ. ದುರ್ಯೋಧನನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಪಿನ ಮದಿಮೆನ್ ತಪ್ಪಾಯೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವೆ[೧].

ಸುಭದ್ರೆನ ಅಪಹರಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸುಭದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನೊಟ್ಟಿಗೆ ದ್ವಾರಕೆಡ್ದ್ ರಥೊಟು ಪಿದಾಡ್ದಿನಿ.

ವ್ಯಾಸನ ಮಹಾಭಾರತ ಸುಭದ್ರಾ ಅರ್ಜುನನ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಳ್ಂದ್ ಪನ್ಪುಂಡು [೨]. ಅರ್ಜುನೆ ತನ್ನ ಬುಡೆದಿ ದ್ರೌಪದಿನೊಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪುನ ಖಾಸಗಿ ಪೊರ್ತುಗು ಸಂಬಂಧಿಸದಿನೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರೆರೊಟ್ಟುಗು ಇತ್ತಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮೊಲೆನ್ ಪೊಲಿತಿನೆಕ್ ಸ್ವಯಂ-ಮಲ್ತೊಂದಿನ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಡುಪ್ಪುವೆ. ದ್ವಾರಕ ನಗರೊಗು ಬತ್ತಿನ ಅರ್ಜುನೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಭೇಟಿಯಾಪೆ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಆಯನೊಟ್ಟುಗು ಇತ್ತ್‌ದ್. ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ರೈವತ ಪರ್ವತೊಡು ನಡಪಿನ ಉಚ್ಚಯೊಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆಪೆರ್. ಉಚ್ಚಯೊದಾಡೆ ಸುಭದ್ರಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಳೆನ ದೋಸ್ತಿನಕುಲು ಬರ್ಪೆರ್. ಸುಭದ್ರೆನ್ ತೂಯಿನ ಅರ್ಜುನೆ ಅಳೆನ ಪೊರ್ಲುಗು ಮರ್ಲಾದ್ ಅಲೆನ್ ಮದಿಮೆ ಆಯೆರೆ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ಪೆ. ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣೆ ಸುಭದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನ ಸತ್ಯೊನು ತೆರಿದ್ ಅಕುಲೆನ ಮದಿಮೆಗ್ ಒಪ್ಪುವೆ. ಆಂಡ ಬಲರಾಮೆ ಅವೆಕ್ ದುಂಬೆ ದುರ್ಯೋಧನಗ್ ಪಾತೆರೊ ಕೊರ್ತೆ ಪನ್ಪಿ ಸತ್ಯೊನು ತೆರಿನ ಕೃಷ್ಣೆ ಅರ್ಜುನಗ್ ಸುಭದ್ರೆನೊಟ್ಟುಗು ಬಲಿತ್ ಪೋಯೆರೆ ಪನ್ಪೆ. .ಕೃಷ್ಣೆ ಅರ್ಜುನಗ್ ಸುಭದ್ರೆನ್ ಅಪಹರಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪೆ. ಇಂಚ ಅರ್ಜುನೆ ಸುಭದ್ರೆನ್ ಅಪಹರಣದ ಸುದ್ದಿ ತೆರಿಬೊಕ್ಕ ಬಲರಾಮ ಅರ್ಜುನನೊಟ್ಟುಗು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುವೆಂದ್ ತೆರಿನ ಕೃಷ್ಣೆ ಅರ್ಜುನನೊಟ್ಟುಗು ರಥ ಆದ್ ಪೋಯೆರೆ ನಿಘಂಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ .ಅರ್ಜುನೇ ಸುಭದ್ರೆನ್ ಅಪಹರಣ ಮಲ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ದ್ ಪೋಪೆರ್ . ಅರ್ಜುನೆ ಸುಭದ್ರೆನ್ ಅಪಹರಣ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಭದ್ರೆನ್ ರಥೊತ ಉಲಯಿ ದೀತಿನ ವಿಷಯ ತೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಲರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಯಾದವರು ಕೋಪಡು ಅರ್ಜುನನ್ ರಥೊಕ್ಕು ಅಡ್ಡ ಪಾಡೊಡುಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣೆ ಅರ್ಜುನನೊಟ್ಟುಗು ಇತ್ತಿನೇಡ್ದಾವರ ಒವ್ವುಲ ಫಲಕಾರಿ ಆಪುಜಿ ಕಡೆಕ್ ಬಲರಾಮೆಲ ಒಪ್ಪಿದ್ ಅರ್ಜುನನೊಟ್ಟುಗು ಸುಭದ್ರೆನ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪುವೆ.

ಪೂಜೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹಿಂದೂಲೆನ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗೊಲು ಸುಭದ್ರೆನ್ ಯೋಗಮಯ ದೇವತೆ ಪಂದ್ ನಂಬುವೆರ್. ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನೊಡು ಪೂಜಿ ಪಡೆಪಿನ ಮೂಜಿ ದೇವತೆಲೆಡ್ ಸುಭದ್ರೆಲ ಒಂಜಿ. . ಇದಲ್ಲದೆ ಒಡಿಶಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಬೊಕ್ಕ ಗುಜರಾತ್‌ದ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯದಕುಲು ಸುಭದ್ರೆನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಹಿತಿಲ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]