ಯುಧಿಷ್ಠಿರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಯುಧಿಷ್ಠಿರೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ಧರ್ಮರಾಯೆ ಪಾಂಡು ರಾಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂತಿನ ಮಗೆ. ಯಮಧರ್ಮರಾಯನ ವರ ಪ್ರಸಾದವಾದ್ ಕುಂತಿನ ಸುರುತ ಮಗೆಯಾದ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪುಟ್ಟುವೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ್ ಧರ್ಮರಾಯೆಂದ್‍ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಪಾಂಡು ರಾಜಗ್ ಬ್ರಾಣ ಶಾಪ ಇತ್ತ್‌ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಆಯಗ್ ಜೋಕುಲೆನ್ ಪಡೆಪುನ ಯೋಗ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಆಪುಂಡು. ಕುಂತಿಗ್ ದೂರ್ವಾಸ ಮುನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಉಪದೇಶ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ವಾ ದೇವೆರೆನ್ ನೆನೆತ್‌ದ್ ಈ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪುವನ ಆ ದೇವೆರ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ನಿನನ್ ಸೇರುವೆರ್ ಪಂದ್ ೫ ವರ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ದು ಉಪ್ಪುವೆರ್.[೧]

ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಯೆನಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಯುಧಿಷ್ಠಿರಗ್ ನಾಲ್ ಜನ ಮೆಗ್ಯನಕುಲು

  • ಭೀಮೆ
  • ಅರ್ಜುನೆ
  • ನಕುಲೆ
  • ಸಹದೇವೆ

ಮದಿಮೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಯುಧಿಷ್ಟಿರೆ ಸುರುಕು ಶೈವ ವಂಶದ ಗೋವಾಸನನ ಮಗಳ್ ರಾಜ ಕುಮಾರಿಯಾಯಿನ ದೇವಿಕನೊಟ್ಟುಗು ಸ್ವಯಂವರ ಮದಿಮೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂತಿನ ಪಾತೆರೊಗು ಬೋಡಾದ್ ಪಾಂಚಾಲ ರಾಜ್ಯದ ದ್ರುಪದ ರಾಜನ ಮಗಳ್ ದ್ರೌಪದಿನ್ ಮದಿಮೆ ಆವೊಡಾಪುಂಡು. ದ್ರುಪದನ ಆಸ್ಥಾನೊಗು ಬೇತೆ ವೇಷೊಡು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಅರ್ಜುನೆ ದ್ರೌಪದಿನ್ ಸ್ವಯಂವರಡು ಗೆಂದ್‌ದ್ ಮದಿಮೆ ಆದ್ ಲೆತೊಂದು ಬರ್ಪೆ. ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಜೋಕುಗಾತ್ರ ಕಾತೋಂದಿತ್ತಿನ ಕುಂತಿಡ ಪನ್ಪೆರ್ ಎಂಕುಲು ಬಿಕ್ಷೆ ಪತೊಂದು ಬತ್ತ್‌ದಾ ಪಂದ್. ಅವು ದಾದಂದ್ ತೂವಂದೆ ಕುಂತಿ ಪನ್ಪಲ್ ಅವೆನ್ ನಿಕುಲು ಐನ್ ಜನೊಲ ಪಟ್ಟೊನ್ಲೆ ಪಂದ್. ಅಕುಲು ನಿಜವಾದ್ ಪತೊಂದು ಬತ್ತಿನಿ ಬಿಕ್ಷೆ ಅತ್ತ್ ಪಾಂಚಾಲಿನ್ ಆ ಕಾರಣೊಗಾತ್ರ ಅಕುಲು ಐನ್ ಜನೊಲ ದ್ರೌಪದಿನ್ ಮದಿಮೆ ಆವೊಡಾಪುಂಡು.

ಜೋಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಾಂಡವೆರ್ ದ್ರೌಪದಿಡ ಪಡೆಯಿನ ಉಪಪಾಂಡವೆರ್

  • ಧರ್ಮರಾಯ : ಪ್ರತಿವಂದ್ಯ
  • ಭೀಮಸೇನ  : ಶ್ರುತಸೋಮ
  • ಅರ್ಜುನ  : ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿ
  • ನಕುಲ  : ಶತಾನೀಕ
  • ಸಹದೇವ  : ಶ್ರುತಸೇನ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://aralimara.com/2019/06/06/pandava/