ಅಂಬೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಫೈಲ್:Bhisma fight in Swayamvara.jpg
ಕಾಶಿರಾಜನ ಮಗಳೆನ ಸ್ವಯಂವರೊಡು ಭೀಷ್ಮನ ಯುದ್ಧ; ಭೀಷ್ಮೆ ಗೆಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೂಜಿ ರಾಜಕುಮಾರಿಲೆನ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪುನೆ
ಫೈಲ್:The sage Narada and the gods stop Bhishma's battle with Parashurama.jpg
ಪರಶುರಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಭೀಷ್ಮನ ಯುದ್ದೊನು ನಾರದ ಮುನಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆಲು ಉಂತಾಪೆರ್. ವ್ಯಾಸ ಭಾರತದ ಕಥೆದಂಚಿನ ಚಿತ್ರ

ಅಂಬೆ ಪನ್ಪಿನ ಮಹಾಭಾರತೊಡು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ. ಅಂಬೆ, ಅಂಬಾಲಿಕ, ಅಂಬಿಕಾ ಪನ್ಪಿ ಮೂಜಿ ಕಾಶಿರಾಜನ ರಾಜಕುಮಾರಿಲೆನ ಪೈಕಿ ಅಂಬೆ ಒರ್ತಿ[೧].ಅಂಬೆಗ್ ಆಯಿನ ಅವಮಾನೊಡ್ದಾತ್ರ್ ತನ್ನ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮೊಡು ಭೀಷ್ಮನ ಸಾವುಗು ಕಾರಣ ಅಪೆ ಪನ್ಪಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪುನ ಸನ್ನಿವೇಶೊ ಮಹಾಭಾರತೊಡು ತೂವೊಲಿ.

ಅಂಬೆನ ಅಪಹರಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುರುವಂಶದ ಶಂತ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯವತಿನ ಮದಿಮೆದ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲೆಗ್ ಚಿತ್ರಾಂಗದ ವಿಚ್ತಿತ್ರವೀರ್ಯರ ಪನ್ಪಿ ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟುವ. ಮಹಾಪ್ರಚಂಡರ್ ಅಂಚನೆ, ಪ್ರತಾಪಿಲು ಆದಿಪ್ಪುವೆ ಮುಕುಲು ಮಲ್ಲೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಶಂತನ ಮರಣ ಆಪುಂಡು.ಗಾಂಗೇಯೆ(ಭೀಷ್ಮನು) ದುಂಬೆ ತಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆದ ಪ್ರಕಾರ ಚಿತ್ರಾಂಗದಗ್ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟ್‌ದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪಪಾವೆ.ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಒರಿ ಗಂಧರ್ವನೊಟ್ಟುಗು ಚಿತ್ರಾಂಗದೆ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಆ ಯುದ್ದೊಡು್ ಚಿತ್ರಾಂಗಧೆ ಸಯಿಪೆ. ಅಪಗ ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯನ್ ಗಾಂಗೇಯೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ನೇಮಕ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟುವೆ. ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಶೀರಾಜ್ಯೊಗು ಪೋದು ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮೊಡು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕಾಶೀರಾಜನ ಜೋಕುಲಾಯಿನ ಅಂಬೆ, ಅಂಬಿಕೆ ಅಂಬಾಲಿಕೆನ್ ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯಗ್ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೊಂಡುದು ಬರ್ಪೆ. ಸಾಲ್ವ ಮಹಾರಾಜನೊಟ್ಟುಗು ಮೋಕೆದ ಸಂಬಂಧ ದೀವೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಬೆಗ್ ಈ ಮದಿಮೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ. ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯನ್ ಮದಿಮೆ ಆಪುಜಲ್ ಎನನ್ ಯುದ್ದೊಡು ಗೆಲ್ತ್‌ದ್ ಕನತಿನ ಬೀಷ್ಮಡ (ಗಾಂಗೇಯ) ಮದಿಮೆ ಆಯೆರೆಂದ್ ಕೇನುವಳ್. ಆಂಡ ಭೀಷ್ಮ ಮದಿಮೆನೆ ಆಪುಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಪೆ ಪಂದ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರಣ ಆಳೆನ್ ಮದಿಮೆ ಆಯೆರೆ ಒಪ್ಪುಜೆ.

ಸಾಲ್ವನಾಡೆ ಅಂಬೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭೀಷ್ಮನ ಮಾತೆರೊಗು ಒಪ್ಪಂದಿನ ಅಂಬೆ ಯಾನ್ ಮದಿಮೆ ಆಪೆ ಪಂದ್ ಉಂಗಿಲ ಪಾಡಿನ ಸಾಲ್ವ ರಾಜನಾಡೆ ಬರ್ಪಳ್[೨]. ಈ ಎನನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಮದಿಮೆ ಆವೊಡು ಪನ್ಪಲ್. ಅಯಿಕ್ ಆಯೆ ಪನ್ಪೆ ಯುದ್ದೊಡು ಭೀಷ್ಮೆ ಎನನ್ ಸೋಪದ್ ಬಲಿಪಾಯೆ ಅಂಚನೆ ನಿನನ್ ಅಪಹರಿಸದ್ ಕೊನೊದು ಪೋಯೆ . ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಪೊಂಜೊಲೆನ ಸಾಲ್‌ಗ್ ಸೇರಿಯೆ. ಅಂಚಾದ್ ಪೊಂಜೊವುನು ಪೊಂಜೊಲೆ ಎಂಚ ಮದಿಮೆ ಆಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್.ಯಾನ್ ನಿನನ್ ಮದಿಮೆ ಆಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಸಾಲ್ವೆ ಪನ್ಪೆ.

ಪರಶುರಾಮನಾಡೆ ಅಂಬೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಾಲ್ವ ಅಂಬೆನ್ ಮದಿಮೆ ಆಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ಆಯೆನ್ ಒಪ್ಪಿಸಾಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದೆ ಅಂಬೆ ಪರಶುರಾನನಾಡೆ ಪೋದು ಭೀಷ್ಮೆ ಸ್ವಯಂವರೊಡು ಸೇರ್ದಿತ್ತಿನ ಮಾತ ರಾಜಕುಮಾರೆರೆನ್ ಬಲಿಪದ್ ಎನನ್ ಅಪಹರಣ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕೊನತ್‍ದ್ ಎನನ್ ಮದಿಮೆ ಅವಂದೆ ಬಲಿಪಾಯೆ[೩]. ಎನ್ನ ಜವ್ವನಾಟಿಕೆ ಮಾತ ಕಾಡ್‌ಡ್ ಅರಳಿನ ಪೂತಲೆಕ್ಕ ಹಾಳವಂದೆ ಆಯೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಪತ್ತ್‌ದ್ ಮದಿಮೆ ಅಪಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ ಅಗ್ನಿ‌ನ್ (ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊನಿಯೆರೆ) ದಯಪಾಲಿಸಲ ಪಂದ್ ಅಂಬೆ ಕಣ್ಣ ನೀರ್ ಜಪ್ಪುಡಾದ್ ಪನ್ಪಳ್. ಅಯಿಕ್ ಪರಶುರಾಮೆ, 'ಭೀಷ್ಮ್ಮೆ ಎನನ್ ಗುರು ಪನ್ಪಿ ನೆಲೆಟ್ ಆಶ್ರಯಿಸಯೆಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಮದಿಮೆ ಆವೆ. ಅಂಚ ಆ ವಿನಯತೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಪಾತೆರೊ ಮೀರ್ದ್ ಭಯಂಕರವಾಯಿನ ಯುದ್ದೊ ಮಲ್ತ್‍‌‌ದ್ ವಿರೋಧ ತೋಜಾವೆಂದ್ ಪನ್ಪೆ

ಭೀಷ್ಮ - ಪರಷುರಾಮೆರೆ ಯುದ್ಧ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹಸ್ತಿನಾಪುರೊಕ್ಕು ಪರಶುರಾಮೆ ಬರ್ಪುನ ವಿಷಯ ಭೀಷ್ಮೆ ತೆರಿದ್ ಎದುರುಗು ಬಂಗಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪಾತ್ರೆಲೆಡ್ ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊರ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತ್‌ದ್- "ಕೆಲಸ ದಾದ?ದಾದ ಅಪ್ಪಣೆ ? ಪಂದ್ ಭೀಷ್ಮೆ ಕೇನುವೆ , ಅಯಿಕ್ ಪರಶುರಾಮೆ, ಎನ್ನ ಆಜ್ಞೆನ್ ಈ ಸ್ವೀಕಾರ (ಅಂಗೀಕಾ)ಮಲ್ಪೊಡು. ದೊಂಪ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆದ ಮಂಟಪ ಮಾತ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪು ಈ ಕನ್ಯೆನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪು, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿಂದ್ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸ್‌ಡ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಇತ್ತೆನೆ ಮೆರ್ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಪನ್ಪಿ ಭಕ್ತಿಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಂದೆ ಯುದ್ದೊಗು ತಯಾರಾಂದ್ ಶಸ್ತ್ರಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪು ರಡ್ಡೆಟ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ್‌ನೆನ್ ಮಲ್ಪು,ದಾದ ಪನ್ಪಂದ್ ಕೇನುವೆ . ಇಂಚ ಕೇಂಡಿನ ಪರಶುರಾಮನ ಪಾತೆರೊನು ಭೀಷ್ಮೆ ಕೇನ್ದ್ "ಎಂಕ್ ವೀರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಶೋಲಕ್ಷ್ಮಿನಕುಲತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಪೊಂಜೊಲೆಡ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ. ದಾಯೆ ಕೋಪ ಮಲ್ಪುವರ್ ಇಂಚಾಂಡ ನಮ್ಮೊಲಯಿ ಯುದ್ಧ ಆಪುನವೆ ಸರಿ ಪಂದ್ ಪರಶುರಾಮೆ ಪನ್ಪೆ. ಅಪಗ ರಡ್ಡ್ ಜನೊಲ ಭಯಂಕರವಾಯಿನ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಸೊಡು ಐಂದ್ರಾಸ್ತ್ರ ವಾರುಣಾಸ್ತ್ರ ವಾಯವ್ಯಾಸ್ತ್ರಲೆನ ಬಾಣಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು, ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವೆರ್ ತನ್ನ ಕಮಲಾಸನೊಡ್ದು ಮಿತ್ತ್ ರಾದ್ ಪೋಪಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತ್‌ದ್, ಮೂರುಲೋಕೊಡುಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಉಂಡಾಪಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಈ ಭೀಷ್ಮನ ಭುಜಬಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಸಮಾನ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮ, ಆಕಾಶೊಡು ಭೀಷ್ಮನ ಬಾಣೊಲು ರಾದ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಪರಷುರಾಮನ ಗರ್ವೊನು ಪೊಲಿತ್ಂಡ್, ಪರಶುರಾಮೆರ್ ಪೋಡಿಯೆರ್ ಪರಷುರಾಮೆರ್ ಸೋತುಪೋಪೆರ್.

ಅಂಬೆನ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಯುದ್ದೊಡು ಪರಶುರಾಮೆರ್ ಮತಿತತ್ತ್ ಪೋಯಿನ ಕಾರಣ ಅಂಬೆಗ್ ಅವಮಾನವಾದ್ ಅಂಬೆ ಬೇಜಾರ್‌ಡ್ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುವಳ್. ಎಂಕ್ ಆಯಿನ ಗತಿಯೇ ದುಂಬುಗು ಹಸ್ತಿನಾವತಿದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳೆಗ್‌ಲ ಬರಡ್ ಪನ್ಪಿ ಶಾಪ ಕೊರ್ದು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುವಳ್.ದುಂಬುದ ಜನ್ಮೊಡು ಬೀಷ್ಮನ ಮರಣೊಗು ಯಾನ್ ಕಾರಣ ಆಪೆ ಪಂದ್ ಪ್ರಜಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪುವಳ್[೪]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://www.mahabharataonline.com/stories/mahabharata_character.php?id=77
  2. http://bayalata.com/?1~15
  3. "Archive copy". Archived from the original on 2021-09-29. Retrieved 2021-09-29. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)CS1 maint: archived copy as title (link)
  4. https://vijaykarnataka.com/bodhi-vruksha/mythology/purana-prasanga/articleshow/68947980.cms
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅಂಬೆ&oldid=143983"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು