ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಗಾಂಧಾರಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಗಾಂಧಾರಿ
ಮಹಾಭಾರತ character
ಗಾಂಧಾರಿ
ವ್ಯಾಸ ರುಸಿಲೆತ್ ವರನೊ ದೆತೊನುನಾ ಗಾಂಧಾರಿ
ಮಾಹಿತಿ
ಕುಟುಂಬೊಸುಬಲ(ಅಮ್ಮೆ) ,ಸುಧರ್ಮ (ಅಪ್ಪೆ), ಶಕುನಿ (ಮಲ್ಲನ್ನೆ)
ಅರ್ಷಿ(ಅತ್ಯೆ ಶಕುನಿನ ಬುಡೆತಿ)
ಕಂಡಣಿ/ಬುಡೆದಿಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ
ಜೋಕುಳುದುರ್ಯೋಧನ, ದುಶ್ಯಾಸನ, ವಿಕರ್ಣ, ೯೭ ಜೋಕುಲು ದುಶ್ಯಲಾ(ಮಗಳ್)
ಫೈಲ್:Gandhari reprimands Duryodhana.jpg
ಗಾಂಧಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ದುರ್ಯೊಧನನ ವಾದ ವಿವಾದ
ಗಾಂಧಾರಿ
ಗಾಂಧಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ್ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಗ್ ಕುಂತಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನೆ

ಗಾಂಧಾರಿ ಪನ್ಪಿನ ಮಹಾಭಾರತ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯೊಡು ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ.ಗಾಂಧಾರ ದೇಶದ (ಇತ್ತೆದ ಕಾಂದಹಾರ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನ)ರಾಜೆ ಆಯಿನ ಸುಬಲನ ಮಗಳ್ ಅಂಚನೆ ಕುರುವಂಶದ ಮಹಾರಾಜೆರಾಯಿನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಬುಡೆದಿ[೧]. ಪುಟ್ಟುಡ್ದೆ ಕುರ್ಡೆಯಾಯಿನ ತನ್ನ ಕಂಡನಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗ್ ಕಣ್ಣ್ ತೊಜಂದಿನೆಡ್ದಾರ ಎಂಕ್‌ಲ ಪಿದಯಿದ ಲೋಕ ತೂಪುನ ಇಷ್ಟ ಆವಂದೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟೊನುವಳ್. ದುರ್ಯೋಧನೆ, ದುಶ್ಯಾಸನೆರ್ ಸೇರ್ದ್ ೧೦೦ ಜನ ಕೌರವೆರ್ ಅಂಚನೆ ದುಶ್ಯಲೆ ಗಾಂಧರಿನ ಜೋಕುಲು[೨].

ಸುರುತ ಜೀವನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗಾಂಧಾರಿ ಅರೆನ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಸದ್ಗುಣೊಕ್ಕು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆತೆರ್ . ಗಾಂಧಾರಿನ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆದ ದೇವತೆಯಾಯಿನ "ಮಾತಿನ" ಅವತಾರ ಪಂದ್ ಎನ್ನಿವೆರ್ . ಗಾಂಧಾರ ರಾಜೆ ಆಯಿನ ಸುಬಲನ ಮಗಳಾದ್ ಗಾಂಧಾರಿ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತ್ ಪುಟ್ಟುವೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ 'ಗಾಂಧಾರಿ' ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ ದೀಪೆರ್ . ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ್ ಮದುವೆಯಾಪಿನ ದುಂಬು ಅರೆನ್ ಗಾಂಧಾರ-ರಾಜ-ದುಹಿತಾ (ಗಾಂಧಾರ ರಾಜನ ಮಗಳ್), ಸೌಬಲೇಯಿ, ಸೌಬಲಿ, ಸುಬಲಜ, ಸುಬಲ-ಪುತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಬಲಾತ್ಮಜ (ಮಾತ ಅರ್ಥ 'ಸುಬಾಲೆರೆ ಮಗಳ್') ಪಂದ್ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೊಟ್ಟುಗು ಮದಿಮೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೆಹಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಹರಿಯಾಣ ಪ್ರದೇಶದ ಕುರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮಲ್ಲ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಆಯಿನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೊಟ್ಟುಗು ಗಾಂಧಾರಿನ ಮದಿಮೆದ ಏರ್ಪಡ್ ಆಪುಂಡು[೩]. ಅಕುಲೆನ ಮದಿಮೆನ್ ಭೀಷ್ಮೆರ್ ಏರ್ಪಡ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪುಟ್ಟುಡ್ದೆ ಕುರ್ಡೆಯಾಯಿನ ತನ್ನ ಕಂಡನಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗ್ ಕಣ್ಣ್ ತೊಜಂದಿನೆಡ್ದಾರ ಎಂಕ್‌ಲ ಪಿದಯಿದ ಲೋಕ ತೂಪುನ ಇಷ್ಟ ಆವಂದೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟೊನುವಳ. ಮಹಾಭಾರತ ಕಾವ್ಯೊಡು ಗಾಂಧಾರಿ ಬಗ್ಗೆಟ್ ಪೊರ್ಲುದ ಅಂಚನೆ ಸದ್ಗುಣಶೀಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡನಿಯಗ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಬುಡೆದಿ ಪಂದ್ ವಿವರಣೆ ಉಂಡು.

ಮಹಾಭಾರತೊಡು ಗಾಂಧಾರಿನ ಚಿತ್ರಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಮಹಾಭಾರತೊಡು ಕೌರವೆರೆಗ್ ಖಳನಾಯಕೆರ್ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ ಇತ್ತ್ಂಡಲ ಗಾಂಧಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ತಾನಮಾನ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ತನ್ನ ಜೋಕುಲಾಯಿನ ಕೌರವೆರೆಗ್ ಬುಧ್ಧಿ ಪನ್ಡ್ ಯುಧ್ಧ ಆಪಿನೆನ್ ತಪ್ಪದ್ ಪಾಂಡವೆರೆನೊಟ್ಟುಗು ರಾಜಿ ಮಲ್ಪಾವೊಡುಂದು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಜಿ. ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಗಾಂಧಾರಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಿವನ ಭಕ್ತೆಯಾದಿತ್ತ್‌ದ್ ಕಂಡನಿಯಗೋಸ್ಕರ ತಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ತ್ಯಾಗೊಡ್ದಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿನ್ ಪಡೆದಿಪ್ಪುವೆರ್. ಯಾಪಲ ಮುಚ್ಚಿದೇ ಇಪ್ಪುನ ಗಾಂಧಾರಿನ ಕಣ್ಣ್‌ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಪಂದ್ ಕಥೆಟ್ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.
  • ಮಹಾಭಾರತೊದ ಪ್ರಕಾರ ಮದಿಮೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಗಾಂಧಾರಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ಕಟ್ಟಿನ ಕುಂಟು ಬಿಚ್ಚುವಳ್. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ದೊದ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ ತನ್ನ ಕಣ್ಣ್‌ಲೆಡ್ದ್ ದುರ್ಯೋಧನನ ಸರೀರೊನು ವಜ್ರಕಾಯ ಆದ್ ಮಲ್ಪುನ ಸಲುವಾದ್ ತನ್ನ ಎದುರು ನಿರ್ವಸ್ತ್ರವಾದ್(ಮೈಟ್ ಕುಂಟುದಾಂತೆ) ಬತ್ತ್‌ದ್ ಉಂತೆರೆ ಮಗಕ್ ಪನ್ಪಳ್
  • ಉಂದೆನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ತೆರಿದ್ ನಗ್ನವಾದ್ ಪೋಪಿನ ದುರ್ಯೋಧನನ್ ತೂದು ತೆಲಿತ್‌ದ್ ಆಯಗ್ ನಾಚಿಕೆ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವೆ .ನಾಚಿಕೆಯಾಯಿನ ದುರ್ಯೋಧನೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿವಸ್ತ್ರ ಆದ್ ಪೋಪಿನ ಬದಲ್ ಸೊಂಟಡ್ದ್ ತೊಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಚ್ಚೊಂದು ಪೋದು ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಗಾಂಧಾರಿನ ಎದುರು ಉಂತುವೆ . ಗಾಂಧಾರಿ ಆಯನ ಸೊಂಟ, ತೊಡೆತ ಭಾಗ ಬುಡ್ದು ಬಾಕಿ ಭಾಗೊನು ಮಾತ್ರ ವಿವಸ್ತ್ರವಾದ್ ತೂಪಲ್.
  • ಉಂದೆನ್ ತೆರಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಗದಾಯುಧ್ಧದ ಪೊರ್ತುಡು ಭೀಮಗ್ ತನ್ನ ತೊಡೆನ್ ತಟ್ಟ್‌ದ್ ತೋಜಾದ್ ಆಯೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ತೊಡೆಕ್ ಹಾಕುಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಂದ್ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುನ ಸಂಗತಿ. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧೊಡು ತನ್ನ ಮಾತ ಜೋಕುಲೆನ ಸಾವುಗು(ಮರಣ) ಕೃಷ್ಣೆನೆ ಕಾರಣ ಪನ್ಪಿ ಕೋಪೊಡು ಗಾಂಧಾರಿ ಯದುವಂಶಲ ಸರ್ವನಾಶ ಆವಡ್ ಪಂದ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗ್ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೆರೆಂದ್ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಮರಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೌರವೆರೆನ ಅಂತ್ಯೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ಕಂಡನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂತಿನೊಟ್ಟುಗು ವಾನಪ್ರಸ್ಥೊಗು ಪೋಯಿನ ಗಾಂಧಾರಿಗ್ ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿಡ್ದ್(ಸೂ ದುರಂತ) ಅಂತ್ಯ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪುರಾಣದ ಕಥೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]