ಘಟೋತ್ಕಚ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಘಟೋತ್ಕಚೆ ಭೀಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡಿಂಬಿನ ಮಗೆ.

ಕರ್ಣೆ (ಎಡ)ಅರ್ಜುನೆ (ಬಲ)ನ ಸಮ್ಮುಕೊಡು ಘಟೋತ್ಕಚನ್ (ಮಧ್ಯ) ಕೆರೊಂದು ಉಪ್ಪುನೆ

ಘಟೋತ್ಕಚ ಭೀಮ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡಿಂಬೆಯೆರೆ ಮಗೆ. ಇಂಬ್ಯಗ್ ಅಪ್ಪೆನ ಕಡೆರ್ದ್ ಮಸ್ತ್ ರಾಕ್ಷಸ ಶಕ್ತಿಲು ಬತ್ತ್‌‍ದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಉಂದೆರ್ದ್ ಆದ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧೊಡು ಇಂಬ್ಯೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸ್‌ದ್ ಇತ್ತೆ. ಇಂಬ್ಯನ್ ಕೆರಿಯೆರೆ ಕರ್ಣೆ ಆಯಡ ಇತ್ತ್‌ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಇಂದ್ರಾಸ್ತ್ರೊನು ಪ್ರಯೋಗಿಸವೊಡಾದ್‍ ಬತ್ತ್ಂಡ್.ಉಂದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ತಿರುವು ಆದ್ ಪರಿಣಮಿಸಾಂಡ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]