ಸಾವು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ
ದೂಪೆ
ಪುಣನ್ ಚಾವಡಿಡ್ ಜೆರ್ಪಾವುನೆ

ಸಾವು ಒಂಜಿ ನಾಮಪದೊ.[೧]

ಸಾವುದ ಪದೊತ ಅರ್ತೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ತುಳುಟು ಸಾವು, ತಾವು, ಚಾವು ಪನ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪದೊಕುಲುಂಡು.
 2. ಸಾವು ಸೂತಕೊ
 3. ಸಾವು ನೆರಡೆ ಪದೊ
 4. ಸಾವು ಅಸಮಧಾನ ತೋಯ್ಪವುನ ಪದೊ
 5. ಕನ್ನಡೊಡು ಸೈತ್‍ನೆಕ್ ಮರಣ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪೆರ್.[೨]
 6. ಕನ್ನಡೊದ ಸತ್ತ, ತುಳುಟು ಸೈತ.
 7. ಇಂಗ್ಲಿಸ್‍ಡ್ ಸಾವುಗು ಡೆತ್[೩] ಪನ್ಪೆರ್[೪]
 8. ಸೈತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಸಾವು ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ ಉಂಡು.[೫]
 9. ತುಳುವೆರ್ ಸೈತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಜ್ಜ ಪಂಡ ಕನ್ನಡಿಗೆರ್ ಮರಣೊ ಆಯಿನಕ್ಲೆಗ್ ಉತ್ತರಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಪನ್ಪೆರ್.
 10. ಜುವೊ ಇತ್ತ್‌ನವು ಜುವೊಡುಂಡು, ಜೀವೊ ಇದ್ಯಾಂದಿ ಜೀವಿಲೆಗ್ ಸೈತ್‍ನವು ಪನ್ಪೆರ್.
 11. ಪೂರ ಸಸ್ಯೊಲೆಗ್ ಜೀವೊ ಉಂಡು. ಸಸ್ಯೊ ಜುವೊ ಇದ್ಯಾಂಡ ಸೈತ್ಂಡ್, ಉಲ್ಂಗ್‍ಂಡ್ ಪನ್ಪೆರ್.
 12. ಪೂರ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ್ ಜೀವೊ ಉಂಡು. ಸೈತ್ಂಡ ಸಾವು ಪನ್ಪೆರ್.

ಸಾವು ಪದ ಪ್ರಯೋಗೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪುಣನ್ ಮೀಪಾವುನೆ
 1. ಸೈತೆರ್ - ಸಾವು ಆಯಿನೆಕ್ ಸೈತ್‍ನೆಂದ್ ಪಂಡಲಾ ಸೈಪುನೆ ಪದೊ ಗೌರವಾರ್ತೊ ಅತ್ತ್.
 2. ಸೊರ್ಗೊಗು ಪೋಯೆರ್ - ಸೈತಿನಕ್ಲೆನ ಬಾಯಿಗ್ ನೀರ್ ಬುಡ್ಪುನೆ ಕ್ರಮೊ. ಅಪಗ ಸೊರ್ಗೊಗೇ ಪೋಲೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಪಂಡ್‍ದ್ ತುಳಸಿದ ಕೊಡಿಟ್ ಬಾಯಿಗ್ ನೀರ್ ಬುಡ್ಪೆರ್.
 3. ಸ್ವರ್ಗಸ್ತೆರಾಯೆರ್
 4. ತೀರ್‍ದ್ ಪೋಯೆರ್ - ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ಇತ್ತ್ಂಡ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನೆ.
 5. ಗೊಟಕ್ ಆಯೆರ್ - ಒರಕ್ಕೆ ಸೈತ್ಂಡ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನೆ
 6. ಕಲಾಸ್ ಆಯೆರ್ - ಇಂಗ್ಲಿಸ್‍ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಪದೊ ಕಲಾಸ್ ಆತ್ಂಡ್
 7. ಕರಿದ್ ಪೋಯೆರ್ - ಜುವೊ ಇದ್ದಯಾಂಡ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನೆ.
 8. ಸಮಾರ್ದನೆ - ಸೈತ್‍ದ್ ಪತ್ತೊಂಜೆಡ್ ಸಾವು ಮಲ್ಪುನೆ ಕ್ರಮೊ. ಇಂದೆನ್ ಸಮಾರ್ದನೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಸಾವುದಾನಿ ದೂಪೆದಾಡೆಗ್ ಪೋದ್ ಮುರಿಯೊ ಲೆಪ್ಪಿಯರ ಉಂಡು. ಅಪಗ ಸೈತಿನಕ್ಲೆನ ಕುಟುಂಬೊದಕುಲು ನಾರಾಯಣ ದೇವೆರೆ ಸೊರ್ಗೊಗೇ ಪೋಲೆಂದ್ ಪನ್ಪುನೆ ಉಂಡು.

ಸಾವುದ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾಟೊ
 1. ಸೈತಿನ ಪುಣನ್ ಮೀಪವೆರ್
 2. ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಸೈತಿನಕ್ಲೆನ್ ಪೊತ್ತಾವೆರ್. ಇಂದೆಕ್ ಕಾಟೊ ದೀಡುನೆ ಪನ್ಪೆರ್.
 3. ಸೈತಿನಕ್ಲೆನ ಕುಟುಮ್ಮೊದಕುಲು ಮೀಸೆ ದೆಪ್ಪವೆರ್, ಮಂಡೆ ಗೀಸವೆರ್.
 4. ಸೈತ್‍ನ ಇಲ್ಲಲ್ ಸೂತಿಗೊ ಪತ್ತ್‌ವೆರ್ - ಸೂತಿಗೊದಕುಲು ಒವ್ವೇ ಸುಭ ಕಾರ್ಯೊಡು ಸೇರುಜೆರ್. ದೇವಸ್ತಾನೊ, ಬೂತೊಸ್ತಾನೊಗು ನೂರುಜೆರ್.
 5. ಸೈತಿನಕ್ಲೆಗ್ ದೂಪೆ ಕಟ್ಟುವೆರ್.
 6. ಸೈತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಜ್ಜ ಮಲ್ಪುವೆರ್[೬]
 7. ಸೈತಿನಕ್ಲೆನ ಪಿಂಡೊ ಬುಡ್ಪೆರ್ - ಸಂಗಮೊ ಜಾಗೆಡ್ ಪಿಂಡೊ ಬುಡ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ. ತುಳುವೆರ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಉಬಾರ್‍ಗ್ ಪೋದ್ ಪಿಂಡೊ ಬುಡ್ಪುನೆ. ಸುಳ್ಯೊದಂಚಿದಕುಲು ಬಾಗಮಂಡಲೊಡು ಪಿಂಡೊ ಬುಡ್ಪುನವುಲಾ ಉಂಡು.[೭]
 8. ಸೈತ್‍ನಕ್ಲೆನ್ ಕುಲೆಕ್ಕ ಬಲಸ್‍ದ್ ಪದ್ನಾಜೆಗ್ ಸೇರಾವೆರ್.
 9. ಸೈತ್‍ನಕ್ಲೆಗ್ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡುವೆರ್.
 10. ಸೈತ್‍ನಕ್ಲೆನ್ ಗುರುಕಾರ್ನೆರ್ಂದ್ ನಂಬುದು ಕಾರ್ತಿಂಗೊಲುಡು ಕುಲೆಕ್ಕ್‌ಲೆಗ್ ಬಲಸುವೆರ್.

ಸಾವು ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪುಣ ಪೊತ್ತ್‌ನೆಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ
ಸುದ್ದೊ
 1. ಸಾವುದ ಕಾಗದೊ
 2. ಸಾವುದ ಕಂಡ
 3. ಸಮಾದಿ
 4. ಸೈತ್ ಪುಣಕಟ್ಟ್‌ದ್ಂಡ್
 5. ಪುಣ ಆತ್ಂಡ್
 6. ಪುಣತ ಕಂಡೊ
 7. ಪುಣತ ಬಾಯಿಗ್ ನೀರ್ ಕೊರ್ಪುನೆ
 8. ಸೈತಿನಕ್ಲೆನ ದೂಪೆ
 9. ಸೈತ್ ಮರಕಟ್ಟ್‌ಂಡ್
 10. ದೂಪದೆದ ಕಂಡೊ
 11. ಸಾವು ಕಡಪುನೆ
 12. ಸಾವುದ ಒನಸ್
 13. ಸಾವು ಪತ್ತುನೆ
 14. ಸಾವು ಲೆಪ್ಪುನೆ
 15. ಸಾವು ಸೀರೆ
 16. ಸಾವುದ ಸುದ್ದೊ
 17. ಸಾವುದ ಸೂತಗೊ
 18. ಸಾವುಕಾರೆ - ದನಿ, ದುಡ್ಡಿತ್ತಿನಾಯೆ
 19. ಸಾವುಕಾರ ಬೀದಿ

ಸಾವು ನೆರಡೆ ಪದೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಾವುದ ಕರ
ಪುಣತ್ತ ಶೃಂಗಾರೊ
 1. ಎಂಚಿನ ಸಾವು ಮಾರಾಯ
 2. ಎಂಚಿ ಸಾವುಯ
 3. ಸೈತ್ ಮಣ್ಣ್ ತಿಂದ್ ಪೋಲಾ
 4. ಸೈತ್ ಮಣ್ಣ್ ತಿನ್ತ್ಂಡ್
 5. ಸೈತೇ ಪೋಲ ಪನ್ಪುನ ಶಾಪೊ
 6. ಸೈಯ್ಯರಾಪುಜ
 7. ಸಾವುದ ಗಂಜಿ
 8. ಪುಣತ್ತ ಕಟ್ಟ
 9. ಪುಣ ಜೆರ್ಪಾವೆ

ಸಾವುದ ಗಾದೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಸಾವು ಅವಂದಿ ಇಲ್ಲಡೆಡ್‍ದ್ ಸೂ ಕೊಂಡಲಾ
 2. ಸಾವು ಇಜ್ಜಾಂದಿ ಇಲ್ಲಡ್ದ್ ದಾಸೆಮಿ ಕನಲಾ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. kn:ಸಾವು
 2. http://www.prajavani.net/columns/ಸಾವು
 3. en:Death
 4. http://www.shabdkosh.com/kn/translate/%E0%B2%B8%E0%B2%BE%E0%B2%B5%E0%B3%81/%E0%B2%B8%E0%B2%BE%E0%B2%B5%E0%B3%81-meaning-in-English-Kannada
 5. kn:ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ
 6. http://vijaykarnataka.indiatimes.com/articleshow/27139188.cms
 7. kn:ಶ್ರಾದ್ಧ
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಸಾವು&oldid=58931"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು