ಉಲ್ಲಾಕುಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಉಲ್ಲಾಕುಲು

ದೇವಇರ್ವೆರ್‌ರ್ ಎಂಕ್ಲು ಉಳ್ಳಾಕ್ಲು. ಎಂಕ್ಲೆನ್ ರಾಮೆಲಕ್ಷ್ಮಣೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಇಂಚ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲು ದೈವೊ ನುಡಿಕಟ್ಟ್ ಪನ್ಪುಂಡು. ಸುಳ್ಯೊಡು ಉಳ್ಳಾಕ್ಲೆನ ದೈವಸ್ತಾನೊ ಉಂಡು. ಮಂಡೆಕೋಲು ಗ್ರಾಮೊದ ಪೇರಾಲ್ಡ್ ಇಂದೆನ ಮಾಡೊ ಉಂಡು. ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ ಪೇರಾಲ್ದ ಬಜಪ್ಪಿಲಡ್ ಅಕೇರಿದ ನೇಮೊ ಪ್ರತೀ ವರ್ಸೊ ನಡತ್ತೊಂದುಂಡು. ಕೊಡಿ ತೊಡಿಕಾನ ಕಡೆ ಬಜಪ್ಪಿಲಂದ್ ಇನಿಲಾ ನುಡಿಕಟ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಜಾಗೆಡ್ ಅಣ್ಣದೈವ ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮ ದೈವಗ್ ನೇಮ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಡ್ ಒಂಜೇ ದೈವಗ್ ನೇಮ ನಡಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಆವಡ್ ರಡ್ಡ್ ನೇಮ ಆವಡ್ ಈ ದೈವನ್ ಉಳ್ಳಾಕುಲು/ಉಲ್ಲಾಕುಲು ಪಂದೇ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಪದತ್ತಾ ವಿವರಣೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲಾಕುಲು ಪಂಡ ಉಲ್ಲಾಯ + ನಕುಲು. ಪಂಡ ಇರುವೆರ್. ಉಳ್ಳಾಯ ಪಂಡ ಉಪ್ಪುನಾಯೆ ಯಜಮಾನೆ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ತೊಡು ಪ್ರಾಯೋಗ ಅಪುಂಡು. ದುಂಬು ಅರಸುನಕುಲೆನ್, ಊರುದ ಗುರಿಕಾರನ್, ಗುತ್ತುದ ಒಡೆಯನ್ ಉಳ್ಳಾಯ ಪಂಡ್ಂದ ಒಡತಿನ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಪಂದ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಉಳ್ಳಾಕುಲು ಪಂಡ ಒಡೆಯೇ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ತೊ ಮೂಲು ಬರ್ಪುಂಡು.

ದೈವೊದ ಪುಟ್ಟು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿದೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಎಲ್ಯ ಉಲ್ಲಾಕುಲು
  2. ಮಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾಕುಲು
  3. ಇರ್ವೆರ್ ಉಲ್ಲಾಕುಲು
  4. ನಾಲ್ವೇರ್ ಉಲ್ಲಾಕುಲು
  5. ಐವೇರ್ ಉಲ್ಲಾಕುಲು

ಚರಿತ್ರೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಡ್ಡಣ ಪೆಟ್ಟ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಡ್ಡಣೊ
ಅಡ್ಡಣ
ಅಡ್ಡಣ ಪೆಟ್ಟ್

ಸಂದಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]