ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕಾಡ್ ಕೋರಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕಾಡ್ ಕೋರಿ

ಕಾಡ್ ಕೋರಿ ಅತ್ತುಂಡ ಕಾಟ್ ಕೋರಿ ಉಂದೊಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ. ತೂಯರೆ ಊರುದ ಕೋರಿದಲೆಕನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಉಂದು ಕಾಡ್‌ಡ್ ಮಾತ್ರ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುನು.

ಬೇತೆ ಪುದರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಪಕ್ಕಿ ಜಾತಿಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ಡ್ Jungle fowl (gallus)ಪಂದ್ ಪೆನ್ಪೆರ್. ಉಂದು ಪಕ್ಕಿಲೆನ Pheasant ಕುಟುಂಬೊಗು ಸೇರ್ದಿನವು. ಕನ್ನಡದ್ ಕಾಡುಕೋಳಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

kadkori

ಬೇತೆ ವಿದೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೆಟ್ಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ್ Grey Junglefowl, Red Junglefowl, Green junglefowl ಬೊಕ್ಕ sri lankan junglefowl ಪನ್ಪುನ ನಾಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದೊಕುಲು ಉಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆಟ್ ಕಡ್ಲೆ (Grey) ಬೊಕ್ಕ ಉರಿಯೆ (Red) ಈ ರಡ್ಡ್ ಜಾತಿದ ಮಾತ್ರ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಇಪ್ಪುನು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾಡ್ ಕೋರಿನ್ ಊರುದ ಕೋರಿದ ಪೂರ್ವಜೆರ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಸಾವಿರ ವರ್ಸ ಪಿರಾಕ್ ದಕುಲು ಕಾಡ್ ಕೋರಿನೇ ಊರುಗು ಕನತ್‍ದ್ ಸಾಂಕಿನೆರ್ದ್ ಊರುದ ಕೋರಿ ಉಂಡಾಯಿನಿ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಕಾಡ್ ಕೋರಿ ಕಾಡ್, ಪಾಡಿ, ಗುಡ್ಡೆಲೆಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಪೂಂಜೆ ಕಾಡ್ ಕೋರಿ ಊರ್ದ ಕೋರಿರ್ದ್ಲಾ ತೂಯರೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು. ಕೇಂಕನ್ ಲೆಕನೇ ನೆಕ್ಕ್ ಲಾ ಬಾರಿ ಸಂಕೋಚ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆ ಸ್ವಭಾವೊ. ನರಮಾನ್ಯನ್ ತೂಯಿ ಸಾತಿಗೆ ಬಲಿಪುಂಡು. ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯ್ಯಡ್ ಪೂಂಜೆ ಕಾಡ್ ಕೋರಿ ಕೊಕ್ಕೊ...ಕು...ಕಯಾಕ್, ಕ್ಯೂಕ್ ಪಂದ್ ಕೆಲೆಪುಂಡು. ಪೂಂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೆರಡೆ ಏಪಲಾ ಒಟ್ಟುಗೇ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅತ್ತಂದೆ ಅಯಿತ ಕಿನ್ನಿಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟುಗೇ ಉಪ್ಪುವ.

ಬಣ್ಣೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೂಂಜೆ ಕಾಡ್ ಕೋರಿದ ರಂಗ್ ಕೆಂಪು, ನೇರೊಳ್,ಪಚ್ಚೆ, ನೀಲಿ ಒಟ್ಟುಗು ಆದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಪರುಪರುತ ಕೆಂಪು ಜುಟ್ಟು(ಕೊಟ್ಟು), ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣೊ ಇಪ್ಪುನ ಬೀಲಡ್ ರಡ್ಡ್ ಉದ್ದದ ಕಮಾನ್ ದಂಚ ಮಿಣ್ಕುನ ಸುಯಿ ಬಗ್ಗ್ ದುಪ್ಪುಂಡು. ರಡ್ಡ್ ಕಾರ್ ಡ್ಲಾ ಉದ್ದುದ್ದದ ಜೂ೦ಪೆದ ಅರ್ವಾಯಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ ಮಣ್ಣ್, ಬೊನ್ಯ ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪುನ ಪೆರಡೆ ತೂಯರೇ ಆತ್ ಸೋಕಿಪ್ಪುಜಿ.

ಗೂಡು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಮಿತ್ತ್ ರಾದ್ ಮಲ್ಲ ಮರಟ್ಲಾ ಕುಲ್ಲುಂಡು. ಆಂಡ ಗೂಡು ಮಲ್ತ್ ಕೆತ್ತಿ ದೀಪುನು ನೆಲಟ್ಟೆ. ಒರೊಕ್ಕು 4ರ್ದ್ 7 ಮುಟ್ಟ ಕೆತ್ತಿ ದೀಪುಂಡು. ತೂಯರೇ ಊರುದ ಕೋರಿಲೆಕನೇ ಕೆತ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕಿನ್ನಿಲೆನ್ ಸುಮಾರ್ 9 ವಾರ ಒಟ್ಟುಗೇ ಸಾಂಕುಂಡು. ಕಿನ್ನಿಲೆಗ್ ಅಪಾಯ ಎದುರಾ೦ಡ ಪೂಂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೆರಡೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೇ ತೂಪುಂಡು. ನರಮಾನಿ ಪತ್ತುದು ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಕಾಡ್ ಮುರ್ಗೊಲು ಉಂದೆನ್ ಪತ್ತುದ್ ತಿನ್ಪು೦ಡು. ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಸಂತಾನ ಅಳಿಯಂತ್ರ ಆವೊಂದು ಬೈದುಂಡು. ಕಾಡ್ ಕೋರಿದ ಸುಯಿನ್ ಗಾಲೊಗು ತಿಕ್ಕದ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತುವೆರ್.

ರಾಷ್ಟ್ರಪಕ್ಕಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭಾರತದೇಶದ ಪಕ್ಕಿ ನವಿಲ್ ಆದ್ ಇತ್ತಿಲೆಕ ಉಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಕಿ ಆದುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Red Jungle Fowl (16270945237)
Saipan Jungle Fowl Female
Saipan Jungle Fowl Male
Fighting for mating rights
National bird of Sri Lanka; Jungle Fowl
Jungle Fowl ; The National Bird of Sri Lanka