ಕಾವೇರಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಒಂದೊಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಪಿರಾಕ್‌ದ ತುಳು ಕೃತಿ. ಉಂದು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟ್ ಬರೆಯಿನವು. ತುಳು ಬಾಸೆಡ್ ತಿಕ್ಕು‌ನ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಕೃತಿಕುಲೆಟ್ ಉಂದುಲಾ ಒಂಜಿ ಅದ್‍ ಉಂಡು. ಕಾವೇರಿ ಕೇರಳದ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯೊದ ಸಂಗ್ರಹೊಡ್ ಇತ್ತಿನ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಕ್‍ಲೆಡ್ ತಿಕ್ಕ್‌ನ ಬೂಕು. ದಿ| ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಂಚತ್ತಾಯೆರ್ ಈ ಕೃತಿನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತ್‌ದೆರ್. ಈ ಕಾವ್ಯೊದ ತಾಡವಾಲೆದ ಸುರುತ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೇತ ಕೆಲವು ಪುಟೊಕುಲು ದಕ್ಕ್‌ದ್ ಪೋಯಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಈ ಕೃತಿ ಬರೆತಿನಾಯನ ಪೊಲಬು ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಕೃತಿನ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಪುಣಿಂಚತ್ತಾಯೆರ್ ಕೃತಿಡ್ ಗಲಸಿನ ಭಾಷೆ, ಛಂದಸ್ಸ್ ದ ಆಧಾರೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೃತಿತ ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯೊಡು ಬತ್ತಿನ 'ಪ್ರಜೋತ್ಪತ್ತಿ' ಸಂವತ್ಸರೊತ ನಿಲೆಟ್ ಕಾವೇರಿ ಕಾವ್ಯೊದ ಕಾಲ ಸುಮಾರ್ ಕ್ರಿ.ಶ ೧೬೩೧ ಇಜಿಂಡ ಕ್ರಿ.ಶ ೧೬೯೧ ಪನ್ದ್ ನಿರ್ಣಯೊ ಮಲ್ದೆರ್.

ಹಿನ್ನೆಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಂಸ್ಕೃತೊದ 'ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣೊ'ದ 'ಕಾವೇರಿ ಮಹಾತ್ಮೆ'ನೇ ತುಳುತ ಕಾವೇರಿ ಕಾವ್ಯೊಗು ಮೂಲ. ಆಂಡ ಉಂದು 'ಕಾವೇರಿ ಮಹಾತ್ಮೆ'ದ ಅನುವಾದೊದ ಕೃತಿ ಅತ್ತ್. ಕವಿ ಸುಮಾರ್ ಕಡೆಟ್ ಮೂಲ ಕತೆತೊಟ್ಟುಗು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತ್ ಬರೆಪಿನ ಸ್ವತಂತ್ರೊ ದೆತೊಂದೆರ್. ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥೊಡು ಸುಮಾರ್ ೧೫ ಅಧ್ಯಾಯೊಲು ಉಂಡು. ತುಳುಟು ತಿಕ್ಕಿನ ಸಂಗ್ರಹೊಡು ಏತೊ ಬಾಗೊಲು ತಾಡೆವೋಲೆಡ್ ಸರಿಯಾದ್ ತಿಕ್ಕ್ದಿಜಿ. ತುಳುಟು ತಿಕ್ಕಿನ ಆಜಿ ಅಧ್ಯಾಯೊಲೆಡ್ ಏಳ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಮನೇ ಅಧ್ಯಾಯೊ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ್ ತಿಕ್ಕ್ದ್ಂಡ್, ಒರಿದಿನ ಮಾತಾ ಒಂತೆ ಒಂತೆ ತಿಕ್ಕ್ದ್ಂಡ್.

ಲಿಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರವು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುಟು ತಿಕ್ಕಿನ ಪಿರಾಕ್ದ ಶಿಷ್ಟಕಾವ್ಯೊಲಾಯಿನ 'ತುಳು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ', 'ಶ್ರೀಭಾಗವತೊ', 'ಮಹಾಭಾರತೊ', 'ಕರ್ಣಪರ್ವ' ಪೂರಾ ತುಳು ಲಿಪಿಟೇ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೇ 'ಕಾವೇರಿ'ಲಾ ತಾಡವಾಲೆಡ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಬರವುಡು ಉಂಡು. ಕಾವೇರಿದ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ತಾಡವಾಲೆ ಕಟ್ಟ್ ಇತೋರ್ತು ತಿಕ್ಕ್ದಿನಿ.

ಕಾವ್ಯೊದ ವಿಶೇಷೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾವೇರಿ ಕಾವ್ಯೊದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಗೊ ಮಲ್ಲಿಕಾಮಾಲಾ ಬೊಕ್ಕ ತೋಟಕದೀರ್ಘ ವೃತ್ತೊಳೆಡ್ ಉಂಡು, ಅವ್ವಂತ್ತಂದೆ ತರಳ, ವನಮಯೂರ ಛಂದಸ್ಸ್ ವೃತ್ತೊಳೆನ್ಲಾ ಕವಿ ಗಲಸ್ದೆರ್.ಕವಿ ಕಾವ್ಯೊದ ಅನೇಕ ಕಡೆಟ್ ಅನುಪ್ರಾಸೊನ್ಲಾ ಗಲಸ್ದೆರ್. ಉಪಮಾಲಂಕಾರೊ ಬೊಕ್ಕ ಎದುರ್ಕತೆಕುಲೆನ್ ಕಾವ್ಯೊದ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಬಿರಾದಿನಲಾ ಉಂಡು. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಲೋಕೊದ ನಿಷಿದ್ಧವಾಯಿನ 'ಅರಿಸಮಾಸೊ'ಲಾ ತುಳುತ ಕಾವೇರಿಡ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದಿನ ತೋಜುಂಡು.ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆದ ತುಳುಟು ಬಳಕೆ ದಾಂತಿನ, ಅಳಿದ್ ಪೋತಿನ ಅವೇತೊ ಶಬ್ಧೊಲು ಕಾವೇರಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯೊಡುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

http://puninchathaya.com/tulu_grantha.html

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕಾವೇರಿ&oldid=129862"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು