ಕುದ್ಕೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
Kudke.jpg

ಕುದ್ಕೆ ನೆತ್ತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್ Canis aureus. ಆಫ್ರಿಕಾ,ಯುರೋಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡೊಲೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ ಮುರ್ಗ. ಮಲ್ಲ ಕಾಡ್ , ಪುದೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಲ್ ಪ್ರದೇಶಡ್ಲಾ ಉಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಬೇತೆ ಪುದರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಾಯಿ ಜಾತಿಗ್ ಸೇರ್ದಿನ ಕುದ್ಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡ್ Indian fox (Bengal fox) ಅತ್ತುಂಡ Vulpes bengalensis ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕನ್ನಡ ಪುದರ್ ನರಿ.

ಬೇತೆ ಪ್ರಭೇದೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕರ್ನಾಟಕಡ್ ನರಿ (ಇಂಡಿಯನ್‌ ಫಾಕ್ಸ್‌) ಬೊಕ್ಕ ಗುಳ್ಳೆನರಿ (ಜಕಾಲ್) ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡ್ ಪ್ರಭೇದೊಲು ಉಂಡು.

Americana Fox - Foxes

ತೂಯೆರೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗುಳ್ಳೆನರಿ ತೂಯರೇ ಒಂತೆ ಕಾಡ್ ನಾಯಿಲೆಕ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅತ್ತಂದೆ ಅವು ನರಿರ್ದ್ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಉಪ್ಪುನು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗುಳ್ಳೆನರಿ ಕಾಡುದ ಉಲಯಿ ಎಚ್ಚ ಇತ್ತುಂಡ, ಕುದ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಕಾಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬರಿಟ್, ಜನವಾಸ ಇಪ್ಪುನಲ್ಪ ಪಂಡ, ಕಂಡ-ತೋಡು, ತೋಟ ಪೂರಾ ಇತ್ತಿನ ಕಡೆಟ್ ಎಚ್ಚಾದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ತೆನಸ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪದ್ರಾಡ್ ವರ್ಷ ಬದುಕುನ ಕುದ್ಕೆ ಬಚ್ಚ೦ಗಾಯಿ, ಕರು೦ಬುದಂಚಿನ ಪರ್ನ್ದ್'ಲೆನ್ ಪೆರ್ಗುಡೆ, ಅರಣೆ, ಓಂತಿ, ದೆಂಜಿ, ಉದಲ್, ಎಲ್ಯೆಲ್ಯ ಪಕ್ಕಿಲೆನ್ ಪತ್ತುದ್ ತಿನ್ಪು೦ಡು. ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಣಿಲು ತಿಂದ್ ಬುಡ್ತಿನ ಮಾಸನ್ಲಾ ತಿನ್ಪು೦ಡು.

ಅಬ್ಬೆಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುದ್ಕನಕ್ಲೆಗ್ ತಿನ್ಪುನ ತೆನಸ್ ನಾಡರೆ ಪೋಪುನೆರ್ದ್ ದುಂಬು ಜೋರು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುನ ಅಬ್ಬೆಸ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುಂಡ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಕುದ್ಕೆಲಾ ಓರೋನೇ ಅರಬಾಯಿ ಪಾಡುವ. ಇಂಚ ಮಲ್ತುದು ಏರ್ ಒಲ್ಪ ಉಲ್ಲೆರ್ ಪಂದ್ ಅವು ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪುನುಗೆ. ಒಂಜಿ ಕುದ್ಕೆ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆಗ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುದ್ಕೆ ತಿನರೆ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪುಜಿ. ಬಜೀ ಪೋಡಿಗೆದ ಪ್ರಾಣಿಯಾಯಿನ ಕುದ್ಕೆ ನರಮಾನಿನ್ ತೂಂಡ ಅಲ್ಪ ಉಂತುಜಿ. ಉಂದು ನಾಯಿಲೆಕ ಒರೊಕ್ಕು ಮೂಜೆರ್ದ್ ಐನ್ ಮುಟ್ಟ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪುಂಡು.

ನಂಬಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುದ್ಕೆ ಪಂಡ ಕುತಂತ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಕಥೆ ಉಂಡು. ಕೋರಿ ಪತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೂರು ಬುಡುಂಡ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಬೇತೆ ಉಪದ್ರ ಕಮ್ಮಿ. ಅತ್ತಂದೆ ಓಡೆಗ್ಲಾ ಪೋನಗ ಕುದ್ಕೆ ಎದುರು ತಿಕ್ಕುಂಡ ಗೇಲ್ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಪಂದ್ ಜನಕುಲು ಉಂದೆನ್ ಬದ್ಕೆರೆ ಬುಡ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ. ಕೆಲವು ಊರುಡು ಮಾಟ-ಮಂತ್ರೊ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾದ್ ಕುದ್ಕನ ಚರ್ಮ, ಉಗುರು, ಬೀಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಲುನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮೈಸೂರ್ದ ಕಡೆಟ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದಾನಿ ನಡಪುನ ಜಾತ್ರೆಡ್ ಉಂದೆನ್ ಪತ್ತುದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡುಗೆ. ಕೆಲವು ಬುಡಕಟ್ಟ್ ಜನಾಂಗದಕುಲು ಉಂದೆನ್ ಪತ್ತುದ್ ಕಜಿಪುಲ ಮಲ್ಪುವೆರ್ .

ಗಾದೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಕುದ್ಕನ್ ನಂಬುದು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಿಲೆಕ್ಕ
  • ಕುದ್ಕಗ್ ಕಾರ್ ಬಚ್ಚಿನಗ ನಾಯಿಗ್ ಪೀ ಬತ್ತ್ಂಡ್
  • ಕುದ್ಕೆ ಬೊಳ್ಳೊಗು ಪೋನಗ, ಊರೇ ಬೊಳ್ಳೊಗು ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡಿಲೆಕೊ
  • ಕುಂಟಗ್ ಎಣ್ಮ ಬುದ್ಧಿ, ಕುದ್ಕಗ್ ಸಾರೊ ಬುದ್ಧಿ
  • ತೆಕ್ಕರೆ ಕಾಪೆರೆ ಕುದ್ಕನ್, ಮೀನ್ ಕಾಪೆರೆ ಪುಚ್ಚೆನ್ ದೀಯಿಲೆಕೊ - ಕುದ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಟು ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಗಾದೆಲು ತಿಕ್ಕುವ.

-ದೊಂಬು ಉಪ್ಪುನಗ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡ ಐಕ್ ಕುದ್ಕನ ಮದಿಮೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಡೋಂಗಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕುದ್ಕ ಬುದ್ದಿದಾಯೆ ಪಂದ್'ಲಾ, ಅಂಚಿನ ಜನನ್ ನಂಬುದು ಒವುಲಾ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂಡ ನಮ ಸೋತ್ ಪೋಪ ಪನ್ಪುನವು ಉಂದೆರ್ದ್ ತೆರಿಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಕುದ್ಕೆ-ಚಿತ್ರ ದರ್ಶಿನಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕುದ್ಕೆ&oldid=138869"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು