ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕೂಷ್ಮಾಂಡ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ದೇವಿ
ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿ
Affiliationಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿನ ಅವತಾರ
ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗೆಕೈಲಾಸ
ಗ್ರಹಸೂರ್ಯೆ
ಮಂತ್ರसुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च।
दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा शुभदास्तु मे॥
ಹತಾರ್ತಾವರೆ, ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ,
ಕಮಂಡಲು, ಬಿರು ,
ಪಗರಿ, ಗದೆ ,
ಜಪಮಾಲೆ ,
ವಾಹನಪಿಲಿ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಸಯೊಲು
ಸಂಗಾತಿಶಿವ

ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿ ನವದುರ್ಗೆನ ನಾಲನೇ ಅವತಾರ. ನವರಾತ್ರಿದ ನಾಲನೇ ದಿನೊತ್ತಾನಿ ಈ ದೇವಿನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ರಕ್ಕಸೆರೆನ್ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಸಲುವಾದ್ ದೇವಿ ಈ ಅವತಾರೊಡು ಬರ್ಪೆರ್. ಈ ದೇವಿಗ್ ಎಡ್ಮ ಕೈ ಇತ್ತಿನೈರ್ದಾವರ ಅಷ್ಟಭುಜಾ ದೇವಿ ಪಂದ್ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಪುರಾಣೊದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಿನ ಸರೀರೊದ ಪ್ರಕಾಶ ಸೂರ್ಯನಂಚ ಇತ್ತ್ಂಡ್‍ಗೆ.[೧]

ದೇವಿನ ಕತೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕತ್ತಲೆಡ್ ಮುರ್ಕುದಿಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡ್ ಒಲ್ಪಲಾ ಪ್ರಪಂಚದ ವೊವ್ವೇ ಸೂಚನೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಆಂಡ ಒರಾನೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಡ್ ಇಪ್ಪಂದಿನ ಬೊಲ್ಪು ಮಾತ ಕೋಡಿಗ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡ್ಲಾ ಬೊಲ್ಪಾಂಡ್. ಬೊಲ್ಪುದ ಸಮುದ್ರನೇ ಉಗಮ ಆಂಡ್. ಒರಾನೆ ಆ ಬೊಲ್ಪು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಕಾರ ಗೆತೊನುಂಡ್. ಅವ್ ಬೊಲ್ಪು ಬೇತೆ ದಾಲ ಅತ್ತ್ ಅವ್ವು ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿ. ಈ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆರ್ದಾತ್ರ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಕತೆ ಉಂಡು. ಇಂಚ ದೇವಿನ ತೆಲಿಕೆ ಇಡೀ ಕತ್ತಲೆನೇ ದೂರ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ಇಡೀ ಭೂಮಿಗೇ ಜೀವ ಕೊರಿಯೆರ್. ಭೂಮಿ, ಗ್ರಹ, ಸೂರ್ಯೆ, ಬೊಲ್ಲಿಲೆನ(ನಕ್ಷತ್ರ) ಜನನ ಆಂಡ್. ಆಂಡ ಜೀವಿಲು ಜೀವ ಒರಿಯೊಡಾಂಡ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶ ಬೋಡಿತ್ತ್ಂಡ್, ಅಂಚಾದ್ ಸ್ವತಃ ದೇವಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವೆರೆನ ಮಧ್ಯೊಡ್ ಉಂತುದು ಪ್ರಕಾಶೊಗ್ ಶಕ್ತಿನ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಸೂರ್ಯ ದೇವೆರ್ ಇಡೀ ಜೀವರಾಶಿಗ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರುಂಡ ಸ್ವತಃ ಸೂರ್ಯ ದೇವೆರೆಗ್ ದೇವಿ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಸೂರ್ಯನುಲಾಯಿ ಇತ್‍ದ್ ಶಕ್ತಿನ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ದೇವಿ ಸ್ವತಃ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನೈರ್ದಾವರ ವಿಶ್ವೊಡ್ ಸಮತೋಲನನ್ ಕನವರೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶದ ಮೂಲಕ ಮಾತ ಜೀವಿಲೆಗ್ ಬದ್‍ಕರೆ ಆಸರೆನ್ ಕೊರ್ಪೆರ್.[೨][೩]

ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿನ ಪೂಜೆದ ಮಹತ್ವ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನೈರ್ದ್ ಮಾತ ರೋಗೊಲು ನಿವಾರಣೆ ಆದ್ ಮನಸ್ಸ್ ಗ್ ಸಂತಸನ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು.[೪]

ನವರಾತ್ರಿದ ನಾಲನೇ ದಿನೊತ್ತಾನಿ ದೇವಿನ ಪೂಜೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ ದೇವಿನ ಪೂಜೆಗ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣೊದ ಪುರ್ಪೊಲೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗಲಸುವೆರ್. ಮಾರ್ನೆಮಿದ ನಾಲನೇ ದಿನೊತ್ತಾನಿ ಈ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ನವರಾತ್ರಿದ ನಾಲನೇ ದಿನೊತ್ತಾನಿ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ ದೇವಿನ ಮಂತ್ರ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಓಂ ದೇವಿ ಕುಶ್ಮಾಂದೈ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಿ ಕುಶ್ಮಾಂದಾಯ್ಯೆ ನಮಃ
ಸುರಸಂಪುರ್ನ ಕಲಾಶಂ ರುದ್ರರಾಪ್ಲುಮಾಮೇವ್ ಚಾ
ದಾಧಾನಾ ಹಸ್ತಪದ್ಮಾಭಯಂ ಕುಶ್ಮಾಂದ ಶುಭದಾತ ಮಿ

ನವರಾತ್ರಿದ ನಾಲನೇ ದಿನೊತ್ತಾನಿ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ ದೇವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸುರಸಂಪುರ್ನ ಕಲಾಶಂ ರುದ್ರರಾಪ್ಲುಮಾಮೇವ್ ಚಾ
ದಾಧಾನಾ ಹಸ್ತಪದ್ಮಾಭಯಂ ಕುಶ್ಮಾಂದ ಶುಭದಾತ ಮಿ

ನವರಾತ್ರಿ ನಾಲನೇ ದಿನೊತ್ತಾನಿ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ ದೇವಿನ ಧ್ಯಾನ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಂದೇ ವಂಚಿತ ಕಾಮರ್ಥೇ ಚಂದ್ರಧರಿತ್ರಶೇಖರಂ
ಸಿಂಹರೂಢ ಅಷ್ಟಭುಜಾ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ ಯಶಾಸ್ವಿನಿಂ
ಭಾಸ್ವರಾ ಭಾನು ನಿಭಾಮ್ ಅನಹತಾ ಸ್ಥಿತಿಂ
ಚತುರ್ಥ ದುರ್ಗಾ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ
ಕಾಮಂಡಲು, ಚಾಪಾ, ಬನ, ಪದ್ಮ, ಸುಧಲಶಾಶ, ಚಕ್ರ, ಗಧಾ, ಜಪವತಿಧರಂ
ಪತಂಬರಾ ಪರಿಧಿಂ ಕಾಮನಿಯಮ್ ಮೃದುಹಾಸ ನಾನಾಲಂಕರಾ ಭೂಷಿತಂ
ಮಂಜೀರಾ, ಹರಾ, ಕೀರುರಾ, ಕಿಂಕಿನಿ, ರತ್ನಾಕುಂಡಲ, ಮಂದಿತಮ್
ಪ್ರಫುಲ್ಲಾ ವದನಂಚಾರು ಚಿಬುಕಾಮ್ ಕಾಂತಾ ಕಪೋಲಮ್ ತುಗಮ್ ಕುಚಾಮ್
ಕೋಮಲಂಗಿ ಶೆರ್ಮಮುಖಿ ಶ್ರೀಕಾಂತಿ ನಿಮ್ನಾಭಿ ನಿತಂಬನಿಮ್

ನವರಾತ್ರಿ ನಾಲನೇ ದಿನೊತ್ತಾನಿ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ ದೇವಿನ ಸ್ತೋತ್ರ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದುರ್ಗತಿನಾಶಿನಿ ತುಮಹಿ ದರಿದ್ರಾದಿ ವಿನಾಶನಿಮ್
ಜಯಮಯ ದಾನದಾ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ ಪ್ರಾಣಮಾಮಯಂ
ಜಗತಮಾತಾ ಜಗತಕರರಿ ಜಗದಾಧರ ರೂಪಾನಿಮ್
ಚಾರಚರೇಶ್ವರಿ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾೇ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಾಹಂ
ತ್ರಿಲೋಕಿಯಾಸುಂದರಿ ತುವಾಹಿ ದುಖಾ ಶೋಕಾ ನಿವಾರಿನಿಮ್
ಪರಮಾನಂದಮಯಿ, ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ್ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಾಹಂ[೫]

ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಪುದರ್‍ದ ಅರ್ಥ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಪುದರ್ ಡ್ ಕು ಪಂಡ್ಂಡ ಎಲ್ಯ ಪಂಡ್‍ದ್ ಅರ್ಥ ಊಷ್ಮಾ ಪಂಡ್ಂಡ ಉಷ್ಣತೆ, ಅಂಡ ಪಂಡ್ಂಡ ತೆತ್ತಿ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೊನೇ ಈ ದೇವಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೆರ್ ಪನ್ಪಿನೈಕ್ ಈ ದೇವಿಗ್ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪದರ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್.[೬]

ದೇವಿನ ಕೈಟುಪ್ಪುನ ಅಸ್ತ್ರೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿಗ್ ಎಡ್ಮ ಕೈ ಉಂಡು ಅವೆಟ್ ತಾವರೆ, ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ, ಬಿರು, ಪಗರಿ, ಕಮಂಡಲು, ಜಪಮಾಲೆ, ನೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಗತ್ನೈ ಇತ್ತಿನ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು.

- ಏಂ ಹ್ರೀಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
ವಂದೇ ವಾಂಚಿತ ಕಾಮಾರ್ಥ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಕೃತಶೇಖರಂ|
ಸಿಂಹರೂಢ ಅಷ್ಟಭುಜಾ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಯಶಸ್ವಿನೀಂ||
- ಓಂ ಏಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ನಮಃ
- ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು
ಮಾಂ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ರೂಪೇಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತತಾ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
- ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿ ಉಪಾಸನ ಮಂತ್ರ
ಕುಸ್ತಿತಃ ಕೂಷ್ಮಾ
ಕೂಷ್ಮಾ - ತ್ರಿವಿಧತಾಪಯುತಃ
ಸಂಸಾರಃ ಸ ಅಂಡೇ ಮಾಂಸಪೇಶ್ಯಾಮುದರರೂಪಾಯಾಂ
ಯಸ್ಯಾಃ ಸಾ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ
[೭]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. "Navratri 2022 Day 4: ಯಾರೀ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಂತ್ರ, ಪೂಜೆ ವಿಧಾನ, ಮಹತ್ವ, ಕಥೆ, ಪ್ರಯೋಜನ..!". Vijay Karnataka (in ಕನ್ನಡ). Retrieved 24 October 2022.
  2. "ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ ದೇವಿನ ಕತೆ". Retrieved 24 October 2022.
  3. "ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತು, ಆರೋಗ್ಯ; ನವರಾತ್ರಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಈಕೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ". Asianet News Network Pvt Ltd (in ಕನ್ನಡ). Retrieved 24 October 2022.
  4. "ದೇವಿನ ಪೂಜೆದ ಮಹತ್ವ". Retrieved 24 October 2022.
  5. "ದೇವಿನ ಸ್ತೋತ್ರ, ಮಂತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಧ್ಯಾನ". Retrieved 24 October 2022.
  6. Rosa, Carmilla de (3 April 2014). "Chaitra Navratri: Kushmanda". Goddess of 10,000 Names (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 24 October 2022.
  7. "ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ ದೇವಿ ಮಂತ್ರ". Retrieved 24 October 2022.