ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಗಾಳಿ ಶಕ್ತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್


ಗಾಳಿಗಿರಿಣಿಗಳು
ಗಾಳಿಯಂತ್ರೊಲು
ಕಡಲದ ಗಾಳಿಯಂತ್ರೊಲು


ನರಮಾನಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಆವೊಂದು ಪೊಯಿಲೆಕ್ಕನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿದ ಅವಲಂಭನೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಪುಂಡು. .ಆಂಡ ಗಳಸುನೆಗ್ ಸರಿಯಾದ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ.ಅತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನೊಲು ನಿಸ‍ರ್ಗ ಸ್ನೇಹಿಯಾದ್ ಇಜ್ಜಿ.ಅಂಚಾದ್ ನಮ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಮೂಲೊಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊರೊಡಾಪಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಈ ರೀತಿದ ಬೇತೆಇಂಧನಲೆನ ಬ್ಗಗೆ ಗೇಣೊ ಮಲ್ಪುನಗ ನಮಕ್ಕ್ ನೆನಪಾಪುನಿ ಗಾಳಿ ಶಕ್ತಿ .ಉಂದು ಧಾರಾಳವಾದ್,ಏಪೊಗುಲ ಮುಗಿಯಂದಿನ ನಿಸರ್ಗ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲವಾದುಂಡು ಉಂದೆನ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ್ ಗಳಸುನೆದ ಬಗೆಟ್ ನಿರಂತರ ಸಂಶೋದನೆಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಉದ್ದೇಶೊಡು ಗಾಳಿ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗೊಡೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಗಳಸೊನುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಗಾಳಿ ಶಕ್ತಿ .

ಗಾಳಿಶಕ್ತಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗಾಳಿ ಯಂತ್ರದ ರೆಕ್ಕೆಲು ಗಾಳಿದ ಒತ್ತಡೊಗು ಟರ್ಬೈನ್ ಲೆನ್ ತಿರುಗುಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದ್ ಆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಜನರೇಟರ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ತ್ ಶಕ್ತಿ ಆದ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು.ಉಂದೆನ್ ಕೃಷಿಕೆರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ್ ಗ್ ಪೊರೈಕೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿದ ಕೊರತೆನ್ ನೀಗಿಸಾವೋಲಿ. ಉಂದು ನವೀಕರಣ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಶಕ್ತಿದ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾದುಂಡು.ಉಂದು ಬೇತೆ ಇಂಧನೊಲಾಯಿನ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಲೆರ್ದ್ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಾಯಕ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾದುಂಡು.ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಗಾಳಿಶಕ್ತಿನ್ ಧಾನ್ಯೊಲೆನ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಮಿಲ್ಲ್ ಲೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರನ್ ಪಂಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಡುಗುಲೆನ್ ದುಂಬು ಕೊನಯೆರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್.ಅಧುನಿಕ ಗಾಳಿಯಂತ್ರೊಲು ಜಾಸ್ತಿಯಾದ್ ಒಳಚರಂಡಿ,ಭೂಮಿದ ಅಂತರ್ಜಲ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು.


ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗಾಳಿಗಿರಿಣಿಲು ರೆಕ್ಕೆಲೆನ ಮುಖಾಂತರ ಗಾಳಿಶಕ್ತಿನ್ ಪರಿಭ್ರಮಣದ ಶಕ್ತಿಯಾದ್ ಪರಿವರ್ತಿಸವುನ ಒಂಜಿ ಗಿರಿಣಿ[೧].

ಗಾಳಿಶಕ್ತಿದ ವಿಧೊಕುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಡಲ್ ತೀರದ ಗಾಳಿ ಯಂತ್ರೊಲು.

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಮುದ್ರ ತೀರೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಭೂಮಿದ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶೊಡು ಗಾಳಿಯಂತ್ರೊಡ್ಡ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂದು ಬೇತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಲೆರ್ದ್ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿದಾಯಕವಾದುಂಡು. ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಲೆನ್ ಸಂಪರ್ಕಜಾಲದ ಮುಖಾಂತರ ಬೇತೆ ಪ್ರದೇಶೊಲೆಗ್ ರವಾನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕಡಲತೀರದ ಗಾಳಿಯಂತ್ರ.

ಸಮುದ್ರದುಲಯಿದ ಗಾಳಿಯಂತ್ರೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಡಲ್ ದ ಗಾಳಿ ಸ್ಥಿರ ಬೊಕ್ಕ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತ್ ದ ಗಾಳಿಲೆರ್ದ್ ಬಲಿಷ್ಟವಾದುಂಡು.ಕಡಲ್ ದ ಉಲಯಿದ ಸಂಪರ್ಕಜಾಲ ಕಡಿಮೆ ಸಾದೃಶ್ಯ ಇತ್ತಿನವು hggfggddgg ಕಡಲ್ ದ ಉಲಯಿ ಗಾಳಿಯಂತ್ರೊಲೆನ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಖರ್ಚ್ ಮಸ್ತ್ ದುಬಾರಿಯಾದುಂಡು.[೨]

 • ಗಾಳಿಶಕ್ತಿರ್ದ್ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ್ ಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿಕೆರೆಗ್ ಅಗತ್ಯೊಗು ಸರಿಯಾದ್ ವಿದ್ಯುತ್ತ್ ಶಕ್ತಿದ ಪೊರೈಕೆ ಮಲ್ಪುರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡ[೩]
 • ಗಾಳಿಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿದಾಯಕವಾದುಂಡು .ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲೊಲಾಯಿನ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್,ಗ್ಯಾಸ್ ಲೆಗ್ ದುಬಾರಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರೊಡಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಗಾಳಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ತಿಕ್ಕುನ ಸಂಪನ್ಮೂಲೊ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಖರ್ಚ್ ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆಯಾದುಂಡು.
 • ಗಾಳಿಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆದ ಸಮಯೊಡು ಒವ್ವೆ ರೀತಿದ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಲೆನ್ ,ಅನಿಲೊಲೆನಾವಡ್ ಪರಿಸರೊಗು ಬುಡ್ಡ್ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಗಾಳಿಶಕ್ತಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾದುಂಡು[೪] .
 • ಗಾಳಿಶಕ್ತಿ ನವೀಕರಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲೊಲು ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆಂಡ ಗಾಳಿ ಮುಗಿಯಂದಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ.
 • ಗಾಳಿಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಘಟಕೊಡು ನೀರ್ ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಘಟಕೊಡುಲೆಡ್ ಯಂತೊಲೆನ್ ತಂಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ ದ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು.
 • ಗಾಳಿಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಘಟಕೊ ಮಸ್ತ್ ಜನೊಕುಲೆಗ್ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸದ್ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ್

ತೊಂದರೆಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಗಾಳಿಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಆಯಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಸುರುಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನಗ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಿ ಆಪುಂಡು[೫]
 • ಗಾಳಿಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣೊಗು ಮಸ್ತ್ ವಿಶಾಲಾವಾಯಿನ ಜಾಗೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು
 • ವಿದ್ಯುತ್ತ್ ಶಕ್ತಿದ ಅಗತ್ಯದಲ್ಪ ಗಾಳಿಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಘಟಕ ಇಜ್ಜಂದಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಬೋಡಾಪಿನಡೆ ಪೊರೈಸವುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚಿ ಆಪುಂಡು.
 • ಗಾಳಿದ ಚಲನೆ ಯಾಪಲ್ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಪಗ ಗಾಳಿಶಕ್ತಿದ ಉತ್ಪಾದನೆಡ್ ಏರುಪೇರಾದ್ ಅಗತ್ಯೊಗು ಸರಿಯಾದ್ ವಿದ್ಯುತ್ತ್ ಶಕ್ತಿದ ಪೊರೈಕೆ ಮಲ್ಪುರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ.
 • ಗಾಳಿಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಘಟಕೊಡು ಟರ್ಬೈನ್ ಡ್ ಅಳವಡಿಸಯಿನ ರೆಕ್ಕೆಲು ತಿರ್ಗನಗ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುನೆರ್ದಾತ್ರ ಶಬ್ದಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಡಾಪುಂಡು.
 • ಗಾಳಿಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಘಟಕೊಡು ಟರ್ಬೈನ್ ಗ್ ಅಳವಡಿಸಯಿನ ರೆಕ್ಕೆಲು ತಿರ್ಗನಗ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬಾನೊಡು ರಾಪುನಂಚಿನ ಪಕ್ಷಿಲೆಗ್ ತೊಂದರೆ ಆಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು.

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ೧. Madsen & Krogsgaard (22 November 2010) Offshore Wind Power 2010 BTM Cons
 • ೨."Wind power is cheapest energy, EU analysis finds".

ಉಲ್ಲೇಖ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citeweb
 2. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citeweb
 3. https://energy.gov/eere/wind/advantages-and-challenges-wind-energy
 4. http://www.technologystudent.com/energy1/wind8.htm
 5. http://www.ianswer4u.com/2012/02/wind-energy-advantages-and.html#axzz4ZVPjVEnS