ಗೌರಿ ಪರ್ಬೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಗೌರಿ

ಗೌರಿ ಪರ್ಬೊ Gowri Habba ಕನ್ನಡ ನಾಡ್‍ದ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬೊ.[೧] ಭಾದ್ರಪದೊ ತದಿಗೆದಾನಿ ಗೌರಿ ಪರ್ಬೊ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಗೌರಿ ಗಣೇಶನ ಪರ್ಬೊ ಇಸೇಸೊ ಆದ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಸೊ ಬುಕ್ಕೊ ತಮಿಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಆಚರಿಸವುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬೊ. ಉತ್ತರ ಭಾರತೊಡು ಇಂದೆನ್ ಹರತಲಿಕಾ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಗೌರಿ ಪರ್ಬೊನು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿದ ದುಂಬುನಾನಿ ಆಚಾರಿಸವೆರ್. ಮುಲ್ಪ ಗೌರಿ ಪಂಡ ಗಣೇಶ ಬುಕ್ಕೊ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ(ಕಾರ್ತಿಕೇಯ) ದೇವರೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಾರ್ವತಿ.

ಗೌರಿ ಪರ್ಬೊದ ನೆವೇದ್ಯೊ

ಗೌರಿ ಪರ್ಬೊದಾನಿ ಗೌರಿ ದೇವೆರೆನ್ ದಿಂಜ ಭಕ್ತಿಡ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಗೌರಿ ದೇವೆರ್ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಆಯಿನೆಡ್ದಾವರ ಆದಿ ಶಕ್ತಿನ ಅವತಾರೊಂದು ನಂಬುವೆರ್. ಗೌರಿ ದೇವರೆನ್ ನಂಬಿಕೆ ಬುಕ್ಕೊ ಭಕ್ತಿಡ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಭಕ್ತೆರೆಗ್ ಆಳ್ ದೈರ್ಯೊ ಬುಕ್ಕೊ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿನ್ ಕೊರ್ಪಲ್ಂದ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಗೌರಿ ಪರ್ಬೊದಾನಿ ಗೌರಿ ದೇವೆರೆ ಆರ್ಶೀವಾದೊ ಪಡೆಯರ ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ ವ್ರತೊನು ಆಚರಿಸವೆರ್.

ಗೌರಿ ಪರ್ಬೊದ ಇಸೇಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿದ ಸ್ತಾಪನೆ ಬುಕ್ಕ ಪೂಜೆದ ಕ್ರಮ.

 • ಗೌರಿ ಪರ್ಬೊದಾನಿ ಒಂಜಿ ದಿನೊಕು ದುಮಬು ಗೌರಿ ದೇವತೆನ ಮೂರ್ತಿನ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಕೊನರುವೆರ್.ಈ ಸಮಯೊಡು ಗೌರಿ ದೇವತೆನ ಅಮ್ಮೆರ್ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪೆರ್ಂದ್ ನಂಬುವೆರ್.ಇಂದೆಡ್ದಾದ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೆಡೆಡ್ ಗೌರಿನ್ ದಿಂಜ ಸಡಗರೊಡು ಬುಕ್ಕೊ ಉತ್ಸಾಹೊಡು ಎದ್ಕೊನುವೆರ್.
 • ಗೌರಿ ಪರ್ಬೊದಾನಿ ಪೊಂಜೊವುನಕುಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಡು ಇಪ್ಪುವೆರ್. ಅಕುಲು ಜಲಗೌರಿನ ರೂಪೊ ಅತ್ತಂಡ ಮಂಜಲ್‍ದ ಗೌರಿನ ರೂಪೊನು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬುಕ್ಕೊ ಮಂತ್ರೊಡು ದೇವತೆನ್ ರೂಪೊಗು ಕೊನರುವೆರ್.
 • ದೇವತೆನ್ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್‍ಡ್ ಪಾಡ್‌‍ನ ಅರಿ ಬುಕ್ಕೊ ದಾನ್ಯೊದ ನಡುಟು ದೀಡುವೆರ್.
 • ಸುದ್ದೊ ಬುಕ್ಕೊ ಬಕ್ತಿಡ್‍ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು.
 • ಮೂರ್ತಿದ ಸುತ್ತೂಲ ಬಾರೆದ ಕುರ್ಲೆ ಬುಕ್ಕೊ ಕುಕ್ಕುದ ಇರೆನ್ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಮಂಟಪೊನು ಕಟ್ಟುವೆರ್.ಈ ಮಂಟಪೊಗು ಪೂವು ಬುಕ್ಕೊ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಲೆಡ್ ಸಿಂಗಾರೊ ಮಲ್ಲುವೆರ್.
 • ದೇವತೆನ ಆರ್ಶೀವಾದೊದ ಪ್ರತೀಕವಾಗದ್ ಪೊಂಜೊವುನಕುಲು ಕೈಕ್ ನೂಲುನು 16 ಸುತ್ತುಡು ಸುಂದೊನುವೆರ್.ಇಂದೆನ್ ಗೌರಿನ ನೂಲುಂದು ಪನ್ಪೆರ್.
 • ವ್ರತೊದ ಅಂಗವಾದ್ ಬಾಗಿನೊನು ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಬಾಗಿನೊಡು ಬೇತೆಬೇತೆ ಇದೊದ ವಸ್ತುಲಾಯಿನ ಮಂಜಲ್, ಕುಂಕುಮೊ, ಕಪ್ಪು ಕಾಜಿ, ಕಪ್ಪು ಮಣಿಕುಲು, ಬಾರ್ಪಾನೆ, ಎಲ್ಯ ಕನ್ನಡಿ, ತಾರಾಯಿ, ದಾನ್ಯೊಲು, ಅರಿ, ಗೋದಿ, ಬುಕ್ಕೊ ಬೆಲ್ಲೊ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಈ ವೃತೊಗು ಐನ್ ಬಾಗಿನೊ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಲಪುವೆರ್.
 • ಒಂಜಿ ಬಾಗಿನೊನು ದೇವತೆಗ್ ಅರ್ಪಿಸವೆರ್. ಬುಕ್ಕೊ ಒರಿನ ಬಾಗಿನೊನು ಮುತ್ತೈದೆ ಪೊಂಜೊವುನಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪೆರ್.
 • ಇಂದೆಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಗೌರಿ ದೇವತೆಗ್ ಹೋಲಿಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಒಬ್ಬಟ್ಟು, ಪಾಯ್ಸೊನು ಅರ್ಪಿಸವೆರ್. ಗೌರಿ ಪರ್ಬೊನು ಇಂಚ ಆಚರಿಸದ್ ಮನದಾನಿ ಗಣೇಶ ದೇವೆರೆನ ಮೂರ್ತಿನ್ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ ಕೊಂಡರ್ಪೆರ್. ಬುಕ್ಕೊ ೧೧ ದಿನೊ ಗಣೇಶನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಅಕೇರಿದ ದಿನೊತಾನಿ ಮೂರ್ತಿನ್ ನೀರ್‍ಡ್ ಬೊಲ್ಲೊಗು ಬುಡ್ಪೆರ್.
ಗೌರೊ ಮೈಯ

ಗೌರಿ ಪರ್ಬೊ ಪಂಡ ಪೊಂಜೋವುನಕ್ಲೆ ಪರ್ಬೊಂದೆ ಪುದರಾತ್ಂಡ್.ಉಂದು ಮುತ್ತೈದೆ ಪೊಂಜೊವುನಕ್ಲೆಗ್ ಸೌಬಾಗ್ಯೊ ಕೊರ್ಪುನ ಪರ್ಬೊ.[೨]

ಬಾಗಿನ ತಯಾರಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ ವ್ರತೊಡು ಕೊರ್ಪುನ ಬಾಗಿನದ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪುನನೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಕೆಲಸ.ಅವೆನ್ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ ಪರ್ಬದ ಬಾಗಿನೊಗು ಕೊರ್ಪುನ ಪೊಸ ಮೊರ(ಕಿನ್ಯ ತಡ್ಪೆ)ಕುಲೆನ್ ಪರ್ಬೊದ ದುಂಬುದ ಅಮವಾಸ್ಯೆಗ್ ದುಂಬೆ ದೆಕ್ಕ್‌ದ್ ಲುಂಗಾದ್ ಮೊರಕ್‌ಲೆಗ್ ಮಂಜಲ್ (ಅರಿಶಿನ)ಪೂಜೊಡು. ಮಲ್ಲಕುಲೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಲ ಮೊರ, ಎಲ್ಯಕುಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಎಲ್ಯಮೊರ ಅವೆಕ್ ಮಧ್ಯೊಡು ಕುಂಕುಮ ದೀದ್ ತಿರ್ತ್ ಚಂದ್ರ(ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ) ಬೊಕ್ಕ ಮಯಿತ ಚುಕ್ಕೆಲೆನ್ ದೀವೊಡು್. ಐನ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಮಂಜಲ್ ನೂಲುಗು ಮಂಜಲ್ ತುಂಡು ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಮಿತ್ತ್ ಮುಚ್ಚುನ ಮೊರಕ್ಕ್ ಕಟ್ಟೊಡು.ಬಾಗಿನೊಡು ಬೇತೆಬೇತೆ ವಿದೊತ ವಸ್ತುಲಾಯಿನ ಮಂಜಲ್, ಕುಂಕುಮೊ, ಕಪ್ಪು ಕಾಜಿ, ಕಪ್ಪು ಮಣಿಕುಲು, ಬಾರ್ಪಾನೆ, ಎಲ್ಯ ಕನ್ನಡಿ, ಸೀರೆ ,ರವಿಕೆ ತಾರಾಯಿ, ದಾನ್ಯೊಲು, ಅರಿ, ಗೋದಿ, ಬುಕ್ಕೊ ಬೆಲ್ಲೊ ಇಪ್ಪುಂಡು. 16 ಮೊರಟ್ ಬಾಗಿನೊನು ತಯಾರಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಗೌರಿನ ಎದುರು ಮಾತ ಬಾಗಿನೊಲೆನ್ ದೀದ್ ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ 15 ಮುತ್ತೈದೆಯೆರೆಗ್ ಬಾಗಿನೊಲೆನ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಒಂಜಿ ಬಾಗಿನೊನು ಇಲ್ಲಡ್ ದೀವೊನುವೆರ್. ಗೌರಿ ಪೂಜೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುತ್ತೈದೆಯೆರೆನ್ ಮುಡಾಯಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಪಡ್ಡೆಯಿ ಮೈಕ್ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದ್ ಕುಲ್ಲಾದ್ ಅಕುಲೆನ ಅಂಗೈ, ಕಾರ್‌ಲೆಗ್ ಕುರ್ದಿ ನೀರ್ ತಲಿತ್‌‍ದ್, ಕುಂಕುಮ ‍ಪೂ ಕೊರ್ದು ಬಾಗಿನೊನು ಮುಚ್ಚಿದ್ ಒಂಜಿ ಉದ್ದರಣೆ ನೀರ್, ಅಕ್ಷತೆ ಪಾಡ್ದ್ ನಮ್ಮ ಸೆರಗ್‌ನ್ ಅವೆತ ಮಿತ್ತ್ ದೀದ್ ಕೊರೊಡು .ಸೀರೆದ ಸೆರಗ್‌ಡ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸೌಭಾಗ್ಯ ರೂಪೊಡುಪ್ಪುನೆಡ್ದಾತ್ರ ಸೆರಗ್ ಪತ್ತ್‌ದ್ ಬಾಗಿನ ಕೊರೊಡು .ಬಾಗಿನ ದೆತೊನೊನ ಮುತ್ತೈದೆಲ ತನ್ನ ಸೀರೆದ ಸೆರಗ್‌ನ್ ಪುಗೆಲ್‌ದ ಮಿತ್ತ್‌ಡ್ದ್ ಎದುರು ಕೊನತ್‌ದ್ ರಡ್ಡ್ ಕೈ ಪತ್ತ್‌ದ್ ಬಾಗಿನೊನು ದೆತೊಂದು ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಉದ್ದುದ್ದೊ ತೂಂಕೊಡು.ಮೊರದಬಾಗಿನೊಡು ನಾರಾಯಣನ ಅಂಶ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿ ನಂಬಿಕೆ. ಮೊರ(ಕಿನ್ಯತಡ್ಪೆ) ಪನ್ಪಿ ನಾರಾಯಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಲಯಿ ಉಪ್ಪುನ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ತರ ಜೊತೆಟ್, ದಂಪತಿಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ನಾರಾಯಣೆರೆ ಲೆಕ್ಕೊ ಉಪ್ಪಡ್ ಪನ್ಪಿ ಕಾರಣೊಗು,ಅಂಚನೆ ಸುಮಂಗಲಿತನ ಯಾಪಲ ಒರಿಯಡ್ ಪಂದ್ ೧೬ ಸುಮಂಗಲೀ ದೇವತೆಲೆನ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ್, ಬಾಗಿನ ಕೊರ್ಪೆರ್.

ಗೌರಿ ಪರ್ಬೊದ ಬಾಗಿನೊಡು ಪಾಡುನ ವಸ್ತುಲು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಕ್ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ್‌ನ ದೇತೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಅರಿಸಿನ(ಮಂಜಳ್) : ಗೌರಿದೇವೀ.
 2. ಕುಂಕುಮ : ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ
 3. ಸಿಂಧೂರ : ಸರಸ್ವತೀ
 4. ಕನ್ನಡಿ : ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮೀ.
 5. ಬರ್ಚನೆ : ಶೃಂಗಾರಲಕ್ಷ್ಮೀ.
 6. ಮಯಿ : ಲಜ್ಜಾಲಕ್ಷ್ಮೀ. :
 7. ಅರಿ : ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ.
 8. ತೊಗರಿಬೇಳೆ : ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ.
 9. ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆ : ಸಿದ್ದಲಕ್ಷ್ಮೀ.
 10. ತಾರಾಯಿ : ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮೀ.
 11. ಬಚ್ಚಿರೆ : ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ.
 12. ಬಜ್ಜೆಯಿ : ಇಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ.
 13. ಫಲ(ಹಣ್ಣು) : ಜ್ಞಾನಲಕ್ಷ್ಮೀ.
 14. ಬೆಲ್ಲ : ರಸಲಕ್ಷ್ಮೀ.
 15. ತುತ್ತೈದೊ : ವಸ್ತ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀ.
 16. ಪದೆಂಗಿ ಬೇಳೆ : ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮೀ.

ಷೋಡಶಲಕ್ಷ್ಮೀನಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮುತ್ತ್ತೈದೆ ದೇವತೆಲು ೧೬(ಷೋಡಶಲಕ್ಷ್ಮೀನಕುಲು) .

 1. ಗೌರಿ,
 2. ಪದ್ಮ,
 3. ಶುಚಿ,
 4. ಮೇಧಾ,
 5. ಸಾವಿತ್ರಿ,
 6. ವಿಜಯಾ,
 7. ಜಯಾ,
 8. ದೇವಸೇನಾ,
 9. ಸಾಹಾ,
 10. ಮಾತರಲೋಕಾ,
 11. ಮಾತಾರಾ,
 12. ಶಾಂತೀ,
 13. ಪೃಥ್ವಿ,
 14. ಧೃತೀ,
 15. ತುಷ್ಟೀ,
 16. ಸ್ವಧಾದೇವಿ.


ಗೌರಿ ಪರ್ಬೊದ ಪುರಾಣೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಾರ್ವತೀದೇವಿ ಆರೆನ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋಪುನ ಸಂಬ್ರಮೊ ಈ ಪರ್ಬೊಡು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.[೩]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. http://kannada.boldsky.com/inspiration/short-story/rituals-associated-with-gowri-habba-008180.html
 2. http://kannada.webdunia.com/religion/hinduism/festivals/0705/28/1070528015_1.htm
 3. http://www.kannadaprabha.com/ganesha-chaturthi/how-to-perform-gowri-puja-at-home/259130.html