ಗೌರಿ ಪರ್ಬೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಗೌರಿ

ಗೌರಿ ಪರ್ಬೊ Gowri Habba ಕನ್ನಡ ನಾಡ್‍ದ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬೊ.[೧] ಭಾದ್ರಪದೊ ತದಿಗೆದಾನಿ ಗೌರಿ ಪರ್ಬೊ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಗೌರಿ ಗಣೇಶನ ಪರ್ಬೊ ಇಸೇಸೊ ಆದ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಸೊ ಬುಕ್ಕೊ ತಮಿಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಆಚರಿಸವುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬೊ. ಉತ್ತರ ಭಾರತೊಡು ಇಂದೆನ್ ಹರತಲಿಕಾ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಗೌರಿ ಪರ್ಬೊನು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿದ ದುಂಬುನಾನಿ ಆಚಾರಿಸವೆರ್. ಮುಲ್ಪ ಗೌರಿ ಪಂಡ ಗಣೇಶ ಬುಕ್ಕೊ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ(ಕಾರ್ತಿಕೇಯ) ದೇವರೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಾರ್ವತಿ.

ಗೌರಿ ಪರ್ಬೊದ ನೆವೇದ್ಯೊ

ಗೌರಿ ಪರ್ಬೊದಾನಿ ಗೌರಿ ದೇವೆರೆನ್ ದಿಂಜ ಭಕ್ತಿಡ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಗೌರಿ ದೇವೆರ್ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಆಯಿನೆಡ್ದಾವರ ಆದಿ ಶಕ್ತಿನ ಅವತಾರೊಂದು ನಂಬುವೆರ್. ಗೌರಿ ದೇವರೆನ್ ನಂಬಿಕೆ ಬುಕ್ಕೊ ಭಕ್ತಿಡ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಭಕ್ತೆರೆಗ್ ಆಳ್ ದೈರ್ಯೊ ಬುಕ್ಕೊ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿನ್ ಕೊರ್ಪಲ್ಂದ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಗೌರಿ ಪರ್ಬೊದಾನಿ ಗೌರಿ ದೇವೆರೆ ಆರ್ಶೀವಾದೊ ಪಡೆಯರ ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ ವ್ರತೊನು ಆಚರಿಸವೆರ್.

ಗೌರಿ ಪರ್ಬೊದ ಇಸೇಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿದ ಸ್ತಾಪನೆ ಬುಕ್ಕ ಪೂಜೆದ ಕ್ರಮ.

 • ಗೌರಿ ಪರ್ಬೊದಾನಿ ಒಂಜಿ ದಿನೊಕು ದುಮಬು ಗೌರಿ ದೇವತೆನ ಮೂರ್ತಿನ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಕೊನರುವೆರ್.ಈ ಸಮಯೊಡು ಗೌರಿ ದೇವತೆನ ಅಮ್ಮೆರ್ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪೆರ್ಂದ್ ನಂಬುವೆರ್.ಇಂದೆಡ್ದಾದ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೆಡೆಡ್ ಗೌರಿನ್ ದಿಂಜ ಸಡಗರೊಡು ಬುಕ್ಕೊ ಉತ್ಸಾಹೊಡು ಎದ್ಕೊನುವೆರ್.
 • ಗೌರಿ ಪರ್ಬೊದಾನಿ ಪೊಂಜೊವುನಕುಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಡು ಇಪ್ಪುವೆರ್. ಅಕುಲು ಜಲಗೌರಿನ ರೂಪೊ ಅತ್ತಂಡ ಮಂಜಲ್‍ದ ಗೌರಿನ ರೂಪೊನು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬುಕ್ಕೊ ಮಂತ್ರೊಡು ದೇವತೆನ್ ರೂಪೊಗು ಕೊನರುವೆರ್.
 • ದೇವತೆನ್ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್‍ಡ್ ಪಾಡ್‌‍ನ ಅರಿ ಬುಕ್ಕೊ ದಾನ್ಯೊದ ನಡುಟು ದೀಡುವೆರ್.
 • ಸುದ್ದೊ ಬುಕ್ಕೊ ಬಕ್ತಿಡ್‍ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು.
 • ಮೂರ್ತಿದ ಸುತ್ತೂಲ ಬಾರೆದ ಕುರ್ಲೆ ಬುಕ್ಕೊ ಕುಕ್ಕುದ ಇರೆನ್ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಮಂಟಪೊನು ಕಟ್ಟುವೆರ್.ಈ ಮಂಟಪೊಗು ಪೂವು ಬುಕ್ಕೊ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಲೆಡ್ ಸಿಂಗಾರೊ ಮಲ್ಲುವೆರ್.
 • ದೇವತೆನ ಆರ್ಶೀವಾದೊದ ಪ್ರತೀಕವಾಗದ್ ಪೊಂಜೊವುನಕುಲು ಕೈಕ್ ನೂಲುನು 16 ಸುತ್ತುಡು ಸುಂದೊನುವೆರ್.ಇಂದೆನ್ ಗೌರಿನ ನೂಲುಂದು ಪನ್ಪೆರ್.
 • ವ್ರತೊದ ಅಂಗವಾದ್ ಬಾಗಿನೊನು ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಬಾಗಿನೊಡು ಬೇತೆಬೇತೆ ಇದೊದ ವಸ್ತುಲಾಯಿನ ಮಂಜಲ್, ಕುಂಕುಮೊ, ಕಪ್ಪು ಕಾಜಿ, ಕಪ್ಪು ಮಣಿಕುಲು, ಬಾರ್ಪಾನೆ, ಎಲ್ಯ ಕನ್ನಡಿ, ತಾರಾಯಿ, ದಾನ್ಯೊಲು, ಅರಿ, ಗೋದಿ, ಬುಕ್ಕೊ ಬೆಲ್ಲೊ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಈ ವೃತೊಗು ಐನ್ ಬಾಗಿನೊ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಲಪುವೆರ್.
 • ಒಂಜಿ ಬಾಗಿನೊನು ದೇವತೆಗ್ ಅರ್ಪಿಸವೆರ್. ಬುಕ್ಕೊ ಒರಿನ ಬಾಗಿನೊನು ಮುತ್ತೈದೆ ಪೊಂಜೊವುನಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪೆರ್.
 • ಇಂದೆಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಗೌರಿ ದೇವತೆಗ್ ಹೋಲಿಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಒಬ್ಬಟ್ಟು, ಪಾಯ್ಸೊನು ಅರ್ಪಿಸವೆರ್. ಗೌರಿ ಪರ್ಬೊನು ಇಂಚ ಆಚರಿಸದ್ ಮನದಾನಿ ಗಣೇಶ ದೇವೆರೆನ ಮೂರ್ತಿನ್ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ ಕೊಂಡರ್ಪೆರ್. ಬುಕ್ಕೊ ೧೧ ದಿನೊ ಗಣೇಶನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಅಕೇರಿದ ದಿನೊತಾನಿ ಮೂರ್ತಿನ್ ನೀರ್‍ಡ್ ಬೊಲ್ಲೊಗು ಬುಡ್ಪೆರ್.
ಗೌರೊ ಮೈಯ

ಗೌರಿ ಪರ್ಬೊ ಪಂಡ ಪೊಂಜೋವುನಕ್ಲೆ ಪರ್ಬೊಂದೆ ಪುದರಾತ್ಂಡ್.ಉಂದು ಮುತ್ತೈದೆ ಪೊಂಜೊವುನಕ್ಲೆಗ್ ಸೌಬಾಗ್ಯೊ ಕೊರ್ಪುನ ಪರ್ಬೊ.[೨]

ಗೌರಿ ಪರ್ಬೊದ ಪುರಾಣೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಾರ್ವತೀದೇವಿ ಆರೆನ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋಪುನ ಸಂಬ್ರಮೊ ಈ ಪರ್ಬೊಡು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.[೩]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. http://kannada.boldsky.com/inspiration/short-story/rituals-associated-with-gowri-habba-008180.html
 2. http://kannada.webdunia.com/religion/hinduism/festivals/0705/28/1070528015_1.htm
 3. http://www.kannadaprabha.com/ganesha-chaturthi/how-to-perform-gowri-puja-at-home/259130.html