ತಂಬ್ಲಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to searchಬೆಙಣೊಡು ಇಜ್ಯಡ ಅಲೆಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಒಂಜಿ ತುಲುನಾಡ್ ದೊ ಪದಾರ್ ಥೊ

ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಸೆಕೆಗಾಲೊಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೀತ, ಜ್ಡರ, ಬಾಯಿಪುಡಿ ಪುರ ಕಮ್ಮಿ ಆವರೆಗ್ ತಂಬ್ಲಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಉಂದೆನ್ ನುಪ್ಪುದೊಡ್ಡ್ ತಿನೊಲಿ. ತಂಬ್ಲಿನ್ ಸೌತೆದೊ ಬೊಂಡ್ ಡ್, ಮೆಂತೆಡ‍್, ಸಂಬರಬಳ್ಳಿಡ್, ಎಲಸಿರಿ ಸೊಪ್ಪ್ ಡ್, ತಿಮರೆಡ್, ಎಚ್ಚಾದ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ತಂಬ್ಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾಯಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಉಪ್ಪು, ಪಜಿಮುನ್ಚಿ, ಬೆಙಣ,ಸಾಸ್ಮಿ, ಗಾಟಿಮುನ್ಚಿ, ಉರ್ದಬೇಳೆ ಈತ್ ಸಾಮಾನುಲು ಬೋಡಾಪುಂಡ್.

ದುಂಬತ ಕಾಯಿನ್ಲಾ ಜೀರಿಗೆನ್ಲಾ ಬೊಕ ಬೆಙಣ, ಉಪ್ಪು, ಪಜಿಮುನ್ಚಿ ಬೊಕ ವೈಟ್ ತಂಬ್ಲಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದ್ ಉಲ್ಲರ ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ದ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಗ್ರಾಯಿಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೊಕ ಒಂತೆ ಅಲೆ ಪಾಡ್ದ್ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಕಡೆಕ್ ಒಗ್ಗರ್ಣೆ ಕೊರೊಡು.

ಸೌತೆ ಬೊಂಡ್ ದ ತಂಬ್ಲಿ ಸೆಕೆಗಾಲೊಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಸಂಬರಬಲ್ಲಿ ತಂಬ್ಲಿ ಶೀತ, ಜ್ಡರೊಕು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಮೆಂತೆದೊ ತಂಬ್ಲಿ ಬಾಯಿಪುಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಎಲಸಿರಿ ಸೊಪ್ಪುದೊ ಬೊಕ ತಿಮರೆ ತಂಬ್ಲಿ ತಂಪುಗ್ ಎಡ್ಡೆ.

ಸೊಪ್ದ ತಂಬ್ಲ ಮಲಪನಗ ಅವೆನ್ ಸ್ ರ್ ಕ್ ಬಾಡವಒ.

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ತಂಬ್ಲಿ&oldid=134228"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು