ತನ್ನಿಮಾನಿಗ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಪರಿಚಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಮೂಲೊದ ಪೊನ್ನು ಭೂತೊ.

ಪಿರಾಕ್‌ದ ಕತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಏಲ್ ಜನ ಬೈದ್ಯೆರ್ ದುಂಬತ್ತ ಕಾಲೊಡು ಬಿರು ಪಗರಿದ ವಿದ್ಯೆಡ್ ಪುದರ್ ಪೋತಿನಕುಲು. ಆಲುನ ಅರಸೆರ್ ಕಾಡು ಮುರ್ಗೊಲೆದ ಉಪದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಗ, ಈ ಏಳ್‌ಜನಕ್ ಬೋಂಟೆಗ್ ಆದೇಶ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್.ಈ ಏಲ್ ಜನ ಬೈದ್ಯೆರ್‌ಗ್ ಏಲ್ ಜನ ಬೇಲೆದ ಮಾನಿಲು ಇತ್ತೆರ್. ಮುಕುಲು ಕಲ್ಲಬಿರುಟ್ಟು ಕಲ್ಲ್‌ದೀದ್ ರಟ್ಟಾದ್ ಪಾರುನ ಪಕ್ಕಿಲೆನ್ ಬೂರ್ಪಾವುನೇಟ್ ಶೂರೆರ್.ಮುಕ್ಲೆನ್ ಮುಗ್ಗೆರ್ಲು ಪಂದ್ ಲೆತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಜೋರುಡು ಪಾರುನ ಮುಗೆರ್‌ನ್ಲಾ ಮುಕುಲು ಬೆರಿ ಪತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಈ ಏಲ್ ಜನಕ್ ಮುಗ್ಗೆರ್ಲೆಗ್ ಒರ್ತಿಯೆ ತಂಗಡಿ ಅಲ್ನ ಪುದರ್ 'ಮಾನಿಗ'. ಮೋಲ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ರೂಪೊದಾಲ್, ಮಂತ್ರವಿದ್ಯೆನ್ ಗೊತ್ತಿತಿನಾಲಾದಿತ್ತಲ್. ತನ್ನ ಪಲಯನಕುಲು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಬೈದ್ಯೆರ್‌ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಂಟೆಗ್ ಪೋಪುನ ವಿಷಯ ಸುರುಕ್ಕೆ ತೆರಿದಿನಾಲ್, ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಆಲ್‌ಲಾ ಬೋಂಟೆಗ್ ಬರ್ಪಲ್ ಪಂದ್ ಹಟ ಕಟ್ಟುವಲ್. ಅಲ್ನ ಹಟಕ್ ಸೋತುದು ಅಲೆನ್ಲಾ ಬೋಂಟೆಗ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರ್. ಮಾನಿಗೆ ತನ್ನ ಸೊಂಟೊಗು ಗೆಜ್ಜತ್ತಿನ್ ತಿಕ್ಕಾದ್ ಪಲಯೆರ್‌ನ ಪಿರಾವುಡು ಪೋಪಲ್. ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಬೋಟೆ ದೇರ್ದ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋನಗ ಏರ ಲೆತ್ತಿನ ಸ್ವರ ಕೇನುಂಡು. ಪೂರ ಸೊರ ಕೇನುನಂಚಿ ಪಿದಡುವೆರ್. ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್‌ಕಲ್ಲ್ ಹಾಸ್‌ದಿನ ಗುವೆಲ್ದ ಉಲಯಿಡ್ದ್ ಸ್ವರ ಕೇಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಉಲಯಿಡ್ ಇತ್ತಿನಾಯೆ ಪನ್ಪೆ ಆಯೆ ಬಬ್ಬು ದಾರೆಗೆ ಆಯೆನ್ ಬುದ್ಯಂತೆರ್‌ನಕುಲು ಗುವೆಲ್‌ಗ್ ಜಪುಡಾದ್ ಹಾಸ್‌ಕಲ್ಲ್ ಮುಚಿದೆರ್ ಪಂದ್ ಯೆಂಚಾಂದಲ ಅಯೆನ್ ಮಿತ್ತ್ ಬರ್ಪುಲಕ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆ. ಏಲ್ ಜನ ಬೈದ್ಯೆರ್‌ಲಾ ಏಲ್ ಜನ ಮುಗೇರೆರ್ ಹಾಸ್‌ಕಲ್ಲ್ ದೆಪ್ಪೆರ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಆಂಡ ದೆರ್‌ಪೆರೆ ಆವಂದಿನ ತೂದು ಪಿರ ಪೋಪೆರ್. ಅಪಗ ಮಾನಿಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣ ನಾಶ ಅಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಿನ ಕೇಪುಲ ಪೂನು ಹಾಸ್‌ಕಲ್ಲ್‌ದ ಮಿತ್ತ್ ಪಾಡ್ದ್ ಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲ್‌ಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ತನ್ನ ಸೊಂಟಡ್ ಇತ್ತಿನ ಗೆಜ್ಜತ್ತಿಡ್ ಹಾಸ್‌ಕಲ್ಲ್‌ದ ಮಿತ್ತ್ ಪದಿನಾಜಿ(೧೬) ಗೆರೆ ಪಾಡ್ದ್ ಹಾಸ್‌ಕಲ್ಲ್ ಪುಡದ್ ಪೋವಡ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪಲ್. ಅರೆಕ್ಷನಟ್ ಹಾಸ್‌ಕಲ್ಲ್ ಪದಿನಾಜಿ ತುಂಡಾದ್ ರಟ್ಟ್‌ದ್ ಬೂರುಂಡು. ಉಲಯಿಡ್ ಇತ್ತಿನ `ಬಬ್ಬು' ಈ ಯೆಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಆಂಡ ಪಲಿ, ಯೆಲ್ಯ ಆಂಡ ತಂಗಡಿ ಯೆಂಚಾಂಡಲ ಯೆನನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪು ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆ. ಅಯಿಕ್ ನಿನನ್ ಮಿತ್ತ್ ದೆರ್ಪೆರ್ ಯೆನಡ ಬೊಡಾಪಿನ ವಸ್ತು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪದಿನಾಜಿ ಮುಲತ್ತ ಸೀರೆನ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಗುವೆಲ್‌ಗ್ ಜಪುಡಾವೆ ಅಯಿತ ಕೊಡಿನ್ ಪತೊಂದು ಮಿತ್ತ್ ಬಲ ಆಂಡ ಈ ಮಿತ್ತ ಬಾನದಂಚಿ ತೂವಂದೆ, ತಿರ್ತ್ ಭೂಮಿದಂಚಿಯೇ ಮೋನೆ ಪಾಡೊಡು ಪಂದ್ ಪನ್ಪಲ್. ಅಲೆನ ಸೀರೆನ್ ಪತೊಂದು ಮಿತ್ತ್ ಬತ್ತಿನ ಬಬ್ಬು ಆಯನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿನಲೆನ್ ತೂವೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೂರ್ಯನ್‌ಲಾ ತೂವಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಯಿನ ಕಾರಣ ಅಲ್ನಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೂರ್ಯನಂಚಿ ತೂಪೆ. ನೇನ್ ಮಾನಿಗ ತೂದು. ಕೊರ್ತಿನ ಪಾತೆರನ್ ತತ್ತಿನ ನಿನನ್ ಪಿರ ಗುವೆ‌ಲ್‌ಗ್ ಪಾಡುನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಲ್. ನೆಕ್ಕ್ ಬಬ್ಬು ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ನಿನನ್ ಭಕ್ತಿದ ದೃಷ್ಠಿಡ್ ತೂಯಿನಿ ಬೇತೆ ಒವ್ವೆ ಹಾಲ್ ದೃಷ್ಠಿಡ್ ತೂತಿಜಿ ಪನ್ಪೆ ಆಂಡ ಕೊರಿ ಪಾತೆರಗ್ ತಪ್ಪಿನ ಕಾರಣ ಒವು ಶಿಕ್ಷೆಲ ಕೊರು ಪನ್ಪೆ. ಮಾನಿಗನ ಕೈ‌ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಗೆಜ್ಜತ್ತಿ‌ನ್ ದೆತೊಂದು ಮೆಯಿತ ಮಿತ್ತ್ ಗೀರೊಂದು ಪದಿನಾಜಿ ಗಡಿ ಮಲ್ತೊನುವೆ. ನೆತ್ತೆರ್ ಒಡ್ಡೆರೆ ಸುರು ಆಪುಂಡು ನೇನ್ ತೂದು ಮಾನಿಗ ತನ್ನ ಕೈಟ್ ಗಾಯೊನು ಪೂಜಿವಲ್, ಪೂರ ಸರಿ ಆಪುಂಡು. ಬಬ್ಬು ಮಾನಿಗ‌ನ್ ತಂಗಡಿ ಪಂದ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಿಗ ಬಬ್ಬು‌ನ್ ಪಲಯೆ ಪಂಡ್‌ದ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುವಲ್. ಬೊಕ್ಕ ಇರುವೆರ್ಲ ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಮಾಯ ಸೇರೊನುವೆರ್. ಮಾನಿಗ ತನ್ನ ಕಾರ್ನಿಕನ್ ತೊಜಿಪಾವೊಂದು ಅಲೆನ ಪುದರ್ ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ಆಪುಂಡು.[೧]

ಕಟ್ಟ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಾನಿಗನ ಬರಿ ಮುಂಚಿರದನ್ನಾಳ ಆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಬ್ಬುನ ಬರಿಪರಕೆದನ್ನಯ ಆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಬ್ಬು ಪನ್ಪೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರೆರ್ ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಈ ರಡ್ಡ್ ಬರಿತ ಉಲಯಿ ಮದಿಮೆದ ಸಂಬಂಧ ಆವೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಉಂದು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಾದ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಪಾರ್ದನೊಲೆಡ್ ಮೂಡ್‌ದ್ ಬೈದಿನ ಬೀರ್ಯದ ಪೊಂಜೊವುಲು, ಶಾರದಾ ಎ. ಅಂಚನ್,ಪೂಜಾ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಮುಂಬಯಿ, ೨೦೧೮,ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ೯೬