ತಾರಾಯಿ ಕುಟ್ಟುನ ಗೊಬ್ಬು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ತಾರಾಯಿ ಕುಟ್ಟುನ ಗೊಬ್ಬು ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಗೊಬ್ಬು. ರಡ್ಡ್ ಜನ ಒ೦ಜೊ೦ಜಿ ತಾರಾಯಿನ್ ನೆಲತ ಮಿತ್ತ್ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕ್ ಡ್ ಬುಡ್ಪೆರ್.

ಗೊಬ್ಬುನಾ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಏರ್ ನೆಲಟ್ ಬುಡಿನ ತಾರಾಯಿ[೧] ಪಿರೊ೦ಜಿ ತಾರಾಯಿಗ್ ತಾಗ್ ದ್ ರಡ್ಡ್ ಭಾಗ ಆಪು೦ಡು ಆಯೆ ಸೋತಿಲೆಕ್ಕ. ತಾರಾಯಿ ಕುಟ್ಟುನೆಕ್ಕ್ ತಾರಾಯಿ ಕಟ್ಟುನು ಪಂಡ್ದ್‍ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ತಾರಾಯಿ ಕಟ್ಯರೆ ಎಲ್ಯೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಅಪುಜಿ, ಎಚ್ಚ ಮಲ್ಲೆ ತಾರಾಯಿಲಾ ಅಪುಜಿ. ಹದತ್ತ ಆವೊಡು. ತಾರಾಯಿ ಕಟ್ಟುನಕಲೆಗ್‍ ಕಟ್ಯರೆಗ್‍ ಎಡ್ಡೆಂತಿನೆನ್‍ ಆಜಪೆರೆ ಗೊತ್ತುಪುಂಡು. ತಾರಾಯಿ ಕುಟ್ಟುನ ಗೊಬ್ಬುಡು ರಡ್ಡ್ ವಿದ ಉಂಡು. ಆಪೆಡ್‍ ಒರಿ ಈಪೆಡ್‍ ಒರಿ 10 ಪೀಟ್‍ ದೂರೊಡ್ದು ಎದುರುಡು ಬರ್ಪಿ ತಾರಾಯಿಗ್‍ ಹಾಕೊಡು. ನೆಲಟ್ಟ್ ಪಿರೆಡೊಂದು ಬರೊಡು. (ಕ್ರಿಕೆಟ್‍ಡ್‍ ಆಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಬೌಲಿಂಗ್‍ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ) ಉಂದು ಒಂಜಿ ವಿದ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿದ - ರಡ್ಡ್ ಜನಲಾ ಎದುರೆದುರು ಬಗ್ಗ್ ದ್ ಕುಲೊಂಡು ತಾರಾಯಿನ್‍ ನೆಲಟ್ಟ್ ಒರೆಸೊಂದು ಗುದ್ದುನವು. ಈ ಗೊಬ್ಬು ಹಳ್ಳಿಲೆಡ್‍ ಆವುಲಾ ತಾರಾಯಿ ಮಾರುನ ಆಂಗಡಿದಲ್ಪ ನಡಪುಂಡು. ಕಂಬುಲ, ಕೋರಿದಕಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬುಲೆಡ್‍ ದೂದು ಕಟ್ಟುಲೆಕ್ಕ ಈ ತಾರಾಯಿ ಕಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬುಲೆಡ್‍ಲಾ ದೂದು ಕಟ್ಟುವೆರ್. ಮಸ್ತ್ ತಾರಾಯಿ ಕಟ್ಟುನ ಜಾಗೆಲೆಡ್‍ ದರಿನ ತಾರಾಯಿನ್‍ ಮಾರುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಪಿದಾಯಿದ ಕೊಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://www.reference.com/health/health-benefits-pure-coconut-oil-f8456bbb4c418526?qo=cdpArticles[dead link]