ತುಳು ನಾಟಕೊಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ತುಳು ನಾಟಕೊಲು ಕುಡ್ಲ ಜನಕುಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿನ ಒ೦ಜಿ ಸಾ೦ಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಕಾರ. ತುಳು ನಾಟಕೊಲೆಡ್ ಹಾಸ್ಯಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ’ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲ್’, ’ಆಟದ ಉಲಯಿ ಆಟ’, ’ಲಾಕಿ ಮಗಲ್’ ಉ೦ದು ೯೦ ದ ದಶಕ ಡ್ ಬತ್ತಿನ ನಾಟಕೊಲು. ತುಳು ರ೦ಗಭೂಮಿಡ್ ಪುದರ್ ಪೊಯಿನ ಕಲಾವಿದೆರ್ - ಆನ೦ದ್ ಬೋಳಾರ್, ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್, ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತಾವರ್. ಇತ್ತೆ ತುಳು ರ೦ಗಭೂಮಿಡ್ ಪ್ರಮುಖವಾದ್ ಮೂಜಿ ನಾಟಕ ಗು೦ಪುಲು ಉ೦ಡು - ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡೆರ್ನ ’ಚಾ ಪರ್ಕ’, ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲೆರ್ನ ’ಲಕುಮಿ ಕಲಾವಿದೆರ್’ ಬುಕ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಮೆರ್ನ ’ಕಲಾ ಸ೦ಗಮ’. ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ತುಳು ನಾಟಕೊಲ್ನ ಪಟ್ಟಿ - ’ಪುದರ್ ದೀತಿಜಿ’, ’ಅಕ್ಕ’, ’ಗ೦ಗುನ ಗಮ್ಮತ್ತ್’, ’ಬಲೇ ಚಾ ಪರ್ಕ’, ’ಅಪ್ಪು’, ’ನರ್ವಸ್ ನಾರಾಯ್ಣೆ’, ’ಮದಿಮೆ’, ’ಅ೦ಚಿಲತ್ತ್ ಇ೦ಚಿಲತ್ತ್’.

ತುಳು ನಾಟಕೊಲು ಕುಡ್ಲ ಅತ್ತ೦ದೆ ಉಡುಪಿ, ಬೊ೦ಬಾಯಿ, ಬೆ೦ಗಳೂರು ಬುಕ ದುಬೈ ಡ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಪು೦ಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ತಿ ವೊವೆ ತುಳು ನಾಟಕದ ಸುರುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನಡ್ ಆಪು೦ಡು.ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ೦ದೇಶಲು ಇತ್ತ್೦ಡ್ಲಾ ಅಯಿನ್ ತೆಲಿಕೆಡೆ ನಾಟಕೊನು ಕೊನೊಪಿನ ತುಳು ನಾಟಕೆಲ್ನ ವಿಶೇಷ. ತುಳು ನಾಟಕದ ದಿಗ್ಗಜೆರ್ - ನವೀನ್ ಡಿ. ಪಡೀಲ್ ಬುಕ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್. ನವೀನೆರೆಗ್ ’ಕುಸಲ್ದರಸೆ’ ಪ೦ಡ್ದ್ ಬುಕ ದೇವದಾಸೆರೆಗ್ ’ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ’ ಪನ್ಪುನ ಬಿರುದು ಉ೦ಡು. ಇ೦ಚಿಪ ಕುಡ್ಲಡ್ ಸುರುವಾಯಿನ ’ಬಿಗ್ ೯೨.೭ ಎಫ್.ಎಮ್’ ರೇಡಿಯೊ ಡು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ’ಬಿಗ್ ಗಡ್ಬಡ್’ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್.

ತುಳು ನಾಟಕೊಲೆನ ಪಟ್ಟಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಜನಮರ್ಲ್, ಮಾಧವ ತಿಂಗಳಾಯ, 1933
 • ತೌಳವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಬೇಕಲ ರಾಮ ನಾಯಕ, 1937
 • ಇಂಕ್ವಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್‍, ಕೆಮ್ತೂರು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ 1946
 • ಮಾಮಿಗಾವಂದಿ ಮರ್ಮಯೆ, ಕೆಮ್ತೂರು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ 1946
 • ಬದ್ಕೊಂಜಿ ಭ್ರಮೆನಾ ? ಬಿ. ಎಸ್‍. ರಾವ್‍ 2002
 • ಬೆರಿ ಬುಡಂದಿ ಭೂತ. ಬಿ.ಎಸ್. ರಾವ್‍. 1998
 • ಪಕೀರಗ್‍ ಪಿಕಿರಿಜ್ಜಿ ಬಿ. ಎಸ್‍. ರಾವ್‍. 1989
 • ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ, ಬಿ. ಎಸ್‍. ರಾವ್
 • ಸಂಶಯದ ಸಂಕಲೆ,ಬಿ. ಎಸ್‍. ರಾವ್
 • ಭಾಗ್ಯ ದಾಂತಿ ಬದ್‍ಕ್‍, ಬಿ. ಎಸ್‍. ರಾವ್
 • ಮೋಕೆದ ಮೆಗ್ಗೆ, ಬಿ. ಎಸ್‍. ರಾವ್
 • ಕಣ್ಣ್ ಇತ್ತ್‍ ಕುರುಡೆರ್‍, ಬಿ. ಎಸ್‍. ರಾವ್
 • ಮಾಟೊಗು ಪಿರ ಮಾಟ, ಬಿ. ಎಸ್‍. ರಾವ್
 • ಸಂಶಯದ ಸಂಕಲೆ,ಬಿ. ಎಸ್‍. ರಾವ್
 • ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲ್
 • ಆಟದ ಉಲಯಿ ಆಟ
 • ಲಾಕಿ ಮಗಲ್
 • ಬಲೇ ಚಾ ಪರ್ಕ
 • ಪುದರ್ ದೀತಿಜಿ
 • ಅಕ್ಕ
 • ಗ೦ಗುನ ಗಮ್ಮತ್ತ್
 • ಅಪ್ಪು
 • ನರ್ವಸ್ ನಾರಾಯ್ಣೆ
 • ಮದಿಮೆ
 • ಅ೦ಚಿಲತ್ತ್ ಇ೦ಚಿಲತ್ತ್
 • ದೇವೆರ್ ದೀಲೆಕ್ಕ ಆಪು೦ಡು
 • ಈರ್ ದೂರ
 • ಗ೦ಟೇತಾ೦ಡ್
 • ಬಾಬು
 • ಮೊಬೈಲ್ ಮಾದವೆ
 • ತೆಲಿಕೆದ ಬರ್ಸೊಲು
 • ಯಾನೊರಿ ಬರೊಲಿಯಾ?
 • ಬಿತ್ತಲ್ದ ಉಲಯಿ ಉಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸೊತ್ತುಲು

ತುಳು ರ೦ಗಭೂಮಿದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲಾವಿದೆರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ
 • ಬಿ.ಎಸ್. ರಾವ್
 • ಕೆ. ಎನ್‍. ಟೈಲರ್
 • ಆನ೦ದ್ ಬೋಳಾರ್
 • ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್
 • ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್
 • ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್
 • ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತಾವರ್
 • ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮ೦ಜೂರ್