ಪರಮ ವೀರ ಚಕ್ರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಪರಮ ವೀರ ಚಕ್ರದ ಎದುರು ಬುಕ್ಕ ಪಿರಾವು ಮೈತ ಚಿತ್ರ
ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ರಿಬ್ಬನ್

ಪರಮ ವೀರ ಚಕ್ರ ನಮ ದೇಸೊದ ಸೈನ್ಯೊದ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗೊಲೆಡ್ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನ ಸೈನಿಕೆರೆಗ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ. ಯುದ್ಧದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನ ಧೈರ್ಯ ಸಾಹಸ ತೋಜಾಯಿನ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕೆರೆಗ್ ಈ ಮಾನಾದಿಗೆನ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ನಮ ದೇಸೊಡು ಸೈನಿಕೆರೆಗ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾನಾದಿಗೆಗ್ ಪರಮ ವೀರ ಚಕ್ರೊಗು ಸುರುತ ಸ್ತಾನ ಉಂಡು.

ಇತಿಹಾಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರ್ರೆ ದುಂಬು ಭಾರತ ದೇಸೊದ ಸೇನೆಗ್ ರಾಯಲ್ ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಆರ್ಮಿ ಪಂಡ್ ಪುದರ್ ಇತ್ಂಡ್. ಆ ಕಾಲೊಡು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಹಸ ಧೈರ್ಯ ತೋಜಾಯಿನ ಸೈನಿಕೆರೆಗ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಪದಕ(Distinguished Service Cross), ಮಿಲಿಟರಿ ಪದಕ(Military Cross) ಬುಕ್ಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾರಾಟ ಪದಕ(Distinguished Flying Cross) ಸಮ್ಮನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಉಂದು ಅತ್ತಂದೆ, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್(Victoria Cross) ಪುದರ್‌ದ ಸಮ್ಮನಲಾ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್.(ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಸೈನ್ಯೊಡು ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನ ಸೈನಿಕೆರೆಗ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅತ್ಯುಚ್ಚ ಮಟ್ಟದ ಸೈನಿಕ ಸಮ್ಮನ.)

ನಮ ದೇಸೊಗು ೧೯೪೭ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬತ್ಂಡಲ, ೧೯೪೮ನೇ ಇಸವಿದ ನಡುಮುಟ್ಟ ಭಾರತ ಬ್ರಿಟೀಷೆರೆನ ಅಧಿಪತ್ಯೊಡೆ ಇತ್ಂಡ್. ಅಂಚಾದ್ ಭಾರತೊಡು ಪೊಸ ಮನಾದಿಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‍ದ ರಾಜನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ಂಡ್. ಭಾರತ ತನ್ನವೇ ಆಯಿನ ಪೊಸ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರಗಾದ್ ಅರಸಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾಕಜಿ ಬರೆಯೆರ್. ಈ ಪೊರ್ತುಡೆ ನಮ ದೇಸೊದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯೊನು ವಶ ಮಲ್ಪರಗಾದ್ ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ ನಮ ಮಿತ್ ಲಡಾಯಿಗ್ ಬತ್ಂಡ್. ಈ ಲಡಾಯಿಡ್ ಜೀವ ಕೊರ್ನ ನಮ ದೇಸೊದ ಸೈನಿಕೆರೆಗ್ ಕೊರ್ರೆಗಾದ್ ನಮ್ಮವೇ ಆಯಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಇತ್ತಿಜಿ. ನಮ್ಮ ದೇಸೊದ ಸೈನಿಕೆರೆಗ್, ನಮನೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಾಯಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ್ ಕೊರೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಸೊಡುದಾವರ ಅಧೀಕೃತವಾದ್ ಜನವರಿ ೨೬ನೇ ತಾರೀಕ್ ೧೯೫೦ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಪರಮ ವೀರ ಚಕ್ರ, ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರ ಬುಕ್ಕ ವೀರ ಚಕ್ರ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೆನ್ ಸ್ತಾಪಿಸಾಯೆರ್[೧]. ಆಂಡ ಲೆಕ್ಕೊಗು ದೆತೊಂಬುನಗ ೧೯೪೭ನೇ ಇಸವಿ ಅಗೋಸ್ತು ೧೫ನೆಡ್ದ್ ಜಾರಿಗ್ ಬತ್ಂಡ್ ಪಂಡ್ದ್ ಪರಿಗಣಿಸಾವೆರ್.

ವಿನ್ಯಾಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರೊನು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿನಾರ್ ಸಾವಿತ್ರಿ ಖಾನೊಲ್ಕರ್[೨]. ಇಂಬೆರ್ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯದ, ಸಿಖ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್‌ದ ಆಫೀಸರ್ ಆದಿತ್ತಿನ ವಿಕ್ರಮ್ ರಾಮ್‌ಜಿ ಖಾನೊಲ್ಕರ್ ಮೆರೆನ ಬುಡೆದಿ ಆದಿತ್ತೆರ್. ಉಂಬೆರೆನ ಅರುವಾದೆ ಮೇಜರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಶರ್ಮ ಮೆರೆಗ್ ಸುರುತ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಿಯೆರ್.

ಪರಮ ವೀರ ಚಕ್ರದ ಪದಕ ಉರುಟು ಆದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಪದಕೊನು ಕಂಚುಡ್‍ದು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪದಕ ೧.೩೮ ಇಂಚಿದಾತ್ ವ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಪದಕದ ಒಂಜಿ ಬರಿಟ್ ನಮ ದೇಸೊದ ರಾಷ್ಟ್ರಚಿಹ್ನೆ, ಅಯಿತ್ತ ಸುತ್ತ ಇಂದ್ರನ ಆಯುಧವಾಯಿನ ವಜ್ರಾಯುಧನ್ ನಾಲ್ ದಿಕ್ಕ್‌ಗ್ ತೋಜಿಲೆಕ ಉಬ್ಬುಶಿಲ್ಪೊಡು ಕೆತ್ತುವೆರ್. ನನೊಂಜಿ ಬರಿಟ್ ಹಿಂದಿ ಬುಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸೆಡ್ ಪರಮ ವೀರ ಚಕ್ರ ಇಂದ್ ಬರೆದಿಪ್ಪುಂಡು. ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟಿ(ರಿಬ್ಬನ್) ಡ್ ಈ ಪದಕನ್ ನೇಲಾವೆರ್[೩].

ವರ ಪರಮ ವೀರ ಚಕ್ರ ಪಡೆತಿನಾಯೆ ಕುಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನನೇ ನನೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪರಮ ವೀರ ಸಿಕ್ಕಿಂಡ, ಆಯಗ್ ನನೊಂಜಿ ಪದಕದ ಬದಲಾದ್ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಆ ಪಟ್ಟಿಡ್ ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರಾಯುಧದ ಕಿನ್ಯ ಚಿಹ್ನೆನ್ ಅಕ್ಡಾದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್.

ಅರ್ಹತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಏರೆಗ್ ಕೊರೊಲಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭಾರತದ ಸೈನ್ಯೊದ ಒವ್ವೆ ವಿಭಾಗೊಡು- ಭೂಸೈನ್ಯ, ವಾಯು ಅತ್ಂಡ ಜಲಸೇನೆ- ಸೇವೆ ಸಂದಾವೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಆಂಜವು ಅತ್ಂಡ ಪೊಂಜವು, ಒವ್ವೆ ಶ್ರೇಣಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅತ್ಂಡ ಸೈನಿಕೆರೆಗ್ ಈ ಪರಮ ವೀರ ಚಕ್ರೊನು ಕೊರ್ಪೆರ್. ಅತ್ತಂದೆ ಸೈನ್ಯದ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗೊಲೆನ ಅಡಿಟ್ ಸೇವೆ ಸಂದಾವೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ದಾದಿ, ನರ್ಸ್ ಅತ್ಂಡ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಬೇಲೆದ ಜನಕುಲು- ಮೊಕಲೆಗ್ಲಾ ಪರಮ ವೀರ ಚಕ್ರ ಪ್ರದಾನ ಮಲ್ಪುವೆರ್[೪]. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕುಲು ಸೇವೆಡ್ ಉಪ್ಪುನಗನೇ ತೀರ್‌ದ್ ಪೋಯೆರ್ಡ, ಅಕಲೆನ ಬುಡೆದಿಗ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಅಕಲೆನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಅತ್ಂಡ ಅಕಲೆನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಸಮ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆರ್[೫].

ಅರ್ಹತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭೂಮಿ, ಸಮುದ್ರ, ಬಾನ್- ಈ ಮೂಜಿ ಬರಿಟ್ ಪಗೆನಾಯನ ಎದುರು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನ ಧೈರ್ಯ ಸಾಹಸ ತೋಜಾಯಿನ ಸೈನಿಕೆರೆಗ್, ಅತ್ಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭೊಡು ಬಲಿದಾನ ಮಲ್ತಿನ ಸೈನಿಕೆರೆಗ್ ಕೊರ್ಪೆರ್.

ಘೋಷಣೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ರಡ್ ಸರ್ತಿ ಈ ಶೌರ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರೊನು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರ್. ವರ್ಷದ ಸುರುಟು ಜನವರಿ ೨೬(ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಾನಿ) ಬುಕ್ಕ ಅಗೋಸ್ತು ೧೫(ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆದ ದಿನ) ತಾರೀಕ್‌ಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆನ್ ನಮ ದೇಸೊದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಕುಲು ಕೊರ್ಪೆರ್[೬].

ಪಣವುದ ಮೊತ್ತ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪರಮ ವೀರ ಚಕ್ರ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯಿನಕುಲೆಗ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತೀ ತಿಂಗೊಲು ₹ ೨೦,೦೦೦ದಾತ್ ಮೊತ್ತ ಕೊರ್ಪುಂಡು[೭]. ಉಂದು ಅತ್ತಂದೆ, ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯಿನಕುಲು ವಾ ರಾಜ್ಯೊಗು ಸೇರ್ದೆರ್ ಆ ರಾಜ್ಯೊದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಜೇ ಗಂಟ್‌ಡ್ ಪಣವುದ ಮೊತ್ತ ಕೊರ್ಪುಂಡು[೮]. ಪರಮ ವೀರ ಚಕ್ರ ಪಡೆತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೊದಕಲೆಗ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ೧.೫ ಕೋಟಿದಾತ್ ಪಣವು ಮೊತ್ತ ಕೊರ್ಪುಂಡು[೯].

ಪರಮ ವೀರ ಪಡೆತಿನಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸದ್ಯೊಗು ಜೂವೊಡು ಇಪ್ಪುನ ಪರಮ ವೀರ ಚಕ್ರ ಪಡೆಯಿನಕುಲು: ಯೋಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಘ್ ಯಾದವ್, ಬಾಣಾ ಸಿಂಘ್, ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್

ಪರಮ ವೀರ ಚಕ್ರ ಮಾನದಿಗೆ ಪಡೆತಿನಕಲ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಉಂದೆಟ್ ಅಕ್ಲೆನ ತಿಗಲೆಮುಟ್ಟದ ಬಿಂಬ, ಮನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯಿನ ತಾರೀಕ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲ.

   ಈ ಬಣ್ಣ ಬುಕ್ಕ *ಈ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತಿನವು ಅಕುಲು ತೀರಿಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ತಿನ.

**ಪಟ್ಟಿಡ್ ಇಪ್ಪುನ ರ್‍ಯಾಂಕ್(ಪದವಿ), ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ನಗ ಇತ್ತಿನವು.
ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯಿನಕಲ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಪುದರ್ ಪದವಿ** ವಿಭಾಗೊ ಲಡಾಯಿ ನಡತಿನ ದಿನ ಲಡಾಯಿ/ಯುದ್ಧ ನಡತಿನ ಜಾಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ
ಸೋಮನಾಥ್ ಶರ್ಮಾ ಮೇಜರ್ ಕುಮಾವೊ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ೩ನೇ ನವಂಬರ್ ೧೯೪೭* ಬಡ್ಗಾಮ್ ಲಡಾಯಿ ಬಡ್ಗಾಮ್, ಜಮ್ಮು ಬುಕ್ಕ ಕಾಶ್ಮೀರ [೧೦][೧೧][೧೨]
ಜದುನಾಥ್ ಸಿಂಘ್ ನಾಯ್ಕ್ ರಜಪೂತ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ೬ನೇ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೧೯೪೮* ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಯುದ್ಧ ೧೯೪೭ ನೌಶೇರಾ, ಜಮ್ಮು ಬುಕ್ಕ ಕಾಶ್ಮೀರ [೧೧][೧೨][೧೩]
ರಾಮ್ ರಘೋಬಾ ರಾಣೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಬಾಂಬೆ ಸಾಪ್ಪರ್ಸ್ ೮ನೇ ಎಪ್ರಿಲ್ ೧೯೪೮ ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಯುದ್ಧ ೧೯೪೭ ನೌಶೇರಾ, ಜಮ್ಮು ಬುಕ್ಕ ಕಾಶ್ಮೀರ [೧೧][೧೨][೧೪]
ಪೀರು ಸಿಂಘ್ ಹವಿಲ್ದಾರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರೈಫಲ್ಸ್ ೧೭ನೇ ಜುಲೈ ೧೯೪೮* ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಯುದ್ಧ ೧೯೪೭ ತೀತ್ವಾಲ್, ಜಮ್ಮು ಬುಕ್ಕ ಕಾಶ್ಮೀರ, ಭಾರತ [೧೧][೧೨][೧೫]
ಕರಮ್ ಸಿಂಘ್ ಲಾನ್ಸ್ ನಾಯಕ್ ಸಿಖ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ೧೩ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೯೪೮ ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಯುದ್ಧ ೧೯೪೭ ತೀತ್ವಾಲ್, ಜಮ್ಮು ಬುಕ್ಕ ಕಾಶ್ಮೀರ, ಭಾರತ [೧೧][೧೨][೧೬]
ಗುರ್‌ಬಚನ್ ಸಿಂಘ್ ಸಲಾರಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ೧ನೇ ಗೂರ್ಖಾ ರೈಫಲ್ಸ್ ೫ನೇ ದಶಂಬರ್ ೧೯೬೧* ಕಾಂಗೋ ದೇಸೊದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟ್ ಎಲಿಸಬೆತ್‌ವಿಲ್ಲೆ, ಕಟಂಗಾ, ಕಾಂಗೋ [೧೧][೧೨][೧೭]
ಧನ್ ಸಿಂಘ್ ಥಾಪಾ ಮೇಜರ್ ೮ನೇ ಗೂರ್ಖಾ ರೈಫಲ್ಸ್ ೨೦ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೯೬೨ ಚೀನಾ-ಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಲಡಾಖ್, ಜಮ್ಮು ಬುಕ್ಕ ಕಾಶ್ಮೀರ [೧೧][೧೨][೧೮]
ಜೋಗಿಂದರ್ ಸಿಂಘ್ ಸುಭೇದಾರ್ ಸಿಖ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ೨೩ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೯೬೨* ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಯುದ್ಧ ತೊಂಗ್ಪೆನ್ ಲಾ, ಈಶಾನ್ಯ ಗಡಿಭಾಗ, ಭಾರತ [೧೧][೧೨][೧೯]
ಶೈತಾನ್ ಸಿಂಘ್ ಮೇಜರ್ ಕುಮಾವೊ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ೧೮ನೇ ನವಂಬರ್ ೧೯೬೨* ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಯುದ್ಧ ರೆಝಾಂಗ್ ಲಾ, ಜಮ್ಮು ಬುಕ್ಕ ಕಾಶ್ಮೀರ, ಭಾರತ [೧೧][೧೨][೨೦]
ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೆನೇಡಿಯರ್ಸ್ ೧೦ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೯೬೫* ಅಸಲ್ ಉತ್ತರ್ ಲಡಾಯಿ ಖೆಮ್ ಕರನ್, ಪಂಜಾಬ್, ಭಾರತ [೧೧][೧೨][೨೧]
ಅರ್ದೆಶಿರ್ ತರಾಪೊರ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಪೂನಾ ಹಾರ್ಸ್ ೧೧ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೯೬೫* ಚವಿಂಡಾ ಲಡಾಯಿ ಫಿಲ್ಲೊರಾ, ಸಿಯಾಲ್‌ಕೋಟ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ [೧೧][೧೨][೨೨]
ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಎಕ್ಕಾ ಲಾನ್ಸ್ ನಾಯಕ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಆಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ೩ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯೭೧* ಹಿಲ್ಲಿ ಲಡಾಯಿ ಸಾಗರ ನಡುಗಡ್ಡೆ, ಅಗರ್ತಲ, ಭಾರತ [೧೧][೧೨][೨೩]
ನಿರ್ಮಲ್‌ಜಿತ್ ಸಿಂಘ್ ಸೆಖೋನ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ೧೮ನೇ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಭಾರತದ ವಾಯುಸೈನ್ಯ ೧೪ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯೭೧* ಭಾರತ ಪಾಕ್ ಯುದ್ಧ ೧೯೭೧ ಶ್ರೀನಗರ, ಜಮ್ಮು ಬುಕ್ಕ ಕಾಶ್ಮೀರ, ಭಾರತ [೧೧][೧೨][೨೪]
ಅರುಣ್ ಖೆತರ್‌ಪಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಪೂನಾ ಹಾರ್ಸ್ ೧೬ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯೭೧* ಬಸಂತಾರ್ ಲಡಾಯಿ ಬಾರಾಪಿಂಡ್, ಶಾಕರ್‌ಗರ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ [೧೧][೧೨][೨೫]
ಹೋಶಿಯಾರ್ ಸಿಂಘ್ ದಹಿಯಾ ಮೇಜರ್ ದ ಗ್ರೆನೇಡಿಯರ್ಸ್ ೧೭ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯೭೧ ಬಸಂತಾರ್ ಲಡಾಯಿ ಬಸಂತರ್ ತುದೆ, ಶಾಕರ್‌ಗರ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ [೧೧][೧೨][೨೬]
ಬಾಣಾ ಸಿಂಘ್ ನಾಯಿಬ್ ಸುಬೇದಾರ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಲೈಟ್ ಇನ್ಫೆಂಟ್ರಿ ೨೩ನೇ ಜುಲೈ ೧೯೮೭ ಆಪರೇಶನ್ ರಾಜೀವ್ ಸಿಯಾಚಿನ್, ಜಮ್ಮು ಬುಕ್ಕ ಕಾಶ್ಮೀರ, ಭಾರತ [೧೧][೧೨][೨೭]
ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಮೇಜರ್ ಮಹರ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್. ೨೫ನೇ ನವಂಬರ್ *೧೯೮೭ ಆಪರೇಶನ್ ಪವನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ [೧೧][೧೨][೨೮]
ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ೧೧ನೇ ಗೂರ್ಖಾ ರೈಫಲ್ಸ್ ೩ನೇ ಜುಲೈ ೧೯೯೯* ಆಪರೇಶನ್ ವಿಜಯ್ ಕಾಲುಬರ್, ಜಮ್ಮು ಬುಕ್ಕ ಕಾಶ್ಮೀರ, ಭಾರತ [೧೧][೧೨]
ಯೋಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಘ್ ಯಾದವ್ ಗ್ರೆನೇಡಿಯರ್ ದ ಗ್ರೆನೇಡಿಯರ್ ೪ನೇ ಜುಲೈ ೧೯೯೯ ಟೈಗರ್ ಹಿಲ್ ಲಡಾಯಿ ಟೈಗರ್ ಹಿಲ್, ಜಮ್ಮು ಬುಕ್ಕ ಕಾಶ್ಮೀರ, ಭಾರತ [೧೧][೧೨]
ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಫಲ್‌ಮೆನ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ರೈಫಲ್ಸ್ ೫ನೇ ಜುಲೈ ೧೯೯೯ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಗಿಲ್, ಜಮ್ಮು ಬುಕ್ಕ ಕಾಶ್ಮೀರ, ಭಾರತ [೧೧][೧೨]
ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾತ್ರಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ರೈಫಲ್ಸ್ ೭ನೇ ಜುಲೈ ೧೯೯೯* ಆಪರೇಶನ್ ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ಗಿಲ್, ಜಮ್ಮು ಬುಕ್ಕ ಕಾಶ್ಮೀರ, ಭಾರತ [೧೧][೧೨]

ಕೆಲವು ಅಂಕಿ ಅಂಸೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

೨೦೨೧ನೇ ಇಸವಿ ಮುಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ೨೧ ಜನಕ್ ಪರಮ ವೀರ ಚಕ್ರ ಕೊರ್ತೆರ್. ಐಟ್ ೧೩ ಸೈನಿಕೆರೆಗ್ ಅಕುಲು ತೀರಿಬೊಕ್ಕ ಮರಣೋತ್ತರವಾದ್ ಕೊರ್ತೆರ್. ಅಂಚನೆ ೮ ಸೈನಿಕೆರೆಗ್ ಅಕುಲು ಸೇವೆಡ್ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ ಅತ್‌ಡ ಸೇವೆಡ್ದ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ತೆರ್.

ಉಂದೆನ್‌ಲಾ ತೂಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. "About US". gallantryawards.gov.in. Ministry of Defense, Govt of India. Retrieved 12 January 2023.
 2. "Meet Savitribai Khanolkar, The Swiss-Born Lady Who Designed Param Veer Chakra". postoast.com. Postoast Media Private Limited. Retrieved 14 January 2023.
 3. "PARAM VIR CHAKRA". indianairforce.nic.in. Indian Air Force, Government of India. Retrieved 12 January 2023.
 4. "PARAM VIR CHAKRA". indianairforce.nic.in. Indian Air Force, Government of India. Retrieved 12 January 2023.
 5. "About US". gallantryawards.gov.in. Ministry of Defense, Govt of India. Retrieved 12 January 2023.
 6. "About US". gallantryawards.gov.in. Ministry of Defense, Govt of India. Retrieved 12 January 2023.
 7. "Monetary Allowance for the Gallantry Award Winners of India". jagranjosh.com. Jagran Prakashan Limited (JPL). Retrieved 14 January 2023.
 8. "How do we Reward the Men in Uniform? A look at the rewards extended to Gallantry Award Winners". factly.in. Factly Media & Research. Retrieved 14 January 2023.
 9. "Huge hike in gallantry award cash prize". thehindu.com. The Hindu- THG PUBLISHING PVT LTD. Retrieved 14 January 2023.
 10. Chakravorty 1995, pp. 75–76.
 11. ೧೧.೦೦ ೧೧.೦೧ ೧೧.೦೨ ೧೧.೦೩ ೧೧.೦೪ ೧೧.೦೫ ೧೧.೦೬ ೧೧.೦೭ ೧೧.೦೮ ೧೧.೦೯ ೧೧.೧೦ ೧೧.೧೧ ೧೧.೧೨ ೧೧.೧೩ ೧೧.೧೪ ೧೧.೧೫ ೧೧.೧೬ ೧೧.೧೭ ೧೧.೧೮ ೧೧.೧೯ ೧೧.೨೦ ಉಲ್ಲೇಕೊ ದೋಸೊ: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Param Vir Chakra winners since 1950
 12. ೧೨.೦೦ ೧೨.೦೧ ೧೨.೦೨ ೧೨.೦೩ ೧೨.೦೪ ೧೨.೦೫ ೧೨.೦೬ ೧೨.೦೭ ೧೨.೦೮ ೧೨.೦೯ ೧೨.೧೦ ೧೨.೧೧ ೧೨.೧೨ ೧೨.೧೩ ೧೨.೧೪ ೧೨.೧೫ ೧೨.೧೬ ೧೨.೧೭ ೧೨.೧೮ ೧೨.೧೯ ೧೨.೨೦ Rishabh Banerji (15 ಆಗೋಸ್ಟು 2015). "21 Param Vir Chakra Winners Every Indian Should Know and Be Proud of". Indiatimes. Archived from the original on 17 ಸಪ್ಟಂಬರ್ 2016. Retrieved 4 ಸಪ್ಟಂಬರ್ 2016.
 13. Chakravorty 1995, pp. 56–57.
 14. Chakravorty 1995, pp. 67–68.
 15. Chakravorty 1995, pp. 65–66.
 16. Chakravorty 1995, pp. 60–61.
 17. Chakravorty 1995, pp. 69–70.
 18. Chakravorty 1995, pp. 79–80.
 19. Chakravorty 1995, pp. 58–59.
 20. Chakravorty 1995, pp. 73–74.
 21. Chakravorty 1995, pp. 49–50.
 22. Chakravorty 1995, pp. 77–78.
 23. Chakravorty 1995, pp. 52–53.
 24. Chakravorty 1995, pp. 71–72.
 25. Chakravorty 1995, pp. 62–63.
 26. Chakravorty 1995, pp. 54–55.
 27. Chakravorty 1995, p. 51.
 28. Chakravorty 1995, p. 64.