ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪುನ್ನಮೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಪುನ್ನಮೆದ ಚಂದ್ರೆ

ಪುನ್ನಮೆ ಚಂದ್ರೆ ಉದಿಪಿನ ತನ್ನ ಬರ್ತಿ ಕಲೊನು ಬೊಲ್ಪುಡ್ ದಿಂಜಿದ್ ತೋಜುನ ದಿನ.

ಪದೊತ್ತ ಅರ್ಥೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕನ್ನಡೊಡು ಉಂದೆನ್ ಪೌರ್ಣಮಿ ಪಂಡೆರ್ಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷುಡು Full moon day ಪನ್ಪೆರ್. 'ಮಾಸೆಡ್ದ್ ಸುರುವಾದ್ ದಿನೊಡ್ದ್ ದಿನ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಆದ್ ೧೫ನೇ ದಿನತಾನಿ ತನ್ನ ಅಕೇರಿದ ಬೊಲ್ದು ರೂಪೊನು ಆನಿ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ತುಳುವೆರ್ ಪುನ್ನಮೆದ ದಿನತ ಮನದಾನಿತ ದಿನೇನ್ ಪೂವೆ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]