ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪುರುಂಗುಪುಚ್ಚೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಪುರುಂಗುಪುಚ್ಚೆ

ಪುರುಂಗುಪುಚ್ಚೆ ಪಂಡಾ ಮುಂಗುಲಿದ ಕುಟುಂಬೊಗು ಸೇರ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ. ತೂವರೆ ಒಂತೆ ಬೆರು ಲೆಕನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಬೇತೆ ಪುದರ್

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೆತ್ತ ಪುದರ್'ದೊಟ್ಟುಗು ಪುಚ್ಚೆ ಪಂದ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ಉಂದು ಪುಚ್ಚೆದ ಜಾತಿಗ್ ಸೇರಿನ ಮುರ್ಗ ಅತ್ತ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್'ಡ್ ಉಂದೆನ್ Malabar large-spotted civet (Viverra civettina)ಪನ್ಪೆರ್. ಕನ್ನಡ ಪುದರ್ ಪುನುಗುಬೆಕ್ಕು.

ತೂಯೆರೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೊನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ದೊಟ್ಟುಗು ಮೈಟ್ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮುಖ್ಯವಾದ್ ಬೀಲೊಡು ಕಪ್ಪುದ ಪಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುನ ಉಂದು ರಾತ್ರಿ ತಿರ್ಗುನ ಜೀವಿ.

ಪುರುಂಗು ನೆಯಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪರಿಮಳ ಪಸರುನ ಗ್ರಂಥಿ ನೆತ್ತ ಜನನಾಂಗದಲ್ಪ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಯಿಕ್ ಪುರುಂಗು ನೆಯಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಅವು ತಿಗತ್ತ ನೈತಂಚ ಉಪ್ಪ್ಪುನ ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣೊದ ನೆಯಿ. ಐನ್ ಉಂದು ಅಪಗಪಗ ಬಿಡ್ಗೊಡೆ ಮಲ್ಪು೦ಡು. ಅವೆನ್ ತಾನ್ ಒಲ್ಪ ಬೈದೆ ಪನ್ಪುನ ಗಡಿ ತೆರಿಯೊನರೇ ಬೋಡಾದ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪು೦ಡು. ಈ ಪರಿಮಳದ ದ್ರವ್ಯನ್ ಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗಳಸುವೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಐಕ್ ಬಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು. ಸುಮಾರ್ 64 ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೂಕುಲೆನ ಪರಿಮಳ ಈ ದೃವ್ಯಡ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು.

ಶಾಸನೊಡು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯೆ ಪನ್ಪುನ ರಾಜೆ 1517ನೇ ಇಸವಿಟ್ ಒಂಜಿ ಸಹಸ್ರ ಬಂಗಾರ್ದ ನಾಣ್ಯಲೆನ್ ಮುಡಿಪು ದೀದ್ ಪುನುಗು ದ್ರವ್ಯನ್ ವಾರಗ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಭಟ್ರೆನಕ್ಳು ದೇವೆರೆಗ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಪೂಜೋಡ್ ಪನ್ಪುನ ಕಾನೂನು ಮಲ್ತ್ ದಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಶಾಸನೊಡು ಉಂಡು.

ಇಪ್ಪುನು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜನಮಾನಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಬರಂದಿನ ಉಂದು ಎಚ್ಚಾದ್ ಕಾಡ್ ಡೇ ಪುದೆಲ್ಡ್, ನೆಲತ್ತ ಒಟ್ಟೆಡ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಕಲ್ಲುದ ಮಾಟೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಉಂದು ಕೆಲವು ಕಾಯಿ, ಬೀಜ, ಚಿಗುರು, ಮರತ್ತ ಚೋಲಿ, ಪರ್೦ದೊಟ್ಟುಗು ಎಲಿ, ಪಲ್ಲಿ, ಉಚ್ಚು, ಎಲ್ಯ ಪಕ್ಕಿ, ತೆತ್ತಿಲೆನ್ ಪೂರ ತಿಂದ್ ಬದುಕುಂಡು. ನೆಕ್ಕ್ ರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಗೆಲ್ಡ್ ಕಣ್ಣು ಸೋಕ್ ತೋಜುಂಡು. ದಾಲಾ ತಿನರೆ ನಾಡೊಂದು ಮರಕ್ಕ್ ಮಿತರುನಾಂಡಲಾ ತಿರ್ತ್ ಉಪ್ಪುನೇ ಜಾಸ್ತಿ.

ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪುನು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೆತ್ತ ಪರಿಮಳದ ದ್ರವ್ಯ, ಉಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಮೊಗ್ ಬೋಡಾದ್ ಜನ ಕೆರ್ಪೆರ್. ಅತ್ತಂದೆ ಮಾಸೊನ್ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತ್ ತಿನ್ಪೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ನೆತ್ತ ಸಂತಾನಲಾ ಇತ್ತೆ ಭಾರತೊಡು ಅಳಿಯೊಂದು ಬೈದುಂಡ್. ಉಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ದೆ ಕಾಪಿ ಬೀಜಲೆನ್ ತಿನ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಅವು ಸರಿಯಾದ್ ಬಂಜಿಡ್ ಕರವುಜಿ.. ಅವು ತಿಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟಿತ್ತಿನ ವಿಷೋತ್ತ ಅಂಶ ಪೋಪುಂಡು. . ಅಂಚಾದ್ ಅವು ತಿಂದುದ್ ಉರ್ಚಿನ ಬಿಟ್ಟೆಲೆನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತುದು ಪಿರ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಇಂಚ ತಯಾರಾಯಿನ ಕಾಪಿ ಆರೋಗ್ಯಗ್ ಬಾರೀ ಎಡ್ಡೆ. ಈ ಕಾಪಿ ಪೊಡಿಕ್ ಪ್ರಪಂಚೊಡೇ ಎಚ್ಚ ಕ್ರಯ ಉಂಡು. ಆ ಕಾಪಿಜಿ ನೂದು ಗ್ರಾಂ. ಗು 12 ಸಾರ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ರಯ ಉಂಡು. ಅಯಿಕ್ ಕೊಪಿ ಲೂವಾಕ ಕಾಫಿ (Kopi Luwak Coffee) ಪಂದ್ ಪುದರುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]