ಪುಳಿಂಕಟೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಓಟೆ ಪುಳಿ

ಓಟೆ ಪುಳಿತ್ತ ಬಿತ್ತ್ ಅಥವಾ ಬೀಜೊನು ಪೊತ್ತ್ದ್ ದೀಪುನವು ಪುಳಿಂಕಟೆ.

ಓಟೆ ಪುಳಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಓಟೆ ಪುಳಿಕ್ಕ್ ' ಓಂಟೆಪುಳಿ ' 'ಎಸಳ್ ಪುಳಿ' 'ದಡ್ಡ್ ಪುಳಿ' ಪಂಡ್ದ್ ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ನೆತ್ತ ಮರ ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡು. ನೆತ್ತ ಇರೆ ಕಡು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತ್ ದ್ ದಪ್ಪ ಆದ್ ಮಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನೆಟ್ಟ್ ಆಪಿನ ಕಾಯಿ ಮುಸುಂಬಿದಾತ್ ಮಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕಾಯಿ ಆಯಿನ ಮರಟ್ಟ್ ತೋಜೂಜಿ. ದಾಯೆಪಂಡ ಇರೆತ್ತ ಅಡಿಟ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಪರ್ಂದ್ ಆವೊಡ್ದುಂಬೇ ಕೊಯ್ದ್ ತೆಲ್ಪುಡು ತುಂಡು ಮಲ್ತ್ ದ್ ನುಂಗಾದ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಪುಳಿ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ವಸ್ತ್. ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ಕಜಿಪುಗು ಓಟೆ ಪುಳಿನ್ ಉಪಯೋಗೊ ಮಲ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ. ಬೇತೆಬೇತೆ ಊರುಡು ಬೇತೆಬೇತೆ ಪುಳಿನ್ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುವೆರ್. ತುಳುನಾಡ್ದ ಬೆರಣೆರೆನ್ ಬುಡ್ದು ಒರಿನಕುಲು ಮನ್ಪುನ ಕೋರಿ ಮೀನ್ಗ್ ಈ ಓಟೆ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ಜಿಂಡ ಅವು ಕೊಡಕೆನ ಆಪುಜಿ.ಅವೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಕೋರಿ ಮೀನ್ದ ಪುಳಿಮುಂಚಿಗ್ಲಾ ಉಂದು ಅಗತ್ಯೊನೇ. ಅವೆಕ್ಕಾದ್ ಅರೆಗಲೊಡು ಓಟೆ ಪುಳಿ ಕೊಯಿಪ್ಪಾದ್ ಅವೆನ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬೀಜ ದೆತ್ತ್ದ್ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ್ ನುಂಗಾದ್ ಅಟ್ಟೊಡು ದೀಪೆರ್.

ಮಾನ್ಪುನಾ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಓಟೆ ಪುಳಿತಾ ಬಿತ್ತ್ನು ಸರೀ ಪೊತ್ತ್ದ್ ದೆಂಗಡ್ ಕಟ್ಟ್ದ್ ದೀಪೆರ್. ಉಂದುಲಾ ಮರಿಯಲೊಡು ಸರೀ ಬರ್ಸೊ ಬನ್ನಗ ಜೋಕುಲೆಗ್ ತಿನಿಯೆರೆ ಬಾರೀ ಎಡ್ಡೆ ವಸ್ತ್. ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆ ಅತ್ತ್ ಮಾತ ಪ್ರಾಯೊದಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ದ ಒಂಜಿ ತಿನಸ್. ಇಂದೆನ್ ತಿನೊಡಾಂಡ ಕೂಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಏತೋ ಜೋಕುಲು ಪುಳಿಂಕಟೆ ತಿಂದ್ದ್ ಕೂಲಿ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು. ಕ್ರಮೇಣ ಉಂದು ಇತಿಹಾಸೊ ಸೇರೊಂದು ಬರ್ಪಿ ತಾದಿಡ್ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]