ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮರ್ದ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮರ್ದ್‌[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮರ್ದ್

ಪೊಣ್ಣು ಮದ್ಮೆ ಆದ್ ಬಂಜಿನಾಲಾದ್ ಆಲ್ ಪೆದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕದ ಸಮಯೊಗು ಅಲೆಗ್ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಕನ್ನಡೊಡು ನೆಕ್ಕ್ 'ಬಾಣಂತಿ\ ಪನ್ಪೆರ್. ಬಾಲೆ ಪೆದ್ದಿ ಸಮಯೊಗು ಅಪ್ಪೆಗ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಮರ್ದ್ ಗ್ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮರ್ದ್ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ನೆಕ್ಕ್ ಕನ್ನಡೊಡು 'ಬಾಣಂತಿ ಮದ್ದು' ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಮದ್ಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿನಾಲಾಯಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಜೀವೊನೊ ಒಂರ್ಬ ತಿಂಗೊಲು ಮುಟ್ಟ ಬಂಜಿಡ್ ತುಂಬೊಂದ್ ಐಕ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪಲ್. ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಜೀವೊನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪು ಪೊಣ್ಣನ ಜೀವ ಕುಂದಂದಿಲೆಕ್ಕ ಬೋಡಾಪಿನ ಅನುಪಾನೊನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೆನಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದ್ ದ ರೂಪೊಡು ಕೊರ್ಪೆರ್. ಈ ಅನುಪಾನೊನು ಮಲ್ಪೆರೆಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸರಿಯಾಯಿಯನ ಕಾಲೊಡು ಸರಿಯಾಯಿನ ಮರ್ದ್ ಕೊರೊಡಾಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯೆರ್ ಅಕ್ಲೆ ಅಲ್ಮೊಗೊಡ್ ಆಯಾಯ ಕಾಲೊಗು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಮರ್ದ್ ಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ್ 'ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮರ್ದ್' ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ದುಲು.

ಮರ್ದ್‌ದ ವಿದೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ತೇವು ಅಡ್ಪುನು
 • ಬೊಲ್ಲುಲ್ಲಿ ಮರ್ದ್
 • ಪಲದೆ
 • ಕೋರಿದ ಸೂಪ್
 • ಪಜಿ ಮರ್ದ್
 • ಗಸಿ ಮರ್ದ್
 • ಸುಕುನುಂಡೆ ಮರ್ದ್
 • ಮೆತ್ತೆ ಅಡ್ಪುನು
 • ಮಣ್ಣಿ
 • ಬಜಿಲ್‍ದ ಮರ್ದ್
 • ತೆತ್ತಿದ ಪೊಲದ್ಯ
 • ನೀಲಿ ತಪ್ಪುದ ಎಣ್ಣೆ( ಮೈಕ್ ಪೂಜೆರೆ)

ನೀಲಿ ತಪ್ಪುದ ಎಣ್ಣೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೆದ್ಮೆದಿಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆಗ್ ಪೂಜೆರೆಗ್ ತಾರಾಯಿದ ಎಣ್ಣೆಗ್ ನಿರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ್ದ್ ಪೂಜುವೆರ್ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಎಣ್ಣೆನ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ನೆಟ್ಟ್ ನೀಲಿ ತಪ್ಪುದ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ. ನೀಲಿ ತಪ್ಪುಡು ನೀಲಿಬೃಂಗಾದಿ ಹೆರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಂಡ್ದ್ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣದ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಂದು ಮರ್ದ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ನೀಲಿ ತಪ್ಪುದ ಗುರ್ತ ಇತ್ತ್ಂಡ ನಮಲಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಈ ಎಣ್ಣೆನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ.

 • ಬೋಡಾಯಿನ ವಸ್ತುಲು

ತಾರಾಯಿದ ಎಣ್ಣೆ, ಜೀರ್ದರಿ, ಕೆಂಪು ಬೇರ್, ನೀಲಿ ತಪ್ಪು ( ಉಡುಪಿದಂಚಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು, ಪುಳಿತ್ತ ಎರತ್ತಲೆಕ್ಕ ರೂಪು ಇತ್ತ್ ದ್ ಆತ್ ದಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ. ನೆತ್ತ ದೈ ಬುಳೆಯರೆ ಬುಡುಂಡ ೫ ಫೀಟ್ ದಾತ್ ಬುಳೆವುಂಡು. ಸದಾಪುಷ್ಟ ಬೀಜದ ಲೆಕ್ಕ ಕೋಡು ಆಪುಂಡು. ಎಣ್ಣೆ ಕೊದ್ಯನಗನೇ ಎಣ್ಣೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಆಪುಂಡು.

 • ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]