ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮರ್ದ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮರ್ದ್‌[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೊಣ್ಣು ಮದ್ಮೆ ಆದ್ ಬಂಜಿನಾಲಾದ್ ಆಲ್ ಪೆದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕದ ಸಮಯೊಗು ಅಲೆಗ್ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಕನ್ನಡೊಡು ನೆಕ್ಕ್ 'ಬಾಣಂತಿ\ ಪನ್ಪೆರ್. ಬಾಲೆ ಪೆದ್ದಿ ಸಮಯೊಗು ಅಪ್ಪೆಗ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಮರ್ದ್ ಗ್ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮರ್ದ್ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರೆ. ನೆಕ್ಕ್ ಕನ್ನಡೊಡು 'ಬಾಣಂತಿ ಮದ್ದು' ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಮದ್ಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿನಾಲಾಯಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಜೂವೊನ್ ಒಂರ್ಬ ತಿಂಗೊಲು ಮುಟ್ಟ ಬಂಜಿಡ್ ತುಂಬೊಂದ್ ಐಕ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪಲ್. ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಜೀವೊನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪು ಪೊಣ್ಣನ ಜೂವ ಕುಂದಂದಿಲೆಕ್ಕ ಬೋಡಾಪಿನ ಅನುಪಾನೊನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೆನಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದ್ ದ ರೂಪೊಡು ಕೊರ್ಪೆರ್. ಈ ಅನುಪಾನೊನು ಮಲ್ಪೆರೆಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸರಿಯಾಯಿಯನ ಕಾಲೊಡು ಸರಿಯಾಯಿನ ಮರ್ದ್ ಕೊರೊಡಾಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯೆರ್ ಅಕ್ಲೆ ಅಲ್ಮೊಗೊಡ್ ಆಯಾಯ ಕಾಲೊಗು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಮರ್ದ್ ಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ್ 'ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮರ್ದ್' ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ದುಲು.

ಮರ್ದ್‌ದ ವಿದೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]