ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬಜಿಲ್ ಕುಟ್ಟುನೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಬಜಿಲ್ ಕುಟ್ಟುನೆ

ಬಜಿಲ್ ಕುಟ್ಟುನ ಪಂಡ ಬಾರ್‌‍ತ್ ಬಜಿಲ್ ಮಾನ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ. ನೆನ್ನ್ ಬಜಿಲ್ ಎಡ್ಪುನಂದ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್

ಮಾನ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಿರಾಕ್‌ದ ಕಾಲೊಡು ಇಲ್ಲ ಪಿರವುದ ಕೊಟ್ಯಡ್ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡ್ ಬಜಿಲ್ದ ಲಾಟೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಅವೆನ್ ಬಜಿಲ್ದ ಜಿಡ್ಡೆಂದ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಬಜಿಲ್‌ಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಬಾರ್‌ನ್ ದುಂಬಿನಾನಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪರ್ ಡ್ ಪಾಡ್ದ್ ನೀರ್ ಡ್ ಲುಂಬೊಡು.ಅವೆನ್ ನನೊಂಜಿ ಕರಟ್ಟ್ ಪಾಡ್ದ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕುದಿ ಬೆಯ್ಯೆರೆ ದೀದ್ ಒಂಜಿ ಸಿಕೆ ಬತ್ತಿ ಸಾತ್ ಗ್ ಜಾದ್ ತಿರ್ತ್ ದೀವೊಡು. ಕೆಲವು ಗಟ್ಟಿದ ಬಾರ್ ಗ್ ರಡ್ಡ್ ಸಿಕೆಲಾ ಬೋಡಾವು.ಎಚ್ಚ ಬೆಯ್ಪಾಂಡ ಬಾರ್ ಪುಡಾದ್ ಬಜಿಲ್ ಎಡ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ. ಇಂಚ ಸಿಕೆ ಬರ್ಪಾಯಿನೆನ್ ಮನದಾನಿ ಆತೇ ಪೊರ್ತುಮುಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ದೆತ್ತ್ ದೀವೊಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]