ಬಾಲಗ್ರಹ ತೈಲ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಬಾಲಗ್ರಹ ತೈಲ ಪಂಡ ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲೆಗ್‍ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ಕೈಪೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ. ಉಂದು ಒಂಜಿ ಪುಲಮರ್ದ್. ಉಂದೆನ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶೊಲೆಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ತುಳುವೆರೆಗ್ ನೆತ್ತ ಪೊಲಬು ಉಂಡು. ಉಂದೆನಷ ಕೈಬೇವುದ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಲಾ ಎನ್ಮೆದ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ನೆಕ್ಷ್ ಪಿಟ್ಷ್ ದ ಎಣ್ಣೆ, ಕಣ್ಣ್ ದ ಎಣ್ಣೆ, ಮುಟ್ಟಾವುನ ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡ್ದಲಾ ಪನ್ಪೆರ್.

ಬಾಲಗ್ರಹ ತೈಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾಯಿನ ವಸ್ತುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಕೈಬೇವುದ ಎಣ್ಣೆ

ತೋಟೊಡು ತಿಕ್ಕುನವು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ತುಂಬೆಸೊಪ್ಪು
 2. ನೆಕ್ಕಿಸೊಪ್ಪು
 3. ಸದಾಪುಸೊಪ್ಪು,
 4. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ,

ಮರ್ದ್ ದ ಅಂಗಡಿಡ್ ತಿಕ್ಕುನವು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಸೋನಾಮಕಿ ಸೊಪ್ಪು (ನುಂಗಾದಿನ)
 2. ಈಶ್ವರಿಬೇರು
 3. ಗರುಡಪಾತಾಳ,
 4. ಪೀನಾರಿ,
 5. ಕೆಂಪುಬೇರ್‍,
 6. ಭೂತದಶಕ,
 7. ಬಜೆ,
 8. ಜಾಯಿಕಾಯಿ,
 9. ಹಿಪ್ಪುಳಿ,
 10. ಜಾಯಿಕಾಯಿ
 11. ಬಜೆ
 12. ನೆಗ್ಗಿನ ಮುಳ್ಳು
 13. ರಕ್ತ ಬೋಳ

ಬಾಲಗ್ರಹ ತೈಲ ಮಲ್ಪುನ ವಿದೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸುರುಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲೆನ್ ಗುದ್ದುದು ಬೇತೆ ಬೇತಿ ದೀವೊನೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದ್ ದ ಅಂಗಡಿಡ್ ಕನತಿನ ಬೇರ್ ಮರ್ದ್ಲ್ ಲೆನ್ ಸರೀ ದೊಂಬುಡು ನುಂಗಾದ್ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ ದೀವೊನೊಡು. (ಅಂಗಡಿಡ್ ಪೊದಿ ಮಲ್ತ್ ದ್ಲಾ ಕೊರ್ಪೆರ್) ಎಣ್ಣೆನ್ ಕೊದ್ಯರೆ ದೀದ್ ಐಕ್ ಸುರುಟ್ಟು ಗುದ್ದುದಿ ಸೊಪ್ಪುಲೆನ್ ಮಾತಾ ಪಾಡೊ. ನುರೆ ನುರೆ ಮಿತ್ತ್ ಬತ್ತ್ ದಷ ಗುಪ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ತೊಂದುರುಡು ಕೊದ್ಯಾಂದ ಎಡ್ಡೆ, ಉರ್ಕನಗ ತೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಉರ್ಕೆರೆ ಸುರು ಆನಗನೇ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ ದೀತಿ ಮಾತಾ ಪೊಡಿಕ್ಲೆನ್ ಪಾಡ್ದ್ ಕಲತ್ ದ್ ಹದಾ ತೂಟು ಕೊದಿಪಾವೊಡು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸರೀ ಕೈತಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು, ತೈಲದ ಕಮ್ಮೆನಲಾ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ತೂ ತೆಕ್ಕಾವೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಾಜನೊಡು ಮಲ್ಪ ಅರಿಪುನ ಕುರ್ವೆ ದೀದ್ ಐಕೊಂಜಿ ಕುಂಟು ಪಾಂಡ್ದ್ ಎಣ್ಣೆನ್ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದ್ ಗಾಳಿಯೊಡು. , ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನೇ ಗಾಳಿದ್ ದೀಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಪೊಡಿಟ್ಟ್ ಪತ್ತೊನುಜಿ. ಎಣ್ಣೆ ಏಪಲಾ ಬೈಯಗ್ ಮಲ್ತ್ಂದ ಎಡ್ಡೆ. ಗಾಲಿದ್ ದೀನ ಎಣ್ಣೆನ್ ಮನದಾನಿ ಕುಪ್ಪಿಗ್ ದಿಂಜಾದ್ ದೀವೊಡು. ವರ್ಷ ಆಂಡಲಾ ಹಾಳಾಪುಜಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ಜಿಡ ಮಾತ್ರ ಜಿಡ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಬಳಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪುರುಬಾಲೆಲೆಗ್‍ ಪಿಟ್ಟ್, ಬಾಲಗ್ರಹ ಪೀಡೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಬರಂದಿಲೆಕ್ಕ ಉಂದೆನ್‍ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್‍. ಇಂಚಿತ್ತಿ ತೊಂದರೆಲೆಗ್‍ ಈ ತೈಲೊನು ದಾಯೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್‍ ಪಂಡ- ಕೈಬೇವುದ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸೀಕ್‍ಲೆನ್‍ ತಡೆಪುನ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದಿನವು ಆದುಂಡು. ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಬಾಲಗ್ರಹ ಪೀಡೆ ಆಜೀರ್ಣ, ಸೋಂಕು, ಫಿಟ್ಸ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸೀಕ್‍ಲೆಗ್‍ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದ ವಸ್ತುಲೆನ್‍ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ ದ್‍ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನೆಡ್ದ್ ಉಂದು ಜೋಕುಲೆಗ್‍ ಆಗತ್ಯದವು ಪಂಡ್ದ್‍ ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಆಜ್ಜಿನಕಲ್ನ, ಆಪ್ಪೆನಕಲ್ನ ಆಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ತೈಲೊನು ಕಜ್ಜಿ,ಗಾಯಲೆಗ್‍ ಪೂಜೆರೆಲಾ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್‍. ಎಣ್ಣೆನ್ ಗಾಳ್ಯಾದಿನ ಕೊಜಂಟಿ ಎಲ್ಯ ಪುರುಬಾಲೆಲೆಗ್ ಪುಗೆ ಪಾಡ್ನಗ ಲೋಬಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]