ಬಾಲಗ್ರಹ ತೈಲ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಬಾಲಗ್ರಹ ತೈಲ ಪಂಡ ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲೆಗ್‍ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದ ತೈಲ- ಉಂದೆನ್‍ ಕೈಬೇವುದ ಎಣ್ಣೆಡ್‍ ಮಲ್ಪುವೆರ್‍. ಪುರುಬಾಲೆಲೆಗ್‍ ಪಿಟ್ಟ್, ಬಾಲಗ್ರಹ ಪೀಡೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಬರಂದಿಲೆಕ್ಕ ಉಂದೆನ್‍ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್‍. ಇಂಚಿತ್ತಿ ತೊಂದರೆಲೆಗ್‍ ಈ ತೈಲೊನು ದಾಯೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್‍ ಪಂಡ- ಕೈಬೇವುದ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸೀಕ್‍ಲೆನ್‍ ತಡೆಪುನ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದಿನವು ಆದುಂಡು. ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಬಾಲಗ್ರಹ ಪೀಡೆ ಆಜೀರ್ಣ, ಸೋಂಕು, ಫಿಟ್ಸ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸೀಕ್‍ಲೆಗ್‍ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನ ತುಂಬೆಸೊಪ್ಪು, ನೆಕ್ಕಿಸೊಪ್ಪು,ಸೋನಾಮಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಸದಾಪುಸೊಪ್ಪು, ಈಶ್ವರಿಬೇರ್‍, ಗರುಡಪಾತಾಳ, ಪೀನಾರಿ, ಕೆಂಪುಬೇರ್‍, ಭೂತದಶಕ, ಬಜೆ, ಜಾಯಿಕಾಯಿ, ಹಿಪ್ಪುಳಿ, ಇಂಚಿತ್ತಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದ ವಸ್ತುಲೆನ್‍ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ ದ್‍ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನೆಡ್ದ್ ಉಂದು ಜೋಕುಲೆಗ್‍ ಆಗತ್ಯದವು ಪಂಡ್ದ್‍ ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಆಜ್ಜಿನಕಲ್ನ, ಆಪ್ಪೆನಕಲ್ನ ಆಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ತೈಲೊನು ಕಜ್ಜಿ,ಗಾಯಲೆಗ್‍ ಪೂಜೆರೆಲಾ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್‍.