ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಭಾರತದ ಪೆರ್ಮರಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಮರ ಮಿತಾರ್ದಿನ ಪೆರ್ಮರಿ(ನಾಗರಹೊಳೆ ಅಭಯಾರಣ್ಯೊಡು)
ನೀರ್‌ಡ್ ಮೀಂದೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಪೆರ್ಮರಿ
ಪೆರ್ಮರಿದ ತೆತ್ತಿ

ಪೆರ್ಮರಿ(ಕನ್ನಡ-ಭಾರತೀಯ ಕಲ್ಲು ಹೆಬ್ಬಾವು) ನಮ ರಾಜ್ಯೊಡೊರ್ಮೆ ತೂವರ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚು. ಸಂಸೋಧನೆಲೆಡ್ ತೆರಿದ್ ಬತ್ತಿನಂಚ, ಪೆರ್ಮರಿ ಜಾತಿದುಲಾಯಿ ಒಟ್ಟು ೧೩ ಬಗೆತ್ತ ಉಚ್ಚುಲು ಉಲ್ಲ. ಉಂದೆಟ್ ೩ ಬಗೆತ್ತ ಪೆರ್ಮರಿಲು ನಮ ದೇಸೊಡು ಉಲ್ಲ. ಈ ಉಚ್ಚುಲೆನ ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣೊಲು ತೂವರ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುನೆಡ್ದಾವರ ಮಾತ ಉಚ್ಚುಲೆಗ್‌ಲಾ ಪೆರ್ಮರಿ ಪಂದೇ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಉಂದು ಇಸದಾಂತಿನ ಉಚ್ಚು. ಪೆರ್ಮರಿ Pythonidae ಕುಟುಮೊದ Python ಕುಲೊಕ್ಕು ಸೇರ್ದಿನ ಉಚ್ಚು. ಉಂದೆತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪುದರ್ Python molurus.

ಬೇತೆ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ಪುದರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಕನ್ನಡಡ್ ಪೆರ್ಮರಿಗ್ ಹೆಬ್ಬಾವು ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಪೆರ್ಮರಿದ ಮಂಡೆಡ್‌ದ್ ಮೂಂಕು ಬುಕ್ಕ ಕಂಟೆಲ್ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ, ಕಂದ್ ಬಣ್ಣದ ರಡ್ ಪಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಉಂದೆತ ನಡುಟು ಬೊಳ್ದು ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಗೀಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ಪಟ್ಟೆ ಗೀಟ್ ಇಪ್ಪುನೆಡ್ದಾವರ ಪೆರ್ಮರಿಗ್ ದಾಸರ ಹಾವು ಪಂಡ್‍ದ್ ಪುದರ್ಲಾ ಉಂಡು. ಇಸ ಇಪ್ಪುನ ಕನ್ನಡಿ ಉಚ್ಚು ಬುಕ್ಕ ಪೆರ್ಮರಿದ ನಡುಟು ಗುರ್ತ ಪತ್ತರ ಈ ಗೀಟ್ ನಮಕ್ ಸಾಯ ಆಪುಂಡು.
 • ಹಿಂದಿಡ್ ಪೆರ್ಮರಿಗ್ ಅಜಗರ್ ಪನ್ಪೆರ್.
 • ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ಡ್ Indian Rock Python ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ತೂವರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವರಕ್ ತೂನಗ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಉದ್ದವಾಯಿನ ಮೈ ಈ ಉಚ್ಚುಗು ಉಂಡು. ಪುಟ್ಟುನಗ ೫೦ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪುನ ಪೆರ್ಮರಿ, ಸರಿಯಾದ್ ಬುಳೆನಗ ೬ ಮೀಟರ್ ಮುಟ್ಟ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಣದ ಕೊಡಿತಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುನ ಮಂಡೆ, ಮುಂಡು ಬೀಲದ ಕೊಡಿ, ಮೈತ ಮಿತ್ತ್ ಕಪ್ಪು ಅತ್ಂಡ ಕಂದ್ ಬಣ್ಣದ ಮಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಬುಕ್ಕ ಅಸ್ಸಾಮ್‌(ಉತ್ತರ ಭಾರತ)ಡ್ ತೂವರ ತಿಕ್ಕುನ ಉಚ್ಚುಲೆನ ಸರೀರೊದ ಬಣ್ಣ ಒಂತೆ ಕಡು ಬಣ್ಣ ಇತ್ಂಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಬುಕ್ಕ ಮೂಡಾಯಿ ಕಡಲ ಬರೀತ ಪ್ರದೇಸೊಲೆಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಉಚ್ಚುಲೆನ ಮೈಬಣ್ಣ ಒಂತೆ ಹದ ಬಣ್ಣ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸರೀರೊದ ಅಡಿಭಾಗ ಮಜೊಲ್ ಬೊಳ್ದು ಬಣ್ಣೊಡು ಇಪ್ಪುಂಡು[೧].

ಮೂಂಕುದ ಕೈತಲ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ರಡ್ ತಗ್ಗ್‌ದ ಲೆಕ ಇಪ್ಪುವ ಉಂದು ಬೋಟೆ ಗೊಬ್ಬುನಗ, ಕೈತಲ್ ಇಪ್ಪುನ ಪುರ್ಗೊಲೆನ್ ಗುರ್ತ ಪತ್ತರ ಸಾಯ ಮಲ್ಪುವ. ಪೆರ್ಮರಿದ ಅಡಿಭಾಗ (ಉದರ ಫಲಕ) ಕಿನ್ಯ ಇತೀನೆಡ್‍ದಾವರ ಈ ಉಚ್ಚು ನೀರ್‌ಡ್ ಸರಾಗವಾದ್ ಮೀಂದುವ, ಅತ್ತಂದೆ ನೀರ್‌ದ ಉಲಾಯಿಡೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಮುಟ್ಟ ದಮ್ಮ್ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಇಪ್ಪುನ ತಾಕತ್ ಈ ಪೆರ್ಮರಿಗ್ ಉಂಡು. ಪಗೆನ ಪ್ರಾಣಿಲು ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಮರ ಮಿತ್ತಾರುನಲಾ ಉಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಬುಳೆದಿನ ಪೆರ್ಮರಿ ಅಂದಾಜಿ ೨೦-೩೦ ವರ್ಸೊ ಮುಟ್ಟ ಬದ್ಕುವ[೨].

ಜಾಗೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಪೆರ್ಮರಿಲು ಬೋಟೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬುಕ್ಕ ಪಗೆನ ಪ್ರಾಣಿಲೆಡ್ದ್ ತಪ್ಪಾವರ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಜಾಗೆ ಐಕ್ ಬೋಡು. ಅತ್ತಂದೆ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸರೊಕ್ಕು ಹೊಂದೊಂದು ಪೆರ್ಮರಿ ಬದ್ಕುಂಡು. ಕಲ್ಲ ಪೊಟರೆ, ಪುದೆಲ್, ಬೋಟೆ ಎಚ್ಚ ಸಿಕ್ಕುನ ಜಾಗೆಲಾಯಿನ ಎಲಿತ್ತ ಮಾಟೆ, ತುದೆ ಬರಿ, ಮರತ್ತ ಮಾಟೆ, ಬೂರ್ದಿನ ಪರ ಇಲ್ಲ್- ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಪೆರ್ಮರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು[೩].

ಸ್ವಭಾವ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೆರ್ಮರಿ ಒಂಜಿ ಇಸದಾಂತಿನ ಉಚ್ಚು. ಪಗೆಲ್‌ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೂವರ ತಿಕ್ಕುಜಿ, ನೆಕ್ಲೆನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆ. ನಿದೆರ್‌ದ್ ಇಪ್ಪುವ[೪]. ಬಯ್ಯಗ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಕತ್ತಲೆಗ್ ಆಹಾರ ನಾಡೋಂದು ಬೋಂಟೆಗ್ ಪಿದಾಡುವ. ಮಸ್ತ್ ಸೋಮಾರಿ ಸ್ವಭಾವದ ಈ ಉಚ್ಚು ಪಗೆನ ಪ್ರಾಣಿ ಬೆರಿಪತ್ತಿಂಡ, ವಾಸನೆ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಪಸೆ ಬುಡ್ಕಡೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ನನಲ್ಲಾ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪದ್ರ ಆನಗ, ಜೋರಾದ್ ಬುಸುಗುಟ್ಟುದು ಮೈತ್ತ ಮಿತ್ ಲಾಗಿಯುಂಡು[೫].

ತೆನಸ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಾಮನ್ಯವಾದ್ ಪೆರ್ಮರಿ ತನ್ನಡ್‍ದ್ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಲೆನ್ ಬೋಟೆ ಗೊಬ್ಬುಂಡು. ಆಂಡ ತಿನರ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿಡ ತನ್ನೆಡ್‍ದ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಲೆನ್ ಪತ್ತ್‌ದ್ ತಿನ್ಪುನಲಾ ಉಂಡು. ಬೋಟೆ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಾಣಿಗ್ ಗೊತಾವಂದಿಲೆಕ ಬೆರಿ ಪತ್ತ್‌ದ್, ವರನೆ ಐತ ಮಿತ್ತ್ ಬೂರುದು, ಬೋಂಟೆದ ಮೈಕ್ ಸುತ್ತು ಪಾಡ್‍ದ್ ಉಸುಲುಕಟ್ಟಾವುಂಡು. ನರಿ, ನಾಯಿ ಜಿಂಕೆ ಎಲಿ ಪಕ್ಕಿ ಕೋರಿ, ಕೋರಿದ ತೆತ್ತಿ ಮೇರ್ - ಉಂದೆನ್ ಮಾತ ಪೆರ್ಮರಿ ತಿನ್ಪುಂಡು[೪]. ವರಕ್ ಪೆರ್ಮರಿ ತನ್ನ ತೆನಸ್ ತಿಂದಿ ಬುಕ್ಕ, ಅತ್ಂಡ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿನ್ ನಿಂಗ್‍ದಿತ್ತ್ಂಡ, ಬಂಜಿಡ್ ಇತ್ತಿನ ಆಹಾರ ಕರಾಪಿನೆಟ, ತನ್ಕ್ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿ ಜಾಗೆಡ್ ಬೂರೊಂಬುಂಡು. ಇಂಚ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುಟ್ಟ ಮರಕಟ್ಟಿಲೆಕ ಬೂರೊಂಬುನ ಉಂಡು. ಪೆರ್ಮರಿದ ಬಂಜಿಡ್ ಉಂಡಾಪುನ ಜಠರ ರಸೊಡ್ದು ಬಂಜಿದ ಆಹಾರ ಕರಾಪುಂಡು[೬]. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಪೆರ್ಮರಿ ನರಮಾನಿನ್ ಬೋಂಟೆ ಮಲ್ಪುಜಿ. ನಮ ದೇಸೊಡು ಪೆರ್ಮರಿ ನರಮಾನಿನ್ ನಿಂಗ್‌ದಿನ ಉದಾರ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಲಿ.

ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೆರ್ಮರಿ ಪೊಣ್ಣು ಉಚ್ಚು ತೆತ್ತಿ ದೀದ್ ಕಿನ್ನಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣು ಪೆರ್ಮರಿ ವರ ಸೇರ್ನಗ, ಆಣ್ ಪೆರ್ಮರಿದ ವೀರ್ಯಾಣುನು ತನ್ನ ಗರ್ಭಾಶಯೊಡು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತ್ ದೀದ್, ಬೋಡಾನಗ ಆಣ್ ಪೆರ್ಮರಿಡ್ ಸೇರಂದೆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪೊಣ್ಣು ಪೆರ್ಮರಿಗ್ ಉಂಡು[೭]. ವರಕ್ ಪೊಣ್ಣು ಪೆರ್ಮರಿ ಸುಮಾರ್ ೧೦೦ ಮುಟ್ಟ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುಂಡು, ತೆತ್ತಿಲು ಕುಕ್ಕುದಾತ್ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪುವ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗೊಲುಡ್‍ದು ಜೂನ್ ಮುಟ್ಟ ಪೆರ್ಮರಿದ ಮಿಲನ ಬುಕ್ಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಬೇಲೆ ನಡಪ್ಪುಂಡು.

ತೆತ್ತಿ ದೀಬುಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಪೆರ್ಮರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ೨-೩ ತಿಂಗೊಲು ಮುಟ್ಟ ಕಾವು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ತೆತ್ತಿಡ್‍ದ್ ಪಿದಯಿ ಬತ್ತಿನ ಕಿನ್ನಿಲು ೪೫-೬೦ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮುಟ್ಟ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪುವ. ಅಂಚನೆ, ೨-೩ ವರ್ಸೊಡು ಕಿನ್ನಿಲು ಮಲ್ಲ ಆಪ[೮].

ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಉಲ್ಲ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಮ ದೇಸೊದ ಸುತ್ತ ಇಪ್ಪುನ ದೇಸೊಲಾಯಿನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ನೇಪಾಳ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಭೂತಾನ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಬರ್ಮಾ(ಮಯಾನ್ಮಾರ್) ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಪೆರ್ಮರಿ ವಾಸ ಮಲ್ಪುಂಡು[೯].

ಉಲ್ಲೇಖ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಭಾರತದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ಪಗಳು-ರೋಮುಲಸ್ ವಿಟೇಕರ್ (ಅನುವಾದ- ಹೆಚ್ ಎಸ್ ನಿರಂಜನಾರಾಧ್ಯ) (1 ed.). ನ್ಯಾಶನಲ್ ಬುಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. 2002. p. 190. ISBN 81-237-3663-0. {{cite book}}: |access-date= requires |url= (help)
 2. "indian-python". animalia.bio. animalia. Retrieved 26 March 2023.
 3. "indian-python". animalia.bio. animalia. Retrieved 26 March 2023.
 4. ೪.೦ ೪.೧ ಭಾರತದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ಪಗಳು-ರೋಮುಲಸ್ ವಿಟೇಕರ್ (ಅನುವಾದ- ಹೆಚ್ ಎಸ್ ನಿರಂಜನಾರಾಧ್ಯ) (1 ed.). ನ್ಯಾಶನಲ್ ಬುಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. 2002. p. 190. ISBN 81-237-3663-0. {{cite book}}: |access-date= requires |url= (help)
 5. ಹಾವು ನಾವು- ಗುರುರಾಜ ಸನಿಲ್ (೩ನೇ ಮುದ್ರಣ ed.). ಉಡುಪಿ: ಗೀತಾ ಪ್ರಕಾಶನ ಉಡುಪಿ. pp. ೨೨೪. {{cite book}}: |access-date= requires |url= (help)
 6. ಹಾವು ನಾವು- ಗುರುರಾಜ ಸನಿಲ್ (೩ನೇ ಮುದ್ರಣ ed.). ಉಡುಪಿ: ಗೀತಾ ಪ್ರಕಾಶನ ಉಡುಪಿ. pp. ೨೨೪. {{cite book}}: |access-date= requires |url= (help)
 7. ಹಾವು ನಾವು- ಗುರುರಾಜ ಸನಿಲ್ (೩ನೇ ಮುದ್ರಣ ed.). ಉಡುಪಿ: ಗೀತಾ ಪ್ರಕಾಶನ ಉಡುಪಿ. pp. ೨೨೪. {{cite book}}: |access-date= requires |url= (help)
 8. "indian python". animalia.bio. animalia. Retrieved 26 March 2023.
 9. "indian python". animalia.bio. animalia. Retrieved 26 March 2023.