ಮರುವಾಯಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಮರುವಾಯಿ ಮೀನ್‍ದ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ. ಉಂದೆ ಕ್ಕಷಿ ಉಡುಪಿದಂಚಿ ಕೊಯ್ಯೊಲು ಪಂಡ್ದ್ ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ನೆತ್ತ ಮೇಲ್‍ಡ್ ಚಿಪ್ಪಿ ಇಪ್ಪುನೆಡ್ದಾವರೊ ಇಂದೆನ್ ಚಿಪ್ಪುಮೀನ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಮರುವಾಯಿನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಸೆಡ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮರ್ವಾಯಿ-ಚಿಪ್ಪು ಮೀನ್
 1. ಕನ್ನಡೊಡು ಚಿಪ್ಪು ಮೀನ್ ಪನ್ಪೆರ್
 2. ತುಳುಟು ಮರುವಾಯಿ, ಕೋಲ್‍ಚಿಪ್ಪಿ, ಉಡುಪಿದಂಚಿ ನೆಕ್ಕ್ ಕೊಯ್ಯೊಲು ಪನ್ಪೆರ್.
 3. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ಡ್ Shellfish ಪನ್ಪೆರ್.[೧]
 4. ಮಲಯಾಳಿಡ್ ಕಕ್ಕೈರಾಚ್ಚಿ കക്കയിറച്ചി/kakkayiṟacci ಪನ್ಪೆರ್
 5. ತೆಲುಗುಡು ಶೆಲ್‍ಫಿಶ್ షెల్ఫిష్/Ṣelphiṣ ಪನ್ಪೆರ್
 6. ತಮಿಳುಡು ಮಟ್ಟಿ மட்டி/Maṭṭi ಪನ್ಪೆರ್
 7. ಮರಾಠಿಡ್ ಕಾಸವ कासव/Kāsava ಪನ್ಪೆರ್.
 8. ಹಿಂದಡ್ ಕಾಸ್ತೂರಾ कस्तूरा/Kastūrā ಪನ್ಪೆರ್.

ಕೆಲೆವೆರ್ ಪುರಿಯೋಳ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲೆವೆರ್ ಕೊಯ್ಯೊಲು ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್

ಮರುವಾಯಿದ ವಿದೊಕ್ಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಕೇಸ ಮರುವಾಯಿ
 2. ದಡ್ಡ್ ಮರುವಾಯಿ
 3. ಕಕ್ಕೆ ಮರುವಾಯಿ
 4. ಆನೆ ಮರುವಾಯಿ

ಮರುವಾಯಿ ಇಪ್ಪುನಾ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ತುದೆಟ್ಟ್, ಕಡಲ ಬರಿಟ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಮರುವಾಯಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಧ ಉಂಡು. ಆನೆ ಮರುವಾಯಿ, ದಡ್ಡ್ ಮರುವಾಯಿ, ಕಕ್ಕೆ ಮರುವಾಯಿ, ಕೇಸ ಮರುವಾಯಿ, ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದೊಕುಲು ಉಂಡು. ಮಲ್ಲ ಮರುವಾಯಿಗ್ ಆನೆ ಮರುವಾಯಿ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಇತ್ತಿನೆಕ್ಕ್ ಕಕ್ಕೆ ಮರುವಾಯಿ, ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಮರುವಾಯಿಗ್ ಕೇಸ ಮರುವಾಯಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದು ಕಡಲ ಬರಿ, ತುದೆತ್ತ ಬರಿಟ್ಟ್ ಬದುಕುಂಡು ಪಂದ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ನರಮಾನಿಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನವು ಆದುಂಡು. ಉಂದು ಮೀನ್‍ದ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಅಂಡಲಾ ಉಂದೆನ್ ಬಲೆ ಪಾಡ್ದ್ ಪತ್ತುನವು ಆತ್ತ್. ಸುದೆಟ್ಟ್ ನಡತೊಂದು ಪೋನಗ ಕಾರಗ್‍ ತಿಕ್ಕಿನೆನ್, ಕೊಡಪಾನೊಡಾ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಕಡ್ಯೊಡ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕಡಲ ಬರಿಟಾಂಡ ಸೆರೆ ಬನ್ನಗ ಬರಿಕ್ಕ್ ಬರೊಂದೇ ಉಪ್ಪುನ ಆವೆನ್ ಪೆಜಿದ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಮರುವಾಯಿದ ಕಜಿಪು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮರುವಾಯಿನ್ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುವೆರ್, ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ, ಮರುವಾಯಿ ಗಸಿ,ಮಲ್ಪುವೆರ್, ಮರುವಾಯಿನ್ ತರಕಾರಿಗ್ ಬೆರಕೆ ಪಾಡ್ದ್ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಲುವೆರ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಉಂದು ಒಂತೆ ಉಷ್ಣ. ಐಕಾದ್‍ ಬಸಲೆ ಮರುವಾಯಿ, ಗುಳ್ಳ ಮರುವಾಯಿ, ತೌತೆ ಮರುವಾಯಿ ಇಂಚ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮರುವಾಯಿನ್ ಅಡ್ಡೆದೊಟ್ಟುಗು ಬೆರೆಕೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ನೆಕ್ಕ್ ಮರುವಾಯಿ ಪುಂಡಿ/ ಮರುವಾಯಿದಡ್ಡೆ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಮರುವಾಯಿ ಕಜಿಪು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಐತ ತಿನಸ್‍ ಮಲ್ಪುನಗ ಸುರುಟ್ಟು ಮರುವಾಯಿನ್‍ ನೀರ್‌ಡ್ ಸರಿಯಾದ್‍ ದೆಕ್ಕ್‌‍ದ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್‌ಡ್ ರಡ್ಡ್ ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಆಂಚೆನೇ ಬುಡೊಡು. ಆಪಗ ಮರುವಾಯಿ ಮಾತಾ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ದು ಐಟಿತ್ತಿ ಕೆಸರ್, ಕುರೆತ್ತ ಆಂಶೊಲು ಪೋಪುಂಡು. ಅಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮರುವಾಯಿನ್ ಕತ್ತಿಡ್‍ ರಡ್ಡ್ ಭಾಗ ಮಲ್ಪೊಡು. ಭಾಗ ಮಲ್ಪುನಗ ತಿರ್ತ್ ಬೂರುನ ನೀರ್‌ನ್ ದಕ್ಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ, ಗಾಲಿದ್‍ ಕಜಿಪುಗು ಸೇರಾವೊಡು. ಭಾಗ ಮಲ್ಪುನಗ ದೆಂಜಿದ (ಏಡಿ)ಕಿನ್ನಿಲು ಉಪ್ಪುವ ಆವೆನ್‍ ಗೆತ್ತ್ ದಕ್ಕೊಡು. ಮರುವಾಯಿದ ಓಡುಗು ಕಜಕ್‍/ತಿಪ್ಪಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ನೆಟ್ಟ್ ಸುಣ್ಣ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ತಿನ್ಪಿ ಮರುವಾಯಿ ಆತ್ತಂದೆ ಉಂದೇ ಜಾತಿಗ್‍ ಸೇರ್ದಿ ನರ್ತೆ, ಶಂಕ, ಇಂಚಿತ್ತಿ ವಸ್ತುಲು ಮಸ್ತ್ ನಮೂನೆದ ಉಂಡು. ಉಂದು ಸುಣ್ಣ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್‍, ಆಂಗಿದ ಗುಬ್ಬಿ ಮಲ್ಪೆರೆ, ಮಣಿಸರ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತಾ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವರ್.[೨]

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. "Archive copy". Archived from the original on 2016-01-09. Retrieved 2016-01-19. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)CS1 maint: archived copy as title (link)
 2. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/shellfish-allergy/basics/definition/con-20032093