ಮೈಪು ಸೂಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಮೈಪು ಸೂಡಿ

ಮೈಪು ಸೂಡಿ ಕನ್ನಡೊಡು ಉಂದೆಕ್ ಹಿಡಿ ಸೂಡಿ ಪಂಡ್ದ್ ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್ ಉಂದೆನ್ ತಾರೆದ ಮಡಲ್ದ ಒಲಿಡ್ದ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ . ನುಂಗೆಲ್‍ ಮಡಲ್‍ ಅಂಡ ನೀರೆಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದ್ ಒಲಿಡ್ದ್ ಮೈಪು ಸೂಡಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್ . ಪಜ್ಜಿ ಒಲಿ ಅಂಡ ಆಂಚೆನೇ ಮೈಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಪುಂಡು. ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್‍ ಆಡಿಪೆರೆ, ಇಲ್ಲದುಲಯಿ ಆಡಿಪೆರೆ, ಬಲೆ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಮೈಪುಸೂಡಿ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು. ಕನ್ನಡೊಟ್ ಕಸಬರಿಕೆ, ಹಿಡಿಸೂಡಿ ಪಣ್ಪೆರ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ಟ್ ಬ್ರೂಮ್ (broom) ಪಣ್ಪೆರ್. ತಾರೆದ ಮಡಲ್‍ದ ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಭಾಗದ ಒಲಿಡ್ದ್‍ ಮೈಪು ಮಲ್ತ್ಂಡ ಮೈಪು ಎಡ್ಡೆಲಾ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಾಳಿಕೆಲಾ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪಜ್ಜಿ ಮಡಲ್‍ದ ನನಲಾ ಎಡ್ಡೆ. ತಾರೆಡ್ದ್‍ ಮಡಲ್‍ ಬೂರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮೈಪು ಮಲ್ತ್ಂಡ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ದೊಂಬುಡು, ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸೊಡು ಎಚ್ಚ ದಿನ ಮಡಲ್‍ ಇತ್ತ್ಂಡ ಆವು ಕುಂಬು ಆದ್‍ ಮೈಪುಸೂಡಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಘಟ್ಟದಂಚಿದ ಪುಲ್ಲುದ ಮೈಪು ಬರ್ಪುಂಡು. ತೂವೆರೆ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಆತ್ತಂತೆ ಪುಲ್ಲುದ ತುಂಡು ತುಂಡು ಬೂರೊಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‍ದ ಮೈಪುಲಾ ಬರಿಯೆರೆ ಸುರು ಅತ್ಂಡ್‍. ಆವುಲಾ ಹೆಚ್ಚ ದಿನ ಬರ್ಪುಜಿ. ತಾರೆದ ಒಲಿತ್ತ ಬಾಳಿಕೆಲಾ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿಡ್‍ ಆಪುಂಡು. ತಾರೆ ಇತ್ತಿನಗುಲು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೇ ಮೈಪು ಸೂಡಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನೆತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಲಾ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ದುಂಬು ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್‍ ತಾರೆ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಮೈಪು ಸೂಡಿ ಆಗುಲಗುಲೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಗಲಸೊಂದು,ಹೆಚ್ಚ ಇತ್ತ್ಂಡ ಆಂಗಡಿಗ್‍ ಮಾರೊಂದುಲಾ ಇತ್ತೆರ್‍. ಇತ್ತೆ ನಂಕ್‍ ಉದಾಸಿನ ಆದ್‍ ಕೇರಳ ಕಾಸರಗೋಡುದಂಚಿಡ್ದ್‍ ಬರ್ಪಿ ತಾರೆದ ಮೈಪುಸೂಡಿನ್‍ ದೆತೊಂದು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್‍. ಆಂಚಾದ್‍ ಹೆಚ್ದ ತಾರೆ ಬುಳೆಪಿ ತುಳುನಾಡ್‍ ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳೊಡು ಬೋಡಾಯಿನಾತ್‍ ಮೈಪುಸೂಡಿ ಮಲ್ಪು ಆವಕಾಶ ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ ಇತ್ತೆ ಕೇರಳದಕುಲು ಮಾತ್ರ ಮಾರುನಾತ್‍ ಮೈಪು ಸೂಡಿ ಮಲ್ಪುನೆಡ್ದಾದ್ರ ತುಳುನಾಡ್‍ ಹೆಚ್ಚದ ಇಲ್ಲಡ್‍ ಕೇರಳೊಡ್ದು ಬರ್ಪಿ ಮೈಪು ಬಳಕೆ ಆವೊಂಡುಂಡು.

ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ತುಳುವೆರ್ ಇಲ್ಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಲ್ ಅಡಿಪ್ಯರ ಬೋಡಾದ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಸೊತ್ತು.
 • ಮೈಪು ಇಜ್ಜಂತಿನ ಇಲ್ಲೇ ಇಜ್ಜಿ. ಒಗ್ಗ್‍ಟ್‍ಡ್ ಬಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಈ ಮೈಪುನು ಉದಾರ್ಮೆ ಕೊರ್ಪೆರ್.
 • ಐಟ್ಲಾ ಪಿರಾಕ್ ನ್ದ ಕಾಲೊಡು ತಾರೆದ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಗೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಇಲ್ಲದ ಮೂಡ್ಯೆಡ್ ಈ ಮೈಪು ಇಪ್ಪುಂಡು

ವಿಧೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುಂಟಿ ಮೈಪು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉದ್ದ ಮೈಪು ಡ್ ಅಡಿತ್ ಅಡಿತ್ ದ್ ಎಲ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಉಂದೆನ್ ಜಾಲ್ ಅಡಿಪೆರೆ ,ಕಿದೆ ಅಡಿಪ್ಯರ, ಬಿಜಿಕ್ರೆ ಆಡ್ಪೆರೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮಲ್ಲ ಕಜವುನ್ ಬೇಗ ಅಡಿಪೆರೆ ಆಪುಂಡು

ಉದ್ದ ಮೈಪು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಇಲ್ಲ್ದ ದ ಉಲಯಿ ಅಡಿಪುನವು. ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಕಜವು ಸೋಕುಡೆ ಪೋಪುಂಡು.

ಮೈಪುದ ಬಗೆಟ್ ಇಪ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಮೈಪುನು ಏರೆಗ್ಲ ತಾಗವರ ಬಲ್ಲಿ
 • ಮೈಪುನು ಕೈಟ್ ಬುಕೊರ್ಯಗ್ ಕೊರುಂಡ ಲಡಾಯಿ ಆಪುಂಡು
 • ಮೈಪುದ ಕೊಡಿನ್ ಮಿತ್ತ್ ದೀವರ ಬಲ್ಲಿ ನೆರಡೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು
 • ಕುತ್ತ ದಿಂಡಾ ದೇವೆರೆನ ಕಣ್ಣ್ ಗ್ ಕುತ್ತುಂಡು, ಸೂರ್ಯನ ಕಣ್ನ್ ಗ್ ಕಂತುಂಡು
 • ಬುಳೆಕ್ ಕಣ್ಣ್ ಮುಟ್ಟುನೆಗ್ ಜೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಳ್ಳಿ ಐನ ಒಟ್ಟುಗು ಕುಂಟಿ ಮೈಪುನು ಕಟ್ಟುವೆರ್
 • ಕೆಲವು ಕಿನ್ನ ಜೋಕುಲು ಪೋಡಿಂಡ ಜೆಪ್ಪನಗ ಕೈತಲುಡು ಮೈಸುಡಿನು ದೀಪೆರು. ಉಂದು ಒಂಜಿ ಪರ ಕಾಲದ ನಂಬಿಕೆಯಾತುಂಡು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಮೈಸುಡಿಡು ಗೋಬ್ಬುವೆರು.

ಗಾದೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಮಾಯ್ಪುಸೂಡಿ ನೆಲ ಮಾತ್ರೊ ಅತ್ತ್ ಬೆರಿಲ ಅಡಿತ್ರು

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಮೈಸುಡಿಡು ಇಲ್ಲದ ಬಲೆ ಪುರ ಗೆಪ್ಪುವೆರು.
 • ಕಜವು ಅಡುಪುನ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಬೊಳ್ಳೆ ದಾಸರಗುಡ್ಡೆ ಸಂದರ್ಶನ ಪೊರ್ತು ಪಂಡಿನವು.
 2. ಮಾನೀಷಾ ೨೦೧೩-೧೪ ಸಂಚಿಕೆ-ಭರತ್ ರಾಜ್ ಲೇಖನೊ.
 3. http://vijaykarnataka.indiatimes.com/district/udupi/-/articleshow/45168782.cms.