ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವೊಲು/ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ತಿಂಗೊಲು ೨೦೧೮

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಏಷ್ಯನ್ ತಿಂಗೊಲು-೨೦೧೮

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ತಿಂಗೊಲು(Asian Month) ಏಸ್ಯೊದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಮುದಾಯೊಲೆ ತಿಳುವಳಿಕೆನ್ ದಿಂಜಾವುನ ಉದ್ದೇಸೊಡು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಲ್ತ್‌ನ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಆವೆರೆ ಉಂಡು. ೨೦೧೮ನೆ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗೊಲುಡು ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ನಡಪಾವುನ ಏಸ್ಯನ್ ತಿಂಗೊಲ್ದ(Asian Month) ಉದ್ದೇಸೊ. ಬಾರತೊನು ಬುಡುತು ಬೇತೆ ಏಸ್ಯನ್ ದೇಸೊಲೆ ಬಗೆಟ್ ಲೇಕನೊಲೆ ಸಂಕ್ಯೆನ್ ಬುಕ್ಕೊ ಗುಣಮಟ್ಟೊನು ಎಡ್ಡೆಮಲ್ಪುನೆಲಾ ಇಂದೆತ ಉದ್ದೇಸೊ.

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಏಸ್ಯನ್ ಸಮುದಾಯೊಲೆ ನಡುತ ದೋಸ್ತಿದ ಗುರ್ತಾದ್ ಮಾನದಂಡೊ ಇಪ್ಪುನ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡಲ ಐನ್ ಲೇಕನೊಲೆನ್ ಬರೆದ್, ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಪಾಲ್ ದೆತೊಂಡ, ಪಾಲ್ ದೆತೊನ್‌ನ ಎಡ್ಡೆ ಪುಟೊದ ವಿನ್ಯಾಸೊ ಮಲ್ತಿನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಂಚೆಕಾರ್ಡ್‌ನ್ ಕೊರ್ಪೆರ್.

ನಿಯಮೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ನವೆಂಬರ್ ೧, ೨೦೧೮ ೦:೦೦ ಡ್ದ್ ನವೆಂಬರ್ ೩೦, ೨೦೧೮ ೨೩:೫೯(ಯುಟಿಸಿ)ದ ಉಲಯಿ ನಿಕ್ಲೆ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತಿನ ಪೊಸತ್ ಲೇಕನೊ ಸ್ರಿಸ್ಟಿಸಾವೊಡು. (ಕಿನ್ಯ ಲೇಕನೊಲೆನ್ ವಿಸ್ತರಿಸಂಡ ಲೆಕ್ಕೊಗು ಇದ್ದಿ).
 • ಲೇಕನೊಡು ಕಮ್ಮಿಯಾಂಡಲಾ ೩೦೦ ಪದೊ ಇಪ್ಪೊಡು.
 • ಲೇಕನೊ ಗುಮನೊಡುಪ್ಪುನ ಮಾನದಂಡೊಲೆನ್ ಪೂರೈಸವೊಡು.
 • ಲೇಕನೊಲಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲೇಕೊಲು ಇಪ್ಪೊಡು. ಸಂಸಯೊಗು ಬುಕ್ಕೊ ಇವಾದೊಗು ಬೂರಂತೆ, ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಸೂಕ್ತೊ ಉಲ್ಲೇಕೊಲೆಡ್ದ್ ಲೇಕನೊನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು.
 • ಲೇಕನೊ ಯೋಗ್ಯ ಬಾಸೆಡ್ ಇತ್ತ್‌ದ್, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬಾಸಾಂತರೊ ಆದಿಪ್ಪೆರೆ ಆವಂದ್.
 • ಲೇಕನೊಡು ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 • ಲೇಕನೊ ಪಟ್ಟಿದ ರೀತಿ ಇಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 • ಲೇಕನೊ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು.
 • ಲೇಕನೊ ಭಾರತೊನು ಬುಡುತ್ ಏಷ್ಯನ್ ದೇಸೊ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರದೇಸೊದ(ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಭೌಗೋಳಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, etc.,.) ಬಗೆಟ್ ಬೋಡು.
 • ಸಂಗಟಕೆರೆ ಕೊರ್ಪುನ ಲೇಕನೊಲೆನ್ ಬೇತೆ ಸಂಗಟಕೆರ್ ಪರೀಕ್ಸೆ ಮಲ್ಪೊಡು.
 • ಸೂಚನೆ: ಅಕೇರಿಡ್ ಲೇಕನೊಲೆ ಒಪ್ಪಿಗೆನ್ ಕೈತಲ್ದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊದ ಸದಸ್ಯೆರ್ ತೀರ್ಪುಗಾರೆರಾದ್ ನಿರ್ದರಿಸವೆರ್.

ಸಂಗಟಕೆರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಾಲ್‍ ದೆತೊನುನಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಬೇಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಲೇಕನೊಲೆ ವಿವರೊನು ಮುಲ್ಪ ಕೊರ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆನ ಲೇಕನೊ ಮಾನದಂಡೊಲೆನ್ ಒತ್ತೊಂದು ಮಲ್ತ್ಂಡ ಸಂಗಟಕೆರ್ ಆ ಲೇಕನೊಗು ಗುರುತು ಪಾಡುವೆರ್.

 1. ಪತೆಂಗ ಬೀಚ್
 1. ಜಪಾನಿ ಭಾಷೆ

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]